از موافقتنامه مادرید راجع به ثبت بین المللی علائم


مصوب 25 فروردین 1270(14 آوریل 1891)
بازنگری شده در بروکسل به تاریخ 23 آذر 1279(14 دسامبر 1900)،در واشنگتن به تاریخ 12 خرداد 1290(2 ژوئن 1911)،در لاهه به تاریخ 15 آبان 1304(6 نوامبر 1925)، در لندن به تاریخ 12 خرداد 1313(2 ژوئن 1934)،در نیس به تاریخ 25 خرداد 1336(15 ژوئن 1957)،و در استکهلم به تاریخ 23 تیر 1346(14 ژوئیه 1967)و اصلاح شده به تاریخ 6 مهر 1358(28 سپتامبر 1979).
ماده 1 - (تأسیس اتحادیه‌ای ویژه،تشکیل پرونده برای ثبت علائم در دفتر بین المللی، تعریف کشور مبدأ)
1-کشورهایی که این موافقتنامه نسبت به آنها اعمال میشود اتحادیه‌ای ویژه برای ثبت بین المللی علائم تشکیل میدهند.
2-اتباع هر کشور متعاهد میتوانند در تمام کشورهای دیگر طرف این موافقتنامه حمایت از علائم قابل استفاده برای کالاها و خدمات خود را که در کشور مبدأ به ثبت رسیده‌اند تضمین کنند و این کار را با تشکیل پرونده برای ثبت علائم مزبور در دفتر بین المللی مالکیت معنوی(که از این پس «دفتر بین المللی»خوانده میشود)مذکور در کنوانسیون تأسیس سازمان جهانی مالکیت معنوی (که از این پس«سازمان»خوانده میشود)از طریق اداره مربوط در کشور مبدأ مذکور انجام دهند.
3-کشوری در اتحادیه ویژه به عنوان کشور مبدأ شناخته میشود که متقاضی در آنجا دارای مقر واقعی و مؤثر صنعتی و تجاری باشد،اگر وی دارای چنان مقری در یک کشور عضو اتحادیه ویژه نباشد،کشوری از اتحادیه که اقامتگاه وی در آنجا قرار دارد کشور مبدأ خواهد بود، اگر وی فاقد اقامتگاه در کشورهای عضو اتحادیه ویژه بوده ولی تبعه یکی از کشورهای عضو اتحادیه باشد،کشور متبوع وی کشور مبدأ خواهد بود.
ماده 2 - (ارجاع به ماده «3»کنوانسیون پاریس«رفتار با گروههای معینی از اشخاص، مشابه رفتاری که نسبت به اتباع کشورهای عضو اتحادیه اتخاذ میشود»)
در مورد اتباع کشورهایی که به این موافقتنامه ملحق نشده‌اند و در قلمرو اتحادیه ویژه که توسط موافقتنامه مذکور ایجاد شده است واجد شرایط مقرر در ماده (3)کنوانسیون پاریس برای حمایت از مالکیت صنعتی هستند،همان رفتار معمول در مورد اتباع کشورهای متعاهد اتخاذ خواهد شد.
ماده 3 - -(مفاد تقاضانامه برای ثبت بین المللی)
1-هر تقاضا برای ثبت بین المللی باید در فرمی که آیین‌نامه تعیین میکند ارائه شود.اداره کشور مبدأ علامت،مطابقت مشخصاتی که در چنین تقاضانامه‌ای وارد میشود با مشخصات موجود در دفتر ثبت ملی را گواهی و همچنین تاریخ‌ها و شماره‌های تشکیل پرونده و ثبت علامت در کشور مبدأ و نیز تاریخ تقاضانامه برای ثبت بین المللی را ذکر خواهد کرد.
2-متقاضی باید کالاها یا خدماتی را که برای آنها حمایت از علامت درخواست شده است و نیز در صورت امکان،طبقه یا طبقات مربوط را بر حسب طبقه‌بندی موافقتنامه نیس راجع به طبقه‌بندی بین المللی کالاها و خدمات به منظور ثبت علائم،قید کند.اگر متقاضی چنین مشخصاتی را قید نکند،دفتر بین المللی،کالاها یا خدمات را در طبقات مناسب طبقه‌بندی مذکور طبقه‌بندی خواهد کرد.دفتر بین المللی،طبقات اعلام شده از سوی متقاضی را با همکاری اداره ملی کنترل خواهد کرد.در صورت بروز اختلاف بین اداره ملی و دفتر بین المللی،نظر دفتر بین المللی ارجحیت خواهد داشت.
3-اگر متقاضی رنگ را به عنوان صفت مشخصه علامت خود درخواست نماید،از او درخواست خواهد شد که:
الف‌مراتب را قید کرده و اطلاعیه‌ای که در آن رنگ با ترکیب رنگهای مورد درخواست مشخص شده است به تقاضانامه خود منضم نماید.
ب‌به تقاضانامه خود نسخه‌های رنگی از علامت مذکور را ضمیمه کند تا به اطلاعیه‌هایی که از سوی دفتر بین المللی داده میشود پیوست گردد.تعداد نسخه‌های مزبور در آیین‌نامه تعیین خواهد شد.
4-دفتر بین المللی علائمی را که برای آنها طبق ماده (1)تشکیل پرونده داده شده است بلافاصله به ثبت خواهد رساند.ثبت مزبور دارای همان تاریخ تقاضانامه برای ثبت بین المللی در کشور مبدأ خواهد بود،مشروط بر اینکه دفتر بین المللی طی مدت دو ماه پس از این تاریخ تقاضانامه را دریافت کرده باشد.اگر تقاضانامه در مدت مزبور دریافت نشده باشد،دفتر بین المللی تاریخی را برای ثبت منظور خواهد کرد که در آن تاریخ تقاضانامه را دریافت کرده است.دفتر بین المللی بدون تأخیر،مراتب ثبت را به اطلاع ادارات ذی نفع خواهد رساند.علائم ثبت شده در نشریه‌ای ادواری که دفتر بین المللی منتشر میکند به چاپ خواهد رسید.چاپ علائم بر مبنای مشخصاتی خواهد بود که در تقاضانامه ثبت درج میشود.در مورد علائم دارای عنصر تصویری یا دارای یک فرم خاص مکتوب،ارائه یا عدم ارائه یک متن چاپی از سوی متقاضی در آیین‌نامه تعیین خواهد شد.
5-به منظور مطلع کردن عموم در کشورهای متعاهد از علائم ثبت شده،هر اداره به نسبت تعداد واحدهای مذکور در جزء(الف)بند(4)ماده (16)کنوانسیون پاریس برای حمایت از مالکیت صنعتی تعدادی از نسخه‌های نشریه پیش گفته را به طور رایگان و تعدادی را همراه با تخفیف،تحت شرایطی که در آیین‌نامه مشخص میشود،از دفتر بین المللی دریافت خواهد کرد. اطلاعیه عمومی مزبور در تمام کشورهای متعاهد کفایت میکند و هیچ اطلاعیه عمومی دیگری را نمیتوان از متقاضی درخواست کرد.
ماده 3 مکرر - (محدودیت مربوط به قلمرو حمایت)
1-هر کشور متعاهد میتواند در هر زمانی کتبا به مدیر کل سازمان(که از این پس«مدیر کل»خوانده میشود)اطلاع دهد که حمایت ناشی از ثبت بین المللی فقط هنگامی به آن کشور گسترش خواهد یافت که مالک علامت صراحتا چنین درخواستی را به عمل آورد.
2-این اطلاعیه تا شش ماه پس از تاریخ اعلام مطلب مزبور از سوی مدیر کل به سایر کشورهای متعاهد نافذ نخواهد بود.
ماده 3 ثالث - (درخواست برای گسترش قلمرو حمایت)
1-هر درخواستی برای گسترش حمایت ناشی از ثبت بین المللی به کشوری که از حق مذکور در ماده (3 مکرر)بهره‌مند شده است باید به طور خاص در تقاضانامه اشاره شده در بند (1)ماده (3)ذکر شود.
2-هر درخواستی برای گسترش قلمرو حمایت پس از ثبت بین المللی باید از طریق اداره کشور مبدأ در فرم تعیین شده در آیین‌نامه ارائه شود.دفتر بین المللی درخواست مزبور را بلافاصله ثبت خواهد کرد و مراتب را بدون تأخیر به اداره یا ادارات ذی نفع اطلاع خواهد داد.درخواست مزبور باید در نشریه ادواری که دفتر بین المللی منتشر میکند چاپ گردد.این گسترش قلمرو از تاریخی نافذ خواهد بود که در دفتر ثبت بین المللی به ثبت رسیده است،اعتبار ثبت مزبور همراه با انقضای ثبت بین المللی علامتی که به آن مرتبط است،خاتمه خواهد یافت.
ماده 4 - -(آثار ثبت بین المللی)
1-از تاریخ ثبتی که طبق مقررات ماده (3)و ماده (3 ثالث)در دفتر بین المللی انجام میشود،حمایت از علامت در هریک از کشورهای متعاهد ذی مدخل به همان نحوی خواهد بود که در صورت ثبت علامت مزبور به طور مستقیم در آن کشور،وجود میداشت.ذکر طبقات کالاها یا خدمات مذکور در ماده (3)تعهدی برای کشورهای متعاهد در مورد تعیین محدود حمایت از علامت به وجود نخواهد آورد.
2-هر علامت مشمول ثبت بین المللی از حق تقدم مقرر در ماده (4)کنوانسیون پاریس برای حمایت از مالکیت صنعتی برخوردار خواهد ود،بدون اینکه نیازی به رعایت تشریفات مقرر در جزء(د)آن ماده باشد.
ماده 4 مکرر - (جانشینی ثبت بین المللی به جای ثبتهای ملی قبلی)
1-هنگامی که علامت قبلا ثبت شده در یک یا چند کشور متعاهد،متعاقبا توسط دفتر بین المللی به نام همان مالک یا قائم‌مقام او از نظر مالکیت به ثبت میرسد،چنین تلقی میشود که ثبت بین المللی جانشین ثبتهای ملی قبلی شده است،بدون اینکه هیچ‌گونه لطمه‌ای به حقوقی که به دلیل ثبتهای قبلی کسب شده‌اند،وارد شود.
2-به مجرد درخواست،اداره ملی ملزم خواهد بود که ثبت بین المللی را در دفاتر ثبتی خود قید کند.
ماده 5 - (رد درخواست حمایت از سوی ادارات ملی).
1-در کشورهایی که قانون اجازه میدهد،اداراتی که دفتر بین المللی آنها را از ثبت علامت یا درخواست گسترش حمایت طبق ماده (3 ثالث)مطلع میکند از این حق برخوردار خواهند بود اعلام کنند که در قلمرو آنها نمیتوان حمایت مورد نظر را به علامت مزبور اعطاء کرد.رد درخواست حمایت مذکور فقط میتواند بر دلایلی مبتنی باشد که بر طبق کنوانسیون پاریس برای حمایت از مالکیت صنعتی،در مورد علامتی اعمال میشود که برای ثبت ملی آن تشکیل پرونده داده شده است.با وجود این،درخواست حمایت را نمیتوان کلا یا حتی جزئا فقط به این دلیل رد کرد که قانون ملی ثبت را جز در مورد تعداد محدودی از طبقات یا برای تعداد محدودی از کالاها یا خدمات،اجازه نمیدهد.
2-اداراتی که مایل به اعمال حق مذکور هستند باید یادداشتی در مورد رد درخواست حمایت به دفتر بین المللی بدهند.این یادداشت باید ضمن بیان کلیه دلایل،ظرف مدت مقرر در قانون داخلی و حداکثر قبل از انقضای یک سال از تاریخ ثبت بین المللی علامت یا درخواست گسترش حمایت طبق ماده (3 ثالث)،ارسال شود.
3-دفتر بین المللی بدون تأخیر نسخه‌ای از یادداشت رد درخواست حمایت را که به ترتیب مذکور اطلاع داده شده است برای اداره کشور مبدأ و برای مالک علامت یا نماینده او(در صورتی که اداره مذکور نماینده‌ای به دفتر بین المللی معرفی کرده باشد)ارسال خواهد کرد.طرف ذی نفع از همان طرق جبرانی برخوردار خواهد بود که اگر علامت مورد نظر را به طور مستقیم در کشوری که درخواست حمایت را رد کرده است،به ثبت میرساند،وجود میداشت.
4-دفتر بین المللی دلایل رد درخواست حمایت برای یک علامت را به اطلاع هر طرف ذی نفع متقاضی خواهد رساند.
5-اداراتی که ظرف حداکثر یک سال مذکور،هرگونه تصمیم موقت یا نهایی در مورد رد درخواست حمایت را در خصوص ثبت یک علامت یا گسترش حمایت به دفتر بین المللی اطلاع نداده باشند،مزایای ناشی از حق مقرر در بند(1)این ماده در خصوص علامت مورد نظر را از دست خواهند داد.
6-مراجع ذی صلاح نمیتوانند یک علامت بین المللی را بیاعتبار اعلام کنند،مگر اینکه قبلا مراتب در زمان مناسب به اطلاع مالک علامت برسد و به او فرصتی برای دفاع از حقوقش داده شود.رد اعتبار به دفتر بین المللی اطلاع داده خواهد شد.
ماده 5 مکرر - (مدارک کتبی در مورد قانونی بودن استفاده از برخی عناصر علامت).
مدارک کتبی در مورد قانونی بودن استفاده از برخی عناصر گنجانده شده در یک علامت،مانند نشانهای نجابت خانوادگی،تمثالها،امتیازات افتخاری،القاب،اسامی تجاری،اسامی اشخاصی غیر از اسم متقاضی،یا دیگر عناوین مشابه که ممکن است ادارات کشورهای متعاهد درخواست کنند،از هرگونه تسجیل یا تصدیق،جز در مواردی که از سوی اداره کشور مبدأ انجام میشوند معاف خواهند بود.
ماده 5 ثالث - (رونوشت‌های مطالب ثبت شده در دفتر ثبت بین المللی،جستجوهایی برای موارد قابل پیش‌بینی،خلاصه‌هایی از دفتر ثبت بین المللی).
1-دفتر بین المللی در صورت پرداخت وجهی که طبق آیین‌نامه تعیین میشود،رونوشتی از مطالب ثبت شده در دفتر ثبت راجع به یک علامت مشخص را برای هر شخص درخواست کننده‌ای صادرخواهد کرد.
2-دفتر بین المللی در صورت پرداخت هزینه،همچنین میتواند جستجوهایی را در بین علائم بین المللی برای موارد قابل پیش‌بینی انجام دهد.
3-خلاصه‌هایی از دفتر ثبت بین المللی که به منظور ارائه به یکی از کشورهای متعاهد درخواست میشوند،از هرگونه تسجیلی معاف خواهند بود.
ماده 6 - (مدت اعتبار ثبت بین المللی،استقلال ثبت بین المللی،خاتمه یافتن حمایت در کشور مبدأ)
1-ثبت علامت در دفتر بین المللی برای مدت بیست سال معتبر است و امکان تجدید ثبت طبق شرایط مقرر در ماده (7)وجود دارد.
2-به محض انقضای یک دوره پنج ساله از تاریخ ثبت بین المللی،ثبت مزبور از ثبت علامت ملی که قبلا در کشور مبدأ انجام شده،با رعایت مقررات آتی،مستقل میگردد.
3-حمایت ناشی از ثبت بین المللی،اعم از اینکه موضوع انتقال واقع شده یا نشده باشد،در صورتی کلا یا جزئا قابل استناد نخواهد بود که ظرف پنج سال پس از تاریخ ثبت بین المللی،علامت ملی که قبلا در کشور مبدأ طبق ماده (1)به ثبت رسیده است،دیگر جزئا یا کلا از حمایت قانونی در آن کشور بهره‌مند نباشد.این مقررات حاضر همچنین در موردی اعمال خواهد شد که حمایت قانونی متعاقبا بخاطر اقدامی که آغاز آن قبل از انقضای مدت پنج ساله بوده است،متوقف شده باشد.
4-در مورد ابطال ثبت به صورت اختیاری یا به اعتبار سمت یا مقام،اداره کشور مبدأ ابطال ثبت علامت در دفتر بین المللی را درخواست میکند و دفتر بین المللی این ابطال را انجام خواهد داد.در صورت اقدام قضایی،اداره مذکور به اعتبار سمت یا مقام یا به درخواست خواهان،رونوشتی از شکایت یا هر مدرک کتبی مبنی بر آغاز دعوا و نیز تصمیم نهائی دادگاه را برای دفتر بین المللی خواهد فرستاد.دفتر بین المللی موضوع را در دفتر ثبت بین المللی وارد خواهد کرد.
ماده 7 - -(تجدید ثبت بین المللی)
1-هر ثبتی را میتوان برای مدت بیست سال پس از انقضای مدت پیشین تجدید کرد. این کار با پرداخت فقط هزینه اصلی و در موارد ضروری پرداخت هزینه‌های تبعی و تکمیلی مقرر در بند(2)ماده (8)انجام میشود.
2-تجدید ثبت نمیتواند شامل هیچ‌گونه تغییری در ثبت پیشین به صورت آخرین شکل آن باشد.
3-اولین تجدیدی که طبق مقررات سند نیس مورخ 25 خرداد 1336(15 ژوئن 1957)یا این سند انجام میشود،شامل ذکر طبقات طبقه‌بندی بین المللی که ثبت به آن مربوط است،میگردد.
4-شش ماه قبل از انقضای دوره حمایت،دفتر بین المللی با ارسال یادداشتی غیر رسمی برای مالک علامت و نماینده او،تاریخ دقیق انقضاء را یادآوری خواهد کرد.
5-در صورت پرداخت هزینه اضافی تعیین شده در آیین‌نامه،اجازه استفاده از یک مهلت شش ماهه برای تجدید ثبت بین المللی اعطاء خواهد شد.
ماده 8 - -(هزینه ملی،هزینه بین المللی،تقسیم وصولیهای اضافی،هزینه‌های تبعی و هزینه‌های تکمیلی)
1-اداره کشور مبدأ به صلاحدید خود میتواند هزینه‌ای ملی را که باید از مالک علامت به خاطر درخواست ثبت بین المللی یا تجدید آن مطالبه کند،تعیین کرده و به نفع خود از وی وصول نماید.
2-ثبت علامت در دفتر بین المللی موکول به پیش‌پرداخت هزینه‌ای بین المللی شامل موارد زیر خواهد بود:
الف‌هزینه اصلی.
ب‌هزینه تبعی برای هر طبقه از طبقه‌بندی بین المللی،بیش از سه طبقه،که کالاها یا خدمات موضوع علامت در آن طبقات جای میگیرند.
ج‌هزینه تکمیلی برای هر درخواست گسترش حمایت طبق ماده (3 ثالث).
3-با وجود این،هزینه تبعی مذکور در جزء(ب)بند(2)میتواند بدون وارد کردن هیچگونه خدشه‌ای به تاریخ ثبت،ظرف مدت تعیین شده در آیین‌نامه پرداخت گردد،مشروط بر اینکه دفتر بین المللی تعداد طبقات کالاها یا خدمات را به طور قطعی تعیین کرده یا مورد بحث قرار داده باشد.اگر به محض انقضای دوره مذکور،هزینه تبعی پرداخت نشده یا متقاضی فهرست کالاها یا خدمات را به میزان مورد نظر کاهش نداده باشد،چنین تلقی خواهد شد که از پیگیری درخواست ثبت بین المللی انصراف حاصل شده است.
4-دفتر بین المللی درآمدهای سالانه از محل وصولیهای گوناگون ناشی از ثبت بین المللی،به استثنای موارد مقرر در جزءهای(ب)و(ج)بند(2)،را پس از کسر مخارج و هزینه‌های ضروری برای اجرای سند مذکور،به طور مساوی میان کشورهای طرف این سند تقسیم خواهد کرد.اگر در زمانی که این سند لازم‌الاجراء میشود،کشوری هنوز آن را تصویب نکرده یا به آن ملحق نشده باشد،تا تاریخی که تصویب یا الحاق کشور اعتبار مییابد،آن کشور استحقاق سهیم شدن در وصولیهای اضافی محاسبه شده بر مبنای سند مقدمی را خواهد داشت که نسبت به آن کشور اعمال میشد.
5-مبالغ حاصل از هزینه‌های تبعی مقرر در جزء(ب)بند(2)در پایان هر سال بین کشورهای طرف این سند یا سند نیس مصوب 25 خرداد 1336(15 ژوئن 1957)تقسیم خواهد شد.این تقسیم به نسبت تعداد علائمی خواهد بود که در هریک از کشورهای مزبور برای حمایت از آنهای طی سال موردنظر تقاضانامه داده شده است در مورد کشورهائی که در آنجا بررسی مقدماتی صورت میگیرد،تعداد فوق ضرب در عدد ثابتی میگردد که در آیین‌نامه تعیین خواهد شد.اگر در زمانی که این سند لازم‌الاجرا میشود،کشوری هنوز این سند را تصویب نکرده یا به آن ملحق نشده باشد،تا تاریخی که تصویب یا الحاق کشور مزبور اعتبار مییابد،آن کشور استحقاق سهیم شدن در مبالغ محاسبه شده بر مبنای سند نیس را خواهد داشت.
6-مبالغ حاصل از هزینه‌های تکمیلی مقرر در جزء(ج)بند(2)،طبق الزامات بند(5) میان کشورهای بهره‌مند از حق مذکور در ماده (3 مکرر)،تقسیم خواهد شد.اگر در زمانی که این سند لازم‌الاجراء میشود،کشوری هنوز آن را تصویب نکرده یا به آن ملحق نشده باشد،تا تاریخی که تصویب یا الحاق کشور مزبور اعتبار مییابد،کشور مزبور استحقاق سهیم شدن در مبالغ محاسبه شده بر مبنای سند نیس را خواهد داشت.
ماده 8 مکرر - (صرفنظر کردن از حق حمایت در یک یا چند کشور).
شخصی که ثبت بین المللی به نام او انجام شده است همواره میتواند با تنظیم اعلامیه‌ای خطاب به اداره کشور خود،برای ارسال به دفتر بین المللی،از حق حمایت خود در یک یا چند کشور متعاهد صرفنظر کند.دفتر بین المللی مراتب را به اطلاع کشورهائی که از حق حمایت در مورد آنها صرفنظر شده است،خواهد رسانید.صرفنظر کردن از این حق مشمول هیچ هزینه‌ای نخواهد بود.
ماده 9 - -(تغییرات در دفاتر ثبت ملی که مؤثر بر ثبت بین المللی است،تقلیل فهرست کالاها و خدمات مذکور در ثبت بین المللی،افزودن به فهرست مزبور،جایگزینیهایی در فهرست مزبور).
1-اداره کشور متبوع شخصی که ثبت بین المللی به نام او انجام شده است نیز کلیه ابطالها،لغوها،صرفنظر کردن‌ها،انتقالها و سایر تغییرات انجام شده در ثبت علامت در دفتر ثبت ملی را به اطلاع دفتر بین المللی خواهد رساند،مشروط بر اینکه تغییرات مزبور بر ثبت بین المللی نیز مؤثر باشند.
2-دفتر تغییرات مذکور را در دفتر ثبت بین المللی وارد کرده به ترتیب به ادارات کشورهای متعاهد اطلاع خواهد داد و آنها را در نشریه خود منتشر خواهد کرد.
3-اگر شخصی که ثبت بین المللی به نام او انجام شده است درخواست تقلیل فهرست کالاها یا خدماتی را کند که ثبت مزبور در مورد آنها اعمال میشود،رویه مشابهی دنبال خواهد شد.
4-عملیات مزبور ممکن است مشمول پرداخت هزینه‌ای شود که در آیین‌نامه تعیین خواهد شد.
5-افزودن بعدی کالاها یا خدمات جدید به فهرست مذکور فقط با تسلیم تقاضانامه جدید،به نحو مقرر در ماده (3)،امکان‌پذیر خواهد بود.
6-جایگزینی یک کالا یا خدمت به جای مورد دیگر،باید به عنوان افزودن به فهرست تلقی شود.
ماده 9 مکرر - (انتقال علامت بین المللی که متضمن تغییر در کشور مالک است).
1-در موردی که یک علامت ثبت شده در دفتر ثبت بین المللی به شخصی مستقر در یک کشور متعاهد منتقل میشود و این کشور غیر از کشور متبوع شخصی است که ثبت بین المللی به نام او انجام شده است،اداره کشور اخیر انتقال را به اطلاع دفتر بین المللی خواهد رساند.دفتر بین المللی انتقال را ثبت کرده به ادارات دیگر اطلاع خواهد داد و آن را در نشریه خود منتشر خواهد کرد.اگر انتقال قبل از انقضای مدت پنج سال از ثبت بین المللی انجام شده باشد،دفتر بین المللی موافقت اداره کشور متبوع مالک جدید را تحصیل و در صورت امکان،تاریخ و شماره ثبت علامت در کشور مالک جدید را منتشر خواهد کرد.
2-انتقال یک علامت ثبت شده در دفتر ثبت بین المللی،به نفع شخصی که حق تشکیل پرونده برای یک علامت بین المللی را ندارد،به هیچ وجه ثبت نخواهد شد.
3-در موردی که ثبت یک انتقال در دفتر ثبت بین المللی امکان‌پذیر نبوده،یا به دلیل اینکه کشور متبوع مالک جدید از اعلام موافقت خودداری کرده یا به این دلیل که انتقال مذکور به نفع شخصی انجام شده که حق تقاضای ثبت بین المللی را نداشته است،اداره کشور متبوع مالک پیشین از این حق برخوردار خواهد بود که تقاضا کند دفتر بین المللی نسبت به ابطال علامت ثبت شده در دفتر خود اقدام نماید.
ماده 9 ثالث - (واگذاری جزیی علامت بین المللی فقط نسبت به کالاها یا خدمات ثبت شده یا فقط برای برخی از کشورهای متعاهد،ارجاع به ماده (6 رابع)کنوانسیون پاریس «واگذاری علامت»).
1-اگر واگذاری جزیی یک علامت بین المللی فقط برای کالاها یا خدمات ثبت شده به اطلاع دفتر بین المللی رسانده شود،دفتر مزبور آن را در دفتر ثبت خود وارد خواهد کرد.هریک از کشورهای متعاهد از این حق برخوردار خواهند بود که از شناسایی اعتبار واگذاری مزبور امتناع کنند،مشروط بر اینکه کالاها یا خدمات گنجانده شده در جزیی که به طریق فوق واگذار شده‌اند،مشابه کالاها یا خدماتی باشند که در مورد آنها علامت به نفع واگذارکننده کماکان ثبت شده باقی میمانند.
2-دفتر بین المللی به همین ترتیب واگذاری یک علامت بین المللی را که فقط در مورد یک یا چند کشور متعاهد است،ثبت خواهد کرد.
3-اگر در موارد فوق،تغییری در کشور متبوع مالک حاصل شود،اداره کشوری که مالک جدید تابعیت آن را دارد،در صورتی که علامت بین المللی قبل از انقضای مدت پنج سال از ثبت بین المللی منتقل شده باشد،موافقت خود را به نحو مقرر در ماده (9 مکرر)اعلام خواهد کرد.
4-مقررات بندهای پیشین با رعایت ماده (6 رابع)کنوانسیون پاریس برای حمایت از مالکیت صنعتی،اعمال خواهند شد.
ماده 9 رابع - (اداره مشترک برای چند کشور متعاهد،درخواست چند کشور متعاهد برای اینکه با آنها به عنوان کشوری واحد رفتار شود).
1-اگر چند کشور اتحادیه ویژه توافق کنند که مقررات داخلی خود درباره علائم را یکسان نمایند،میتوانند به اطلاع مدیر کل برسانند که:
الف‌اداره مشترکی جانشین ادارات ملی هریک از آنها خواهد شد.
بکل قلمروهای مربوط به آنها،از لحاظ اعمال تمام یا بخشی از مقرراتی که قبل از این ماده ذکر شده‌اند،به عنوان کشوری واحد تلقی خواهد شد.
2-چنین اطلاعیه‌ای تنها پس از گذشت شش ماه از تاریخ ارسال آن توسط مدیر کل برای کشورهای متعاهد دیگر نافذ خواهد بود.2(4)