آئین‌نامه اجرایی قانون اجازه ثبت شعبه یا نمایندگی شرکت‌های خارجی


مصوب جلسه 11 فروردین 1378 هیأت وزیران
ماده 1 - شرکت‌های خارجی که در کشور محل ثبت خود،شرکت قانونی شناخته میشوند،مشروط به عمل متقابل در کشور متبوع،میتوانند برای فعالیت در ایران در زمینه‌های زیر بر اساس مقررات این آیین‌نامه و سایر قوانین و مقررات مربوط نسبت به ثبت شعبه یا نمایندگی خود اقدام نمایند:
1-ارایه خدمات بعد از فروش کالاها یا خدمات شرکت خارجی.
2-انجام عملیات اجرایی قراردادهایی که بین اشخاص ایرانی و شرکت خارجی منعقد میشود.
3-بررسی و زمینه‌سازی برای سرمایه‌گذاری شرکت خارجی در ایران.
4-همکاری با شرکت‌های فنی و مهندسی ایرانی برای انجام کار در کشورهای ثالث.
5-افزایش صادرات غیر نفتی جمهوری اسلامی ایران.
6-ارایه خدمات فنی و مهندسی و انتقال دانش فنی و فن‌آوری.
7-انجام فعالیت‌هایی که مجوز آن توسط دستگاه‌های دولتی که به طور قانونی مجاز به صدور مجوز هستند،صادر میگردد،از قبیل ارایه خدمات در زمینه‌های حمل‌ونقل،بیمه و بازرسی کالا،بانکی،بازاریابی و غیره.
ماده 2 - شعبه شرکت خارجی،واحد محلی تابع شرکت اصلی است که مستقیما موضوع و وظایف شرکت اصلی را در محل،انجام میدهد.فعالیت شعبه در محل،تحت نام و با مسؤولیت شرکت اصلی خواهد بود.
ماده 3 - شرکت‌های خارجی متقاضی ثبت شعبه در ایران موظفند اطلاعات و مدارک زیر را به همراه درخواست کتبی خود به اداره کل ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی ارایه نمایند:
1-اساسنامه شرکت،آگهی تأسیس و آخرین تغییرات ثبت شده در مراجع ذیربط.
2-آخرین گزارش مالی تأیید شده شرکت.
3-گزارش توجیه حاوی اطلاعات مربوط به فعالیت‌های شرکت و تبیین دلایل و ضرورت ثبت شعبه در ایران،تعیین نوع و حدود اختیارات و محل فعالیت شعبه،برآورد نیروی انسانی ایرانی و خارجی مورد نیاز،و نحوه تأمین منابع وجوه ارزی و ریالی برای اداره امور شعبه.
ماده 4 - نماینده شرکت خارجی،شخص حقیقی یا حقوقی است که بر اساس قرارداد نمایندگی،انجام بخشی از موضوع و وظایف شرکت طرف نمایندگی را در محل بر عهده گرفته است.نمایندگی شرکت خارجی،نسبت به فعالیت‌هایی که تحت نمایندگی شرکت طرف نمایندگی در محل انجام میپذیرند،مسؤولیت خواهد داشت.
ماده 5 - اشخاص حقیقی ایرانی یا اشخاص حقوقی که متقاضی ثبت نمایندگی شرکت خارجی در ایران هستند موظفند،ترجمه فارسی اسناد و اصل مدارک و اطلاعات زیر را به همراه درخواست کتبی خود به اداره کل ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی ارایه نمایند:
1-تصویر مصدق قرارداد موضوع ماده (4)این آئین‌نامه.
2-مدارک شناسایی شخص متقاضی،برای اشخاص حقیقی،تصویر شناسنامه و نشانی اقامتگاه قانونی و برای اشخاص حقوقی،اساسنامه شرکت و آگهی تأسیس و آخرین تغییرات ثبت شده آن نزد مراجع ذی ربط.
3-ارایه سابقه فعالیت شخص متقاضی ثبت نمایندگی،در زمینه امور پیش‌بینی شده در قرارداد نمایندگی.
4-اساسنامه شرکت خارجی طرف نمایندگی،آگهی تأسیس و آخرین تغییرات ثبت شده آن نزد مراجع ذی ربط.
5-گزارش فعالیت‌های شرکت خارجی طرف نمایندگی و تبیین دلایل و ضرورت اخذ نمایندگی.
6-آخرین گزارش مالی تأیید شده شرکت خارجی طرف نمایندگی.
7-معرفی وزارتخانه ذی ربط.
ماده 6 - اشخاصی که مجوز فعالیت آن‌ها از سوی مراجع ذی صلاح لغو میشود مکلفند،در مهلت تعیین‌شده توسط اداره ثبت شرکت‌ها و مالکیت‌های صنعتی،نسبت به انحلال شعبه یا نمایندگی و انجام امور تصفیه آن اقدام نمایند.
تبصره- شرکت‌هایی که مجوز فعالیت آن‌ها تمدید نمیشود،(6)ماه مهلت دارند تا نسبت به انحلال شرکت ثبت شده و انجام امور تصفیه آن اقدام نمایند.
ماده 7 - شعبه شرکت‌های خارجی که نسبت به ثبت شعبه خود در ایران اقدام نموده و به فعالیت میپردازند موظفند،هر سال گزارش سالانه شرکت اصلی مشتمل بر گزارش‌های مالی حسابرسی شده توسط حسابرسان مستقل مقیم در کشور متبوع را به دستگاه ذی ربط ارایه نمایند.
ماده 8 - کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مشمول این آیین‌نامه موظفند گزارش فعالیت شعبه یا نمایندگی در ایران را همراه با صورت‌های مالی حسابرسی شده خود ظرف مدت(4)ماه پس از پایان سال مالی به دستگاه‌های ذی ربط ارسال دارند.حسابرسی مذکور تا زمانی که آئین‌نامه اجرایی تبصره(4)ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمیمصوب 1372-اعلام نشده است،توسط سازمان حسابرسی و مؤسسات حسابرسی مورد قبول دستگاه ذی ربط،که شرکای آن افراد حقیقی تأییدشده توسط اداره نظارت سازمان حسابرسی میباشند،انجام میگیرد.
ماده 9 - اداره امور شعبه یا نمایندگی ثبت شده طبق این آیین‌نامه،باید توسط یک یا چند شخص حقیقی مقیم ایران انجام گیرد.
ماده 10 - به منظور برخورداری شرکت‌های خارجی از مزایای این آیین‌نامه و استمرار فعالیت آن‌ها،شرکت‌های خارجی که تا قبل از لازم‌الاجرا شدن این آیین‌نامه،در ایران،از طریق شعبه یا نمایندگی خود فعالیت میکرده‌اند مکلفند،اطلاعات و مدارک موضوع مواد (3)و(5)این آیین‌نامه را به دستگاه‌های ذی ربط ارایه داده و وضعیت خود را با آیین‌نامه تطبیق دهند.2(3)