آیین‌نامه اجرائی ماده 120 قانون ثبت اسناد و املاک


مصوب 1325 وزیر دادگستری
وزیر دادگستری نظر به ماده 120 قانون ثبت اسناد و املاک برای وصول حق‌الثبت املاک مقرر میدارد:
ماده 1 - در موقع تقاضای ثبت باید لااقل یک قسط از حق‌الثبت مورد تقاضا دریافت شود.
ماده 2 - چنانچه متقاضی ثبت پس از خاتمه جریان مقدماتی ثبت بخواهد معامله نماید در پاسخ پرسشنامه دفاتر اسناد رسمی برای معامله باید بقیه بدهی متقاضی را تعیین و به دفترخانه اعلام شود تا پس از وصول بقیه حق‌الثبت و ارسال آن به اداره ثبت اقدام به معامله نماید.
ماده 3 - در مواردی که پس از ثبت ملک و صدور سند مالکیت برای گرفتن سند مالکیت به اداره ثبت مراجعه ننماید و در مقام معامله برآید باید طبق ماده فوق رفتار شود و اگر در مقام معامله نباشد برای اینکه اسناد مالکیت در اداره ثبت متراکم نگردد و به صاحبان آنها تسلیم شود نمایندگان اداره ثبت که برای انجام عمل تحدید و غیره به محل میروند اسناد داده میشود که به مالکین تسلیم و بقیه حق‌الثبت آنها را طبق قبوض رسید اخذ و به اداره مالکیت مربوط به آن محل به آنها بپردازند که به اظهارنامه تمبر الصاق و باطل گردد.2(2)