تصویب‌نامه راجع به موارد فقدان حق انصراف مصرفکننده به علت شرائط خاص کالا و خدمات به شرح مندرج در بند«د» ماده 38 قانون تجارت الکترونیکی


مصوب 1383/10/9 هیأت وزیران با اصلاحات بعدی
ماده 1 - مصرفکننده در موارد زیر به علت شرائط خاص کالا و خدمات،فاقد حق انصراف به شرح مندرج در بند«د»ماده 38 قانون تجارت الکترونیکی خواهد بود مگر اینکه طرفین به نحو دیگری توافق نمایند:
الف‌در مورد خدمات،در صورتی که با توافق مصرفکننده ارائه آن قبل از پایان هفت روز کاری شروع شده باشد.
ب‌ارائه خدمات برای تحویل مواد غذائی یا سایر کالاهائی که مورد مصرف روزانه دارند.
جکالا یا خدماتی که قیمت آنها توسط نوسانات بازارهای مالی تعیین میشود و خارج از اختیار تأمینکننده است.
دکالاهای ساخته شده با مشخصات فردی مصرفکننده که به طور واضح جنبه شخصی دارند یا اینکه به دلیل طبیعت آنها نمیتوانند بازپس داده شوند و یا اینکه به سرعت قابلیت فساد و خرابی دارند.
ه‍(اصلاحی 1383/11/28)-نوارهای صوتی و تصویری و نرم‌افزارهای رایانه‌ای بسته‌بندی شده که به وسیله مصرفکننده بازشده باشند و کارتهای اشتراک رمزدار اینترنتی که بسته‌بندی و رمز آن بازشده باشد.
وروزنامه،نشریه و مجلات مطابق تعریف قانون مطبوعات.
تبصره(اصلاحی 1383/11/28)- سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان موظف است فهرستی از مصادیق کالاها و خدمات مندرج در بند«ج»این ماده را تهیه و ضمن نگهداری اطلاعات به صورت روزآمد،از طریق شبکه جامع اطلاع‌رسانی بازرگانی کشور و پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان یاد شده و روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران به آگاهی عموم برساند.
ماده 2 - خدمات مالی زیر،موضوع بند«الف»ماده 42 قانون تجارت الکترونیکی خارج از شمول قواعد حمایت از مصرفکننده میباشد:
الف‌خدمات مربوط به سرمایه‌گذاری.
ب‌خدمات بیمه‌ای.
ج‌خدمات سایر مؤسسات مالی و اعتباری.2(3)