از آیین‌نامه اجرائی قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران


مصوب 1386/4/3 هیأت وزیران
ماده 14 - مقررات مربوط به سرمایه‌گذاری اشخاص خارجی در بورس و نحوه نظارت بر آن موضوع بند 14 ماده (7)قانون با رعایت قوانین و مقررات مربوط به پیشنهاد سازمان به تصویب شورا میرسد.
ماده 17 - در اجرای ماد(35)قانون،هیأت مدیره بورسها موظفند طبق مقررات آیین‌نامه مربوط و بر اساس دستورالعملی که توسط سازمان ابلاغ میشود به تخلفات انضباطی کارگزاران، کارگزار/معامله‌گران،بازارگردانان،ناشران و سایر اعضای بورس رسیدگی کنند.یک نسخه از آرای صادر شده در مورد تخلفات انضباطی یاد شده باید حداکثر ظرف سه روز پس از صدور به سازمان ارسال شود.
ماده 18 - در اجرای بندهای(3)و(11)ماده (7)قانون به تخلفات مدیر عامل و اعضای هیأت مدیره بورس‌ها و ارکان سایر تشکلهای خود انتظام در خصوص تکالیف،وظایف و اختیارات آنها در سمت‌های یاد شده مطابق دستورالعملی که به تصویب شورا میرسد،در هیأت مدیره سازمان رسیدگی میشود.
ماده 19 - مصادیق اقداماتی که نوعا منجر به ایجاد ظاهری گمراهکننده از روند معاملات در بورس‌ها یا ایجاد قیمتهای کاذب یا اغوای اشخاص به انجام معاملات اوراق بهادار میشوند،به پیشنهاد سازمان به تصویب شورا میرسد.2(3)