قانون اجازه ثبت شعبه یا نمایندگی شرکتهای خارجی


مصوب 1376/8/21
ماده واحده - شرکتهای خارجی که در کشور محل ثبت خود شرکت قانونی شناخته میشوند،مشروط به عمل متقابل از سوی کشور متبوع،میتوانند در زمینه‌هائی که توسط دولت جمهوری اسلامی ایران تعیین میشود در چهارچوب قوانین و مقررات کشور به ثبت شعبه یا نمایندگی خود اقدام کنند.
تبصره- آئین‌نامه اجرائی این قانون بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارائی با هماهنگی سایر مراجع ذیربط به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.2(1)