فهرست اشتباهات ثبتی

موضوع رأی مورخ 1333/11/6 هیأت نظارت
نظر به اختیار حاصله از ماده (2)لایحه قانونی مصوب 1333/10/5 کمیسیون مشترک مجلسین سنا و شورای ملی که ذیلا نقل میشود:
« ماده 2- در کلیه مواردی که هیأت نظارت طبق بند«2»از ماده 25 اصلاحی سال 1317 قانون ثبت یا به موجب این قانون به اشتباهات رسیدگی مینماید میتواند با تعیین فهرستی از نوع اشتباهات که به نظر هیأت مؤثر یا غیرمؤثر تشخیص گردیده دستور رفع اشتباه و اصلاح ثبت ملک یا اجراء شقوق 5 و 6 و 7 ماده 25 اصلاحی قانون ثبت را به رؤسای ثبتی که مقتضی بداند بدهد.»،هیأت نظارت در جلسه مورخه 1333/11/6 اجازه میدهد که آقایان رؤسای ثبت استانها و شهرستانها و همچنین آقایان رؤسای ثبت شعبی که اجازه امضاء اسناد مالکیت و دفاتر املاک را به موجب ابلاغ اداره کل ثبت دارا میباشند نسبت به اشتباهات قلمی در ثبت املاک و اشتباهات در جریان ثبت در مواردی که ذیلا شرح داده خواهد شد شخصا رسیدگی و اعلام رأی نمایند:
الف‌اشتباهات در آگهی نوبتی که مؤثر به نظر رسیده و باید آگهی نوبتی تجدید شود:
1-اشتباه در اسم متقاضی ثبت.
2-اشتباه در نام خانوادگی متقاضی ثبت در مواردی که نام خانوادگی اساسا آگهی نشده و یا در آگهیهای نوبتی تمام نام خانوادگی اشتباه شده باشد.
3-اشتباه در محل وقوع ملک.
4-اشتباه در نوع ملک مثلا به جای باغ،زمین آگهی شده و یا خانه و دکان فقط خانه آگهی شده باشد که در صورت اخیر آگهیها نسبت به همان قسمت که آگهی نشده باید تجدید شود.
5-اشتباه در شماره اصلی ملک.
6-اشتباه نسبت به مقدار مورد تقاضا در صورتی که کمتر از میزان مورد تقاضا آگهی شده باشد که باید نسبت به آنچه کمتر آگهی شده آگهی منتشر شود.
7-اشتباه در شماره فرعی ملک در مواردی که اشتباه مزبور در اظهارنامه و آگهی نوبتی به عمل آمده باشد.
8-اشتباه در مقسم و مدار ملک در موردی که مقسم بیشتر از آنچه تقاضا شده آگهی شده باشد مثلا زیدی سه ساعت از 124 ساعت قناتی را تقاضای ثبت نموده و آگهی اشتباها سه ساعت از 224 ساعت منتشر شده است.
9-اشتباه در نشر آگهی به نام انتقال‌دهنده(متقاضی ثبت)در صورتی که پرونده حاکی از این باشد که ملک مورد تقاضا قبل از انتشار آگهی نوبتی منتقل به غیر شده و میبایستی آگهی به نام خریدار منتشر شده باشد.
10-اشتباه در آگهی نوبتی در مواردی که ملک مفروز تقاضا شده و آگهی مشاعا منتشر گردیده یا بالعکس.
11-اشتباه در عدم ذکر شماره پلاک در آگهی نوبتی اعم از اینکه پلاک اصلی باشد یا فرعی.
12-اشتباه در آگهی نوبتی که نوع ابنیه مفروزه مورد تقاضا در آگهی قید نشده باشد.
13-اشتباه در نام مزرعه یا قریه یا قصبه یا قنات مورد تقاضا.
14-اشتباه در مبداء و مظهر قنات در موردی که قبلا نسبت به سهام دیگر مورد تقاضای اشخاص انتشار آگهی نوبتی بلامعارض خاتمه نیافته باشد و یا سهامی در دفتر املاک با قید مبداء و مظهر ثبت نشده باشد.
بدیهی است آقایان رؤسای ثبت در موقع دادن رأی مفاد شق 6 ماده 25 مکرر اصلاحی قانون ثبت را از لحاظ اینکه آگهیهای نوبتی فقط باید نوبت دوم و سوم یا نوبت سوم تجدید شود در نظر گرفته و ضمن رأی خود اعلام نمایند.
ب‌اشتباهات غیرمؤثر در آگهیهای نوبتی:
1-اشتباه در شماره فرعی ملک که در اظهارنامه صریحا قید ولی در آگهی اشتباه شده باشد.
2-هرگاه آگهی زائد بر مورد تقاضا منتشر شده باشد مثلا زیدی نسبت به سه ساعت از 124 ساعت قناتی تقاضای ثبت کرده ولی در آگهی چهار ساعت از 124 ساعت قید شده باشد و یا کسی 5 سهم از 10 سهم 6 دانگ یک باب خانه را تقاضای ثبت نموده و 6 سهم از 10 سهم 6 دانگ به نامش آگهی شده است.
3-هرگاه اطلاع اداره از وقوع معامله پس از انتشار آگهیها بوده و مورد تقاضا به نام انتقال‌دهنده آگهی شده باشد.
4-اشتباهات در مبداء و مظهر قنات در صورتی که قبلا سهامی از همان قنات با قید مبداء و مظهر صحیح آگهی و موعد قانونی اعتراض منقضی شده باشد و یا سهامی از قنات در دفتر املاک با قید مبداء و مظهر صحیح به ثبت رسیده باشد.
ج‌اشتباهات آگهی تحدیدی در مواردی که اشتباه مؤثر است:
1-اشتباه در شماره پلاک اعم از اصلی یا فرعی.
2-اشتباه در نام متقاضی ثبت.
3-اشتباه در تاریخ روز تحدید حدود مثلا تاریخ تحدید حدود در آگهی 1333/10/5 تعیین شده ولی صورت‌مجلس در تاریخ 1333/10/7 تنظیم شده باشد یا بالعکس.
4-عدم ذکر نام متقاضی در آگهی تحدیدی.
5-عدم ذکر نام خانوادگی متقاضی ثبت در آگهی تحدیدی.
6-اشتباه در محل وقوع ملک و همچنین عدم ذکر محل وقوع ملک در آگهی تحدیدی.
7-عدم ذکر نوع ملک مورد تقاضا در آگهی تحدیدی.
8-در صورتی که با وجود اطلاع اداره از وقوع معامله قبل از انتشار آگهی تحدیدی اشتباها آگهی تحدیدی به نام فروشنده منتشر شده است.
9-عدم مراعات ماده 67 آیین‌نامه قانون ثبت که باید فاصله انتشار آگهی و روز تحدید حدود کمتر از 20 روز و زیادتر از 60 روز نباشد.
10-عدم نشر آگهی الصاقی.
11-عدم رعایت ماده 14 قانون ثبت که قبل از انتشار آگهی تحدید عمومی برای ملکی آگهی تحدید اختصاصی منتشر شده باشد.
داشتباهات غیرمؤثر در آگهی تحدیدی:
1-اشتباه در عدم ذکر نام تمام متقاضیان ثبت یا عدم ذکر نام یا نام‌خانوادگی چند نفر از آنها مثلا ملکی را سه نفر تقاضای ثبت نموده و باید آگهی تحدیدی به نام هر سه نفر منتشر شده باشد اشتباها نام دو نفر از آنها در آگهی قید نشده و فقط به نام یک نفر منتشر شده باشد و یا سه نفر ملکی را تقاضای ثبت کرده و در آگهی تحدیدی نام و نام خانوادگی یکی از متقاضیان صحیحا آگهی و نسبت به دو نفر دیگر در اسم یا نام خانوادگی آنها اشتباهی شده است.
2-اشتباه در مقدار مورد تقاضا مثلا شخصی چهار دانگ از شش دانگ ملکی را تقاضای ثبت نموده و در آگهی تحدیدی دو دانگ به نامش قید شده باشد یا بالعکس.
3-اشتباه در نشر آگهی به نام فروشنده در صورتی که اطلاع اداره از وقوع معامله بعد از انتشار آگهی تحدیدی باشد.
هاشتباه قلمی در املاک ثبت شده:
1-هرگاه شماره و یا شهرت و یا نوع ملک و یا محل وقوع آن و همچنین نام یا نام خانوادگی مالک در اظهارنامه و آگهیهای نوبتی صحیحا قید ولی در موقع ثبت ملک در دفتر املاک یا سند مالکیت در یکی از موارد مذکوره اشتباهی شده باشد پس از رسیدگی و احراز وقوع اشتباه مراتب در ستون ملاحظات ثبت سند و مالکیت توضیح داده شود.
2-هرگاه نام پدر مالک یا شماره شناسنامه یا محل صدور آن در اظهارنامه صحیحا قید ولی در موقع ثبت ملک در دفتر املاک یا در سند مالکیت اشتباهی شده باشد پس از رسیدگی و تطبیق شناسنامه متقاضی با اظهارنامه و نبودن اختلافی در سایر مشخصات شناسنامه در رفع اشتباه به طریق فوق اقدام شود.
3-هرگاه نام یا نام خانوادگی یا شماره شناسنامه مالک در اظهارنامه و آگهی یا یکی از آنها اشتباه شده و با همان اشتباه ملک به ثبت رسیده باشد پس از احراز انطباق شناسنامه متقاضی به وسیله تحقیق از اداره آمار و تصرفات مالکانه و بلامعارض او و نبودن اختلافی در سایر مشخصات شناسنامه نیز به ترتیب فوق در رفع اشتباه اقدام گردد.
4-هرگاه نام پدر متقاضی یا شماره شناسنامه یا محل صدور آن در اظهارنامه اشتباها قید و با همان اشتباه ملک در دفتر املاک ثبت و سند مالکیت صادر شده باشد پس از احراز وقوع اشتباه و انطباق شناسنامه متقاضی به وسیله تحقیق از اداره آمار و نبودن اختلافی در سایر مشخصات شناسنامه در رفع اشتباه به طریق فوق اقدام شود.
5-در مواردی که ثبت ملک در دفتر املاک به استناد سند انتقال رسمی بوده و در یکی از مشخصات شناسنامه انتقال‌گیرنده موقع تنظیم سند انتقال اشتباهی رخ داده باشد و با همان اشتباه ملک به نام خریدار به ثبت رسیده و سند مالکیت صادر شده باشد باید در صورت امکان بدوا در اصلاح سند رسمی وسیله دفترخانه مربوطه طبق مقررات اقدام و سپس مراتب در ملاحظات ثبت ملک و سند مالکیت قید شود و در صورت عدم امکان با تحقیق از اداره آمار و احراز اشتباه به شرح فوق در رفع اشتباه اقدام گردد.
6-هرگاه سهم مالک اشتباها زائد بر میزانی که تقاضا و آگهی شده یا مورد انتقال واقع گردیده ثبت و سند مالکیت صادر و تسلیم شده باشد و مالک در اداره حاضر و کتبا این موضوع را گواهی و سند مالکیت را برای اصلاح تسلیم نماید با قید توضیح لازم در ملاحظات ثبت ملک و سند مالکیت در رفع اشتباه اقدام شود.
7-هرگاه در تعیین شماره ملک یکی از مجاورین در صورت‌مجلس تحدیدی ثبت ملک یا یکی از آنها اشتباه شده باشد با معاینه محل و تطبیق با پرونده مجاور و احراز وقوع اشتباه و نبودن اختلاف و معارض به طوری که اقدام به رفع اشتباه باعث تضییع حق احدی نشود در رفع اشتباه با قید شماره صحیح ملک مجاور در ملاحظات ثبت ملک و سند مالکیت اقدام شود.
8-هرگاه در ثبت و سند مالکیت به واسطه اشتباه دفترخانه در تنظیم خلاصه معامله بر خلاف مدلول سند انتقال اشتباهی روی داده باشد پس از احراز اشتباه و اعلام کتبی دفترخانه مربوطه به صحت آن با توضیح لازم در ستون ملاحظات ثبت یا سند مالکیت در رفع اشتباه اقدام گردد.
9-هرگاه معامله شرطی یا رهنی یا اجاره و امثال آن بوده ولی در موقع ثبت اشتباها به عنوان معامله قطعی ثبت دفتر املاک شده باشد پس از احراز وقوع اشتباه و تحقیق از دفترخانه مربوطه در صورتی که سند مالکیت به متعامل تسلیم نشده یا متعامل حاضر به تسلیم سند مالکیت اشتباه شده باشد مراتب را در ستون ملاحظات ثبت ملک با سند مالکیت توضیح داده و رفع اشتباه شود.2(3)