قانون استفاده از نظر افسران راهنمایی در تصادفات وسائط نقلیه


مصوب 1364/9/7 با الحاقیه بعدی
ماده واحده - به جای استفاده از کارشناسان رسمی دادگستری و همچنین جهت تسهیل امور مردم،دادگستری هر محل میتواند از یک یا چند نفر افسر کاردان فنی شهربانی و ژاندارمری که وارد بر امور تصادفات وسائط نقلیه میباشند مجانا استفاده نماید.
تبصره(الحاقی 1372/4/29)- مراجع قضائی در زمینه رسیدگی به پرونده‌های خودروهای مسروقه و یا احراز اصالت وسائل نقلیه‌ای که به نحوی از انحاء در ارکان اصلی خودرو(موتور،شاسی و اطاق)تغییراتی صورت گرفته است،میتوانند از نظریّه یک یا چند نفر افسر کاردان فنی شاغل در نیروی انتظامی بدون نیاز به پرداخت حق الزحمه استفاده نمایند.
2(1)