از پروتکل مربوط به موافقتنامه مادرید راجع به ثبت بین المللی علائم تصویب شده در مادرید

به تاریخ 6 تیر 1368 (27 ژوئن 1989)پروتکل
ماده 1 - -عضویت در اتحادیه مادرید
کشورهای عضو این پروتکل(که از این پس«کشورهای متعاهد»خوانده میشوند)حتی اگر عضو موافقتنامه مادرید راجع به ثبت بین المللی علائم،بازنگری شده در استکهلم در سال 1346 (1967)و اصلاح شده در سال 1358(1979)(که از این پس«موافقتنامه مادرید(استکهلم)» خوانده میشود)نیستند و سازمانهای مذکور در جزء(ب)بند(1)ماده (14)که عضو این پروتکل هستند(که از این پس«سازمانهای متعاهد»خوانده میشوند)عضو همان اتحادیه‌ای خواهند بود که کشورهای عضو موافقتنامه مادرید(استکهلم)در آن عضویت دارند.هرگونه اشاره‌ای در این پروتکل به«طرفهای متعاهد»به عنوان کشورهای متعاهد و سازمانهای متعاهد تلقی خواهد شد.
ماده 2 - -تضمین حمایت از طریق ثبت بین المللی
1-در مواردی که تقاضانام ثبت یک علامت به اداره یک طرف متعاهد تسلیم میشود یا علامتی در دفتر ثبت اداره یک طرف متعاهد ثبت میشود،شخصی که تقاضانامه(که از این پس «تقاضانامه اصلی»خوانده میشود)یا این ثبت(که از این پس«ثبت اصلی»خوانده میشود)به نام اوست میتواند با رعایت مقررات این پروتکل،از طریق ثبت آن علامت در دفتر ثبت دفتر بین المللی سازمان جهانی مالکیت معنوی(که از این پس به ترتیب«ثبت بین المللی»،«دفتر ثبت بین المللی»،«دفتر بین المللی»و«سازمان»خوانده میشوند)،حمایت از علامت خود در قلمرو طرفهای متعاهد را تضمین کند،مشروط بر اینکه:
یکدر مواردی که تقاضانامه اصلی به اداره یک کشور متعاهد تسلیم شده یا اداره مزبور، ثبت مبدأ را انجام داده است،شخصی که تقاضانامه یا ثبت به نام اوست تبعه یا مقیم آن کشور متعاهد یا دارای مقر واقعی و مؤثر صنعتی یا تجاری در آنجا باشد،
دودر مواردی که تقاضانامه اصلی به اداره یک سازمان متعاهد تسلیم شده یا اداره مزبور،ثبت مبدأ را انجام داده است،شخصی که تقاضانامه یا ثبت به نام اوست تبعه یک کشور عضو آن سازمان متعاهد باشد یا در قلمرو آن سازمان متعاهد مقیم بوده یا دارای مقر واقعی و مؤثر صنعتی یا تجاری در آنجا باشد.
2-تقاضانامه ثبت بین المللی(که از این پس«تقاضانامه بین المللی»خوانده میشود)از طریق اداره‌ای که تقاضانامه اصلی به آن تسلیم شده یا اداره مزبور،ثبت اصلی را انجام داده است(که از این پس«اداره مبدأ»خوانده میشود)بر حسب مورد،به دفتر بین المللی تسلیم خواهد شد.
3-هرگونه اشاره‌ای در این پروتکل به یک«اداره»یا«اداره یک طرف متعاهد»به عنوان اشاره به اداره‌ای تعبیر خواهد شد،که از جانب طرف متعاهد،مسؤول ثبت علائم است و هرگونه اشاره‌ای در این پروتکل به«علائم»به عنوان اشاره به علائم تجارتی و علائم خدماتی تعبیر خواهد شد.
4-در این پروتکل،هرگاه طرف متعاهد یک کشور باشد،«قلمرو یک طرف متعاهد»به معنی قلمرو یک کشور است و در موردی که طرف متعاهد یک سازمان بین الدولی باشد به معنی قلمروئی است که معاهد تأسیس سازمان بین الدولی در آنجا اعمال میشود.
ماده 3 - -تقاضانامه بین المللی
1-هر تقاضانامه بین المللی که طبق این پروتکل تسلیم شود در فرم تعیین شده در آیین‌نامه ارائه خواهد گردید.اداره مبدأ،گواهی خواهد کرد که مشخصات موجود در تقاضانامه بین المللی منطبق با مشخصاتی است که در زمان گواهی،در تقاضانامه اصلی یا ثبت اصلی، حسب مورد،موجود است.علاوه بر این،اداره مزبور موارد زیر را درج خواهد کرد:
یکدر مورد تقاضانامه اصلی،تاریخ و شماره آن تقاضانامه،
دودر مورد ثبت اصلی،تاریخ و شماره آن ثبت و نیز تاریخ و شماره تقاضانامه‌ای که ثبت اصلی از آن ناشی شده است اداره مبدأ همچنین تاریخ تقاضانامه بین المللی را ذکر خواهد کرد.
2-متقاضی باید کالاها و خدماتی را که برای آنها،حمایت علامت درخواست شده است و نیز در صورت امکان،طبقه یا طبقات مربوط را بر حسب طبقه‌بندی موافقتنامه نیس راجع به طبقه‌بندی بین المللی کالاها و خدمات به منظور ثبت علائم،قید کند.اگر متقاضی چنین مشخصاتی را قید نکند،دفتر بین المللی،کالاها یا خدمات را در طبقات مناسب طبقه‌بندی خواهد کرد.دفتر بین المللی،طبقات اعلام شده از سوی متقاضی را با کمک اداره مبدأ کنترل خواهد کرد.در صورت بروز اختلاف بین اداره مزبور و دفتر بین المللی،نظر دفتر بین المللی ارجحیت خواهد داشت.
3-اگر متقاضی رنگ را به عنوان صفت مشخصه علامت خود درخواست نماید،از او خواسته خواهد شد که:
یکمراتب را قید کرده و اطلاعیه‌ای که در آن رنگ یا ترکیب رنگهای مورد درخواست مشخص شده است به تقاضانامه بین المللی خود منضم نماید،
دوبه تقاضانامه بین المللی خود نسخه‌های رنگی علامت مذکور را ضمیمه کند که به اطلاعیه‌هایی که از سوی دفتر بین المللی داده میشود پیوست خواهند شد.تعداد نسخه‌های مزبور در آیین‌نامه تعیین خواهد شد.
4-دفتر بین المللی بلافاصله علائمی را که طبق ماده (2)ثبت آنها تقاضا شده است،به ثبت خواهد رساند.ثبت بین المللی مزبور دارای همان تاریخ دریافت تقاضانامه بین المللی در اداره مبدأ خواهد بود،مشروط بر اینکه دفتر بین المللی طی دو ماه پس از این تاریخ تقاضانامه بین المللی را دریافت کرده باشد.اگر تقاضانامه بین المللی ظرف مدت مزبور دریافت نشده باشد، ثبت بین المللی دارای تاریخی خواهد بود که در آن تاریخ تقاضانامه بین المللی توسط دفتر بین المللی دریافت شده است.دفتر بین المللی بدون تأخیر،مراتب ثبت بین المللی را به اطلاع ادارات ذی نفع خواهد رساند.علائم ثبت شده در دفتر ثبت بین المللی در نشریه‌ای ادواری که دفتر بین المللی منتشر میکند به چاپ خواهد رسید.چاپ علائم بر مبنای مشخصاتی خواهد بود که در تقاضانامه بین المللی درج میشود.
5-به منظور مطلع کردن عموم از علائم ثبت شده در دفتر ثبت بین المللی،هر اداره طبق شرایط مقرر توسط مجمع که در ماده (10)به آن اشاره شده است(که از این پس«مجمع» خوانده میشود)تعدادی از نسخه‌های نشریه پیش گفته را به طور رایگان و تعدادی را همراه با تخفیف،از دفتر بین المللی دریافت خواهد کرد.اطلاعیه عمومی مزبور از نظر تمام طرفهای متعاهد کافی تلقی خواهد شد و هیچ اطلاعیه عمومی دیگری را نمیتوان از مالک ثبت بین المللی درخواست کرد.
ماده 3 مکرر - -اثر سرزمینی
حمایت ناشی از ثبت بین المللی فقط به درخواست شخصی که تقاضانامه بین المللی را تسلیم مینماید یا شخصی که مالک ثبت بین المللی است،به قلمرو هر طرف متعاهدی گسترش خواهد یافت.با وجود این،در مورد طرف متعاهدی که اداره آن،اداره مبدأ است،چنین درخواستی قابل طرح نخواهد بود.
ماده 3 ثالث‌درخواست برای«گسترش قلمرو حمایت»
1-هر درخواستی برای گسترش حمایت ناشی از ثبت بین المللی به قلمرو هر طرف متعاهد به طور خاص در تقاضانامه بین المللی ذکر خواهد شد.
2-هرگونه درخواستی برای گسترش قلمرو را همچنین میتوان متعاقب ثبت بین المللی انجام داد.چنین درخواستی در فرم تعیین شده در آیین‌نامه ارائه خواهد شد.دفتر بین المللی درخواست مزبور را بلافاصله ثبت خواهد کرد و مراتب را بدون تأخیر به اطلاع اداره یا ادارات ذی ربط خواهد رساند.ثبت مزبور در نشریه ادواری که دفتر بین المللی منتشر میکند به چاپ خواهد رسید.این گسترش قلمرو از تاریخ ثبت آن در دفتر ثبت بین المللی نافذ خواهد بود،مدت اعتبار ثبت مزبور همراه با انقضای ثبت بین المللی مربوط به آن،خاتمه خواهد یافت.
ماده 4 - -آثار ثبت بین المللی
الف‌از تاریخ ثبت علامت یا ثبت انجام شده طبق مقررات مواد(3)و(3 ثالث)،حمایت از علامت در هریک از طرفهای متعاهد ذیمدخل به همان نحوی خواهد بود که در صورت تسلیم علامت مزبور به‌طور مستقیم به اداره این طرف متعاهد وجود میداشت.اگر طبق بندهای(1)و (2)ماده (5)،هیچگونه رد درخواستی به دفتر بین المللی اعلام نشده باشد یا اینکه رد درخواست طبق ماده مزبور،متعاقبا پس گرفته شده باشد،از تاریخ مذکور،حمایت از علامت در قلمرو طرف متعاهد،به همان نحوی خواهد بود که در صورت ثبت علامت مزبور در اداره این طرف متعاهد وجود میداشت.
ب‌ذکر طبقات کالاها و خدمات مقرر در ماده (3)،تعهدی برای طرفهای متعاهد در مورد تعیین محدوده حمایت از علامت،بوجود نخواهد آورد.
2-هر ثبت بین المللی از حق تقدم مقرر در ماده (4)کنوانسیون پاریس برای حمایت از مالکیت صنعتی برخوردار خواهد بود،بدون اینکه نیازی به رعایت تشریفات مقرر در جزء(د)این ماده باشد.
ماده 4 مکرر - -جانشینی ثبت بین المللی به جای ثبت ملی یا منطقه‌ای
1-هرگاه علامت موضوع ثبت ملی یا منطقه‌ای در اداره یک طرف متعاهد،موضوع ثبت بین المللی نیز قرار بگیرد و هردو ثبت به نام شخص واحدی باشند،چنین تلقی میشود که ثبت بین المللی جانشین ثبت ملی یا منطقه‌ای شده است،بدون اینکه هیچگونه لطمه‌ای به حقوقی که به دلیل ثبت‌های مذکور کسب شده‌اند وارد شود،مشروط بر اینکه:
یکحمایت ناشی از ثبت بین المللی شامل طرف متعاهد مذکور طبق بندهای(1)و(2) ماده (3 ثالث)باشد،
دوتمام کالاها و خدمات مندرج در ثبت ملی یا منطقه‌ای،همچنین در ارتباط با طرف متعاهد مذکور در ثبت بین المللی درج شده باشند،
سه‌این گسترش حمایت،از تاریخ ثبت ملی یا منطقه‌ای نافذ شود.
2-به مجرد درخواست،اداره مذکور در بند(1)ملزم خواهد بود که ثبت بین المللی را در دفاتر ثبتی خود،قید کند.
ماده 5 - -رد و بیاعتبار کردن آثار ثبت بین المللی در ارتباط با برخی از طرفهای متعاهد
1-در مواردی که قوانین حاکم اجازه دهند،هر اداره طرف متعاهدی که توسط دفتر بین المللی از گسترش حمایت ناشی از ثبت بین المللی به قلمرو این طرف متعاهد طبق بندهای(1)یا(2)ماده (3 ثالث)مطلع شده است،از این حق برخوردار خواهد بود که طی اطلاعیه‌ای مبنی بر رد حمایت اعلام کند که نمیتوان حمایت مزبور را در قلمرو این طرف متعهد به علامتی اعطا کرد که مشمول گسترش مورد نظر است.رد حمایت مذکور فقط میتواند بر دلایلی مبتنی باشد که طبق کنوانسیون پاریس برای حمایت از مالکیت صنعتی،در مورد علامتی اعمال میشود که به طور مستقیم به اداره‌ای سپرده شده که رد مورد نظر را اعلام میکند.با وجود این،نمیتوان فقط به این دلیل که قوانین حاکم،ثبت را فقط در مورد تعداد محدودی از طبقات یا برای تعداد محدودی از کالاها یا خدمات اجازه میدهد،حمایت را کلا یا حتی جزئا رد کرد.
2-
الف‌هر اداره‌ای که مایل به اعمال حق مذکور است باید مراتب رد را به دفتر بین المللی، همراه با توضیح کلیه دلایل رد،طی مدت مقرر در قانون حاکم بر آن اداره و با رعایت مفاد جزءهای(ب)و(ج)،حداکثر تا قبل از انقضای یک سال از تاریخی که دفتر بین المللی اطلاعیه گسترش اشاره شده در بند(1)را برای آن اداره ارسال کرده است،اطلاع بدهد.
ب‌علی رغم جزء(الف)،هر طرف متعاهد میتواند اعلام کند که برای ثبتهای بین المللی انجام شده طبق این پروتکل،به جای مهلت یک ساله اشاره شده در جزء(الف)،هجده ماه در نظر گرفته میشود.
ج‌در اعلامیه مزبور همچنین ممکن است تصریح شود که هرگاه رد حمایت ناشی از اعتراض به اعطای حمایت باشد،ادره طرف متعاهد مذکور میتواند رد مزبور را پس از انقضای مهلت هجده ماهه،برای دفتر بین المللی ارسال کند.این اداره در مورد هر ثبت بین المللی معین میتواند رد حمایت را پس از انقضای مهلت هجده ماهه،فقط به شرط رعایت مراتب زیر اطلاع دهد:
یکاگر قبل از انقضای مهلت هجده ماهه،به دفتر بین المللی اطلاع داده باشد که پس از انقضای مهلت هجده ماهه نیز امکان اعتراض وجود دارد،
دواگر اطلاعیه رد حمایت مبتنی بر اعتراضی باشد که ظرف حداکثر هفت ماه پس از آغاز مدت اعتراض،ابلاغ شده است،چنانچه مدت اعتراض قبل از مهلت هفت ماهه مذکور خاتمه یابد،اطلاعیه را باید ظرف یک ماه پس از انقضاء مدت اعتراض ابلاغ گردد.
دهر اعلامیه‌ای طبق جزءهای(ب)یا(ج)را میتوان در اسناد اشاره شده در بند(2)ماده (14)صادر کرد و تاریخ نافذ شدن اعلامیه مزبور همان تاریخ لازم‌الاجراء شدن این پروتکل در مورد کشور یا سازمان بین الدولی صادرکننده اعلامیه خواهد بود.این اعلامیه را میتوان بعدا نیز صادر نمود که در این صورت تاریخ نافذ شدن آن در مورد هر ثبت بین المللی که تاریخ آن همان تاریخ نافذ شدن اعلامیه یا تاریخی بعد از آن باشد،سه ماه پس از وصول آن از سوی مدیر کل سازمان(که از این پس«مدیر کل»خوانده میشود)یا هر تاریخ بعدی مذکور در اعلامیه خواهد بود.
هبه مجرد انقضای مدت ده سال از لازم‌الاجراء شدن این پروتکل،مجمع عمومی عملکرد سیستم ایجاد شده در جزءهای(الف)تا(د)را بررسی خواهد کرد.پس از آن،میتوان مفاد جزءهای مزبور را با تصمیم مجمع عمومی که به اتفاق آراء گرفته میشود اصلاح کرد.
3-دفتر بین المللی بدون تأخیر،نسخه‌ای از اطلاعیه رد حمایت را برای مالک ثبت بین المللی ارسال خواهد کرد.مالک مزبور از همان طرق جبرانی برخوردار خواهد بود که در صورت تسلیم علامت مزبور به طور مستقیم به اداره‌ای که نظر رد خود را به اطلاع وی رسانده است وجود میداشت.در مواردی که دفتر بین المللی اطلاعاتی را طبق جزء(یک)جزء(ج)بند(2)دریافت کرده باشد،بدون تأخیر،اطلاعات مذکور را برای مالک ثبت بین المللی ارسال خواهد کرد.
4-دفتر بین المللی دلایل رد یک علامت را به اطلاع هر طرف ذینفعی که چنین درخواستی را به عمل آورده است،خواهد رساند.
5-هر اداره‌ای که در خصوص یک ثبت بین المللی معین،مراتب رد موقت یا قطعی را طبق بندهای(1)و(2)به اطلاع دفتر بین المللی نرسانده است در مورد آن ثبت بین المللی،مزایای ناشی از حق مقرر در بند(1)را از دست خواهد داد.
6-مراجع ذیصلاح یک طرف متعاهد نمیتوانند آثار یک ثبت بین المللی در قلمرو این طرف متعاهد را بیاعتبار اعلام کنند،مگر اینکه قبلا مراتب در زمان مناسب به اطلاع مالک این ثبت بین المللی برسد و به او فرصتی برای دفاع از حقوقش داده شود.رد اعتبار به دفتر بین المللی اطلاع داده خواهد شد.
ماده 5 مکرر - مدارک کتبی در مورد قانونی بودن استفاده از برخی عناصر علامت مدارک کتبی در مورد قانونی بودن استفاده از برخی عناصر گنجانده شده در یک علامت،مانند نشانهای نجابت خانوادگی،تمثالها،امتیازات افتخاری،القاب،اسامی تجاری،اسامی اشخاصی غیر از اسم متقاضی یا دیگر عناوین مشابه که ممکن است ادارات طرفهای متعاهد درخواست کنند از هرگونه تسجیل یا تصدیق،جز در مواردی که از سوی اداره کشور مبدأ انجام میشوند،معاف خواهند بود.
ماده 5 ثالث - -رونوشتهای مطالب ثبت شده در دفتر ثبت بین المللی،جستجو برای موارد قابل پیش‌بینی،خلاصه‌هائی از دفتر ثبت بین المللی.
1-دفتر بین المللی به مجرد پرداخت وجهی که در آیین‌نامه تعیین میشود،رونوشتی از مطالب ثبت شده در دفتر ثبت بین المللی راجع به یک علامت مشخص را برای هر شخص درخواستکننده‌ای صادرخواهد کرد.
2-دفتر بین المللی در صورت پرداخت هزینه،همچنین میتواند جستجوهائی را در بین علائمی که موضوع ثبت بین المللی هستند برای موارد قابل پیش‌بینی انجام دهد.
3-خلاصه‌هائی از دفتر ثبت بین المللی که به منظور ارائه به یکی از طرفهای متعاهد درخواست میشوند از هرگونه تسجیلی معاف خواهند بود.
ماده 6 - -مدت اعتبار ثبت بین المللی وابستگی و استقلال ثبت بین المللی.
1-ثبت علامت در دفتر بین المللی برای مدت ده سال معتبر است و امکان تجدید ثبت طبق شرایط مقرر در ماده (7)وجود دارد.
2-به محض انقضای یک دوره پنج ساله از تاریخ ثبت بین المللی،مشروط به رعایت موارد زیر،ثبت مزبور از تقاضانامه اصلی یا ثبت ناشی از آن،یا از ثبت اصلی،بسته به مورد با رعایت مقررات آتی مستقل میگردد.
3-اگر قبل از انقضای پنج سال از تاریخ ثبت بین المللی،تقاضانامه اصلی یا ثبت ناشی از آن،یا ثبت اصلی،حسب مورد،پس گرفته شده،منقضی شده،صرفنظر شده یا مشمول یک تصمیم قطعی مبنی بر رد،فسخ،لغو یا ابطال در ارتباط با تمام یا بعضی از کالاها و خدمات مندرج در ثبت بین المللی قرار گرفته باشد،حمایت ناشی از ثبت بین المللی،اعم از اینکه موضوع انتقال واقع شده یا نشده باشد،دیگر قابل استناد نخواهد بود.اگر در مواردی؛
یکتقاضای تجدیدنظر در مورد تصمیم رد آثار تقاضانامه اصلی،
دودعوائی که موضوع آن پس گرفتن تقاضانامه اصلی یا فسخ،لغو یا ابطال ثبت ناشی از تقاضانامه اصلی یا ثبت اصلی است،یا.
سه‌اعتراض به تقاضانامه اصلی
پس از انقضای دوره پنج ساله،منجر به یک تصمیم قطعی مبنی بر رد،فسخ،لغو،ابطال، یا حکم مبنی بر پس گرفتن تقاضانامه اصلی یا ثبت ناشی از آن یا ثبت اصلی،بسته به مورد،شده باشد به همین ترتیب عمل میشود،مشروط بر اینکه این تقاضای تجدیدنظر،دعوی یا اعتراض پیش از انقضای دوره مذکور آغاز شده باشد.همچنین این موضوع ناظر بر مواردی است که اگر تقاضانامه اصلی پس گرفته شود یا از ثبت ناشی از تقاضانامه اصلی یا ثبت اصلی پس از انقضای دوره پنج ساله طرفنظر شود،مشروط بر اینکه در زمان پس گرفتن یا طرفنظر کردن،تقاضانامه یا ثبت مذکور موضوع رسیدگیهای اشاره شده در جزءهای(یک)،(دو)یا(سه)بوده و چنین رسیدگیهای قبل از انقضای دوره مذکور آغاز شده باشد.
4-اداره مبدأ،آن‌گونه که در آیین‌نامه مشخص شده است واقعیتها و تصمیمات مربوط طبق بند(3)را به اطلاع دفتر بین المللی خواهد رساند و دفتر بین المللی طبق آیین‌نامه مراتب را به طرفهای ذینفع اطلاع خواهد داد و اطلاعات واصله را منتشر خواهد کرد.اداره مبدأ در مواردی که عملی باشد از دفتر بین المللی خواهد خواست که حتیالامکان ثبت بین المللی را لغو کند و دفتر بین المللی طبق درخواست مزبور اقدام خواهد کرد.
ماده 7 - -تجدید ثبت بین المللی
1-هر ثبت بین المللی را میتوان برای مدت ده سال پس از انقضای مدت پیشین تجدید کرد.این کار صرفا از طریق پرداخت هزینه اصلی و با رعایت بند(7)ماده (8)،از طریق پرداخت هزینه‌های تبعی و تکمیلی مقرر در بند(2)ماده (8)انجام میشود.
2-تجدید ثبت نمیتواند هیچگونه تغییری در آخرین شکل ثبت بین المللی به وجود آورد.
3-شش‌ماه قبل از انقضای دوره حمایت،دفتر بین المللی با ارسال یادداشتی غیر رسمی برای مالک ثبت بین المللی و در صورت وجود،نماینده او،تاریخ دقیق انقضاء را یادآوری خواهد کرد.
4-در صورت پرداخت هزینه اضافی تعیین شده در آیین‌نامه،اجازه استفاده از یک مهلت شش‌ماهه برای تجدید ثبت بین المللی اعطاء خواهد شد.
ماده 8 - -هزینه‌های تقاضانامه و ثبت بین المللی
1-اداره مبدأ به صلاحدید خود میتواند هزینه‌ای را که متقاضیان ثبت بین المللی یا دارندگان ثبت بین المللی در خصوص تسلیم تقاضانامه‌های بین المللی یا تجدید ثبت بین المللی پرداخت کند تعیین کرده و به نفع خود از آنها وصول نماید.
2-ثبت علامت در دفتر بین المللی موکول به پیش‌پرداخت هزینه‌ای بین المللی خواهد بود که با رعایت مفاد جزء(الف)بند(7)شامل موارد زیر خواهد بود:
یکهزینه اصلی.
دوهزینه تبعی برای هر طبقه از طبقه‌بندی بین المللی،بیش از سه طبقه،کلیه کالاها یا خدمات موضوع علامت در آن طبقات جای میگیرند.
سه‌هزینه تکمیلی برای هر درخواست گسترش حمایت طبق ماده (3 ثالث).
3-با وجود این،هزینه تبعی مذکور در جزء(دو)بند(2)میتواند بدون وارد کردن هیچگونه خدشه‌ای به تاریخ ثبت بین المللی،ظرف مدت تعیین شده در آیین‌نامه پرداخت گردد،مشروط بر اینکه دفتر بین المللی تعداد طبقات کالاها یا خدمات را به طور قطعی تعیین کرده یا مورد بحث قرار داده باشد.اگر به محض انقضای دوره مذکور،هزینه تبعی پرداخت نشده یا متقاضی فهرست کالاها یا خدمات را به میزان مورد نظر کاهش نداده باشد،چنین تلقی خواهد شد که از پیگیری تقاضانامه بین المللی انصراف حاصل شده است.
4-دفتر بین المللی درآمدهای سالانه از محل وصولیهای گوناگون ناشی از ثبت بین المللی، به استثنای وصولیهای حاصل از هزینه‌های مذکور در جزءهای(دو)و(سه)بند(2)را پس از کسر مخارج و هزینه‌های ضروری برای اجرای این پروتکل،میان طرفهای متعاهد به طور مساوی تقسیم خواهد کرد.
5-مبالغ حاصل از هزینه‌های تبعی مقرر در جزء(دو)بند(2)،در پایان هر سال بین طرفهای متعاهد ذینفع تقسیم خواهد شد.این تقسیم به نسبت تعداد علائمی خواهد بود که در هریک از طرفهای مزبور برای حمایت از آنها طی سال موردنظر تقاضانامه داده شده است.در مورد طرفهای متعاهدی که در آنجا بررسی صورت میگیرد تعداد فوق ضرب در عدد ثابتی میگردد که در آیین‌نامه تعیین خواهد شد.
6-مبالغ حاصل از هزینه‌های تکمیلی مقرر در جزء(سه)بند(2)،طبق همان قواعد پیش‌بینی شده در بند(5)تقسیم خواهد شد.
7-
الف‌هر طرف متعاهدی میتواند اعلام کند که در ارتباط با هر ثبت بین المللی که نامش طبق ماده (3 ثالث)در آن ثبت ذکر شده است و در ارتباط با تجدید اینگونه ثبت بین المللی، مایل است به جای سهم خود از درآمد حاصل از هزینه‌های تبعی و تکمیلی،مبلغی را دریافت کند(که از این پس«هزینه جداگانه»خوانده میشود)که میزان آن در اعلامیه مزبور مشخص خواهد شد و در اعلامیه‌های بعدی قابل تغییر است،ولی این میزان نمیتواند بیشتر از معادل مبلغی باشد که اداره طرف متعاهد مذکور حق دریافت آن را از متقاضی برای یک ثبت ده ساله دارد یا بیشتر از معادل مبلغی باشد که اداره طرف متعاهد حق دریافت آن را از مالک ثبت برای تجدید ده ساله ثبت علامت در دفتر ثبت آن اداره دارد.مبلغ ذخیره شده حاصل از این‌رویه بین المللی از مبلغ فوق‌الذکر کسر میشود.در مواردی که این هزینه جداگانه پرداخت میشود،
یکهیچ‌گونه هزینه تبعی مذکور در جزء(دو)بند(2)قابل پرداخت نخواهد بود،تنها به این شرط که اسامی طرفهای متعاهدی که به موجب این جزء اعلامیه‌ای صادر کرده‌اند طبق ماده (3 ثالث)ذکر شده باشد،
دوهیچ‌گونه هزینه تکمیلی مذکور در جزء(سه)بند(2)در رابطه با هر طرف متعاهدی که اعلامیه‌ای را به موجب این جزء صادر کرده است،قابل پرداخت نخواهد بود.
ب‌هر اعلامیه‌ای که طبق جزء(الف)صادر میشود میتواند در اسناد اشاره شده در بند (2)ماده (14)درج گردد و تاریخ نافذ شدن اعلامیه مزبور همان تاریخ لازم‌الاجراء شدن این پروتکل در خصوص کشور یا سازمان بین الدولی صادرکننده اعلامیه مزبور خواهد بود.چنین اعلامیه‌ای را میتوان بعدا نیز صادر کرد که در این صورت،اعلامیه مزبور سه ماه پس از وصول آن توسط مدیر کل،یا در هر تاریخ مؤخری که در اعلامیه ذکر شود،در مورد هر ثبت بین المللی که تاریخ آن همان تاریخ نافذ شدن اعلامیه یا بعد از آن است،نافذ خواهد شد.
ماده 9 - -ثبت تغییر در مالکیت ثبت بین المللی
دفتر بین المللی به درخواست شخصی که ثبت بین المللی به نام او صورت گرفته، یا به درخواست اداره ذینفع به اعتبار سمت آن یا به درخواست یک شخص ذینفع،هرگونه تغییر در مالکیت ثبت را در مورد تمام یا برخی از طرفهای متعاهد که در قلمرو آنها،ثبت مذکور نافذ است و در مورد تمام یا برخی از کالاها و خدماتی که در فهرست ثبت ذکر شده‌اند،در دفتر ثبت بین المللی ثبت خواهد کرد،مشروط بر اینکه مالک جدید شخصی باشد که طبق بند(1)ماده (2)،حق تسلیم تقاضانامه‌های بین المللی را داشته باشد.
ماده 9 مکرر - -ثبت موضوعات خاص راجع به ثبت بین المللی
دفتر بین المللی در دفتر ثبت بین المللی موارد زیر را ثبت خواهد کرد:
یکهر تغییر در نام یا نشانی مالک ثبت بین المللی،
دوتعیین نماینده برای مالک ثبت بین المللی و هرگونه اطلاعات مربوط دیگر راجع به نماینده مذکور،
سه‌هرگونه محدودیت در مورد کالاها یا خدمات مندرج در ثبت بین المللی در ارتباط با تمام یا برخی از طرفهای متعاهد،
چهارهرگونه صرف‌نظر کردن،لغو یا ابطال ثبت بین المللی در ارتباط با تمام یا برخی از طرفهای متعاهد،
پنج‌هرگونه اطلاعات مربوط دیگری که در آیین‌نامه تصریح شده و راجع به حقوق علامتی است که موضوع ثبت بین المللی قرار گرفته است.
ماده 9 ثالث - -هزینه‌های ثبت موارد خاص
هرگونه ثبتی طبق ماده (9)یا ماده (9 مکرر)ممکن است مشمول پرداخت هزینه‌ای گردد.
ماده 9 رابع - -اداره مشترک برای چند کشور متعاهد.
1-اگر چند کشور متعاهد توافق کنند که مقررات داخلی خود درباره علائم را یکسان نمایند،میتوانند به اطلاع مدیر کل برسانند که:
یکاداره مشترکی جانشین ادارات ملی هریک از آنها خواهد شد و
دوکل قلمروهای مربوط به آنها،از نظر اعمال تمام یا بخشی از مقرراتی که قبل از این ماده ذکر شده‌اند،و همچنین از نظر مقررات مواد(9 خامس)و(9 سادس)،به عنوان یک کشور واحد تلقی خواهد شد.
2-اطلاعیه مذکور پس از سه ماه از تاریخی که مدیر کل آن را برای سایر طرفهای متعاهد ارسال کرد،نافذ خواهد بود.
ماده 9 خامس - -تبدیل ثبت بین المللی به تقاضانامه‌های ملی یا منطقه‌ای
در مواردی که ثبت بین المللی به درخواست اداره مبدأ طبق بند(4)ماده (6)برای تمام یا بخشی از کالاها و خدمات مندرج در ثبت مذکور باطل میگردد،اگر شخصی که مالک ثبت بین المللی بوده است،جهت ثبت همان علامت تقاضانامه‌ای به اداره هریک از طرفهای متعاهد که در قلمرو آن ثبت بین المللی اعتبار داشت تسلیم کند،تقاضانامه مزبور به نحوی تلقی خواهد شد که گویی در تاریخ ثبت بین المللی طبق بند(4)ماده (3)یا در تاریخ ثبت گسترش قلمرو حمایت طبق بند(2)ماده (3 ثالث)تسلیم شده است و اگر ثبت بین المللی دارای حق تقدم بوده باشد،ثبت اخیر از همان حق تقدم بهره‌مند خواهد بود،مشروط بر اینکه؛
یکتقاضانامه مزبور ظرف سه ماه پس از تاریخ ابطال ثبت بین المللی تسلیم شده باشد،
دوکالاها و خدمات مندرج در تقاضانامه در واقع جزو فهرست کالاها و خدمات مشمول ثبت بین المللی در ارتباط با طرف متعاهد مربوط باشند.
سه‌در تقاضانامه مزبور تمام الزامات قانون حاکم،از جمله شرایط راجع به پرداخت هزینه‌ها رعایت شده باشند.
ماده 9 سادس - -حمایت از موافقتنامه مادرید(استکهلم)
1-در مواردی که در خصوص یک تقاضانامه بین المللی یا یک ثبت بین المللی معین،اداره مبدأ،اداره کشوری است که هم عضو این پروتکل و هم عضو موافقتنامه مادرید(استکهلم) است،مقررات این پروتکل در قلمرو هیچ کشور دیگری که عضو این پروتکل و همچنین عضو موافقتنامه مادرید(استکهلم)است،تأثیری نخواهد داشت.
2-مجمع میتواند پس از انقضای ده سال از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این پروتکل ولی نه قبل از انقضای پنج سال از تاریخی که در آن اکثریت کشورهای طرف موافقتنامه مادرید (استکهلم)عضو این پروتکل شده‌اند،با اکثریت سه چهارم آراء،مشمول بند(1)فوق را لغو یا حوزه آن را محدود کند.تنها آن دسته از کشورهائی که هم در موافقتنامه مذکور و هم در این پروتکل عضویت دارند میتوانند در رأیگیری مجمع شرکت کنند.2(4)