اصلاحیه طرح اصلاحی آیین‌نامه ثبت شرکتها مصوب 1340


مصوب 1386/2/24 رئیس قوه قضائیه
ماده 1 - اداره کل ثبت شرکتهای و مالکیت صنعتی وابسته به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از تاریخ ابلاغ این مصوبه،به 2«اداره کل ثبت شرکتها و مؤسسات غیر تجاری»و«اداره کل مالکیت صنعتی»تبدیل میگردد.
ماده 2 - اداره کل ثبت شرکتها و مؤسسات غیر تجاری دارای وظایف زیر خواهد بود:
الف‌ثبت شرکتهای تجارتی و مؤسسات غیر تجارتی ایرانی حوزه تهران و تغییرات بعدی آن.
ب‌ثبت دفتر تجارتی و تغییرات بعدی آن.
ج‌پلمپ دفاتر تجارتی و غیر تجارتی حوزه تهران.
دثبت شعبه یا نمایندگی شرکتهای خارجی در ایران و تغییرات بعدی آن.
هثبت موسسات خارجی در ایران.
وتعیین نام شرکتهای خارجی و مؤسسات غیر تجارتی در شرف ثبت سراسر کشور.
ماده 3 - اداره کل مالکیت صنعتی نیز دارای وظایف زیر خواهد بود:
الف‌ثبت علائم تجارتی،نشانه‌های جغرافیایی،اختراعات،نام تجاری،طرح‌ها و اشکال و مدل‌های صنعتی و نمونه‌های اشیاء مصرفی و دیگر مصادیق مالکیت صنعتی که نیازمند ثبت میباشد و ثبت تغییرات بعدی آن‌ها.
ب‌اجرای معاهدات و کنوانسیون‌های مرتبط با موضوعات مندرج در بند فوق که دولت جمهوری اسلامی ایران آنها را پذیرفته و به آنها ملحق شده و یا خواهد شد.
ماده 4 - ادارات کل مزبور حسب مورد برای اجرای مواد 6 و 7 قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب اول تیرماه 1310 و همچنین رسیدگی به تقاضاهای ثبت شرکتها و مؤسسات غیر تجاری،عنوان شعبه مخصوص دادگاه عمومی تهران را داشته و نسبت به قبول یا رد اظهارنامه‌های مرتبط با موضوعات مندرج در مواد 2 و 3 این آئین‌نامه اتخاذ تصمیم خواهد نمود.
ماده 5 - مدیران ادارات کل مزبور،میتوانند تمام یا بخشی از اختیارات خود را به معاونین و رؤسای ادارات تابعه تفویض نمایند.
تبصره- گواهینامه ثبت اختراع را صرفا مدیر کل مالکیت صنعتی امضاء مینماید.
ماده 6 - اداره کل مالکیت صنعتی علاوه بر انجام وظایف قانونی محوله،موظف است در موضوع حمایت مالکیت صنعتی،با در نظر گرفتن احتیاجات و مقتضیات اوضاع اقتصادی و تعهدات بین المللی کشور،پیشنهادهای لازم و قانونی مرتبط را به کمک کارگروه مشورتی تهیه و به رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ارائه نماید.
ماده 7 - کارگروه مشورتی با حضور نمایندگان اداره حقوقی قوه قضائیه و وزارتخانه‌های دادگستری،امور خارجه،جهاد کشاورزی،بازرگانی،صنایع و معادن،علوم،تحقیقات و فناوری، بهداشت،درمان و آموزش پزشکی،اتاق بازرگانی،صنایع و معادن ایران،به دعوت و ریاست مدیر کل مالکیت صنعتی در محل اداره کل مزبور تشکیل میشود.
تبصره 1- به تشخیص کارگروه،میتوان از نمایندگان سایر وزارتخانه‌ها،مؤسسات، سازمان‌های غیر دولتی )N.G.O( کارشناسان و اشخاص مطلع برای شرکت در جلسات دعوت نمود ولی اتخاذ تصمیم نهایی در هر موضوع با اعضاء ثابت کارگروه مشورتی خواهد بود.
تبصره 2- در صورتی که بررسیهای کارشناسی و پیشنهادهای لازم و قانونی کارگروه مزبور مستلزم پرداخت حق الزحمه باشد پس از تأیید معاونت امور اسناد سازمان از محل اعتبارات سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تأمین و پرداخت خواهد شد.
ماده 8 - اداره کل مالکیت صنعتی دارای نشریه رسمی مرتبی خواهد بود که ضمن اطلاع‌رسانی مناسب در حوزه مالکیت معنوی،مشخصات اختراعات و نمونه‌های اشیاء مصرفی، طرح‌ها و اشکال و مدل‌های صنعتی،علائم تجاری و خدماتی،نشانه‌های جغرافیایی و سایر مصادیق مالکیت صنعتی ثبت شده و اسامی دارندگان گواهینامه‌های مربوطه در آن منعکس خواهد شد.
ماده 9 - اداره کل ثبت شرکتها و مؤسسات غیر تجاری در تهران و واحدهای ثبت شرکتها در ادارات کل ثبت اسناد و املاک استانها،در ثبت شرکتنامه،قائم‌مقام دفاتر اسناد رسمی میباشند.
ماده 10 - وظایف اداره کل ثبت شرکتها و مؤسسات غیر تجاری به استثناء بندهای«د» «ه‍»«و»ماده 2 این آئین‌نامه،در کلیه واحدهای ثبتی خارج از حوزه تهران،توسط متصدی مخصوصی که از سوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تعیین میشود،انجام خواهد شد.2(2)