آییننامه اجرایی قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری

بخش اول: کلیات

ماده 1 -
اصطلاحات به کار برده شده در این آئین‌نامه دارای معانی زیر میباشند: 1 - قانون: منظور قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری است که در تاریخ 1386/8/7 طبق اصل 85 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به تصویب کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی رسیده و اجراء آزمایشی آن به مدت 5 سال در تاریخ 1387/11/3 مورد موافقت مجلس قرار گرفته است. 2 - آئین‌نامه: منظور آئین‌نامه اجرایی حاضر موضوع ماده 64 قانون میباشد. 3 - سازمان: منظور، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است. 4 - مرجع ثبت: منظور اداره کل مالکیت صنعتی سازمان ثبت اسناد املاک کشور است. 5 - دفتر بین‌المللی: منظور دفتر بین‌المللی سازمان جهانی مالکیت معنوی است. 6 - طبقه‌بندی بین‌المللی: منظور طبقه‌بندیهای مرسوم بین‌المللی، برحسب مورد، به منظور ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی، و علائم تجاری، براساس جدیدترین ویرایش آن‌ها است. 7 - کنوانسیون پاریس: منظور کنوانسیون پاریس برای حمایت مالکیت صنعتی مورخ 1261 هجری شمسی (1883 میلادی با اصلاحات بعدی) است که در تاریخ 1337/12/14 به تصویب مجلس شورای ملی رسیده و در تاریخ 1377/8/17 نیز مجلس شورای اسلامی اصطلاحات بعدی آن را پذیرفته است. 8 - معاهده همکاری در ثبت اختراعات منظور معاهده همکاری در ثبت اختراعات مورخ 1349هجری شمسی (1970 میلادی با اصلاحات بعدی) است که در تاریخ 1386/7/24 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است. 9- آیین‌نامه معاهده همکاری در ثبت اختراعات منظور آیین‌نامه معاهده همکاری در ثبت اختراعات قابل اجرا از سال 1381 هجری شمسی (2002میلادی) میباشد. 10- موافقت‌نامه مادرید منظور موافقت‌نامه مادرید راجع به ثبت بین‌المللی علائم مورخ 1270 هجری شمسی (1891 میلادی با اصلاحات بعدی) است که در تاریخ 1382/5/28 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است. 11- پروتکل مادرید منظور پروتکل مربوط به موافقت‌نامه مادرید راجع به ثبت بین‌المللی علائم مورخ 1368 هجریشمسی (1989 میلادی) است که در تاریخ 1382/5/28 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است. 12- آئین‌نامه مشترک: منظور آئین‌نامه مشترک موافقت‌نامه مادرید راجع به ثبت بین‌المللی علائم و پروتکل مربوط به موافقت‌نامه مذکور قابل اجرا از سال 1379 هجری شمسی (2000 میلادی) میباشد که در تاریخ 1382/5/28 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است. 13- ثبت بین‌المللی منظور ثبت اختراع، طرح صنعتی و علامت تجاری از طریق دفتر بین‌المللی سازمان جهانی مالکیت معنوی است.

بخش دوم: ثبت اختراعات

فصل اول: تسلیم اظهارنامه

ماده 2 -
ثبت اختراع مستلزم تسلیم اظهارنامه به مرجع ثبت است.
ماده 3 -
اظهارنامه ثبت اختراع باید در سه نسخه و در فرم مخصوص (الف - 1) و به زبان فارسی تنظیم شده و پس از ذکر تاریخ، توسط متقاضی یا نماینده قانونی وی امضاء شود. تبصره - در صورتی که اسناد ضمیمه اظهارنامه و سایر اسناد مربوط، به زبان دیگری غیر از فارسی باشد، ارائه اصل مدارک مورد نیاز همراه با ترجمه عادی کامل آن‌ها الزامی است. مع‌ذلک اگر ترجمه کامل این مدارک برای متقاضی میسر نباشد، میتواند خلاصه آن‌ها را به فارسی ضمیمه نماید. مرجع ثبت در صورت لزوم میتواند در جریان بررسی اظهارنامه، ترجمه رسمی مدارک مذکور را مطالبه کند. چنانچه اصطلاحات فناوری و علمی به کار رفته در اسناد مذکور، معادل فارسی نداشته باشند، ذکر همان اصطلاحات کفایت میکند.
ماده 4 -
متقاضی باید اظهارنامه ثبت اختراع را به صورت حضوری یا با پست سفارشی و یا در چارچوب ماده 167 این آیین‌نامه به مرجع ثبت تسلیم نماید. تاریخ وصول اظهارنامه یا تاریخ داده پیام، تاریخ اظهارنامه تلقی میگردد.
ماده 5 -
اظهارنامه ثبت اختراع باید حاوی نکات زیر باشد:1- اسم، شماره ملی، نشانی، کدپستی، تابعیت و سمت متقاضی و در صورتیکه متقاضی شخص حقوقی است ذکر نام، نوع فعالیت، اقامتگاه، محل و شماره ثبت، تابعیت، مرکز اصلی و عنداللزوم هرگونه شناسه دیگر آن الزامی است؛2- اسم، شماره ملی، نشانی و کدپستی نماینده قانونی متقاضی، در صورت وجود؛3- اسم، اقامتگاه و کدپستی شخص یا اشخاصی که صلاحیت دریافت ابلاغ‌ها در ایران را دارند، در صورتی که متقاضی مقیم ایران نباشد؛4- اسم، نشانی و شغل مخترع، در صورتی که متقاضی شخص مخترع نباشد؛5 - عنوان اختراع به نحوی که اختراع ادعایی را مشخص سازد و مشتمل بر کلماتی مثل « بهتر» و غیره نبوده و ترجیحاً بین سه تا 10 کلمه باشد؛
6 - تاریخ، محل و شماره اظهارنامه یا گواهینامه اختراع در خارج، در صورت درخواست حق تقدم؛7- اطلاعات مربوط به اظهارنامه اصلی در صورت تکمیلی بودن اختراع؛8 - تعداد صفحات توصیف، ادعاها، خلاصه توصیف اختراع و نقشه‌ها؛9- تعیین طبقه اختراع براساس طبقه‌بندی بین‌المللی اختراعات؛10- تعیین ضمائم. تبصره1- در صورت تسلیم اظهارنامه و سایر اسناد مربوط توسط اشخاص حقوقی، امضاء آن‌ها از طرف اشخاص مجاز، ضروری است. بصره2- اسم و نشانی متقاضی مقیم خارج از کشور، علاوه بر فارسی باید به حروف لاتین باشد و با همان حروف نیز ثبت و آگهی شود.
ماده 6 -
مدارک زیر باید ضمیمه اظهارنامه شود:1- توصیف اختراع؛2- ادعا یا ادعاهای اختراع؛3- خلاصه‌ای از توصیف اختراع؛4- نقشه یا نقشه‌ها، در صورت لزوم؛5 - مدارک مثبت هویت متقاضی و مخترع؛6 - درخواست کتبی مبنی بر عدم ذکر اسم مخترع، چنانچه مخترع نخواهد اسم وی ذکر شود؛7- مدارک مربوط به حق تقدم که باید همزمان با تسلیم اظهارنامه یا حداکثر ظرف 15 روز از آن تاریخ تسلیم شود؛8 - رسید مربوط به پرداخت هزینه‌های قانونی؛9- مدارک نمایندگی، در صورتی که تقاضا توسط نماینده قانونی به عمل آید. تبصره1- چنانچه اظهارنامه در زمان تقاضا فاقد شرایط مقرر در ماده 11 قانون باشد، مرجع ثبت از متقاضی دعوت خواهد کرد تا از تاریخ ابلاغ ظرف 30 روز اصلاحات لازم را انجام دهد و تاریخ تقاضا همان تاریخ دریافت اصلاحات مذکور خواهد بود. اگر در مهلت تعیین شده اصلاح صورت نگیرد، اظهارنامه کان‌لمیکن تلقی خواهد شد. این مهلت برای اشخاص مقیم خارج از کشور 60 روز میباشد. تبصره2- اگر در اظهارنامه به نقشه‌هایی اشاره شود که در آن درج یا ضمیمه نشده است مرجع ثبت از متقاضی دعوت میکند تا نقشه‌ها را ظرف 30 روز ارائه دهد. در صورت ارائه، تاریخ دریافت نقشه‌ها، تاریخ تقاضا تلقی خواهد شد. در غیر این صورت، مرجع ثبت تاریخ تقاضا را همان تاریخ دریافت اظهارنامه قید نموده و اشاره به نقشه‌ها را کان لم یکن تلقی خواهد کرد. این مهلت برای اشخاص مقیم خارج از کشور 60 روز میباشد.
ماده 7 -
هر صفحه از توصیف، ادعا، خلاصه توصیف و نقشه اختراع باید توسط متقاضی یا نماینده قانونی او امضاء گردد.
ماده 8 -
اظهارنامه باید فقط به یک اختراع یا به دسته‌ای از اختراعات مرتبط که یک اختراع کلی را تشکیل میدهند مربوط باشد. در غیر این صورت، متقاضی میتواند اظهارنامه مربوط به اختراع خود را به دو یا چند اظهارنامه مجزا و مستقل تقسیم نماید.
ماده 9 -
اظهارنامه تقسیمی باید دارای الزامات اظهارنامه اصلی بوده و در تسلیم آن نکات زیر رعایت گردد:1- شماره و تاریخ اظهارنامه اولیه؛2- در صورت درخواست حق تقدم از سوی متقاضی، ذکر شماره و تاریخ اظهارنامه نخستین، همراه با محل حق تقدم؛3- اصلاح توصیف، ادعا، نقشه و خلاصه توصیف مذکور در اظهارنامه اصلی؛4- مدارک مربوط به پرداخت هزینه اظهارنامه‌های تقسیمی.تبصره - در صورت ادعای حق تقدم‌های متعدد برای اظهارنامه اصلی، متقاضی اظهارنامه تقسیمی میتواند از حق تقدم یا حق تقدم‌هایی که از نظر موضوعی مرتبط با آن اظهارنامه تقسیمی باشد، استفاده کند.
ماده 10 -
توصیف اختراع باید صریح و همراه با جزئیات کامل و مشتمل بر نکات زیر باشد:1- عنوان اختراع به گونه‌ای که در اظهارنامه ذکر گردیده است؛2- زمینه فنی اختراع مربوط؛3- مشکل فنی و بیان اهداف اختراع؛4- شرح وضعیت دانش پیشین و سابقه پیشرفت‌هایی که در رابطه با اختراع ادعایی وجود دارد، به نحوی که برای درک و بررسی جدید بودن اختراع کفایت کند؛5 - ارائه راه‌حل برای مشکل فنی موجود، همراه با شرح دقیق و کافی و یکپارچه اختراع؛6 - توضیح اشکال، نقشه‌ها، نمودارها در صورت وجود، به‌نحوی که یک متخصص در آن زمینه بتواند اختراع را درک و ارتباط اجزای آن را دریابد. ارجاع به شماره‌هایی که برای بیان ویژگیهای اختراع در نقشه آمده است الزامی است؛7- بیان واضح و دقیق مزایای اختراع ادعایی نسبت به اختراعات پیشین، به نحوی که ویژگی جدید بودن اختراع و تاثیر فنی آن را روشن سازد؛8 - توضیح حداقل یک روش اجرایی برای بهکارگیری اختراع؛9- ذکر صریح کاربرد صنعتی اختراع در صورتی که ماهیت اختراع گویای این امر نباشد.
ماده 11 -
ادعای اختراع باید عناصر اختراعی را که حمایت از آن درخواست شده است، در چارچوب مشخصه‌های فنی تعیین کند. هر اختراع میتواند مشتمل بر یک یا چند ادعا باشد. ادعا یا ادعاها باید صریح و منجّز بوده و دارای شرایط زیر باشند:1- معقول بودن تعداد آن‌ها با توجه به ماهیت اختراع و شماره‌گذاری ترتیبی آن‌ها در صورت تعدّد؛
2- از اطلاعات افشاء شده در توصیف اختراع فراتر نرود و به طور کامل در توصیف اثبات و مدلل شده باشد؛3- ویژگیهای فنی قابل حمایت را با استفاده از جملات مثبت، بیان نماید؛4- جز در موارد غیرقابل اجتناب، از ارجاع به نقشه‌ها یا توصیف امتناع گردد و تا حد ممکن از به کار بردن عباراتی مانند « همان‌طور که در توصیف آمد» یا « همان‌طور که در نقشه‌ها نشان داده شده» خودداری شود؛5 - در صورتی که برای فهم ادعا ارجاع به نقشه ضرورت داشته باشد، پس از بیان ادعا، شماره صفحه نقشه و علامت مشخصکننده آن در داخل پرانتز ذکر گردد؛6 - مشتمل بر شیوه اجرا و مزایای اختراع نباشد.
ماده 12 -
ادعا یا ادعاها ممکن است ناظر بر فرآورده، فرایند، فرایند دستیابی به یک فرآورده و یا ترکیبی از فرایند و فرآورده باشد، مشروط بر اینکه راجع به یک مفهوم اختراعی باشد.
ماده 13 -
خلاصه توصیف اختراع باید مستقیماً زمینه فنیای که اختراع به آن تعلق دارد را تعیین کند تا در جستجوی سوابق اختراع ادعایی مورد استفاده قرار گیرد. در خلاصه اختراع نکات زیر باید در نظر گرفته شود:1- با عنوان اختراع شروع شود و مشتمل بر 70 تا 200 کلمه باشد؛2- مشکل فنی، اساس راه حل ارائه شده برای آن و کاربرد یا کاربردهای اصلی اختراع را اجمالاً روشن نماید؛3- در صورت لزوم، مشتمل بر فرمول‌های شیمیایی یا معادلات ریاضی باشد تا براساس آن‌ها ویژگیهای اختراع به بهترین شکل بیان شود؛4- در صورتی که برای توضیح اختراع ارجاع به نقشه ضرورت داشته باشد، پس از توضیح خلاصه هر قسمت باید نشانه‌های ارجاع‌دهنده به هریک از نقشه‌ها در داخل پرانتز ذکر گردد؛5 - عدم بیان ارزش و مزایای اختراع.
ماده 14 -
خلاصه توصیف فقط برای بیان اطلاعات اختراع به کار میرود و نمیتواند مبنای تفسیر برای تعیین حدود ادعا باشد.
ماده 15 -
چنانچه نقشه‌ها، نمودارها، و جداول، بخشی از ضمیمه اظهارنامه اختراع باشند در ترسیم آن‌ها باید نکات زیر رعایت شوند:1- در یک روی صفحه کاغذ بادوام و در قطع 4A ، با خطوط پررنگ و یکدست مشکی و غیررنگی کشیده شده و ترجیحاً در رسم آن‌ها از ابزارهای فنی نقشهکشی استفاده شود و حداکثر حاشیه اوراق به ترتیب از بالا 2/5 سانتیمتر از چپ 1/5 سانتیمتر، از راست 2/5 سانتیمتر و از پایین 1 سانتیمتر باشد؛
2- وضوح و شفافیت نقشه‌ها به‌نحوی باشد که امکان تکثیر یا تصویربرداری آن میسر شود؛3- تمام عناصر نقشه یا نمودار دارای مقیاس یکسان باشد مگر آنکه برای فهم اختراع، برجسته نمودن بخش خاصی از نقشه و یا نمودار ضروری باشد؛4- تا حد امکان به صورت عمودی در صفحه قرار گیرد؛5 - اعداد، حروف و نشانه‌ها به طور روشن ذکر شده و خوانا باشند؛6 - شامل نشانه‌هایی باشد که در توصیف بتوان به آن‌ها ارجاع داد؛7 - صفحات باید به ترتیب شماره‌گذاریشده و ترجیحاً نشان‌دهنده شماره آن صفحه از کل صفحات باشد؛8 - هیچ توضیحی نباید روی نقشه‌ها وجود داشته باشد مگر در مورد جداول و نمودارها؛9- در صورتی که هریک از نقشه‌ها، نمودارها و جداول در بیش از یک صفحه باشد، کل صفحات باید بدون حذف بخشی از آن‌ها، شامل نشانه‌هایی مستقل از شماره صفحات باشد به‌نحوی که ارتباط و تمامیت قسمت‌ها را با یکدیگر روشن سازد.
ماده 16 -
در صورتی که در اظهارنامه، توصیف، خلاصه توصیف، ادعا یا ادعاها و نقشه‌ها، به واحدهای اندازه‌گیری وزن و حرارت، انرژی، نور، صدا، مغناطیس، و از این قبیل امور اشاره شده باشد، از قواعد متعارف باید استفاده شود.
ماده 17 -
سایر ضمائم اظهارنامه، به جز نقشه، نمودار و جدول، باید روی کاغذ دارای قطع 4A درج و نکات ذیل در مورد آن‌ها مراعات گردد:1- متن آن‌ها به صورت تایپ‌شده ارائه گردد و فاصله بین سطور بیش از 1/5 سانتیمتر نباشد؛2- فرمول‌های شیمیایی و ریاضی ممکن است به صورت دستی نوشته شوند؛3- صفحات باید دارای حاشیه 3 سانتی متری در بالا و سمت راست و 2 سانتیمتری از پایین و سمت چپ باشند؛4- شماره‌گذاری صفحات، باید به عدد فارسی و به نحوی باشد که شروع قسمت توصیف اختراع با شماره یک آغاز و به ترتیب تا پایان ادعاها و خلاصه اختراع شماره‌گذاری شود چنانچه اظهارنامه همراه با نقشه، نمودار و جدول باشد ابتدای آن‌ها باید با شماره‌های جدید از یک شماره‌گذاری شوند؛5 - اوراق نباید تا خورده و پاره شده باشند و فقط یک روی کاغذ نوشته میشود.
ماده 18 -
در صورتی که متقاضی طبق ماده 9 قانون، درخواست حق تقدم کرده باشد، هنگام تقاضای ثبت اختراع باید درخواست خود را وفق فرم مخصوص و به همراه مدارکی که حاکی از این حق باشد به مرجع ثبت تسلیم نماید. این درخواست باید مشتمل بر نکات زیر باشد:1- تاریخ و شماره اظهارنامه اصلی؛2- طبقه‌بندی بین‌المللی مرتبط با اظهارنامه اصلی؛
3- کشور یا کشورهایی که اظهارنامه اصلی در آنجا تسلیم‌شده است و چنانچه اظهارنامه منطقه‌ای یا بین‌المللی مبنای حق تقدم باشد، ذکر مأخذ آن.
ماده 19 -
در صورتی که متقاضی مدعی دو یا چند اظهارنامه پیشین باشد، مدت حق تقدم از زمان مقدم‌ترین آن‌ها محاسبه میگردد.
ماده 20 -
مدت زمان حق تقدم در ثبت اختراع، 12 ماه از تاریخ تسلیم اظهارنامه اصلی خواهد بود. در این مورد روز تسلیم جزء مدت محسوب نخواهد شد و اگر آخرین روز مصادف با روز تعطیل باشد، این مدت تا آخرین ساعت اولین روز اداری بعد از روز تعطیل، محاسبه خواهد شد.

فصل دوم: انتقال، اصلاح، استرداد و ثبت اظهارنامه

ماده 21 -
انتقال حق مالکیت ناشی از تسلیم اظهارنامه یا اعطاء هرگونه اجازه بهره‌برداری از آن باید حسب مورد به درخواست کتبی منتقل‌الیه یا مالک اختراع به مرجع ثبت اعلام و در پرونده مربوط درج گردد. اعمال این تغییر منوط به پرداخت هزینه مربوط خواهد بود.
ماده 22 -
چنانچه متقاضی بخواهد اصلاحاتی را در مورد توصیف، خلاصه توصیف اختراع یا نقشه‌ها انجام دهد باید صفحاتی از ضمائم که این اصلاحات مربوط به آن‌ها است را دوباره تایپ کند، به نحوی که کل آن‌ها یک سند یکپارچه را تشکیل دهد.اضافه کردن بین خطوط، چسباندن، حاشیه نویسی، یا اصلاح به صورت زیرنویس و اقداماتی از این قبیل ممنوع است.
ماده 23 -
متقاضی میتواند تا قبل از ثبت اختراع، اظهارنامه خود را اصلاح کند، مشروط بر اینکه از حدود اظهارنامه نخست تجاوز ننماید. درخواست اصلاح با پرداخت هزینه مقرر در جدول هزینه‌ها انجام میپذیرد.
ماده 24 -
اظهارنامه اختراع ممکن است با درخواست کتبی متقاضی مسترد گردد. در صورت تعدد متقاضیان، این درخواست باید به امضای همه آن‌ها رسیده و متضمن عنوان اختراع، شماره و تاریخ اظهارنامه باشد. در صورت استرداد اظهارنامه، هزینه‌های پرداختی مسترد نخواهد شد.تبصره - در صورتی که اظهارنامه مسترد شده مبنای اظهارنامه‌های تقسیم شده دیگری قرار گرفته باشد، اظهارنامه‌های بعدی هم مسترد شده تلقی میگردد.
ماده 25 -
توسعه یا بهبود یک اختراع میتواند موضوع اظهارنامه تکمیلی نیز قرار گیرد، مشروط بر اینکه مکمل و مبین همان اختراعی باشد که در اظهارنامه اصلی ادعا شده است. در این صورت:1- شماره و تاریخ اظهارنامه اصلی در اظهارنامه تکمیلی ذکر میگردد؛2- تکمیلی بودن اختراع در قسمت توصیف بعد از عنوان درج میشود؛3- اعطای گواهینامه اختراع به اظهارنامه تکمیلی مشروط به اعطای گواهینامه اختراع به اظهارنامه اصلی است؛4- در صورت ثبت اختراع اصلی، آگهی ثبت اختراع تکمیلی متضمن شماره و تاریخ ثبت اظهارنامه اصلی است. تبصره1- در صورت رد اظهارنامه تکمیلی در مهلتی که برای اعتراض به رد وجود دارد، متقاضی میتواند اظهارنامه خود را به طور مستقل ارائه دهد، مشروط بر آنکه مفهوم اختراعی آن با اظهارنامه اصلی یکسان نباشد در این صورت، شماره‌ای جدید به اظهارنامه مستقل داده میشود و از همان تاریخ اظهارنامه تکمیلی حق تقدم خواهد داشت. تبصره2- صدور گواهینامه اختراع تکمیلی تابع همان مقرراتی خواهد بود که برای گواهینامه اصلی تعیین شده است ولی مدت اعتبار گواهینامه تکمیلی نمیتواند از مدت اعتبار گواهینامه اصلی تجاوز نماید.
ماده 26 -
استفاده از مهلت ارفاقی مقرر در بند ه‍- ماده 4 قانون از جمله ناظر بر موارد زیر است:1- افشاء به دلیل یا در نتیجه سوء استفاده اشخاص ثالث یا ذیحق قبلی متقاضی انجام شده باشد؛2- افشاء در نتیجه شرکت در یک نمایشگاه رسمی باشد که در این فرض متقاضی باید گواهی شرکت در این نمایشگاه را که به تأیید مسئولان ذیربط رسیده همراه با درج این مطلب که اختراع فقط در نمایشگاه مذکور به نمایش گذاشته شده است، ظرف 30 روز از تاریخ تسلیم اظهارنامه به مرجع ثبت تسلیم نماید.تبصره - منظور از نمایشگاه رسمی نمایشگاهی است که توسط دولت یا ادارات ذیصلاح داخلی تشکیل میشود و یا توسط دولت یا اشخاص ذیصلاح در یک کشور عضو کنوانسیون پاریس و در سطح بین‌المللی برگزار میگردد. در فرض اخیر گواهی مسؤولان ذیربط نمایشگاه رسمی باید به تأیید نمایندگیهای جمهوری اسلامی ایران رسیده باشد.
ماده 27 -
مرجع ثبت پس از دریافت اظهارنامه و ضمایم مربوط و احراز شرایط مقرر در ماده 11 قانون، آن را در دفتر ثبت وارد و بر روی هریک از نسخ اظهارنامه، تاریخ دریافت اظهارنامه و شماره آن را قید نموده و نسخه دوم آن را همراه با
ضمائم، که دارای همان مشخصات نسخه اصلی است، بعد از امضاء و مهر و قید تاریخ (ساعت، روز، ماه، سال) وصول آن با تمام حروف، به عنوان رسید به متقاضی مسترد خواهد کرد. تبصره - در خصوص اظهارنامه‌هایی که با پست سفارشی ارسال میشوند، در صورت ثبت اظهارنامه‌ها، نسخه دوم آن‌ها همراه با ضمائم توسط و به هزینه مرجع ثبت با پست سفارشی به عنوان رسید به متقاضیان مسترد خواهد شد. در صورت عدم ثبت نیز مراتب به همین ترتیب به اطلاع متقاضیان خواهد رسید. پاسخ اظهارنامه‌های واصله در چارچوب ماده 167 این آیین‌نامه به صورت الکترونیکی خواهد بود.

فصل سوم: بررسی اظهارنامه و ثبت اختراع

ماده 28 (اصلاحی 1392/8/11) -
مرجع ثبت پس از دریافت اظهارنامه و ضمائم مربوطه آن ظرف 4 ماه ضمن انطباق با شرایط شکلی مندرج در قانون و این آیین‌نامه بررسی مقدماتی مینماید. پس از بررسی مقدماتی و احراز شرایط شکلی اختراع، مرجع مذکور موظف است یک نسخه از اظهارنامه را به همراه مدارک و مستندات مربوط به مرجع ذیصلاح جهت احراز ماهوی اختراع ادعایی ارسال نماید. مرجع یادشده ضمن حفظ محرمانگی اختراع، حداکثر ظرف 5 ماه اظهارنامه را از نظر انطباق با شرایط ماهوی اختراع مقرر در قانون و این آئین‌نامه بررسی و نتیجه را به صورت مستند به مرجع ثبت اعلام مینماید. مرجع ثبت بمحض وصول پاسخ حسب مورد تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود.
تبصره1- چنانچه مرجع بررسی ماهوی ظرف مهلت مقرره پاسخ ندهد، مرجع ثبت،اظهارنامه متقاضی را ظرف مدت سه ماه بنحو مقتضی بررسی و تصمیم لازم اتخاذ مینماید. درصورت ضرورت مرجع بررسی ماهوی میتواند توضیحات تکمیلی متقاضی را اخذ نماید.
تبصره2- سازمان ثبت مکلف است با بهره‌گیری از توانمندیهای داخلی و بین‌المللینسبت به ظرفیت‌سازی درون سازمانی و برون سازمانی و آموزش تخصصی کارشناسان مربوط و ایجاد رویه واحد، اقدام لازم را معمول دارد.
تبصره3- سازمان ثبت مکلف است با استفاده از ظرفیت‌ها و امکانات داخلی وبین‌المللی نسبت به ایجاد و راه‌اندازی پایگاه اطلاعات اختراعات اقدام و آن را جهت تسهیل‌بررسی ماهوی در اختیار مرجع ذیصلاح مرتبط قرار دهد.
تبصره4- متقاضی مکلف است هزینه بررسی ماهوی اختراعات را ظرف مدت 30روز به شرح مقرر در جدول هزینه‌ها به مرجع بررسی ماهوی پرداخت و رسید آن را به مرجع ثبت تسلیم نماید. در صورت عدم پرداخت هزینه در موعد مقرر، اظهارنامه کان لم یکن تلقی میگردد.
تبصره5 - کسب نظر از مراجع ذیصلاح براساس قرارداد با آن‌ها صورت میگیرد.
ماده 29 -
چنانچه پس از بررسی اظهارنامه و ضمائم آن، انجام اصلاحات یا تکمیل اظهارنامه و ضمائم آن ضرورت داشته باشد، مرجع ثبت با تعیین مواردی که نیاز به اصلاح یا تکمیل دارند کتباً از متقاضی میخواهد تا ظرف 30 روز از تاریخ
تبصره1- مرجع ثبت در صورت ضرورت میتواند از مراجع ذیربط اعم از خصوصی یا دولتی و یا از متخصصان و کارشناسان امر برای احراز شرایط ماهوی اختراع استعلام و کسب نظر نماید. مهلت پاسخ به استعلام و اعلام نظر حداکثر 3 ماه خواهد بود. تبصره2- اظهارنظر مراجع و اشخاص مذکور جنبه مشورتی داشته و عدم پاسخ به استعلام و کسب نظر مانع از بررسی و اتخاذ تصمیم مرجع ثبت نیست. تبصره3- استعلام و کسب نظر از مراجع و اشخاص مذکور میتواند براساس قراردادهای منعقده با آن‌ها صورت گیرد.
ابلاغ نسبت به انجام اصلاحات یا تکمیل مدارک اقدام نماید. در غیر این صورت اظهارنامه کان لم یکن تلقی خواهدشد. مهلت تعیین‌شده در این ماده برای اشخاص مقیم خارج از کشور 60 روز میباشد.
ماده 30 -
تصمیم مرجع ثبت مبنی بر اعطای گواهینامه اختراع کتباً به متقاضی اعلام شده و متقاضی باید ظرف مدت 30 روز پس از اعلام جهت پرداخت هزینه‌های مربوط به ثبت اختراع و انتشار آگهی موضوع ماده 32 این آیین‌نامه اقدام نماید. در صورت عدم پرداخت هزینه‌ها درمهلت مقرر فوق، اظهارنامه کان لم یکن تلقی میگردد. این مهلت برای متقاضیان مقیم خارج از کشور 60 روز میباشد.
ماده 31 -
اختراع با قید مراتب زیر طبق فرم (الف -2) در دفتر ثبت اختراع ثبت میشود:1- شماره وتاریخ اظهارنامه با قید ساعت و روز و ماه و سال؛2- شماره و تاریخ ثبت اختراع؛3- اسم و نشانی و تابعیت مالک اختراع؛4- اسم و نشانی و تابعیت مخترع در صورتی که متقاضی شخص مخترع نیست مگر اینکه مخترع کتباً تقاضا نموده باشد که نامش در گواهینامه اختراع ذکر نشود؛5 - اسم و نشانی نماینده قانونی مخترع، اگر ثبت اختراع توسط وی تقاضا شده باشد؛6 - عنوان اختراع؛7- طبقه‌بندی بین‌المللی اختراع با ذکر زمینه علمیای که اختراع در آن طبقه قرار میگیرد؛8 - در صورت ادعای حق تقدم و پذیرش آن، تاریخ، شماره و محل تسلیم اظهارنامه مقدم؛9- مدت حمایت. تبصره1- در دفتر ثبت اختراع، برای هر اختراع دو صفحه اختصاص مییابد و هر تغییر و اصلاح و همچنین نقل و انتقالاتی که جزئاً یا کلاً نسبت به موضوع اختراع صورت میگیرد، در صفحات مزبور قید میگردد. تبصره2- درج مراتب فوق پس از تکمیل باید به امضاء مالک اختراع یا نماینده قانونی وی و همچنین رئیس اداره ثبت اختراعات برسد.
ماده 32 -
پس از ثبت اختراع، آگهی مربوط به ثبت، ظرف 30 روز با قید مراتب مذکور در ماده 31 این آیین‌نامه در روزنامه رسمی منتشر میگردد. آگهی مزبور به امضاء رئیس اداره ثبت اختراعات رسیده و برای انتشار تسلیم روزنامه رسمی میشود.
ماده 33 -
پس از انتشار آگهی ثبت اختراع و تحویل نسخه منتشر شده یا منعکس درسایت روزنامه رسمی به مرجع ثبت، گواهینامه اختراع صادر و به متقاضی یا نماینده قانونی وی تسلیم خواهد شد. گواهینامه اختراع بایستی با استفاده از فناوری روز تهیه و مشتمل بر نسخه‌ای از توصیف - ادعا - خلاصه توصیف و نقشه بوده و منگنه و مهر شده و به امضاء رئیس اداره ثبت اختراعات برسد. گواهینامه اختراع طبق فرم (الف - 3) باید حاوی نکات زیر باشد:1- شماره وتاریخ اظهارنامه؛2- شماره و تاریخ ثبت اختراع؛3- اسم، نشانی و تابعیت دارنده اختراع؛4- اسم، نشانی و تابعیت مخترع، مگر اینکه مخترع کتباً از مرجع ثبت درخواست عدم ذکر نام خود را نماید؛5 - عنوان اختراع؛6 - طبقه‌بندی بین‌المللی اختراع؛7- ذکر تاریخ، شماره و محل تسلیم اظهارنامه مقدم، درصورت ادعای حق تقدم و پذیرش آن؛8 - مدت حمایت.
ماده 34 -
در صورت تعدد متقاضی ثبت اختراع، به درخواست آن‌ها، میزان سهم هر یک در گواهینامه اختراع به تفکیک قید خواهد شد. در غیر این صورت، حقوق ناشی از اختراع بالسویه خواهد بود.
ماده 35 -
در صورت تقاضای مالک اختراع ثبت شده برای صدور پروانه بهره‌برداری، مرجع ثبت حداکثر ظرف یک هفته از تاریخ تقاضا مراتب را به انضمام سوابق اختراع به دستگاه یا دستگاه‌هایی که مرتبط با موضوع اختراع تشخیص میدهد، منعکس و پس از اخذ نظرات آن‌ها نسبت به صدور پروانه مذکور اقدام خواهد کرد. چنانچه مراجع یادشده ظرف مهلت مقرر در ماده 19 قانون پاسخ ندهندیا پاسخ منفی دهند، مرجع ثبت تکلیفی برای صدور مجوز بهره‌برداری ندارد.تبصره - درصورتی که اخذ نظرات مراجع ذیربط قانوناً مستلزم پرداخت هزینه باشد، تأدیه این هزینه به عهده متقاضی پروانه بهره‌برداری است.

فصل چهارم: صدور پروانه اجباری بهره‌برداری

ماده 36 -
درخواست صدور پروانه اجباری بهره‌برداری اختراع باید از جانب وزیر یا بالاترین مقام دستگاه دولتی یا اشخاص مجاز از سوی آن‌ها، تسلیم دبیرخانه کمیسیون گردد. این درخواست باید همراه دلیل و مدرکی باشد که به موجب آن ثابت شود، دستگاه دولتی یا شخص مجاز از طرف او، از مالک درخواست بهره‌برداری کرده ولی نتوانسته اجازه بهره‌برداری
را با شرایط معقول و ظرف مدت زمان متعارف تحصیل نماید. رعایت مراتب فوق، در صورت فوریت ناشی از مصالح ملی در کشور به تشخیص کمیسیون موضوع ماده 17 قانون لازم نخواهد بود و تصمیم کمیسیون در این خصوص بلافاصله به اجرا درمیآید، مشروط بر آنکه در این قبیل موارد مالک اختراع در اولین فرصت ممکن از تصمیم کمیسیون مطلع شود.
ماده 37 -
دبیرخانه پس از دریافت درخواست پروانه اجباری بهره‌برداری، ظرف 10 روز موضوع را به مالک اختراع ابلاغ میکند. مالک اختراع موظف است مراتب را به اشخاصی که مجوز بهره‌برداری از اختراع مورد نظر را دارند اطلاع دهد. مخترع و اشخاصی که مجوز بهره‌برداری از اختراع مورد نظر را دارند باید ظرف 30 روز نظرات خود را به صورت مدلل و مستند کتباً به دبیرخانه ارائه نمایند که در دفتر مخصوص به ثبت رسیده و جهت تصمیم‌گیری تسلیم کمیسیون خواهد شد.
ماده 38 -
دبیرخانه حداقل 10 روز قبل از تشکیل جلسه کمیسیون، باید زمان آن را به متقاضی پروانه اجباری و مالک اختراع و اشخاص ذینفع اطلاع دهد. اشخاص مذکور میتوانند در جلسه حضور پیدا کنند. کمیسیون پس از استماع اظهارات آن‌ها تصمیم مقتضی اتخاذ و مراتب را اعلام خواهد نمود.
ماده 39 -
درصورت اعطای پروانه اجباری، کمیسیون باید شرایط بهره‌برداری، نام سازمان دولتی بهره‌بردار یا شخص مجاز از طرف او، مدت بهره‌برداری، مبلغ مذکور در بند ب ماده 17 قانون به تشخیص کارشناس رسمی، اقدامات اجرایی، مدت زمان لازم برای انجام اقدامات اجرایی توسط بهره‌بردار، محدوده جغرافیایی و موارد مجاز استفاده از اختراع را دقیقاً مشخص نماید. تبصره - پرداخت هزینه‌های کارشناسی برای تعیین مبلغ مذکور در این ماده به عهده بهره‌بردار خواهد بود.
ماده 40 -
تصمیم کمیسیون مبنی بر اعطاء پروانه اجباری بهره‌برداری باید در دفتر ثبت اختراع قید و به هزینه متقاضی در روزنامه رسمی کشور منتشر و به مالک اختراع و سایر اشخاص ذینفع ابلاغ گردد.
ماده 41 -
چنانچه پس از بررسی مدارک و استماع اظهارات طرفین، کمیسیون تشخیص دهد که درخواست ارائه شده منطبق با شرایط مندرج در ماده 17 قانون نمیباشد، درخواست را رد و نتیجه را از طریق دبیرخانه به متقاضی و اشخاص ذینفع ابلاغ مینماید.
ماده 42 -
مالک اختراع یا سازمان دولتی و همین‌طور شخص ثالثی که پروانه اجباری بهره‌برداری برای او صادر شده است ظرف 20 روز پس از دریافت ابلاغ موضوع ماده 40 این آیین‌نامه میتواند نسبت به تصمیم کمیسیون درخواست بررسی مجدد نماید. چنانچه کمیسیون درخواست تجدیدنظر را قانعکننده تشخیص دهد، جلسه‌ای را حداکثر ظرف 30 روز پس از وصول درخواست، برای رسیدگی به اظهارات متقاضی تجدیدنظر و در صورت لزوم طرف او تشکیل خواهد داد و در مورد شرایط و مدت پروانه اجباری بهره‌برداری اتخاذ تصمیم مینماید. در غیر این صورت درخواست مذکور رد میگردد. نحوه تشکیل کمیسیون، مهلت‌ها و ابلاغ تصمیمات کمیسیون مطابق با این آیین‌نامه خواهد بود.
ماده 43 -
مالک اختراع میتواند درخواست لغو پروانه اجباری بهره‌برداری صادره از سوی کمیسیون را بنابه دلائلی که در بند (ج) ماده 17 قانون آمده است، همراه با مدارک و مستندات مربوط به دبیرخانه کمیسیون تسلیم نماید. دبیرخانه موظف است ظرف 30 روز از تاریخ تسلیم درخواست، مراتب را همراه با دلائل به بهره‌بردار اعلام تا چنانچه پاسخی داشته باشد ظرف 30 روز به دبیرخانه اعلام نماید. مرجع مذکور اظهارات طرفین به انضمام مدارک و مستندات ارائه شده را جهت اتخاذ تصمیم به کمیسیون ارسال میدارد. کمیسیون پس از بررسی اظهارات مالک اختراع، وزیر یا بالاترین مقام دستگاه ذیربط و بهره‌بردار، تصمیم مقتضی را اتخاذ مینماید. چنانچه تصمیم کمیسیون مبنی بر لغو پروانه بهره‌برداری باشد، حسب مورد اجازه بهره‌برداری برای مالک یا بهره‌بردار دیگر صادر میگردد. در صورتی که حفظ حقوق قانونی اشخاصی که اجازه را کسب کرده‌اند، ابقاء تصمیم را ایجاب نماید، کمیسیون نسبت به ابقاء آن اقدام مینماید.تصمیم کمیسیون مبنی بر لغو یا ابقاء پروانه اجباری بهره‌برداری همراه با مدت و شرایط مربوط از سوی دبیرخانه به طرفین ابلاغ خواهد شد.
ماده 44 -
هرگونه تصمیم کمیسیون مبنی بر اعطای پروانه اجباری بهره‌برداری یا رد آن از سوی متقاضی یا مالک اختراع قابل اعتراض در دادگاه صالح مقرر در ماده 59 قانون میباشد. این اعتراض باید ظرف 60 روز از تاریخ ابلاغ تصمیم کمیسیون به ذینفع و یا اطلاع او از آن صورت گیرد.
ماده 45 -
به منظور انجام کلیه وظایف اداری کمیسیون موضوع بند (الف) ماده 17 قانون، دبیرخانه‌ای به ریاست مدیرکل اداره کل مالکیت صنعتی در مرجع ثبت تشکیل میشود.
ماده 46 -
مرجع ثبت پس از دریافت درخواست صدور پروانه اجباری بهره‌برداری، موضوع بند (ح) ماده 17 قانون، باید آن را در دفتر مخصوص ثبت و ظرف 10 روز از زمان دریافت همراه با دلایل، مدارک و مستندات به دارنده حق اختراع مقدم یا مؤخر ابلاغ نماید. دارنده حق اختراع مقدم یا مؤخر باید نظرات و دلایل و مدارک خود را ظرف 30 روز از تاریخ ابلاغ به مرجع ثبت تسلیم نماید. مرجع ثبت، مدارک و مستندات طرفین را جهت اتخاذ تصمیم تسلیم کمیسیون مذکور در ماده 170 این آیین‌نامه خواهدکرد. کمیسیون پس از استماع اظهارات طرفین، در مورد اعطای پروانه اجباری بهره‌برداری و شرایط و حدود و مبلغ قابل پرداخت به تشخیص کارشناس رسمی، یا رد درخواست، تصمیم‌گیری خواهد کرد. در صورت اعتراض به تصمیم کمیسیون، تا قبل از نهایی شدن تصمیم دادگاه در این مورد، پروانه اجباری بهره‌برداری صادره از سوی کمیته معلق خواهد بود.تبصره - چنانچه دارنده حق اختراع مقدم یا مؤخر مقیم ایران نباشد، مهلت‌های مذکور در این ماده به دو برابر افزایش مییابد.

فصل پنجم: تغییرات، انتقالات و اعراض در مورد اختراع ثبت شده

ماده 47 -
مالک اختراع مکلف است هر نوع تغییر راجع به اسم، نشانی، تابعیت، اقامتگاه یا اعطاء اجازه بهره‌برداری از اختراع یا انتقال و یا اعراض از مالکیت اختراع ثبت شده را کتباً و همراه با مدارک مربوط جهت ثبت در سوابق به مرجع ثبت اعلام نماید. اعمال این تغییرات با رعایت مقررات قانون و این آیین‌نامه خواهد بود. تبصره - چنانچه در طبقه‌بندی بین‌المللی اختراع ثبت شده تغییراتی به وجود آید، مالک اختراع میتواند از مرجع ثبت درخواست کند که تغییرات مذکور در گواهینامه اختراع اعمال شود.
ماده 48 -
درخواست مالک اختراع مبنی بر تغییرات در مضمون و نقشه‌های اختراع، باید به صورت کتبی و با ذکر شماره و تاریخ اختراع به مرجع ثبت تسلیم گردد. انجام این تغییرات، مشروط به آن است که در نتیجه این تغییرات، اطلاعات مندرج در گواهینامه اختراع، از حدود اطلاعات مذکور در اظهارنامه اولیه، تجاوز نکند.
ماده 49 -
هرنوع انتقال گواهینامه اختراع باید در مرجع ثبت به ثبت برسد. درخواست کتبی برای ثبت انتقال باید همراه با مدارک ذیل تسلیم مرجع ثبت گردد:1- اصل گواهینامه اختراع؛2- مدرک قانونی که دلالت بر انتقال نماید؛3- مدارک نمایندگی قانونی، در صورت وجود؛4- رسید مربوط به پرداخت هزینه‌ها.
ماده 50 -
در آگهی تغییر مالکیت ذکر موارد زیر ضروری است:1- عنوان اختراع، با ذکر طبقه‌بندی مربوط؛2- تاریخ ثبت انتقال؛3- شماره ثبت اختراع در ایران؛4- اسم، اقامتگاه و تابعیت مالکان قدیم و جدید؛5 - اسم ونشانی نماینده قانونی مالک جدید در ایران، در صورت وجود.
ماده 51 -
مالک اختراع میتواند بهره‌برداری از اختراع خود را ضمن رعایت ماده 17 قانون به طور جزیی یا کلی برای تمام یا بخشی از مناطق جغرافیایی مورد حمایت، به هر شکل قانونی به دیگران واگذار نماید. اجازه بهره‌برداری میتواند انحصاری یا غیرانحصاری باشد. مجوز بهره‌برداری باید در مرجع ثبت به ثبت برسد. هر مجوز بهره‌برداری که به ثبت میرسد غیرانحصاری تلقی میگردد، مگر اینکه دلایل انحصاری بودن ارائه شده باشد. درخواست ثبت مجوز بهره‌برداری باید مشتمل بر مدارک زیر باشد:1- نسخه‌ای از مجوز بهره‌برداری که حاوی امضاء گواهی شده طرفین باشد؛2 - اصل گواهینامه اختراع؛3- مدارک نمایندگی قانونی، در صورت وجود؛4- رسید مربوط به پرداخت هزینه‌ها.تبصره - مراتب فسخ یا خاتمه پیش از موعد مجوز بهره‌برداری در صورتی که در چارچوب متن قرارداد مطابق قوانین و مقررات مربوط باشد، نیز به موجب مقررات این ماده ، با انجام تغییرات لازم، قابل ثبت خواهد بود.
ماده 52 -
در موارد زیر مرجع ثبت از ثبت مجوز بهره‌برداری خودداری کرده و مراتب را به اطلاع متقاضی میرساند:1- درخواست مربوط به اختراعی باشد که قبلاً در مورد آن مجوز بهره‌برداری انحصاری به ثبت رسیده است؛2- اختراع مورد اعتراض واقع شده و اعتبار آن در حال بررسی در مراجع قضایی باشد؛3- هزینه سالانه گواهینامه اختراع پرداخت نشده باشد.
ماده 53 -
چنانچه مانعی برای ثبت مجوز بهره‌برداری از اختراع وجود نداشته باشد، مرجع ثبت مجوز مربوط را به صورت محرمانه حفظ و مراتب را در روزنامه رسمی منتشر میکند. این آگهی مشتمل بر موارد زیر خواهد بود:1- اسامی مالک و بهره‌بردار؛2- عنوان اختراع؛3- تاریخ و شماره ثبت اختراع؛4- مدت بهره‌برداری؛5 - انحصاری یا غیرانحصاری بودن آن.
ماده 54 -
در صورت فوت مالک گواهینامه اختراع و باقی بودن مدت اعتبار اختراع، مرجع ثبت به درخواست وراث یا احد از وراث نام ورثه یا وراث را به عنوان مالک در ظهر گواهینامه اختراع قید و مراتب را با ذکر میزان سهم هریک در دفتر ثبت اختراعات ثبت خواهد کرد. درخواست ثبت باید کتبی و همراه با مدارک ذیل تسلیم مرجع ثبت گردد:1- اصل دادنامه انحصار وراثت یا رونوشت مصدق آن؛2- اصل گواهینامه اختراع؛3- مدارک دال بر پرداخت هزینه‌ها؛4- مدارک نمایندگی قانونی.
ماده 55 -
مالک اختراع میتواند با تسلیم درخواست کتبی به مرجع ثبت از حقوق خود نسبت به اختراع ثبت‌شده معتبر اعراض حاصل نماید. مدارک ذیل باید به درخواست اعراض منضم گردد:1- اقرارنامه رسمی مبنی بر اعراض که به امضاء مالک اختراع رسیده است؛2- اصل گواهینامه اختراع ثبت شده؛3- مدارک نمایندگی قانونی، در صورت وجود؛4- رسید مربوط به پرداخت حق ثبت تغییرات.تبصره1- اعراض مالک اختراع از حقوق خود نسبت به اختراع ثبت شده مشروط به این است که بهره‌برداری از اختراع، در زمانی که ثبت آن معتبر بوده است، به دیگری واگذار نشده باشد.تبصره2- در صورت اعراض، حق ثبت و سایر هزینه‌های پرداختی به مرجع ثبت، مسترد نخواهد شد.
ماده 56 -
در صورتی که انتقال، اعطاء اجازه بهره‌بردای، فسخ و خاتمه پیش از موعد مجوز بهره‌برداری یا اعراض از مالکیت ثبت شده در خارج انجام شده باشد، اصل یا رونوشت مصدق سند مربوط که در آن شماره و تاریخ ثبت اختراع در ایران
قید و به تأیید نمایندگیهای جمهوری اسلامی ایران رسیده باشد، دلیل انتقال، اعطاء اجازه بهره‌برداری، فسخ و خاتمه پیش از موعد مجوز بهره‌برداری یا اعراض از مالکیت اختراع، برای ثبت آن در ایران خواهد بود.
ماده 57 -
کلیه تغییرات و انتقالات یا فسخ و خاتمه و یا اعراض از اختراع ثبت شده در صفحه مخصوص مربوط به ثبت اختراع، ثبت و در ظهر گواهینامه اختراع درج میگردد و جز در مورد تغییر نشانی، به هزینه ذینفع ظرف 30 روز از تاریخ ثبت در روزنامه رسمی آگهی میشود.موارد مذکور تا زمانی که به ثبت نرسیده‌اند در مقابل اشخاص ثالث قابل استناد نمیباشند. ثبت آن‌ها منوط به پرداخت هزینه‌های مقرر در جدول هزینه‌ها و در صورت لزوم هزینه انتشار آگهی مربوط خواهد بود.

فصل ششم: اعتراض به رد و به تقاضای ثبت و اقامه دعوای ابطال گواهینامه اختراع

ماده 58 -
تصمیم مرجع ثبت مبنی بر رد اظهارنامه از سوی متقاضی قابل اعتراض است. اعتراض باید در دو نسخه به صورت کتبی و همراه با دلایل و مستندات مربوط و رسید مربوط به پرداخت هزینه رسیدگی به رد ثبت، ظرف 30 روز از تاریخ ابلاغ تصمیم، از طریق مرجع ثبت به کمیسیون موضوع ماده 170 این آیین‌نامه، تسلیم شود. پس از ثبت اعتراض‌نامه، نسخه دوم آن با قید تاریخ و شماره وصول به معترض مسترد میگردد. مهلت مذکور برای متقاضی مقیم خارج از کشور 60 روز میباشد.تبصره - در صورت رد اعتراض در کمیسیون، هزینه رسیدگی به رد ثبت قابل استرداد نخواهد بود.
ماده 59 -
هر شخصی که نسبت به تقاضای ثبت اختراع اعتراض داشته باشد باید اعتراض خود را در دو نسخه به مرجع ثبت تسلیم نماید. پس از ثبت اعتراض‌نامه، نسخه دوم آن با قید تاریخ و شماره وصول به معترض مسترد میگردد. اعتراض‌نامه باید همراه با دلایل و مدارک استنادی و رسید مربوط به پرداخت هزینه رسیدگی به اعتراض باشد. چنانچه پس از بررسی اعتراض‌نامه و مدارک استنادی، تکمیل مدارک منضم به اعتراض‌نامه ضرورت داشته باشد، مرجع ثبت با تعیین موارد، کتباً از متقاضی میخواهد که ظرف 30 روز از تاریخ ابلاغ نسبت به رفع نواقص اقدام نماید. در غیر این صورت، اعتراض‌نامه کان‌لم یکن تلقی خواهد شد.تبصره - مهلت مذکور در این ماده برای اشخاص مقیم خارج از کشور 60 روز میباشد.
ماده 60 -
هرگاه اعتراض معترض مبنی بر ادعای حق مالکیت نسبت به اختراعی باشد که اظهارنامه ثبت آن تسلیم مرجع ثبت شده است، در صورتی که اختراع قبلاً به نام او ثبت نشده است، باید همزمان با اعتراض، برای اختراع خود مطابق قانون و این آیین‌نامه تقاضای ثبت کرده و حق ثبت اظهارنامه و حق ثبت اختراع و تمام مخارج مربوط به آن را تأدیه نماید. مرجع ثبت با رعایت ماده 59 این آیین‌نامه موظف است ظرف 10 روز از وصول اعتراض، نسخه‌ای از اعتراض‌نامه را به انضمام رونوشت مدارک و دلایل استنادی به متقاضی ثبت ابلاغ نماید. متقاضی مکلف است از تاریخ ابلاغ اعتراض‌نامه پاسخ مکتوب خود را ظرف 20 روز نسبت به اعتراض وارده به مرجع ثبت تسلیم نماید. عدم پاسخ متقاضی به ابلاغ در مهلت مقرر به منزله تمکین وی خواهد بود. هرگاه متقاضی کتباً به اعتراض تمکین نماید درخواست او برای ثبت اختراع مسترد شده تلقی میگردد و مراتب کتباً به معترض ابلاغ میشود تا در صورتی که اختراع وی به ثبت نرسیده است، بر طبق اظهارنامه‌ای که همزمان با اعتراض تسلیم کرده است نسبت به ثبت آن اقدام کند. در صورت عدم تمکین متقاضی، مرجع ثبت مراتب را ظرف 10 روز به معترض ابلاغ کرده و وی از این تاریخ 20 روز مهلت دارد که اعتراض خود را از طریق مرجع ثبت تسلیم کمیسیون موضوع ماده 170 این آیین‌نامه نماید. همین ترتیب در موردی نیز باید رعایت شود که اعتراض معترض مبنی بر داشتن برخی حقوق، غیر از حق مالکیت، نسبت به اختراعی باشد که اظهارنامه ثبت آن تسلیم مرجع ثبت شده ولی هنوز در ایران به ثبت نرسیده است؛ مگر اینکه اختراع قانوناً قابل ثبت نباشد. در این فرض نیازی به تسلیم اظهارنامه ثبت اختراع به مرجع ثبت نخواهد بود. تصمیم کمیسیون طبق ماده 172 این آیین‌نامه قابل اعتراض در دادگاه صالح مقرر در ماده 59 قانون است.تبصره1- در صورتی که اظهارنامه تسلیمی به هر دلیلی منتهی به ثبت اختراع نشود مبالغ پرداختی از این بابت، قابل استرداد نخواهد بود.تبصره2- درصورت رد اعتراض در کمیسیون، هزینه رسیدگی به اعتراض قابل استرداد نخواهد بود.تبصره3- در صورتی که معترض مقیم ایران نباشد، مهلت‌های مذکور در این ماده به دو برابر افزایش مییابد.
ماده 61 -
در صورت درخواست ابطال گواهینامه اختراع، ذینفع میتواند با اثبات یکی از موارد مذکور در ماده 18 قانون دادخواست خود را تسلیم دادگاه صالح مقرر در ماده 59 قانون نماید. دادخواست ابطال باید همراه مدارک ذیل باشد:1- اصل یا رونوشت مصدق کلیه اسناد و مدارک مثبت ادعای ابطال؛2- رسید مربوط به پرداخت ودیعه تسلیم دادخواست ابطال به دادگاه، به شرح مذکور در جدول هزینه‌ها؛3- وکالت‌نامه، در صورتی که دادخواست توسط وکیل تسلیم شود.
ماده 62 -
هرگاه ثبت اختراع باطل شود، از تاریخ ثبت باطل تلقی میشود. رأی نهایی دادگاه به مرجع ثبت ابلاغ میگردد و مرجع مذکور آن را ثبت و به هزینه محکوم‌له، آگهی مربوط به آن را در اولین فرصت ممکن در روزنامه رسمی منتشر میکند. محکوم‌له میتواند مخارج مزبور را در جزء خسارت از محکوم علیه مطالبه کند. آگهی مذکور شامل عنوان اختراع و ذکر خلاصه‌ای از مفاد رأی نهایی دادگاه در این خصوص خواهد بود.

فصل هفتم: اظهارنامه بین‌المللی طبق معاهده همکاری در ثبت اختراعات

ماده 63 -
اظهارنامه بین‌المللی که طبق معاهده همکاری در ثبت اختراعات از سوی اتباع ایرانی یا مقیمین در ایران تسلیم مرجع ثبت میگردد، مرجع ثبت به عنوان اداره مبدا عمل خواهد نمود.
ماده 64 -
در صورتی که در اظهارنامه‌های بین‌المللی، ایران به عنوان « کشور تعیین شده» و «کشور منتخب» جهت ثبت بین‌المللی معرفی شده باشد، مرجع ثبت ضمن رعایت تشریفات مقرر در معاهده و آیین‌نامه مربوط تقاضای ثبت اختراع را طبق قانون و این آیین‌نامه مورد بررسی قرار خواهد داد.
ماده 65 -
علاوه بر هزینه‌هایی که برای ثبت بین‌المللی طبق معاهده و آیین‌نامه مربوط پرداخت میگردد، جهت بررسی اظهارنامه بین‌المللی و مدارک آن، هزینه‌ای طبق جدول هزینه‌ها دریافت خواهد شد. در صورت تأیید اظهارنامه، چگونگی ارسال آن به دفتر بین‌المللی و هزینه‌های مربوط به عهده متقاضی خواهد بود.

فصل هشتم: هزینه‌ها

ماده 66 -
با توجه به ماده 16 قانون، اعتبار گواهینامه اختراع بیست سال از تاریخ تسلیم اظهارنامه است. برای حفظ اعتبار گواهینامه باید، هزینه‌ای سالانه ظرف دوماه قبل از انقضای یک سال از تاریخ تسلیم اظهارنامه و هر سال بعد از آن به همین ترتیب تا تاریخ اعتبار گواهینامه، طبق جدول هزینه‌ها تادیه گردد والا ثبت اختراع از درجه اعتبار ساقط خواهد شد.اگر مالک اختراع یا نماینده قانونی وی تا شش ماه پس از انقضای موعد، علاوه بر هزینه سالانه جریمه‌ای معادل نصف هزینه سالانه اختراع را پرداخت نماید ثبت اختراع به اعتبار خود باقی خواهد ماند.

بخش سوم: ثبت طرح های صنعتی

فصل اول: تسلیم، اصلاح، استرداد، انتقال و ثبت اظهارنامه

ماده 67 -
ثبت طرح صنعتی مستلزم تسلیم اظهارنامه به مرجع ثبت است.
ماده 68 -
اظهارنامه ثبت طرح صنعتی باید در 2 نسخه و در فرم مخصوص (ط - 1) و به زبان فارسی تنظیم شده و پس از ذکر تاریخ، توسط متقاضی یا نماینده قانونی وی امضاء شود.تبصره - در صورتی که اسناد ضمیمه اظهارنامه و سایر اسناد مربوط، به زبان دیگری غیر از فارسی باشد، ارائه اصل مدارک مورد نیاز همراه با ترجمه عادی کامل آن‌ها الزامی است، مع‌ذلک اگر ترجمه کامل این مدارک برای متقاضی میسر نباشد میتواند خلاصه آن‌ها را به فارسی ضمیمه نماید. مرجع ثبت در صورت لزوم میتواند در جریان بررسی اظهارنامه، ترجمه رسمی مدارک مذکور را مطالبه کند. چنانچه اصطلاحات فناوری و علمی به کار رفته در اسناد مذکور، معادل فارسی نداشته باشند، ذکر همان اصطلاحات کفایت میکند.
ماده 69 -
متقاضی باید اظهارنامه ثبت طرح صنعتی را به صورت حضوری یا با پست سفارشی و یا در چارچوب ماده 167 این آیین‌نامه به مرجع ثبت تسلیم نماید. تاریخ وصول اظهارنامه یا تاریخ داده پیام، تاریخ اظهارنامه تلقی میگردد.
ماده 70 -
اظهارنامه طرح صنعتی باید حاوی نکات زیر باشد:1- اسم، نشانی، کدپستی، شماره ملی، تابعیت و سمت متقاضی یا نماینده قانونی وی و در صورتی که متقاضی شخص حقوقی است، ذکر نام، نوع فعالیت، اقامتگاه، محل و شماره ثبت، تابعیت، مرکز اصلی و عنداللزوم هر شناسه دیگر الزامی است؛2- اسم، اقامتگاه و کد پستی شخص یا اشخاصی که صلاحیت دریافت ابلاغ‌ها در ایران را دارند، در صورتی که متقاضی مقیم ایران نباشد؛3- اسم و اقامتگاه طراح در صورتی که متقاضی همان طراح نباشد؛4- ذکر کالا و طبقه‌ای که متقاضی درخواست ثبت طرح برای آن را دارد؛5 - تاریخ، محل و شماره اظهارنامه یا گواهینامه طرح صنعتی در خارج، در صورت درخواست حق‌تقدم؛6 - تعیین ضمائم. تبصره1- در صورت تسلیم اظهارنامه و سایر اسناد مربوط توسط اشخاص حقوقی، امضاء آن‌ها از طرف اشخاص مجاز، ضروری است.
تبصره2- اسم و نشانی متقاضی مقیم خارج از کشور علاوه بر فارسی باید به حروف لاتین باشد و با همان حروف نیز ثبت و آگهی شود.
ماده 71 -
دو یا چند طرح صنعتی مربوط به یک طبقه از طبقه‌بندی بین‌المللی و یا به یک مجموعه یا ترکیبی از اجزاء ، ولو مربوط به طبقات مختلف چنانچه با هم استعمال گردند، را میتوان در یک اظهارنامه قید و به مرجع ثبت تسلیم نمود.
ماده 72 -
در صورتی که متقاضی، دو اظهارنامه دارای طرح‌های صنعتی مشابه را در یک تاریخ تسلیم نماید، بنا به درخواست متقاضی، مرجع ثبت میتواند یکی از اظهارنامه‌ها را به عنوان طرح صنعتی اصلی و دیگری را به صورت طرح صنعتی متمم بپذیرد.
ماده 73 -
مدارک زیر باید ضمیمه اظهارنامه شوند:1- مدارک مثبت هویت متقاضی و طراح؛2- مدارک نمایندگی، در صورتی که تقاضا توسط نماینده قانونی به عمل آید؛3- اگر طرح صنعتی دو بعدی باشد، پنج نمونه از شکل یا تصویر گرافیکی یا پنج نمونه از طرح ترسیم شده به عنوان نمونه؛4- اگر طرح صنعتی سه بعدی باشد، پنج نمونه از شکل یا تصویر گرافیکی یا پنج نمونه از طرح ترسیم شده از تمامی جوانب طرح؛5 - در طرح صنعتی سه بعدی، مرجع ثبت میتواند ماکتی از آن را به همراه اظهارنامه درخواست نماید. اندازه ماکتی که متقاضی از مدل طرح خود ارائه میدهد، باید حداکثر 20*20*20 سانتی متر و وزن آن حداکثر 2 کیلوگرم و از ماده ای بادوام و غیرفاسدشدنی باشد. شکل‌های گرافیکی و ترسیم شده باید حداکثر در ابعاد 20*10 سانتی متر بوده و قابل نصب بر چهار صفحه مقوا در قطعA4 و با جوهر مشکی باشد؛6 - درخواست کتبی به تأخیر انداختن انتشار آگهی ثبت طرح صنعتی و تعیین مدت آن، در صورت تمایل؛7- درخواست کتبی مبنی بر عدم ذکر اسم طراح، چنانچه طراح نخواهد اسم وی ذکر شود؛8 - رسید مربوط به پرداخت هزینه اظهارنامه و در صورتی که اظهارنامه شامل دو یا چند طرح صنعتی است، رسید مربوط به پرداخت هزینه‌های اضافی؛9- مدارک مربوط به حق تقدم که باید همزمان با تسلیم اظهارنامه یا حداکثر ظرف 15 روز از آن تاریخ تسلیم شود. تبصره1- طرح چاپ شده اشکال و تصاویر گرافیکی یا ترسیم شده، موضوع بندهای 3 و 4 فوق، باید حداکثر در ابعاد 20*20 سانتی متر باشد و در آن رنگی بودن یا نبودن اشکال و تصاویر تصریح گردد. تبصره2- در صورت ارائه ماکتی از مدل طرح، مرجع ثبت میتواند ماکت مزبور را ممهور به مهر و تاریخ نموده به
متقاضی اعاده نماید. تبصره3- در فرضی که اظهارنامه حاوی طرح‌های صنعتی متعدد باشد، تصاویر یا اشکال یا مدل‌ها به صورت جداگانه ارائه شده و به وسیله شماره از یکدیگر متمایز میگردند.
ماده 74 -
در صورتی که متقاضی طبق ماده 9 قانون، درخواست حق تقدم کرده باشد، هنگام تقاضای ثبت طرح صنعتی باید درخواست خود را که حاکی از این حق باشد، به مرجع ثبت تسلیم نماید. این درخواست باید مشتمل بر نکات زیر باشد:1- تاریخ و شماره اظهارنامه اصلی؛2- طبقه‌بندی بین‌المللی مرتبط با اظهارنامه اصلی؛3- کشور یا کشورهایی که اظهارنامه اصلی در آنجا تسلیم شده است و چنانچه اظهارنامه منطقه‌ای یا بین‌المللی مبنای حق تقدم باشد، ذکر مأخذ آن.
ماده 75 -
در صورتی که متقاضی مدعی دو یا چند اظهارنامه پیشین باشد، مدت حق تقدم از زمان مقدم‌ترین آن‌ها محاسبه میشود.
ماده 76 -
مدت زمان حق تقدم در ثبت طرح صنعتی، 6 ماه از تاریخ تسلیم اظهارنامه اصلی خواهد بود. در این مورد روز تسلیم جزء مدت محسوب نخواهد شد و اگر آخرین روز مصادف با روز تعطیل باشد، این مدت تا آخرین ساعت اولین روز اداری بعد از روز تعطیل محاسبه خواهد شد.
ماده 77 -
استفاده از مهلت ارفاقی مقرر در بند ه‍- ماده 4 قانون برای ثبت طرح صنعتی، با انجام تغییرات لازم، مشمول مقررات ماده 26 این آیین‌نامه خواهد بود.
ماده 78 -
متقاضی میتواند تا قبل از ثبت طرح صنعتی، اظهارنامه خود را اصلاح کند، مشروط بر اینکه از حدود اظهارنامه نخست تجاوز ننماید. درخواست اصلاح با پرداخت هزینه مقرر در جدول هزینه‌ها انجام میپذیرد.
ماده 79 -
متقاضی یا نماینده قانونی او در هر زمان قبل ازثبت طرح صنعتی میتواند ضمن تسلیم درخواست کتبی به مرجع ثبت، اظهارنامه خود را مسترد دارد.درصورت استرداد اظهارنامه، هزینه‌های پرداختی مسترد نخواهدشد.
ماده 80 -
انتقال حق مالکیت ناشی از تسلیم اظهارنامه یا اعطای هرگونه اجازه بهره‌برداری از آن باید به درخواست کتبی هر ذینفع به مرجع ثبت اعلام و در پرونده مربوط درج گردد. اعمال این تغییر منوط به پرداخت هزینه مقرر در جدول هزینه‌ها خواهد بود.
ماده 81 -
مرجع ثبت، مقدمتاً صحت تنظیم اظهارنامه را از لحاظ شناسایی هویت متقاضی و نمایش گرافیکی طرح صنعتی مورد رسیدگی قرار داده و پس از وارد نمودن اظهارنامه در دفتر ثبت، نسخه دوم آن را همراه با ضمائم که دارای همان مشخصات نسخه اصلی است بعد از امضا و مهر و قید تاریخ (ساعت، روز، ماه و سال) وصول آن با تمام حروف، به عنوان رسید به متقاضی مسترد خواهد کرد.تبصره - در خصوص اظهارنامه‌هایی که با پست سفارشی ارسال میشوند، درصورت ثبت اظهارنامه‌ها، نسخه دوم آن‌ها همراه با ضمائم توسط و به هزینه مرجع ثبت با پست سفارشی، به‌عنوان رسید به متقاضیان مسترد خواهد شد. در صورت عدم ثبت نیز مراتب به همین ترتیب به اطلاع متقاضیان خواهد رسید. پاسخ اظهارنامه‌های واصله در چارچوب ماده 167 این آیین‌نامه به صورت الکترونیکی خواهد بود.

فصل دوم: بررسی اظهارنامه و ثبت طرح صنعتی

ماده 82 -
مرجع ثبت ظرف 60 روز از تاریخ وصول، اظهارنامه و ضمائم آن را از لحاظ رعایت جنبه‌های شکلی و سایر شرایط مقرر در قانون و این آیین‌نامه و همچنین تطبیق طبقه یا طبقات اعلامی با طبقه‌بندی بین‌المللی، مورد بررسی قرار میدهد.
ماده 83 -
مرجع ثبت چنانچه پس از بررسی، ایرادات و نواقصی را در اظهارنامه و ضمائم آن مشاهده نماید، مراتب را به صورت مکتوب و با قید جزییات به متقاضی ابلاغ تا ظرف مهلت مقرر در این آیین‌نامه اقدام به رفع نقص نماید.چنانچه متقاضی در مهلت مقرر قانونی به هر علتی نتواند نقایص اعلامی را رفع نماید، مرجع ثبت اظهارنامه را رد و مراتب را کتباً با ذکر علت یا علل رد به متقاضی ثبت ابلاغ خواهد کرد.
تبصره - مهلت رفع نقص برای متقاضیان ایرانی تا 30 روز و برای متقاضیان مقیم خارج از کشور تا 60 روز از تاریخ ابلاغ محاسبه میشود.
ماده 84 -
طرح‌های صنعتی زیر قابل حمایت نیستند:1- طرح‌هایی که جدید یا اصیل نباشند؛2- طرح‌هایی که تنها در نتیجه عملکرد فنی محصول ایجاد میشوند؛3- طرح‌های حاوی نماده ا یا نشان‌های رسمی؛4- طرح‌های مخالف نظم عمومی یا اخلاق حسنه.طرح صنعتی جدید با رعایت مفاد ماده 21 قانون، طرحی است که قبل از تسلیم اظهارنامه و یا قبل از تاریخ ادعای حق تقدم، همانند آن به عموم عرضه نشده باشد.طرح صنعتی در صورتی اصیل محسوب میشود که به‌طور مستقل توسط طراح پدید آمده و کپی و تقلید طرح‌های موجود نباشد، به نحوی که از دید یک کاربر آگاه، متفاوت از طرح‌هایی باشد که قبلاً در اختیار عموم قرار گرفته است.
ماده 85 -
هرگاه تقاضای ثبت طرح صنعتی مورد پذیرش مرجع ثبت قرار گیرد، مراتب کتباً به متقاضی اعلام شده و وی باید ظرف 30 روز پس از تاریخ اعلام، جهت پرداخت هزینه‌های مربوط به ثبت طرح صنعتی و انتشار آگهی موضوع ماده 86 این آیین‌نامه اقدام نماید. در صورت عدم پرداخت هزینه‌ها در مهلت مقرر فوق، اظهارنامه کان لم یکن تلقی میگردد. این مهلت برای متقاضیان مقیم خارج از کشور 60 روز میباشد.
ماده 86 -
مرجع ثبت پس از ثبت طرح صنعتی، مراتب را ظرف 30 روز جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی مینماید. آگهی مزبور شامل موارد زیر میباشد:1- شماره و تاریخ اظهارنامه؛2- شماره و تاریخ ثبت طرح صنعتی؛3- اسم و نشانی طراح مگر آن که طراح کتباً درخواست کند که نامش ذکر نشود؛4- اسم و اقامتگاه متقاضی یا نماینده وی؛5 - ذکر کالا و طبقه‌ای که طرح مورد تقاضا مربوط به آن میباشد؛6 - تعیین تاریخ، محل و شماره حق تقدم، در صورت وجود؛7- تصویر یا تصاویری که طرح را معرفی کند و تصریح به رنگی یا غیررنگی بودن تصویر؛8 - اشاره به ماکت طرح، در صورت ارائه؛9- مدت اعتبار ثبت.
تبصره - هرگاه درخواستی طبق ماده 25 قانون ارائه شده باشد، پس از ثبت طرح صنعتی، نمونه طرح و مفاد اظهارنامه منتشر نمیشود. در این صورت مرجع ثبت، یک آگهی حاوی تأخیر انتشار طرح صنعتی مذکور و اطلاعات مربوط به هویت مالک طرح ثبت شده و تاریخ تنظیم اظهارنامه و مدت تأخیر مورد درخواست و سایر امور ضروری را منتشر میکند. پس از انقضاء مدت تأخیر درخواست شده، مرجع ثبت آگهی طرح صنعتی ثبت شده را صادر و برای انتشار تسلیم روزنامه رسمی خواهد کرد. هزینه انتشار آگهیهای مذکور در این تبصره به عهده متقاضی ثبت طرح صنعتی خواهد بود.
ماده 87 -
ثبت طرح صنعتی با قید مراتب زیر و طبق فرم (ط - 2) در دفتر ثبت طرح صنعتی انجام میپذیرد:1- تاریخ کامل (ساعت، روز، ماه و سال) و شماره ثبت اظهارنامه؛2- تاریخ و شماره ثبت طرح صنعتی؛3- اسامی کالاها و طبقاتی که طرح صنعتی برای آن‌ها اختیار شده است؛4- ذکر مشخصات طرح یا طرح‌های صنعتی به طور اجمال با تعیین اجزایی که متقاضی میخواهد حق استعمال انحصاری آن را به خود اختصاص دهد؛5 - در صورت ادعای حق تقدم و پذیرش آن، تاریخ، شماره و محل تسلیم اظهارنامه مقدم؛6 - اسم، محل اقامت و تابعیت مالک طرح و نماینده او در صورتی که اظهارنامه توسط نماینده قانونی تسلیم شده باشد؛7- اسم و نشانی و تابعیت طراح، در صورتی که متقاضی شخص طراح نیست، مگر اینکه طراح کتباً تقاضا نموده باشد که اسمش در گواهینامه طرح صنعتی ذکر نشود؛8 - مدت اعتبار ثبت طرح صنعتی. تبصره1 - در دفتر ثبت طرح صنعتی برای هر طرح دو صفحه اختصاص مییابد و هر تغییر و اصلاح و همچنین نقل و انتقالاتی که نسبت به طرح صنعتی صورت میگیرد، در صفحات مزبور قید میگردد. تبصره2- درج مراتب فوق پس از تکمیل باید به امضاء مالک طرح صنعتی یا نماینده قانونی وی و همچنین رئیس اداره ثبت طرح‌های صنعتی برسد.
ماده 88 -
پس از ثبت طرح صنعتی و انتشار آگهی مربوط به آن و تحویل نسخه منتشرشده یا منعکس در سایت روزنامه رسمی به مرجع ثبت، گواهینامه‌ای طبق فرم (ط - 3) که حاوی نکات زیر باشد با الصاق تصویر یک نمونه کامل از طرح و منگنه و ممهور کردن آن، به مالک طرح یا نماینده قانونی وی تسلیم میشود:1- تاریخ وصول اظهارنامه و شماره ثبت آن در دفتر ثبت اظهارنامه؛2- تاریخ و شماره ثبت طرح یا طرح‌ها؛3- اسم و اقامتگاه و تابعیت مالک طرح؛4- اسم، نشانی و تابعیت طراح، مگر اینکه طراح کتباً از مرجع ثبت درخواست عدم ذکر اسم خود را نماید؛5 - ذکر کالا یا کالاهایی که طرح ثبت‌شده مربوط به آن‌ها میباشد و طبقه و یا طبقاتی که مورد تایید قرار گرفته
است؛6 - مدت اعتبار طرح و تاریخ انقضای آن؛7- ذکر تاریخ، شماره و محل تسلیم اظهارنامه مقدم، در صورت ادعای حق تقدم و پذیرش آن؛8 - تصویر یا تصاویری که طرح را معرفی کند و تصریح به رنگی یا غیررنگی بودن آن.این گواهینامه با استفاده از فناوری روز تهیه و به امضاء رئیس اداره ثبت طرح‌های صنعتی میرسد.

فصل سوم: تمدید ثبت طرح صنعتی

ماده 89 -
با توجه به بند د ماده 28 قانون، مالک طرح صنعتی میتواند با پرداخت هزینه مقرر، درخواست تمدید اعتبار ثبت طرح صنعتی را برای دو دوره پنجساله متوالی دیگر بنماید. درخواست تمدید ثبت، ظرف شش‌ماه قبل از انقضای مدت اعتبار ثبت طرح صنعتی در هر دوره، به عمل خواهد آمد. تبصره - در صورت عدم درخواست تمدید ثبت ظرف مهلت یادشده، امکان درخواست آن ظرف مهلت 6 ماه پس از پایان اعتبار ثبت طرح صنعتی، با پرداخت جریمه تأخیر طبق جدول هزینه‌ها وجود دارد، والا ثبت طرح صنعتی از درجه اعتبار ساقط خواهد شد.
ماده 90 -
درخواست تمدید ثبت طرح صنعتی در دو نسخه توسط مالک طرح ثبت شده یا نماینده قانونی او تهیه و پس از امضاء و الصاق تصویر نمونه طرح و رسید پرداخت هزینه مربوط، به مرجع ثبت تسلیم میگردد.مرجع ثبت پس از دریافت درخواست تمدید ثبت و ضمائم، آن را در دفتر مربوط وارد کرده و برروی هریک از نسخ درخواست، تاریخ دریافت و شماره آن را قید و نسخه دوم آن را که دارای همان مشخصات نسخه اصلی است، بعد از امضاء و مهر به‌عنوان رسید به درخواستکننده مسترد خواهد کرد.
ماده 91 -
درخواست تمدید ثبت طرح صنعتی باید حاوی نکات ذیل باشد:1- شماره و تاریخ ثبت اظهارنامه و طرح صنعتیای که تمدید آن مورد درخواست است؛2- طبقه یا طبقات کالاهای موضوع طرح صنعتی؛3- اسم و آخرین نشانی کامل مالک طرح صنعتی ثبت شده یا نماینده قانونی وی، در صورتی که درخواست توسط نماینده به عمل آید.مدارک مثبت هویت متقاضی، رسید مربوط به پرداخت هزینه تمدید، حداقل شش نمونه از طرح و مدارک نمایندگی قانونی، درصورتی که درخواست توسط نماینده به عمل آید، باید به همراه درخواست تمدید ارائه شود.
ماده 92 -
تمدید ثبت، دنباله ثبت اصلی، در دفتر ثبت طرح به عمل خواهد آمد و پس از انتشار آگهی مربوط، گواهینامه تمدید ثبت طبق فرم (ط - 4) صادر و تسلیم مالک طرح یا نماینده قانونی وی خواهدشد. گواهینامه تمدید شامل مندرجات گواهینامه اصلی، با انجام تغییرات لازم، و نیز مدت اعتبار طرح صنعتی و تاریخ انقضای آن خواهد بود. تبصره1- در موقع تمدید ثبت، مرجع ثبت مکلف است طبقه محصولات را مطابق با جدیدترین ویرایش طبقه‌بندی بین‌المللی در دفتر، ثبت و گواهینامه تمدید ثبت طرح صنعتی را براساس آن تصحیح نماید. هزینه تغییر طبقات ناشی از اعمال ویرایش جدید طبقه‌بندی بین‌المللی و هزینه انتشار آگهی مربوط در روزنامه رسمی به عهده مالک علامت خواهد بود. تبصره2- تمدید ثبت طرح صنعتی نمیتواند هیچ تغییری در آخرین شکل ثبت آن به وجود آورد. در غیر این صورت، مقررات تغییر طرح صنعتی موضوع ماده 93 این آیین‌نامه قابل اعمال خواهد بود.

فصل چهارم: تغییرات، انتقالات و اعراض در مورد طرح صنعتی ثبت شده

ماده 93 -
مالک طرح صنعتی مکلف است هر نوع تغییر راجع به اسم، نشانی، تابعیت و اقامتگاه یا اعطاء اجازه بهره‌برداری از طرح یا انتقال و یا اعراض از مالکیت طرح صنعتی ثبت شده را کتباً و همراه با مدارک مربوط جهت ثبت در سوابق به مرجع ثبت اعلام نماید. اعمال این تغییرات با رعایت مقررات قانون و این آیین‌نامه خواهد بود. تبصره - چنانچه در طبقه‌بندی بین‌المللی طرح صنعتی ثبت شده تغییراتی به وجود آید، مالک طرح صنعتی میتواند از مرجع ثبت درخواست کند که تغییرات مذکور در گواهینامه طرح صنعتی اعمال شود.
ماده 94 -
در مواردی که مالک طرح اجازه بهره‌برداری از طرح را به دیگری واگذار کند، مدارک و اسناد رسمی مثبت این اجازه باید جهت ثبت در دفتر مربوط، به مرجع ثبت ارائه شود. در این فرض مرجع ثبت، مفاد مجوز را به صورت محرمانه حفظ، لکن اجازه بهره‌برداری را ثبت و آگهی میکند. تبصره - مراتب فسخ یا خاتمه پیش از موعد مجوز بهره‌برداری در صورتی که در چارچوب متن قرارداد و مطابق قوانین و مقررات مربوط باشد، نیز به موجب مقررات این ماده ، با انجام تغییرات لازم، قابل ثبت خواهد بود.
ماده 95 -
هرنوع انتقال گواهینامه طرح صنعتی باید در مرجع ثبت به ثبت برسد. درخواست کتبی برای ثبت انتقال باید همراه با مدارک ذیل تسلیم مرجع ثبت گردد:
1- آخرین گواهینامه معتبر طرح صنعتی؛2- سند رسمی حاکی از انتقال؛3- مدارک نمایندگی قانونی؛4- رسید مربوط به پرداخت هزینه‌ها.
ماده 96 -
در آگهی تغییر مالکیت ذکر موارد زیر ضروری است:1- عنوان طرح2- تاریخ ثبت انتقال؛3- شماره ثبت طرح در ایران، با ذکر کالا یا کالاهایی که طرح ثبت شده مربوط به آن میباشد؛4- اسم، اقامتگاه و تابعیت مالکان قدیم و جدید؛5 - اسم و نشانی نماینده قانونی مالک جدید در ایران، در صورت وجود.
ماده 97 -
مالک طرح صنعتی میتواند با تسلیم درخواست کتبی به مرجع ثبت، از حقوق خود نسبت به طرح صنعتی ثبت شده معتبر، اعراض حاصل نماید. مدارک ذیل باید به درخواست اعراض منضم گردد:1- اقرارنامه رسمی مبنی بر اعراض که به امضاء مالک طرح صنعتی رسیده است؛2- اصل گواهینامه طرح صنعتی ثبت شده؛3- مدارک نمایندگی قانونی، در صورت وجود؛4- رسید مربوط به پرداخت حق ثبت تغییرات. تبصره1- اعراض مالک طرح صنعتی از حقوق خود نسبت به طرح صنعتی ثبت شده مشروط به این است که بهره‌برداری از طرح صنعتی، در زمانی که ثبت آن معتبر بوده است، به دیگری واگذار نشده باشد. تبصره2- در صورت اعراض، حق ثبت و سایر هزینه‌های پرداختی به مرجع ثبت، مسترد نخواهد شد.
ماده 98 -
در صورتی که انتقال، اعطاء اجازه بهره‌برداری، فسخ و خاتمه پیش از موعد مجوز بهره‌برداری یا اعراض از مالکیت طرح صنعتی ثبت شده در خارج از کشور انجام شده باشد، اصل یا رونوشت مصدق سند مربوط که در آن شماره و تاریخ ثبت طرح صنعتی در ایران قید و به تأیید نمایندگیهای جمهوری اسلامی ایران رسیده باشد، دلیل انتقال، اعطاء اجازه بهره‌برداری، فسخ و خاتمه پیش از موعد مجوز بهره‌برداری، یا اعراض از مالکیت طرح صنعتی، برای ثبت آن در ایران خواهد بود.
ماده 99 -
کلیه تغییرات و انتقالات یا فسخ و خاتمه و یا اعراض از طرح صنعتی ثبت شده در صفحه مخصوص مربوط به ثبت طرح صنعتی، ثبت و در ظهر گواهینامه طرح صنعتی درج میگردد و جز در مورد تغییر نشانی، به هزینه ذینفع ظرف 30 روز از تاریخ ثبت در روزنامه رسمی آگهی میشود. موارد مذکور تا زمانی که به ثبت نرسیده‌اند، در مقابل اشخاص ثالث قابل استناد نمیباشند. ثبت آن‌ها منوط به پرداخت هزینه‌های مقرر در جدول هزینه‌ها و در صورت لزوم هزینه انتشار آگهی مربوط خواهد بود.

فصل پنجم: اعتراض به رد و به تقاضای ثبت و اقامه دعوای ابطال گواهینامه طرح صنعتی

ماده 100 -
تصمیم مرجع ثبت مبنی بر رد اظهارنامه، از سوی متقاضی قابل اعتراض است. اعتراض باید در دو نسخه به صورت کتبی و همراه با دلایل و مستندات مربوط و رسید مربوط به پرداخت هزینه رسیدگی به رد ثبت ظرف مدت 30 روز از تاریخ ابلاغ تصمیم، از طریق مرجع ثبت به کمیسیون موضوع ماده 170 این آئین‌نامه تسلیم شود. پس از ثبت اعتراض‌نامه، نسخه دوم آن با قید تاریخ و شماره وصول به معترض مسترد میگردد. مهلت مذکور برای متقاضی مقیم خارج از کشور 60 روز میباشد. تبصره - در صورت رد اعتراض در کمیسیون، هزینه رسیدگی به رد ثبت قابل استرداد نخواهد بود.
ماده 101 -
هر شخصی که نسبت به تقاضای ثبت طرح صنعتی اعتراض داشته باشد باید اعتراض خود را در دو نسخه به مرجع ثبت تسلیم نماید. پس از ثبت اعتراض‌نامه، نسخه دوم آن با قید تاریخ و شماره وصول به معترض مسترد میگردد. اعتراض‌نامه باید همراه با دلایل و مدارک استنادی و رسید مربوط به پرداخت هزینه رسیدگی به اعتراض باشد. چنانچه پس از بررسی اعتراض‌نامه و مدارک استنادی، تکمیل مدارک منضم به اعتراض‌نامه ضرورت داشته باشد، مرجع ثبت با تعیین موارد، کتباً از متقاضی میخواهد که ظرف 30 روز از تاریخ ابلاغ نسبت به رفع نقص اقدام نماید. در غیر این صورت، اعتراض‌نامه کان لم یکن تلقی خواهد شد. تبصره - مهلت مذکور در این ماده برای اشخاص مقیم خارج از کشور 60 روز میباشد.
ماده 102 -
هرگاه اعتراض معترض مبنی بر ادعای حق مالکیت، نسبت به طرح صنعتیای باشد که اظهارنامه ثبت آن تسلیم مرجع ثبت شده است در صورتی که طرح صنعتی قبلاً به نام او ثبت نشده است، باید همزمان با اعتراض، برای طرح صنعتی خود مطابق قانون و این آیین‌نامه تقاضای ثبت کرده و حق ثبت اظهارنامه و حق ثبت طرح صنعتی و تمام مخارج مربوط به آن را تأدیه نماید. مرجع ثبت موظف است با رعایت ماده 101 این آیین‌نامه، ظرف 10 روز از تاریخ وصول اعتراض نسخه‌ای از اعتراض‌نامه را به انضمام رونوشت مدارک و دلایل استنادی به متقاضی ثبت ابلاغ نماید.
متقاضی مکلف است از تاریخ ابلاغ اعتراض‌نامه پاسخ مکتوب خود را ظرف 20 روز نسبت به اعتراض وارده به مرجع ثبت تسلیم نماید. عدم پاسخ متقاضی به ابلاغ در مهلت مقرر به منزله تمکین وی خواهد بود.هرگاه متقاضی کتباً به اعتراض تمکین نماید، درخواست او برای ثبت طرح صنعتی مستردشده تلقی میگردد و مراتب کتباً به معترض ابلاغ میشود تا در صورتی که طرح صنعتی وی به ثبت نرسیده باشد، بر طبق اظهارنامه‌ای که همزمان با اعتراض تسلیم کرده است نسبت به ثبت آن اقدام کند. در صورت عدم تمکین متقاضی، مرجع ثبت مراتب را ظرف 10 روز به معترض ابلاغ کرده و وی از این تاریخ 20 روز مهلت دارد که اعتراض خود را از طریق مرجع ثبت تسلیم کمیسیون موضوع ماده 170 این آیین‌نامه نماید. همین ترتیب در موردی نیز باید رعایت شود که اعتراض معترض مبنی بر ادعای داشتن برخی حقوق، غیر از حق مالکیت، نسبت به طرح صنعتیای باشد که اظهارنامه ثبت آن تسلیم مرجع ثبت شده ولی هنوز در ایران به ثبت نرسیده است، مگر اینکه طرح صنعتی قانوناً قابل ثبت نباشد. در این فرض نیازی به تسلیم اظهارنامه ثبت طرح صنعتی به مرجع ثبت نخواهدبود. تصمیم کمیسیون طبق ماده 172 این آیین‌نامه قابل اعتراض در دادگاه صالح مقرر در ماده 59 قانون است. تبصره1- در صورتیکه اظهارنامه تسلیمی به هر دلیلی منتهی به ثبت طرح صنعتی نشود مبالغ پرداختی از این بابت، قابل استرداد نخواهد بود. تبصره2- درصورت رد اعتراض در کمیسیون، هزینه رسیدگی به اعتراض قابل استرداد نخواهد بود. تبصره3- چنانچه معترض مقیم ایران نباشد، مهلت‌های مذکور در این ماده به دوبرابر افزایش مییابد.
ماده 103 -
هر ذینفع میتواند از دادگاه صالح مقرر در ماده 59 قانون، ابطال ثبت طرح صنعتی را درخواست نماید. در این صورت باید طی دادخواستی ثابت کند که یکی از شرایط مندرج در مواد (20) و (21) قانون رعایت نشده است و یا کسی که طرح صنعتی به نام وی ثبت شده، پدیدآورنده واقعی آن طرح یا قائم‌مقام قانونی او نیست.دادخواست مقرر در این ماده باید دارای ضمائم زیر باشد:1- اصل یا رونوشت مصدق کلیه اسناد و مدارک مثبت ادعای ابطال؛2- رسید مربوط به پرداخت ودیعه تسلیم دادخواست ابطال به دادگاه، به شرح مذکور در جدول هزینه‌ها؛3- وکالت‌نامه، در صورتی که دادخواست توسط وکیل تسلیم شود.
ماده 104 -
هرگاه ثبت طرح صنعتی باطل شود، از تاریخ ثبت، باطل تلقی میشود. رأی نهایی دادگاه به مرجع ثبت ابلاغ میگردد و مرجع مذکور آن را ثبت و به هزینه محکوم‌له، آگهی مربوط به آن را در اولین فرصت ممکن در روزنامه رسمی منتشر میکند. محکوم‌له میتواند مخارج مزبور را در جزء خسارت از محکوم‌علیه مطالبه کند. آگهی مذکور شامل مشخصات طرح صنعتی و ذکر خلاصه‌ای از مفاد رأی نهایی دادگاه در این خصوص خواهدبود.

بخش چهارم: ثبت علائم

فصل اول: تسلیم، استرداد، ثبت و رد اظهارنامه

ماده 105 -
ثبت علامت مستلزم تسلیم اظهارنامه به مرجع ثبت است.
ماده 106 -
اظهارنامه ثبت علامت باید در دو نسخه و در فرم مخصوص (ع - 1) و به زبان فارسی تنظیم شده و پس از ذکر تاریخ، توسط متقاضی یا نماینده قانونی وی امضاء شود. تبصره - در صورتی که اسناد ضمیمه اظهارنامه و سایر اسناد مربوط به زبان دیگری غیر از فارسی باشد، ارائه اصل مدارک مورد نیاز همراه با ترجمه عادی کامل آن الزامی است. مرجع ثبت در صورت لزوم میتواند در جریان بررسی اظهارنامه، ترجمه رسمی مدارک مذکور را مطالبه کند.
ماده 107 -
متقاضی باید اظهارنامه ثبت علامت را به صورت حضوری یا با پست سفارشی و یا در چارچوب ماده 167 این آیین‌نامه به مرجع ثبت تسلیم نماید.
ماده 108 -
اظهارنامه ثبت علامت باید حاوی نکات زیر باشد:1- اسم، شماره ملی، نشانی، کدپستی و تابعیت متقاضی و در صورتی که متقاضی شخص حقوقی است، ذکر نام، نوع فعالیت، اقامتگاه، محل و شماره ثبت، تابعیت، مرکز اصلی و عنداللزوم هر شناسه دیگر آن الزامی است.2- اسم، شماره ملی، نشانی و کدپستی نماینده قانونی متقاضی، در صورت وجود؛3- اسم، نشانی و کدپستی شخص یا اشخاصی که صلاحیت دریافت ابلاغ‌ها در ایران را دارند، در صورتی که متقاضی مقیم ایران نباشد؛4- الصاق نمونه‌ای از علامت در کادر مربوط؛5 - توصیف و تعیین اجزاء علامت و تعیین حروف مشخص در صورتی که علامت مورد درخواست ثبت مشتمل بر حروف خاص باشد؛6 - ذکر کالاها و خدماتی که علامت برای تشخیص آن‌ها به کار میرود، با تعیین طبقه یا طبقات درخواست شده طبق طبقه‌بندی بین‌المللی؛7- ذکر حق تقدم، در صورت درخواست؛8 - رشته فعالیت مالک علامت؛9- ذکر علامت جمعی در صورتی که ثبت آن مورد درخواست باشد؛
10- در صورتی که علامت مشتمل بر کلمه یا کلماتی غیر از فارسی باشد، درج آوانویسی و ترجمه آن؛11- ذکر رنگ، در صورتی که رنگ به عنوان صفت مشخصه و یا ویژگی خاص علامت باشد؛12- ذکر سه بعدی بودن علامت در صورت درخواست ثبت آن؛13- تعیین ضمائم. تبصره1- در صورت تسلیم اظهارنامه و سایر اسناد مربوط توسط اشخاص حقوقی، امضاء آن‌ها از طرف اشخاص مجاز، ضروری است. تبصره2- در صورت تعدد متقاضی ثبت، شخصی که به نمایندگی از سایرین حق مراجعه و مکاتبه با مرجع ثبت و انجام سایر تشریفات اداری لازم، جز دریافت گواهینامه علامت، را دارد، باید با ذکر اقامتگاه، تعیین شود. تبصره3- اسم و نشانی متقاضی مقیم خارج از کشور علاوه بر فارسی باید به حروف لاتین نیز نوشته و با همان حروف نیز ثبت و آگهی شود. تبصره4 - در کلیه امور راجع به ثبت و انتشار علائم، مرجع ثبت طبقه‌بندی کالا و خدمات را براساس طبقه‌بندی بین‌المللی مورد بررسی قرار میدهد. در صورت وجود عناصر تصویری در علامت، رعایت طبقه‌بندی مربوط الزامی و به عهده مرجع ثبت است.
ماده 109 -
برای ثبت هر علامت باید از اظهارنامه جداگانه استفاده شود. استفاده از یک اظهارنامه برای ثبت یک علامت جهت کالاها و خدمات مندرج در یک یا چند طبقه بلامانع است.
ماده 110 -
شخصی که تقاضای ثبت چندین علامت را به طور همزمان مینماید باید برای هریک از آن‌ها مطابق مقررات این آیین‌نامه، اظهارنامه جداگانه‌ای تسلیم کند. در این صورت، اگر تقاضاها توسط نماینده قانونی به عمل آمده باشد، مدرک اصلی نمایندگی به یکی از اظهارنامه‌ها و یک رونوشت مصدق آن به هر یک از اظهارنامه‌های دیگر باید ضمیمه شود.
ماده 111 -
مدارک زیر باید ضمیمه اظهارنامه شود:1- با لحاظ ماده 110 این آیین‌نامه، نسخه اصلی نمایندگی، در صورتی که تقاضا توسط نماینده قانونی به عمل آید؛2- ارائه ده نمونه از علامت به صورت گرافیکی که با علامت الصاق شده روی اظهارنامه یکسان بوده و ابعاد آن حداکثر 210 10 سانتیمتر باشد. اگر ارائه علامت به صورت گرافیکی نباشد ده نمونه از کپی یا تصویر علامت حداکثر در همین ابعاد و به نحوی که مرجع ثبت مناسب تشخیص دهد، ارائه خواهد شد.چنانچه مرجع ثبت نمونه علامت ارائه شده را مناسب تشخیص ندهد، تسلیم نمونه مناسب را درخواست مینماید. در هر حال، علامت باید به همان نحو که درخواست و ثبت میشود استعمال گردد؛3- در صورت سه بعدی بودن علامت، ارائه علامت به صورت نمونه‌های گرافیکی یا تصویر دوبعدی روی برگه به
نحوی که از شش زاویه متفاوت تهیه و در مجموع یک نمونه واحد که همان علامت سه بعدی را تشکیل دهند، الزامی است؛4 - مدارک مربوط به حق تقدم که باید همزمان با تسلیم اظهارنامه یا حداکثر ظرف 15 روز از آن تاریخ تسلیم شود؛5 - ارائه مدارک دال بر فعالیت در حوزه ذیربط بنا به تشخیص مرجع ثبت؛6 - نسخه‌ای از ضوابط و شرایط استفاده از علامت جمعی و ارائه گواهی مقام صلاحیتدار، اتحادیه یا دستگاه مرتبط، در صورتی که ثبت علامت جمعی مورد درخواست باشد؛7 - مدارک مثبت هویت متقاضی؛8 - رسید مربوط به پرداخت هزینه‌های قانونی؛9- مدارک نمایندگی قانونی، در صورتی که تقاضا توسط نماینده قانونی به عمل آید.
ماده 112 -
در صورتی که متقاضی طبق ماده 9 قانون درخواست حق تقدم کرده باشد، هنگام تقاضای ثبت علامت باید درخواست خود را به همراه مدارکی که حاکی از این حق باشد، به مرجع ثبت تسلیم نماید. این درخواست باید مشتمل بر موارد زیر باشد:1- تاریخ و شماره اظهارنامه اصلی؛2- کشوری که اظهارنامه اصلی در آنجا تسلیم شده و یا در صورت منطقه‌ای یا بین‌المللی بودن اظهارنامه، اداره‌ای که اظهارنامه در آنجا تسلیم شده است؛ تبصره1- درخواست حق تقدم باید همزمان با تاریخ تسلیم اظهارنامه تسلیم شود. تبصره2- هرگاه حق تقدم دو یا چند اظهارنامه اصلی ادعا شود، میتوان با رعایت تبصره (1) فوق، اطلاعات آن‌ها را در یک درخواست قید و تسلیم نمود. در این صورت مبنای احتساب حق تقدم تاریخ تسلیم نخستین اظهارنامه خواهد بود. تبصره3- در صورتی که حق تقدم ادعایی شامل کلیه کالاها و خدمات مندرج در اظهارنامه قبلی نباشد، اشاره به کالاها یا خدماتی که مورد ادعا است، ضروری است.
ماده 113 -
مدت زمان حق تقدم در ثبت علامت، 6 ماه از تاریخ تسلیم اظهارنامه اصلی خواهد بود. در این مورد روز تسلیم جزء مدت محسوب نخواهد شد و اگر آخرین روز مصادف با روز تعطیل باشد، این مدت تا آخرین ساعت اولین روز اداری بعد از تعطیل محاسبه خواهد شد.
ماده 114 -
تاریخ اظهارنامه همان تاریخ وصول اظهارنامه یا تاریخ داده پیام است، مشروط بر اینکه در زمان تسلیم حاوی اطلاعات زیر باشد:1- اسم متقاضی؛
2- نشانیای که ابلاغ‌ها باید در آنجا صورت گیرد؛3- نمونه‌ای از علامت؛4- کالاها و خدماتی که علامت برای تشخیص آن‌ها ثبت میشود؛5 - پرداخت حق ثبت اظهارنامه.
ماده 115 -
متقاضی میتواند تا قبل از انتشار آگهی موضوع ماده 120 این آیین‌نامه ضمن درخواست کتبی از مرجع ثبت نسبت به اصلاح نشانی، تغییر نماینده قانونی و کاهش کالاها و خدمات موضوع علامت اقدام نماید. اعمال این اصلاح منوط به پرداخت هزینه مقرر در جدول هزینه‌ها خواهد بود.
ماده 116 -
متقاضی یا نماینده قانونی وی در هر زمان قبل از ثبت علامت میتواند ضمن درخواست کتبی از مرجع ثبت، اظهارنامه خود را مسترد دارد. در صورت استرداد اظهارنامه، هزینه‌های پرداختی مسترد نخواهد شد.
ماده 117 -
مرجع ثبت پس از دریافت اظهارنامه و ضمائم مربوط، و احراز شرایط مقرر در ماده 114 این آیین‌نامه، آن را در دفتر ثبت وارد و بر روی هر یک از نسخ اظهارنامه، تاریخ دریافت اظهارنامه و شماره آن را قید نموده و نسخه دوم آن را که دارای همان مشخصات نسخه اصلی است، بعد از امضا و مهر و قید تاریخ (ساعت، روز، ماه، سال) وصول آن با تمام حروف، به عنوان رسید به متقاضی مسترد خواهد کرد. تبصره - درخصوص اظهارنامه‌هایی که با پست سفارشی ارسال میشوند، در صورت ثبت اظهارنامه‌ها، نسخه دوم آن‌ها همراه با ضمائم توسط و به هزینه مرجع ثبت با پست سفارشی به عنوان رسید به متقاضیان مسترد خواهد شد. در صورت عدم ثبت نیز مراتب به همین ترتیب به اطلاع متقاضیان خواهد رسید. پاسخ اظهارنامه‌های واصله در چارچوب ماده 167 این آیین‌نامه به صورت الکترونیکی خواهد بود.

فصل دوم: بررسی و انتشار آگهی اظهارنامه

ماده 118 -
مرجع ثبت ظرف 30 روز از تاریخ وصول اظهارنامه و ضمائم، آن را از لحاظ رعایت جنبه‌های شکلی و شرایط مقرر در قانون و این آیین‌نامه و همچنین تطبیق طبقه یا طبقات اعلامی با طبقه‌بندی بین‌المللی مورد بررسی قرار میدهد.
ماده 119 -
مرجع ثبت چنانچه پس از بررسی، ایرادات و نواقصی را در اظهارنامه و ضمائم آن مشاهده نماید، مراتب را به صورت مکتوب و با قید جزییات به متقاضی ابلاغ میکند تا ظرف مهلت مقرر اقدام به رفع نقص نماید.چنانچه متقاضی در مهلت مقرر قانونی به هر علتی نتواند نقایص اعلامی را رفع نماید، مرجع ثبت، اظهارنامه را رد و مراتب را کتباً با ذکر علت یا علل رد به متقاضی ثبت ابلاغخواهد کرد. تبصره - مهلت رفع نقص برای اشخاص مقیم در ایران 30 روز و برای اشخاص مقیم در خارج از کشور 60 روز از زمان ابلاغ محاسبه میشود.
ماده 120 -
مرجع ثبت پس از پذیرش اظهارنامه ثبت علامت، مراتب را به متقاضی ابلاغ و آگهی مربوط را جهت اطلاع عموم منتشر مینماید. آگهی مزبور باید شامل موارد ذیل باشد:1- تاریخ و شماره اظهارنامه؛2- در صورت ادعای حق تقدم، تاریخ و شماره اظهارنامه و کشوری که درخواست ثبت اولیه در آنجا صورت گرفته است؛3- نمونه علامت؛4- اجراء علامت با ذکر رنگ، در صورتی که رنگ به عنوان صفت مشخصه و یا ویژگی علامت باشد؛5 - فهرست کالاها و خدماتی که علامت برای تشخیص آن‌ها مورد استفاده قرار میگیرد؛ با اشاره به طبقه یا طبقات مربوط طبق طبقه‌بندی بین‌المللی؛6 - نام و نشانی متقاضی؛7 - نام و نشانی نماینده قانونی در صورتیکه اظهارنامه توسط نماینده تسلیم شده باشد. تبصره - در صورتی که متقاضی ظرف 30 روز پس از دریافت ابلاغ، هزینه انتشار آگهی فوق را پرداخت نکند، اظهارنامه کان لم یکن تلقی خواهد شد.
ماده 121 -
در صورت رد اظهارنامه ثبت علامت به استناد بندهای (الف) و (ب) ماده 30 و ماده 32 قانون، مرجع ثبت ملزم است دلایل رد را کتباً به متقاضی ابلاغ نماید.از لحاظ مواد اشاره شده، در مواردی علامت عین یا شبیه علامت دیگر تشخیص داده شده و رد میگردد که علامت مذکور قبلاً به اسم دیگری ثبت یا تقاضای ثبت شده باشد یا شباهت آن از لحاظ شکل ظاهر یا تلفظ یا کتابت و یا سایر ویژگیها با علامت دیگری که قبلا ثبت یا تقاضای ثبت شده به اندازه‌ای باشد که مصرفکنندگان عادی را به اشتباه بیندازد.متقاضی میتواند ظرف مهلت مقرر نسبت به رد اظهارنامه اعتراض خود را در دو نسخه و با پرداخت هزینه رسیدگی به رد ثبت، از طریق مرجع ثبت به کمیسیون موضوع ماده 170 این آیین‌نامه تسلیم نماید. پس از ثبت اعتراض‌نامه، نسخه دوم آن با قید تاریخ و شماره وصول به معترض مسترد میگردد.مهلت اعتراض برای اشخاص مقیم ایران 30 روز و برای اشخاص مقیم خارج از کشور 60 روز از تاریخ ابلاغ خواهد
بود. تبصره - در صورت رد اعتراض در کمیسیون، هزینه رسیدگی به رد ثبت قابل استرداد نخواهد بود.

فصل سوم: انتقال، اصلاح و اعتراض به اظهارنامه

ماده 122 -
انتقال حق مالکیت ناشی از تسلیم اظهارنامه یا اعطای اجازه بهره‌برداری از آن باید به درخواست کتبی هر ذینفع، به مرجع ثبت اعلام و در پرونده مربوط درج گردد. اعمال این تغییر منوط به پرداخت هزینه مقرر در جدول هزینه‌ها خواهد بود. تبصره - انتقال جزئی حق مالکیت ناشی از تسلیم اظهارنامه مستلزم تسلیم اظهارنامه جداگانه توسط منتقل‌الیه است.
ماده 123 -
بعد از انتشار آگهی موضوع ماده 120 این آیین‌نامه، هر گونه اصلاحی که به وسیله متقاضی در خود علامت و یا در کالاها یا خدمات مربوط به آن صورت گیرد مستلزم تسلیم اظهارنامه جدید است. چنین اظهارنامه‌ای به ترتیب مقرر در قانون و این آیین‌نامه بررسی میگردد. هرگاه اصلاحات تقاضا شده مورد پذیرش مرجع ثبت قرار گیرد موضوع آگهی میشود.
ماده 124 -
هر شخصی که نسبت به تقاضای ثبت علامت اعتراض داشته باشد باید ظرف مهلت 30 روز از تاریخ انتشار آگهی موضوع ماده 120 این آیین‌نامه اعتراض خود را در دو نسخه مبنی بر عدم رعایت مفاد بندهای (الف) و (ب) ماده 30 و ماده 32 قانون به مرجع ثبت تسلیم نماید.پس از ثبت اعتراض‌نامه، نسخه دوم آن با قید تاریخ و شماره وصول به معترض مسترد میگردد. اعتراض‌نامه باید همراه با دلایل و مدارک استنادی و رسید پرداخت هزینه رسیدگی به اعتراض باشد. چنانچه پس از بررسی اعتراض‌نامه و مدارک استنادی، تکمیل مدارک منضم به اعتراض‌نامه ضرورت داشته باشد، مرجع ثبت با تعیین موارد، کتباً از متقاضی میخواهد که ظرف 30 روز از تاریخ ابلاغ نسبت به رفع نواقص اقدام نماید. در غیر این صورت، اعتراض‌نامه کان لم یکن تلقی خواهد شد. تبصره - مهلت رفع نقص برای اشخاص مقیم خارج از کشور 60 روز میباشد.
ماده 125 -
هرگاه اعتراض معترض مبنی بر ادعای حق مالکیت نسبت به علامتی باشد که اظهارنامه ثبت آن تسلیم مرجع ثبت و آگهی شده است، در صورتی که علامت قبلاً به نام او ثبت نشده است، باید همزمان با اعتراض، برای علامت خود، مطابق قانون و این آیین‌نامه تقاضای ثبت کرده و حق ثبت اظهارنامه و علامت برحسب طبقات و تمام مخارج مربوط
به آن را تأدیه نماید. مرجع ثبت موظف است با رعایت ماده 124 این آیین‌نامه، ظرف 10 روز از تاریخ وصول اعتراض نسخه‌ای از اعتراض‌نامه را به انضمام رونوشت مدارک و دلایل استنادی به متقاضی ثبت ابلاغ نماید. متقاضی مکلف است از تاریخ ابلاغ اعتراض‌نامه، پاسخ مکتوب خود را ظرف 20 روز نسبت به اعتراض وارده به مرجع ثبت تسلیم نماید. عدم پاسخ متقاضی به ابلاغ در مهلت مقرر به منزله تمکین وی خواهد بود.هرگاه متقاضی کتباً به اعتراض معترض تمکین نماید درخواست او برای ثبت علامت مسترد شده تلقی میگردد و مراتب کتباً به معترض ابلاغ میشود تا در صورتی که علامت وی به ثبت نرسیده باشد، بر طبق اظهارنامه‌ای که همزمان با اعتراض تسلیم کرده است نسبت به ثبت آن اقدام کند. در صورت عدم تمکین متقاضی، مرجع ثبت مراتب را ظرف 10 روز به معترض ابلاغ کرده و وی از این تاریخ 20 روز مهلت دارد که اعتراض خود را از طریق مرجع ثبت تسلیم کمیسیون موضوع ماده 170 این آیین‌نامه نماید. همین ترتیب در موردی نیز باید رعایت شود که اعتراض معترض مبنی بر ادعای داشتن برخی حقوق، غیر از حق مالکیت، نسبت به علامتی باشد که اظهارنامه ثبت آن تسلیم مرجع ثبت شده ولی هنوز در ایران به ثبت نرسیده است، مگر اینکه علامت قانوناً قابل ثبت نباشد. در این فرض نیازی به تسلیم اظهارنامه ثبت علامت به مرجع ثبت نخواهد بود. تصمیم کمیسیون طبق ماده 172 این آیین‌نامه قابل اعتراض در دادگاه صالح مقرر در ماده 59 قانون است. تبصره1- در صورتی که اظهارنامه تسلیمی به هر دلیلی منتهی به ثبت علامت نشود مبالغ پرداختی از این بابت، قابل استرداد نخواهد بود. تبصره2- درصورت رد اعتراض در کمیسیون، هزینه رسیدگی به اعتراض، قابل‌استرداد نخواهد بود. تبصره3- چنانچه معترض مقیم ایران نباشد، مهلت‌های مذکور در این ماده به دو برابر افزایش مییابد.

فصل چهارم: ثبت علامت و تمدید ثبت

ماده 126 -
پس از انتشار آگهی ثبت علامت، موضوع ماده 120 این آیین‌نامه و تحویل نسخه منتشر شده یا منعکس در سایت روزنامه رسمی توسط متقاضی به مرجع ثبت، ظرف 30 روز از تاریخ انتشار، در صورتی که مرجع ثبت تشخیص دهد شرایط مندرج در قانون و این آیین‌نامه رعایت شده و نسبت به تقاضای ثبت علامت نیز اعتراض نشده و یا اعتراض رد شده است، علامت را پس از پرداخت هزینه‌های مربوط در دفتر ثبت علامت، ثبت میکند. تبصره - در صورت عدم تحویل نسخه منتشرشده یا منعکس در سایت روزنامه‌رسمی به مرجع ثبت ظرف مهلت مقرر در این ماده ، اظهارنامه کان لم یکن تلقی خواهدشد.
ماده 127 -
متقاضی باید ظرف مدت 30 روز پس از اعلام کتبی مرجع ثبت مبنی بر تأیید نهایی علامت، نسبت به پرداخت هزینه‌های ثبت علامت و انتشار آگهی موضوع ماده 129 این آیین‌نامه اقدام نماید. در صورت عدم پرداخت هزینه‌ها در مهلت مقرر فوق، اظهارنامه کان لم یکن تلقی میگردد. این مهلت برای متقاضیان مقیم خارج از کشور 60 روز میباشد.
ماده 128 -
ثبت علامت در دفتر ثبت طبق فرم (ع - 2) با قید مراتب ذیل به عمل خواهد آمد:1- اسم و نشانی و تابعیت مالک علامت؛2- اسم و نشانی نماینده قانونی او، در صورت وجود؛3- الصاق یک نمونه از علامت در محلی که به این امر اختصاص داده شده است؛4- تعیین اجزا علامت با ذکر رنگ، در صورتی که رنگ به عنوان صفت مشخصه و یا ویژگی علامت باشد؛5 - تاریخ کامل (ساعت، روز، ماه و سال) و شماره ثبت اظهارنامه و تاریخ و شماره ثبت علامت؛6 - فهرست کالاها و خدماتی که علامت برای تشخیص آن‌ها استفاده میشود، با اشاره به طبقه یا طبقات آن‌ها طبق طبقه‌بندی بین‌المللی؛7 - در صورت ادعای حق تقدم و پذیرش آن، تاریخ، شماره و محل تسلیم اظهارنامه مقدم؛8 - مدت اعتبار ثبت علامت. تبصره1- در دفتر ثبت برای هر علامت دو صفحه اختصاص مییابد و هر تغییر و اصلاح و همچنین نقل و انتقالاتی که جزئاً یا کلاً نسبت به علامت صورت میگیرد، در صفحات مزبور قید میگردد. در صورت نیاز به صفحات اضافی مرجع ثبت میتواند از دفتر متممی به این منظور استفاده نماید. تبصره2- درج مراتب فوق پس از تکمیل باید به امضاء مالک علامت یا نماینده قانونی وی و همچنین رئیس اداره ثبت علائم تجاری برسد.
ماده 129 -
مرجع ثبت مکلف است ظرف 30 روز پس از ثبت علامت، آگهی حاوی کلیه مراتب مندرج در ماده 128 این آیین‌نامه را جهت اطلاع عموم منتشر نماید.
ماده 130 -
پس از ثبت علامت و انتشار آگهی آن و تحویل نسخه منتشر شده یا منعکس در سایت روزنامه رسمی، گواهینامه‌ای طبق فرم (ع - 3) که حاوی موارد مذکور در بندهای (1) (3) (4) (5) (6) (7) ماده 128 این آیین‌نامه و همچنین مدت اعتبار علامت ثبت شده و تاریخ انقضای آن باشد، پس از امضاء و مهر رئیس اداره ثبت علائم تجاری، به مالک علامت یا نماینده قانونی او تسلیم میشود. تبصره - گواهینامه علامت با استفاده از فناوری روز تهیه میشود.
ماده 131 -
با توجه به بند د ماده 40 قانون، مالک علامت میتواند با پرداخت هزینه مقرر، درخواست تمدید اعتبار ثبت علامت را برای دوره‌های متوالی ده ساله بنماید. درخواست تمدید ثبت ظرف یک سال قبل از انقضای مدت اعتبار ثبت علامت در هر دوره، به عمل خواهد آمد.
تبصره - در صورت عدم درخواست تمدید ثبت ظرف مهلت یادشده، امکان درخواست آن ظرف مهلت 6 ماه پس از پایان اعتبار ثبت علامت، با پرداخت جریمه تأخیر به میزان نصف هزینه ثبت علامت وجود دارد، و الا ثبت علامت از درجه اعتبار ساقط خواهد شد.
ماده 132 -
درخواست تمدید ثبت علامت در دو نسخه توسط مالک علامت ثبت شده یا نماینده قانونی او تهیه و پس از امضاء به مرجع ثبت تسلیم میشود.مرجع یادشده پس از دریافت درخواست تمدید ثبت و ضمائم، آن را در دفتر مربوطه وارد و بر روی هر یک از نسخ درخواست، تاریخ دریافت و شماره آن را قید و نسخه دوم آن را که دارای همان مشخصات نسخه اصلی است بعد از امضاء و مهر به عنوان رسید به درخواستکننده مسترد خواهد کرد.
ماده 133 -
درخواست تمدید ثبت باید حاوی موارد ذیل باشد:1- شماره و تاریخ ثبت اظهارنامه و علامتی که تمدید آن مورد درخواست است؛2- طبقه یا طبقات کالاها و خدماتی که علامت برای تشخیص آن‌ها ثبت شده است؛3- اسم و نشانی کامل مالک علامت ثبت شده یا نماینده قانونی وی، در صورتی که درخواست توسط نماینده به عمل آید. تبصره1- درخواست تمدیدثبت وقتی پذیرفته‌میشودکه هزینه‌تمدید پرداخت‌شده‌باشد. تبصره2- در موقع تمدید ثبت، مرجع ثبت مکلف است طبقه کالاها و خدمات را مطابق با جدیدترین ویرایش طبقه‌بندی بین‌المللی علامت، در دفتر ثبت و گواهینامه تمدید ثبت علامت را براساس آن تصحیح نماید. هزینه تغییر طبقات ناشی از اعمال ویرایش جدید طبقه‌بندی بین‌المللی به عهده مالک علامت خواهد بود. تبصره3- مالک علامت میتواند ضمن درخواست تمدید، درخواست جداگانه‌ای را برای تقلیل طبقه یا کالاها و خدماتی که علامت برای آن به ثبت رسیده است، بدون پرداخت هزینه ثبت تغییر، تسلیم مرجع ثبت نماید. تبصره4- در صورت تغییر طبقات یا کالاها، مندرجات این ماده با انجام تغییرات لازم، به هزینه مالک علامت، در روزنامه رسمی آگهی میشود.
ماده 134 -
مدارک زیر باید به درخواست تمدید ضمیمه گردد:1- مدارک مثبت هویت متقاضی؛2- حداقل شش نمونه از علامت با رعایت ماده 108 این آیین‌نامه؛3- رسید مربوط پرداخت هزینه‌ها؛4- مدارک نمایندگی قانونی، در صورتی که درخواست توسط نماینده به عمل آید.
ماده 135 -
با رعایت تبصره‌های 2 و 3 ماده 133 این آیین‌نامه، تمدید ثبت علامت نمیتواند هیچ تغییری در آخرین شکل ثبت آن به وجود آورد. در غیر این صورت مقررات تغییر علامت قابل اعمال خواهد بود.
ماده 136 -
تمدید ثبت علامت دنباله ثبت اصلی در دفتر ثبت میشود و گواهینامه تمدید ثبت طبق فرم (ع - 4) صادر و تسلیم مالک علامت یا نماینده قانونی وی میگردد.گواهینامه تمدید ثبت شامل مندرجات گواهینامه اصلی با انجام تغییرات لازم، و نیز مدت اعتبار و تاریخ انقضای آن خواهد بود

فصل پنجم - علامت جمعی

ماده 137 -
مقررات مواد 105 تا 136 این آیین‌نامه، با انجام تغییرات لازم، و به شرط رعایت موارد زیر در مورد علائم جمعی نیز قابل اعمال است:1- اظهارنامه ثبت علامت جمعی در صورتی پذیرفته خواهد شد که مطابق ماده 42 قانون، در اظهارنامه به جمعی بودن علامت اشاره شده و نسخه‌ای از ضوابط و شرایط استفاده از آن نیز ضمیمه گردد؛2- در ضوابط و شرایط استفاده از علامت جمعی، باید خصوصیات مشترک یا کیفیت کالاها و خدمات تولیدی در یک منطقه جغرافیایی معین یا مورد تایید که تحت آن‌ها اشخاص میتوانند از علامت مذکور استفاده کنند و همچنین ضمانت اجراهای مربوط به عدم رعایت شرایط و ضوابط یادشده تعیین گردد؛3- آگهی ثبت علامت جمعی که مطابق ماده 120 این آیین‌نامه انجام خواهد شد، باید همچنین شامل خلاصه‌ای از ضوابط و شرایط استفاده از آن علامت باشد؛4- هرگونه تغییر در ضوابط و شرایط حاکم بر استفاده از علامت جمعی باید به صورت مکتوب توسط مالک آن علامت به مرجع ثبت اعلام شود. اعلامیه یاد شده باید در دفتر ثبت قید شود. تغییرات مذکور قبل از ثبت هیچگونه اثری ندارد.خلاصه‌ای از تغییرات به عمل آمده باید توسط مرجع ثبت آگهی شود.5 - علاوه بر مالک علامت جمعی ثبت شده، سایر اشخاص مجاز نیز میتوانند با رعایت شرایط و ضوابط مربوط، از علامت یادشده استفاده نمایند. تبصره - متقاضی ثبت علامت جمعی در ارتباط با بندهای (1) و (2) فوق مکلف است گواهی مقام صلاحیتدار، اتحادیه یا دستگاه مرتبط را اخذ و به مرجع ثبت تسلیم نماید.

فصل ششم - تغییرات، انتقالات و اعراض در مورد علامت ثبت شده

ماده 138 -
مالک علامت مکلف است هر نوع تغییر راجع به اسم، نشانی، تابعیت و اقامتگاه یا اعطاء اجاره بهره‌برداری از علامت یا انتقال و یا اعراض از علامت ثبت شده را کتباً و همراه با مدارک مربوط جهت ثبت در سوابق به مرجع ثبت اعلام نماید. اعمال این تغییرات با رعایت مقررات قانون و این آیین‌نامه خواهد بود. تبصره - چنانچه در طبقه‌بندی بین‌المللی علامت ثبت شده تغییراتی به وجود آید، مالک علامت میتواند از مرجع ثبت درخواست کند که تغییرات مذکور در گواهینامه علامت اعمال شود.
ماده 139 -
هرگونه انتقال مالکیت علامت ثبت شده باید در مرجع ثبت به ثبت برسد. در درخواست کتبی برای ثبت انتقال باید نکات زیر صریحاً قید شود:1- شماره و تاریخ ثبت علامت در ایران؛2- اسم و نشانی و تابعیت منتقل‌الیه (مالکجدید) یا نماینده قانونی وی، در صورت وجود؛3- در صورت انتقال جزئی، بیان کالاها و خدماتی که علامت نسبت به آن‌ها منتقل شده است.اصل آخرین گواهینامه معتبرعلامت، سند انتقال علامت که به امضاء مالک پیشین علامت و منتقل‌الیه رسیده است، مدارک نمایندگی قانونی، در صورت وجود، و رسید مربوط به پرداخت هزینه‌ها باید ضمیمه درخواست شود. تبصره1- تا زمانی که انتقال انجام شده در دفتر مربوط ثبت نشده باشد، مرجع ثبت فقط شخصی را که علامت به نام او ثبت شده مالک خواهد شناخت. تبصره2- انتقال قهری علامت با رعایت مقررات این ماده توسط ورثه و با ارایه رونوشت مصدق گواهی انحصار وراثت با تعیین سهم‌الارث به ثبت میرسد.
ماده 140 -
اگر انتقال راجع به قسمتی از کالاها یا خدمات موضوع علامت ثبت شده باشد، خروج آن از مالکیت مالک اولیه علامت، به صورت مشخص در پی علامت ثبت شده در دفتر ثبت علامت تجاری، ثبت و چنانچه با انتقال مزبور طبقه، یا طبقاتی کلاً از حیطه علامت ثبت شده خارج گردد، در این صورت به آن طبقه یا طبقات شماره یا شماره‌های فرعی از شماره (1) به تعداد طبقات مزبور تعلق میگیرد و هرگاه انتقال صرفاً مربوط به کالاها یا خدمات، بدون انتقال کلی طبقه مربوط واقع شده باشد، بدواً به طریق فوق شماره‌گذاری شده و پس از آن شماره فرعی از شماره فرعی طبقه مرتبط محسوب و به همین طریق به دنبال علامت ثبت شده درج میگردد. تبصره1- هرگاه انتقالات موضوع این ماده در دفتر متمم منعکس گردد، میبایست به شماره ثبت اصلی علامت ثبت
شده و صفحه و دفتر مربوط اشاره شود. تبصره2- در صورت انتقال جزیی کالاها و خدمات موضوع علامت، مدت اعتبار بخش منتقل شده نمیتواند بیشتر از مدت اعتبار باقی مانده علامت ثبت شده در گواهینامه ثبت آن باشد. تبصره3- در صورت انتقال جزئی کالاها و خدمات موضوع علامت، منتقل‌الیه میتواند درخواست‌صدور گواهینامه علامت برای مدت باقیمانده از دوره اعتبار علامت ثبت‌شده را نماید. تبصره4- چنانچه علامت ثبت‌شده در موعد مقرر تمدید نگردد، مانع از تمدید علامت برای آن دسته از کالاها و خدماتی که قبل از موعد تمدید جزئاً منتقل شده‌اند، نخواهد بود. تبصره5 - نقل و انتقالات جزئی کالاها و خدمات موضوع علامت باید در ظهر آخرین گواهینامه معتبر علامت نیز منعکس گردد.
ماده 141 -
مالک علامت میتواند اجازه بهره‌برداری از علامت ثبت شده خود را به هر شکل قانونی به دیگری اعطا نماید.در مجوز بهره‌برداری همچنین باید صریحاً به این نکته اشاره شود که آیا اجازه به صورت انحصاری صادر میشود یا خیر و نیز این که آیا اجازه گیرنده فعلی حق اعطای اجازه‌های بعدی را دارد یا خیر. اگر انحصاری یا غیرانحصاری بودن بهره‌برداری از علامت در مجوز ذکر نشود هر مجوز بهره‌برداری که به ثبت میرسد، غیرانحصاری تلقی میگردد.
ماده 142 -
مرجع ثبت مکلف است وجود شرایطی را در زمینه کنترل اجازه‌دهنده بر کیفیت و مرغوبیت کالاها یا خدمات موضوع علامت توسط اجازه‌گیرنده را در مجوز بهره‌برداری احراز کند، در غیر این صورت، مجوز بهره‌برداری قابل ثبت نخواهد بود.
ماده 143 -
درخواست ثبت مجوز بهره‌برداری باید توسط مالک علامت با تصریح به موارد ذیل تسلیم مرجع ثبت شود:1- اسم و نشانی و تابعیت اجازه‌گیرنده و نماینده قانونی وی در صورت وجود؛2- بیان کالاها یا خدماتی که اجازه بهره‌برداری نسبت به آن‌ها اعطاء شده است، در صورتی که اجازه فقط نسبت به بخشی از کالاها یا خدمات باشد.مدارک ذیل باید به درخواست ثبت مجوز بهره‌برداری منضم گردد:1- مدرک قانونی مبنی بر اعطاء اجازه بهره‌برداریکه به امضاء اجازه‌دهنده و اجازه‌گیرنده رسیده است؛2- اصل آخرین گواهینامه معتبر علامت؛3- مدارک نمایندگی قانونی، در صورت وجود؛4- رسید مربوط به پرداخت هزینه‌ها. تبصره1- مرجع ثبت پس از ثبت مجوز بهره‌برداری و انتشار آگهی موضوع ماده 146 این آیین‌نامه، در صورت درخواست، گواهی ثبت مجوز بهره‌برداری را برای اجازه‌گیرنده صادر خواهد کرد.
تبصره2- مراتب فسخ یا خاتمه پیش از موعد مجوز بهره‌برداری در صورتی که در چارچوب متن قرارداد و مطابق قوانین و مقررات مربوط باشد، نیز به موجب مقررات این ماده ، با انجام تغییرات لازم، قابل ثبت خواهد بود.
ماده 144 -
مالک علامت میتواند با تسلیم درخواست کتبی به مرجع ثبت، از حقوق خود نسبت به علامت ثبت شده معتبر اعراض حاصل نماید. مدارک ذیل باید به درخواست اعراض منضم گردد:1- اقرارنامه رسمی مبنی بر اعراض که به امضاء مالک علامت رسیده است؛2- اصل آخرین گواهینامه معتبر علامت،3- مدارک نمایندگی قانونی، در صورت وجود؛4- رسید مربوط به پرداخت حق ثبت تغییرات. تبصره1- اعراض مالک علامت از حقوق خود نسبت به علامت ثبت شده مشروط به این است که بهره‌برداری از علامت، در زمانی که ثبت آن معتبر بوده است، جزئاً یا کلاً به دیگری واگذار نشده باشد. تبصره2- در صورت اعراض، حق ثبت و سایر هزینه‌های پرداختی به مرجع ثبت مسترد نخواهد شد.
ماده 145 -
در صورتی که انتقال، اعطاء اجازه بهره‌برداری، فسخ و خاتمه پیش از موعد مجوز بهره‌برداری یا اعراض از مالکیت علامت ثبت شده در خارج از کشور انجام شده باشد، اصل یا رونوشت مصدق سند مربوط که در آن شماره و تاریخ علامت ثبت شده در ایران قید و به تأیید نمایندگی جمهوری اسلامی ایران رسیده باشد، دلیل انتقال، اعطاء اجازه بهره‌برداری، فسخ و خاتمه پیش از موعد مجوز بهره‌برداری یا اعراض از مالکیت علامت، برای ثبت آن در ایران خواهد بود.
ماده 146 -
کلیه تغییرات و انتقالات یا فسخ و خاتمه و یا اعراض از علامت ثبت شده در صفحه مخصوص مربوط به ثبت علامت، ثبت و در ظهر گواهینامه علامت درج میگردد و جز در مورد تغییر نشانی، به هزینه ذینفع ظرف 30 روز از تاریخ ثبت در روزنامه رسمی آگهی میشود. موارد مذکور تا زمانی که به ثبت نرسیده‌اند در مقابل اشخاص ثالث قابل استناد نمیباشند. ثبت آن‌ها منوط به پرداخت هزینه‌های مقرر در جدول هزینه‌ها و در صورت لزوم هزینه انتشار آگهی مربوط خواهد بود.

فصل هفتم - ابطال ثبت علامت

ماده 147 -
ابطال ثبت علامت مطابق مواد 41 و 43 قانون در دادگاه صالح مقرر در ماده 59 قانون و با تقدیم دادخواست به عمل میآید.دادخواست ابطال باید دارای ضمائم زیر باشد:1- اصل یا رونوشت مصدق کلیه اسناد و مدارک مثبت ادعای ابطال؛2- رسید مربوط به پرداخت ودیعه تسلیم دادخواست ابطال به دادگاه، به شرح مذکور در جدول هزینه‌ها؛3- وکالت‌نامه، در صورتی که دادخواست توسط وکیل تسلیم شود. تبصره - ابطال بخشی از علامت یا ابطال ثبت علامت نسبت به بعضی از کالاها و یا خدمات ثبت شده نیز مطابق مقررات همین فصل به عمل میآید.
ماده 148 -
هرگاه دادگاه در مورد ابطال علامت ثبت شده رأی نهایی صادر نماید مراتب را به مرجع ثبت ابلاغ میکند و مرجع مذکور موظف است مطابق حکم دادگاه، بخشی از علامت یا ثبت علامت را به‌طور کامل یا فقط نسبت به بعضی از کالاها و یا خدمات مورد حکم در دفتر مربوط ابطال و مراتب را در روزنامه رسمی آگهی نماید.
ماده 149 -
آگهی مربوط به ابطال براساس مفاد رأی دادگاه با درج موارد زیر منتشر خواهد شد:1- ذکر علامت و شماره و تاریخ ثبت آن؛2- اشاره به ابطال بخشی از علامت یا اینکه علامت به‌طور کامل یا در ارتباط با بعضی از کالاها و یا خدمات ابطال شده است؛3- اعلام عدم اعتبار گواهینامه‌ای که به موجب رأی نهایی دادگاه باطل شده است. تبصره - هزینه آگهی مزبور به عهده محکوم‌له میباشد. وی میتواند هزینه مذکور را در جزء خسارت از محکوم‌علیه مطالبه نماید.

فصل هشتم - ثبت بین‌المللی علامت براساس موافقت‌نامه و پروتکل مادرید

ماده 150 -
ثبت بین‌المللی علامت مستلزم تسلیم اظهارنامه به مرجع ثبت است.
ماده 151 -
اتباع ایرانی یا اشخاصی که در ایران اقامت داشته و یا دارای یک مقر واقعی و موثر صنعتی و تجاری باشند، میتوانند حسب مورد به استناد اظهارنامه یا علامت ثبت شده در مرجع ثبت، تقاضای ثبت بین‌المللی نمایید.
ماده 152 -
اظهارنامه ثبت بین‌المللی علامت در فرم رسمی و حسب مورد به زبان‌های تعیین شده، در سه نسخه تهیه و تسلیم مرجع ثبت خواهد شد.تبصره - اظهارنامه ثبت بین‌المللی توسط مرجع ثبت و متقاضی امضاء میشود.
ماده 153 -
اظهارنامه ثبت بین‌المللی وقتی پذیرفته میشود که مدارک زیر به آن ضمیمه شده باشد:1- مدارک مثبت هویت متقاضی؛2- اظهارنامه یا گواهینامه ثبت علامت در ایران؛3- وکالت نامه، چنانچه تقاضا توسط وکیل به عمل آمده باشد،4- رسید مربوط به پرداخت هزینه بررسی اولیه.
ماده 154 -
مرجع ثبت مکلف است مشخصات اظهارنامه ثبت بین‌المللی را با مشخصات علامت یا اظهارنامه ثبت شده در ایران مطابقت نماید.در صورت احراز مطابقت مشخصات و پس از پرداخت هزینه‌های مقرر طبق موافقت‌نامه و پروتکل مادرید توسط متقاضی، مرجع ثبت اظهارنامه ثبت بین‌المللی را در دفتر ثبت اظهارنامه وارد و برروی هریک از نسخ اظهارنامه تاریخ دریافت و شماره آن را قید نموده و با امضاء آن، نسخه اول اظهارنامه را که حاوی اعلامیه مذکور در آیین‌نامه مشترک میباشد به متقاضی جهت ارسال به دفتر بین‌المللی تسلیم مینماید. اظهارنامه مذکور باید حداکثر ظرف 15 روز از تاریخ ثبت در دفتر ثبت اظهارنامه به دفتر بین‌المللی فرستاده شود. نسخه دوم اظهارنامه که دارای همان مشخصات نسخه اول است، به عنوان سابقه در مرجع ثبت بایگانی میشود. نسخه سوم به عنوان رسید به متقاضی مسترد میگردد.در صورت عدم مطابقت مشخصات، متقاضی باید آن را اصلاح نماید. در غیر این صورت اظهارنامه بین‌المللی پذیرفته نخواهد شد.
ماده 155 -
هرگاه اظهارنامه اصلی، ثبت ناشی از آن یا ثبت اصلی حسب مورد ظرف 5 سال از تاریخ ثبت بین‌المللی اعتبار خود را در ایران از دست دهد، مرجع ثبت مراتب را طی اطلاعیه‌ای به دفتر بین‌المللی اعلام کرده و در آن کالاها و خدماتی که مشمول تصمیم لغو قرار گرفته‌اند ذکر و از دفتر بین‌المللی درخواست خواهد کرد که ثبت بین‌المللی را در حدود
لازم باطل نماید.هرگاه اقدام قانونی مربوط به لغو اعتبار مذکور در فوق پس از انقضای 5 سال همچنان در جریان باشد و منتهی به یک تصمیم قطعی نگردد، مرجع ثبت باید مراتب را به دفتر بین‌المللی اطلاع دهد. در صورت اتخاذ تصمیم قطعی، مرجع ثبت باید مراتب را ضمن ذکر کالاها یا خدماتی که مشمول تصمیم مربوط قرار گرفته‌اند، به دفتر بین‌المللی اطلاع داده و از آن درخواست کند که ثبت بین‌المللی را در حدود لازم باطل نماید.
ماده 156 -
چنانچه براساس اطلاعیه واصله از دفتر بین‌المللی، ایران به عنوان یکی از کشورهای تعیین شده در اظهارنامه ثبت بین‌المللی باشد، مرجع ثبت ضمن رعایت تشریفات مقرر در موافقت‌نامه و پروتکل مادرید، اظهارنامه مذکور را طبق قانون و این آیین‌نامه از لحاظ ماهوی مورد بررسی قرار میدهد. بررسی تغییرات بعدی علامت پذیرفته شده نیز مشمول همین ترتیبات است.
ماده 157 -
مرجع ثبت پس از انتشار آگهی اظهارنامه ثبت بین‌المللی در روزنامه رسمی و انقضای مهلت 30 روز، در صورت نبودن معترض مکلف به پذیرش علامت است و در این صورت شماره و تاریخ ثبت اظهارنامه در دفتر بین‌المللی، در حکم شماره و تاریخ ثبت علامت در ایران خواهد بود.
ماده 158 -
متقاضی ثبت بین‌المللی علامت، در صورت رد پذیرش اظهارنامه یا اعتراض به تقاضای ثبت، میتواند اعتراض خود را در چارچوب مواد 121، 124 و 125 این آیین‌نامه تسلیم کمیسیون موضوع ماده 170 این آئین‌نامه نماید.
ماده 159 -
هرگاه متقاضی ثبت بین‌المللی علامت، در ایران اقامت نداشته باشد، جهت تسلیم اعتراض یا هرگونه پاسخ یا اطلاعیه‌ای باید وکیلی که در ایران اقامت دارد را به مرجع ثبت معرفی نماید.
ماده 160 -
هرگاه مالک علامت ثبت شده در ایران متعاقباً ثبت بین‌المللی همان علامت که در ایران نیز مشمول حمایت است را کسب کند، ثبت بین‌المللی آن علامت بنا به درخواست و اعراض متقاضی از مالکیت علامت ثبت شده در ایران، جایگزین ثبت در ایران میگردد، مشروط بر اینکه تمامی کالاها و خدمات موضوع علامت ثبت شده در ایران در فهرست کالاها و خدمات مشمول ثبت بین‌المللی نیز باشد.جایگزینی ثبت بین‌المللی، به حقوق مکتسبهی علامت ثبت شدهی قبلی هیچ لطمه‌ای وارد نخواهد کرد.
در صورت درخواست مالک، مراتب جایگزینی یادشده، توسط مرجع ثبت در دفتر ثبت وارد و در روزنامه رسمی آگهی میشود.

بخش پنجم: مقررات عمومی

فصل اول: هزینه‌ها

ماده 161 -
هزینه‌های مقرر در قانون و آیین‌نامه حاضر مطابق جدول هزینه‌ها، که ضمیمه این آیین‌نامه است در حسابی خاص که به نام اداره کل مالکیت صنعتی مفتوح میگردد، پرداخت خواهد شد.
ماده 162 -
هزینه‌های مقرر در جدول هزینه‌ها جهت انجام اقدامات لازم باید طبق مقررات قانون و این آیین‌نامه پرداخت گردد. در غیر این صورت مرجع ثبت از انجام اقدامات مربوط خودداری خواهد نمود.تبصره - پرداخت هزینه‌های پیش‌بینی شده مستقیماً یا در چارچوب ماده 167 این آیین‌نامه، از طریق الکترونیکی صورت خواهد گرفت.
ماده 163 -
حق ترجمه و هزینه رونوشت مصدق اسناد و مدارک تسلیمی به مرجع ثبت مطابق آیین‌نامه‌های مربوط به مترجمین و این آیین‌نامه توسط ذینفع پرداخت خواهد شد.
ماده 164 -
کلیه هزینه‌های بررسی و ثبت بین‌المللی اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم طبق معاهدات بین‌المللی که جمهوری اسلامی ایران به آن‌ها ملحق شده است و همچنین هزینه انتشار آگهیهای مربوط در روزنامه رسمی طی فرایند ثبت، در بودجه سالانه سازمان پیش‌بینی شده و برای این منظور در اختیار مرجع ثبت قرار خواهد گرفت.
ماده 165 -
هزینه سالانه اختراعاتی که تا پیش از تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون و این آیین‌نامه به ثبت رسیده‌اند برای مدت باقیمانده حمایت، بر مبنای این آیین‌نامه پرداخت خواهد شد. درخصوص علائم تجاری ثبت شده‌ای که پس از تاریخ
فوق تمدید میشوند، هزینه تمدید طبق جدول هزینه‌ها محاسبه خواهد شد.سایر امور مرتبط با اختراعات و علائم ثبت شده براساس مقررات قانون و این آیین‌نامه انجام خواهد گرفت.
ماده 166 -
سازمان در اجرای ماده 63 قانون هر ساله باید حداکثر تا 50 درصد معادل ریالی عواید حاصل از اجراء مفاد کنوانسیون‌های مربوط به ثبت بین‌المللی مالکیت صنعتی را در بودجه کل کشور در ردیف‌های هزینه‌ای جداگانه پیش‌بینی و به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری پیشنهاد نماید.وجوه مذکور به تشخیص مدیرکل اداره کل مالکیت صنعتی صرف ارتقاء و تجهیز اداره کل مالکیت صنعتی و ارتقاء کیفی آن از جمله برگزاری کارگاه‌های آموزشی، استفاده از مشاوره‌های تخصصی، اطلاع‌رسانی و ارتقاء آگاهیهای عمومی در زمینه حقوق مالکیت صنعتی و انتشار کتب و نشریات و سایر اقدامات لازم به منظور ارتقاء و تجهیز اداره کل مالکیت صنعتی در این خصوص خواهد شد.

فصل دوم: ثبت الکترونیکی و نحوه دسترسی به اطلاعات

ماده 167 -
مرجع ثبت مکلف است با تجهیز امکانات فنی نسبت به الکترونیکی کردن کلیه مراحل اعم از ثبت داخلی یا بین‌المللی اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم، از قبیل تسلیم، بررسی، اصلاح و ثبت اظهارنامه، انتشار آگهی و ثبت این مالکیت‌ها و تمدید اعتبار آن یا اعمال هرگونه تغییرات و انتقالات و همچنین پرداخت‌های مقرر، اقدامات مقتضی را معمول دارد.تبصره - تبادل اطلاعات مربوط به ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم با سازمان‌ها و مؤسسات ذیربط میتواند به صورت الکترونیکی انجام شود.
ماده 168 -
اطلاعات اولیه مربوط به اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم ثبت شده، به تشخیص مرجع ثبت قابل‌دسترسی عموم به طور مستقیم یا از طریق الکترونیکی خواهدبود. به منظور تسهیل در جستجوی سوابق و کسب اطلاعات مورد نیاز، مرجع ثبت میتواند سوابق مربوط به اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم ثبت شده را از طریق مؤسسات طرف قرارداد نیز به طور الکترونیکی ارائه نماید. که در این صورت متقاضیان میبایست هزینه‌های مقرر در این قراردادها را برای دریافت خدمات مورد نیاز پرداخت نمایند.
ماده 169 -
سه سال پس از انقضای مدت حمایت یا در صورت ابطال، پرونده‌های مربوط به ثبت اختراعات طرح‌های صنعتی و علامت، حسب مورد، امحاء و فقط نسخه الکترونیکی آن‌ها نگهداری میشود

فصل سوم: کمیسیون

ماده 170 -
در اجرای بند ح ماده 17 و ماده 58 قانون، کمیسیونی مرکب از اعضاء زیر تشکیل میشود:1- رئیس اداره ثبت اختراعات، اداره ثبت طرح‌های صنعتی یا اداره ثبت علائم تجاری، حسب مورد؛2- نماینده‌ای از جانب مدیرکل اداره کل مالکیت صنعتی؛3- یک کارشناس یا متخصص که در صورت لزوم میتواند خارج از سازمان باشد.تبصره1- ریاست کمیسیون به عهده نماینده مدیرکل اداره کل مالکیت صنعتی قرار دارد.تبصره2- تصمیم‌گیری در کمیسیون با اکثریت آراء است. این تصمیمات برای مرجع ثبت لازم الاتباع خواهد بود.تبصره3- کارشناس رسیدگیکننده نمیتواند نسبت به همان موضوع در کمیسیون شرکت نماید.تبصره4- کمیسیون دارای یک عضو علیالبدل خواهد بود که از بین کارشناسان و توسط مدیرکل اداره کل مالکیت صنعتی تعیین خواهد شد.تبصره5 - چنانچه حضور اعضاء کمیسیون مستلزم پرداخت حق‌الزحمه باشد، پس از تأیید مدیرکل اداره کل مالکیت صنعتی، از محل اعتبارات سازمان تأمین و پرداخت خواهد شد.
تبصره6 (الحاقی 1392/8/11) -چنانچه کمیسیون، اخذ توضیح از کارشناس یا کارشناسان بررسیماهوی اختراع را جهت اتخاذ تصمیم ضروری بداند میتواند از آنان برای حضور در جلسه دعوت نماید.
ماده 171 -
رئیس کمیسیون موضوع ماده فوق حداقل 10 روز قبل از تشکیل جلسه کمیسیون، تاریخ تشکیل جلسه، ساعت و محل آن را حسب مورد به متقاضی ثبت یا به طرفین اختلاف و یا به نماینده قانونی آنان ابلاغ خواهد کرد. این اشخاص میتوانند در جلسه حضور پیدا کنند.
ماده 172 -
کمیسیون پس از رسیدگی، تصمیم خود را به صورت مستند و مستدل اعلام مینماید. تصمیم کمیسیون از سوی مرجع ثبت به متقاضی یا به طرفین اختلاف ابلاغ شده و ظرف 60 روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه صالح مقرر در ماده 59 قانون است. در این صورت معترض به تصمیم کمیسیون باید مبلغی را به شرح مذکور در جدول هزینه‌ها، به عنوان ودیعه در صندوق دادگستری گذاشته و رسید آن را ضمیمه دادخواست خود نماید. از مبلغ مزبور در صورتی که معترض محکوم به بیحقی شود، خسارت طرف پرداخت شده و چنانچه طرف بیش از مبلغ مذکور خسارت دیده باشد، برای مازاد به دادگاه مذکور رجوع خواهد کرد.

فصل چهارم: اطلاع‌رسانی و صدور گواهی اصلی و المثنی

ماده 173 -
مرجع ثبت موظف است در اجرای ماده 12 کنوانسیون پاریس و سایر کنوانسیون‌های مالکیت صنعتی مرتبط با آن، ازجمله موافقت‌نامه مادرید و پروتکل آن و همچنین معاهده همکاری در ثبت اختراعات، نشریه‌ای را به منظور انتشار خلاصه اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم ثبت شده با ذکر مشخصات مالکان آن‌ها و هرگونه اطلاع‌رسانی در زمینه مالکیت‌های صنعتی و مباحث راجع به آن در اداره کل مالکیت صنعتی منتشر نماید. درآمد حاصل از انتشار نشریه فوق، در چارچوب ماده 166 این آیین‌نامه هزینه میگردد.
ماده 174 -
مرجع ثبت مکلف است گواهینامه‌های اختراع، طرح صنعتی و علامت را با استفاده از جدیدترین شیوه‌های فناوری موجود به منظور جلوگیری از جعل، صادر نماید.
ماده 175 -
در صورت مفقود شدن یا از بین رفتن گواهینامه اختراع، طرح صنعتی و علامت، مالک میتواند با پرداخت هزینه مقرر در جدول هزینه‌ها، تقاضای صدور المثنی نماید. بدین منظور وی بایستی طریق از بین رفتن یا گم شدن گواهینامه را کتباً به مرجع ثبت اعلام و استشهادیه‌ای مبنی بر شهادت و اظهار اطلاع حداقل 3 نفر که هویت و امضاء آن‌ها به گواهی یک نفر از شهود مذکور رسیده و هویت و امضاء نامبرده به گواهی یکی از دفاتر اسناد رسمی رسیده باشد، ضمیمه نماید. مراتب فقدان گواهینامه‌های اختراع، طرح صنعتی و علامت به هزینه درخواستکننده یک نوبت در روزنامه رسمی کشور آگهی میشود. در صورتی که تا 10 روز از تاریخ انتشار آگهی در روزنامه رسمی کشور، اعتراض نرسیده یا در صورت اعتراض، اصل گواهینامه توسط معترض ارائه نشده باشد، اداره مالکیت صنعتی اقدام به صدور المثنی گواهینامه مفقودی مینماید. رسیدگی به اعتراضات واصله با دادگاه صالح میباشد.تبصره - صدور المثنی برای گواهینامه‌های مفقودشده و یا از بین رفته که به اشخاص مقیم خارج از کشور تعلق داشته باشد، مستلزم تسلیم اعلامیه‌ای است که از سوی دفتر اسناد رسمی کشور محل اقامت صادر شده و به تأیید نمایندگیهای جمهوری اسلامی ایران رسیده و تشریفات مقرر در فوق نیز رعایت شده باشد.

فصل پنجم: تصحیح اشتباهات، تمدید مهلت و ترتیبات انتقال

ماده 176 -
تصحیح اشتباهات اداری اعم از اشتباهات تایپی، املایی و از قلم افتادن حروف و اعداد یا نظایر آن به درخواست متقاضی یا به تشخیص مرجع ثبت، توسط این مرجع انجام میپذیرد. درخواست تصحیح اشتباهات اداری توسط
اشخاص باید همراه با ارائه نسخه‌ای از سند که اشتباه در آن مشخص شده صورت گیرد. اشتباهات اداری تصحیح شده به تشخیص مرجع ثبت در روزنامه رسمی منتشر میشود.
ماده 177 -
هرگونه درخواست تمدید مهلت در ارتباط با مراحل ثبت اختراع، طرح صنعتی و علامت علاوه بر موعد تعیین شده در قانون و این آیین‌نامه باید کتباً توسط متقاضی تسلیم مرجع ثبت گردد. مرجع مذکور میتواند پس از بررسی شرایط فقط برای یک بار مهلت‌های تعیین شده در این آیین‌نامه را تمدید نماید. تمدید مهلت از طرف این مرجع به اطلاع اشخاص ذینفع رسانده میشود.
ماده 178 -
انتقال حق مالکیت ناشی از تسلیم اظهارنامه یا اختراع، طرح صنعتی و علامت ثبت شده یا اعطاء اجازه بهره‌برداری از آن‌ها یا اعراض از حق نسبت به اختراع، طرح صنعتی و علامت ثبت شده، به موجب سند رسمی به عمل میآید. دفترخانه اسناد رسمی قبل از تنظیم سند مربوط، نسبت به آخرین وضعیت اظهارنامه مورد نظر یا اختراع، طرح صنعتی و علامت ثبت شده از لحاظ تمدید، تغییر، انتقال، صدور اجازه بهره‌برداری و سایر موارد لازم از مرجع ثبت استعلام مینماید. پاسخ استعلام مذکور مستلزم پرداخت هزینه مقرر در جدول هزینه‌ها است.

فصل ششم: دادخواهی و مقررات مختلف

ماده 179 -
با توجه به ماده 59 قانون، رسیدگی به دعاوی حقوقی و کیفری مرتبط با قانون و این آیین‌نامه در صلاحیت شعبه یا شعب خاصی از دادگاه‌های عمومی تهران است که توسط رئیس قوه قضاییه تعیین و در صورت امکان در اداره کل مالکیت صنعتی مستقر میشوند. در مورد دعاوی کیفری، چنانچه جرم از خارج از تهران واقع یا کشف و یا متهم در خارج از تهران دستگیر شده باشد، در این صورت تحقیقات مقدماتی در محل وقوع یا کشف جرم یا دستگیری متهم به عمل آمده و پرونده برای رسیدگی به دادگاه‌های مذکور در فوق ارجاع میشود.
ماده 180 -
چنانچه در ضمن رسیدگی کیفری، متهم برای دفاع از خود موضوع مالکیت اختراع، طرح صنعتی، علامت و نام تجاری را مطرح کند، دادگاه صالح مقرر در ماده 59 قانون، خود باید به این موضوع رسیدگی نماید.
ماده 181 -
در مورد خساراتی که خواه از مجرای حقوقی و خواه از مجرای کیفری در دعاوی مربوط به اختراعات، طرح‌های صنعتی، علائم و نام‌های تجاری مطالبه میشود، خسارت شامل ضررهای وارده خواهد بود.
ماده 182 -
مالک هر اختراع، طرح صنعتی، علامت و نام تجاری یا قائم‌مقام قانونی وی برحسب مورد میتواند به موجب امر نزدیکترین دادگاه عمومی محلی که کالاهای مورد ادعا در آن محل است صورت مشروحی از کالاهایی که به ادعای او با حق حاصل از اختراع یا طرح صنعتی و یا علامت تجاری او مخالف است بردارد. اجرای امر فوق در صورتی که کالاها هنوز در گمرک باشند، به وسیله مأمورین گمرک والا به وسیله مأمور اجرا به عمل خواهد آمد.توقیف کالاهای مزبور وقتی ممکن است که امر دادگاه تصریح به آن داشته باشد. امر دادگاه در هریک از دو صورت فوق بنا به دادخواست مالک اختراع، طرح صنعتی، علامت و نام تجاری یا قائم‌مقام قانونی وی صادر میگردد. به دادخواست مزبور باید رونوشت مصدق گواهینامه اختراع، طرح صنعتی و علامت، حسب مورد، ضمیمه گردد. اگر مالک اختراع، طرح صنعتی، علامت و نام تجاری تقاضای توقیف کالاهای مذکور فوق را نماید باید تضمین کافی بدهد که عندالاقتضاء از محل مزبور کلیه خسارات وارده به طرف جبران گردد.
ماده 183 -
در دعاوی حقوقی و کیفری راجع به حقوق حاصله از ثبت اختراع، طرح صنعتی، علامت و نام تجاری، معترض میتواند در هر مرحله از مراحل رسیدگی، از مراجع قضایی، اعم از دادگاه یا دادسرا که پرونده در آنجا مطرح است درخواست صدور قرار تامین دلیل و دستور توقیف محصولات ناقض حقوق ادعایی و تقاضای صدور دستور موقت نسبت به عدم ساخت، فروش یا ورود این محصولات را بنماید. مراجع قضایی موظفند نسبت به قبول تقاضای مذکور موافقت نمایند و میتوانند قبل از صدور قرارهای مزبور از متقاضی تضمین کافی بخواهند. اجرای دستور فوق در صورتیکه محصولات در گمرک باشند توسط مامورین گمرک والا توسط ضابطین خواهد بود.تبصره1- دادسرا میتواند رأساً دستور توقیف کالاهای دارای علامت تقلبی، اعم از اینکه وارد چرخه تجاری شده یا نشده باشند، را صادر نماید.تبصره2- صدور دستور موقت و قرار تامین وفق مقررات آیین دادرسی خواهد بود.
ماده 184 -
اگر مدعی تا 30 روز از تاریخ امر مذکور در ماده 182 این آیین‌نامه از مجرای حقوقی یا از طریق کیفری در دادگاه صالح مقرر در ماده 59 قانون طرح دعوی ننماید، توقیفی که به عمل آمده است باطل و کان لم یکن بوده و وی طبق ماده مذکور مسئول خسارات وارده به طرف خواهد بود.
ماده 185 -
مرجع ثبت مکلف است احکام نهایی صادره از دادگاه را در آن قسمت که مربوط به ادارات تابعه است اجرا نماید. چنانچه در جریان اجرای حکم، ابهامی وجود داشته باشد، دادگاهی که حکم را صادرکرده است، رفع ابهام مینماید.تبصره - حکم نهایی عبارت از حکمی است که به واسطه طی مراحل قانونی و یا به واسطه انقضاء مدت اعتراض، تجدیدنظر و فرجام، دعواییکه حکم در آن موضوع صادرشده از دعاوی مختومه محسوب شود.
ماده 186 -
طریقه ابلاغ‌های موضوع قانون و این آیین‌نامه همان است که در مقررات آیین دادرسی مدنی مقرر است.
ماده 187 -
نحوه اعتراض به اظهارنامه ثبت بین‌المللی اختراع، طرح صنعتی و علامت تجاری و رسیدگی به آن براساس قانون و این آیین‌نامه خواهد بود.
ماده 188 -
رسیدگی به اعتراضات وارده به تقاضای ثبت اختراع، طرح صنعتی و علامت تجاری متعلق به اشخاص مقیم خارج از کشور مستلزم معرفی نماینده قانونی در ایران است.
ماده 189 -
تجدید نظر از آراء محاکم و نحوه رسیدگی، تابع مقررات آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی یا کیفری است.
ماده 190 -
در اجرای ماده 52 قانون که نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در سازمان جهانی مالکیت معنوی و اتحادیه‌های مربوط به کنوانسیون‌های ذیربط، و در داخل کشور، تصدی امور مربوط به مالکیت صنعتی، به عهده سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نهاده شده است، رئیس سازمان میتواند دستورالعمل‌های لازم در اجرای مقررات مربوط و این آئین‌نامه را صادر نماید.
ماده 191 -
ضمائم این آئین‌نامه جزء لاینفک آن محسوب میشود.
ماده 192 -
این آئین‌نامه در 192 ماده و 104 تبصره و سه ضمیمه مشتمل بر جدول هزینه‌ها، طبقه‌بندیهای بین‌المللی و فرم‌های اظهارنامه، گواهینامه، گواهینامه تمدید و مندرجات دفاتر ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تنظیم شده که سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مأمور اجرای آن است و در تاریخ 1387/11/1 تصویب میگردد و از تاریخ اجرای این آیین‌نامه، آیین‌نامه اصلاحی اجرای قانون ثبت علائم تجاری و اختراعات، مصوب 1337، ملغی میشود.
رئیس قوه قضائیه - سیدمحمود هاشمی شاهرودی 2(2)