آیین‌نامه استملاک اتباع خارجه


مصوب 1328 هیأت وزیران
ماده 1 - اتباع خارجه که در ایران میخواهند ملکی برای محل سکونت یا صنعت یا کسب خود استملاک نمایند باید اظهارنامه‌ای مشتمل بر مشخصات زیر به اداره ثبت محل وقوع آن ملک بدهند تا برای تحصیل اجازه به اداره کل ثبت فرستاده شود:
الف‌نام و نام خانوادگی.
ب‌تابعیت فعلی و در صورت تغییر تابعیت اصلی.
ج‌تأهل و هرگاه تقاضاکننده مرد باشد تابعیت زن او قبل از ازدواج و در صورت داشتن اولاد،جنسیت،سن و تعداد آنها.
دتاریخ ورود به ایران،مدت اقامت،نقاط مختلفی که در آنجاها سکونت داشته با تعیین مشاغل قبلی و شغل فعلی.
همحل اقامت دائمی.
ومنظور از مالکیت که برای سکونت،صنعت و یا محل کسب میباشد.
زنوع و مشخصات و مساحت و شماره پلاک ثبت و محل وقوع ملک.
ح‌تقاضاکننده در تقاضای خود تعهد مینماید که هرگاه بخواهد محل اقامت دائمی خود را به خارج ایران انتقال دهد باید ملک مورد تقاضای استملاک را حداکثر تا شش ماه از تاریخ خروج از ایران به یکی از اتباع ایران یا خارجیانی که طبق مقررات اجازه استملاک تحصیل نموده‌اند انتقال دهد و الاّ اداره ثبت مربوطه با اجازه اداره کل ثبت ملک را طبق مقررات مربوط به مزایده املاک بیع شرطی از طریق مزایده به فروش رسانیده وجه آن را پس از وضع هزینه‌ها و عوارض قانونی به مالک خواهد پرداخت و هرگاه در مزایده خریداری پیدا نشد اداره کل ثبت مراتب را یک مرتبه در روزنامه رسمی کشور اعلام نموده و پس از انقضاء مدت شصت روز از تاریخ اعلام ملک را به هر قیمتی که خریدار داشته باشد به فروش رسانده وجه آن را به شرح مذکور در فوق به مالک خواهد پرداخت و هرگاه در مزایده خریداری پیدا نشد اداره کل ثبت مراتب را یک مرتبه در روزنامه رسمی کشور اعلام نموده و پس از انقضاء مدت شصت روز از تاریخ اعلام ملک را به هر قیمتی که خریدار داشته باشد به فروش رسانده وجه آن را به شرح مذکور در فوق به مالک خواهد پرداخت.
تبصره- ثبت ملک به نام ورثه متقاضی در دفتر املاک منوط به رعایت مقررات این آیین‌نامه و سپردن تعهد مذکور در بند«ح»میباشد.
طتعیین اینکه متقاضی و یا افراد خانواده او از اولاد و عیال و پدر و مادر که تحت تکفل وی هستند و با وی در یک محل سکونت و یا در کسب و صنعت شرکت دارند ملک دیگری در ایران غیر از آنچه که مورد تقاضا است دارا میباشد یا نه و یا اگر ملک دیگری دارند نوع و مشخصات و محل آن باید تعیین شود.
یگواهینامه اداره مربوطه دائر بر نداشتن پیشینه کیفری که متضمن محرومیت از جمیع یا بعضی حقوق اجتماعی باشد.
کرونوشت پروانه اقامت دائم که عکس متقاضی در آن الصاق و گواهی شده باشد.
ماده 2 - در مواردی که تقاضا از طرف شرکت یا سایر مؤسسات خارجی مجاز داده میشود اظهارنامه باید دارای مشخصات زیر باشد:
الف‌تابعیت،نوع شرکت یا مؤسسه،تاریخ تأسیس،میزان سرمایه،نوع عملیاتی که در ایران مینماید و منظوری که از استملاک دارد.
ب‌طبق قانون دولت متبوع خود شرکت یا مؤسسه شخصیت حقوقی داشته در ایران نیز به ثبت رسیده باشد.
ج‌تعیین اینکه شرکت یا مؤسسه غیر از ملک مورد تقاضا در ایران دارای ملک دیگری هست یا خیر.
دمساحت ملک مورد تقاضا،مشخصات،نوع و شماره پلاک ثبت و محل وقوع آن.
هشرکت یا مؤسسه مجاز خارجی باید طبق مقررات بند«ح»ماده 1 تعهد بسپارد.
ماده 3 - موافقت با تقاضای استملاک که طبق مقررات بالا تنظیم شده باشد منوط به رعایت مراتب زیر میباشد:
الف‌تقاضا مخالف با مقررات عهدی دولت ایران نباشد.
ب‌تقاضا مخالف با قوانین ایران و انتظامات عمومی کشور نباشد.
ج‌در کشور متبوع متقاضی اتباع و شرکتها و مؤسسات ایرانی هم حق استملاک داشته و بتوانند لااقل همان مقدار ملک را عملا تحصیل نمایند.
دمساحت ملک مورد تقاضا متناسب با تعداد خانواده و وضعیت اجتماعی و مالی و یا نوع کسب و صنعت و منظوری که برای آن تقاضای استملاک شده است باشد.
همحل وقوع ملک مورد تقاضا در مناطق مرزی یا نقاطی که استملاک خارجیان بر طبق مقررات محدود یا ممنوع گردیده نباشد.
ودر مواردی که استملاک برای محل کار و کسب باشد باید طبق مقررات و قوانین ایران مباشرت به آن شغل مجاز بوده و در صورت لزوم پروانه اشتغال به آن شغل قبلا تحصیل شده باشد.
ماده 4 - اداره کل ثبت پس از رسیدگی به درخواست استملاک با ارسال رونوشت درخواست استملاک و ضمائم آن نظریّه خود را به وزارت امور خارجه اعلام و وزارتخانه مزبور هم نسبت به رد یا قبول تقاضا اظهار نظر نموده و در صورت لزوم از مقام نخست‌وزیری کسب اجازه کرده و نتیجه را بعدا به اداره کل ثبت اعلام خواهد داشت.
ماده 5 - تقاضای استملاک برای محل سفارتخانه‌ها یا کنسولگریها یا مؤسسات وابسته به سفارت‌ها باید از مجرای سیاسی به عمل آمده و موافقت با آن منوط به این خواهد بود که در کشور متبوع متقاضی نسبت به تقاضای مشابه دولت معامله متقابله بشود و در هرحال اخذ تصمیم با هیأت وزیران بوده و در صورت قبول درخواست مراتب را وزارت امور خارجه به اداره کل ثبت اعلام خواهد داشت.
ماده 6 - در اداره کل ثبت دفتر مخصوصی برای ثبت صورت املاکی که با تحصیل اجازه طبق مقررات موضوعه به اتباع و یا شرکتها و مؤسسات مجاز خارجی منتقل شده است تهیه میشود که نام و نام خانوادگی متقاضی و مشخصات ملک در آن قید شده و سپس جریان به وزارت امور خارجه اعلام میگردد تا در دفتر مخصوصی که در آن وزارتخانه برای این کار تهیه خواهد شد مراتب را به ثبت برساند.2(3)