از قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون تأسیس سازمان جهانی مالکیت معنوی


1355/4/16 مصوب 1380/7/4 کنوانسیون تأسیس سازمان جهانی مالکیت معنوی امضاء شده در استکهلم به تاریخ چهاردهم جولای 1967 میلادی برابر با بیست و چهارم تیرماه سال 1346 هجری شمسی و اصلاحی بیست و هشتم اکتبر 1979 میلادی برابر با هفتم آبانماه سال 1358 هجری شمسی
ماده 2-تعاریف -
از نظر این کنوانسیون:
1-«سازمان»به معنی سازمان جهانی مالکیت معنوی میباشد )WIPO(
2-منظور از«دفتر بین المللی»دفتر بین المللی مالکیت معنوی میباشد.
3-منظور از«کنوانسیون پاریس»کنوانسیون امضاء شده در بیستم مارس 1883 برابر با اول فروردین سال 1262 هجری شمسی با اصلاحات به عمل آمده برای حمایت از مالکیت صنعتی است.
4-منظور از«کنوانسیون برن»کنوانسیون امضاء شده در نهم سپتامبر 1886 برابر با نوزدهم شهریورماه سال 1265 هجری شمسی با اصلاحات به عمل آمده برای حمایت از آثار هنری و ادبی میباشد.
5-«اتحادیه پاریس»اتحادیه بین المللی است که توسط کنوانسیون پاریس تأسیس شده است.
6-«اتحادیه برن»اتحادیه بین المللی است که توسط کنوانسیون برن تأسیس شده است.
7-منظور از«اتحادیه‌ها»اتحادیه پاریس،اتحادیه‌های ویژه و موافقتنامه‌های تنظیم شده در خصوص آن و نیز اتحادیه برن و هرگونه موافقتنامه بین المللی دیگری است که به منظور پیشبرد حمایت از مالکیت معنوی تنظیم شده و اجرای آن از سوی سازمان بر اساس بند(3) ماده (4)تقبل شده است.
8-«مالکیت معنوی»شامل حقوق مرتبط با موارد زیر خواهد بود:
-آثار ادبی،هنری و علمی؛
-نمایش‌های هنرمندان بازیگر،صدای ضبط شده،برنامه‌های رادیوئی؛
-اختراعات در کلیه زمینه‌های فعالیت انسان؛
-کشفیات علمی؛
-طراحیهای صنعتی؛
-علائم تجاری،علائم خدماتی،نامهای تجارتی و عناوین؛
-حمایت در برابر رقابت نامطلوب؛
-و سایر حقوقی که ناشی از فعالیت معنوی در قلمرو صنعتی،علمی،ادبی و هنری میباشد.
ماده 3 - اهداف سازمان
اهداف سازمان عبارتند از:
1-پیشبرد حمایت مالکیت معنوی در سراسر جهان از طریق همکاری در میان کشورها در صورت اقتضاء با همکاری هر سازمان بین المللی دیگر.
2-تأمین همکاریهای اداری میان اتحادیه‌ها.2(1)