آیین‌نامه اجرائی قانون رسیدگی اسناد مالکیت معارض و هیأت نظارت و شورای عالی


مصوب 1352/2/16 وزیر دادگستری
نظر به تبصره 2،از ماده 25 اصلاحی و تبصره 2 ماده 144 و ماده 157 الحاقی به قانون ثبت اسناد و املاک و قانون اشتباهات ثبتی وزارت دادگستری مقرر میدارد:

فصل اول‌اسناد مالکیت معارض و هیأت نظارت و شورای عالی

ماده 1 - واحدهای ثبتی مکلفند به محض اطلاع از صدور اسناد مالکیت معارض(اعم از اینکه نسبت به اصل یا حدود یا حقوق ارتفاقی باشد)فورا به موضوع رسیدگی و مراتب را به دفاتر اسناد رسمی حوزه تابعه ابلاغ نموده گزارش کار را به نحوی که هیچ‌گونه ابهامی باقی نباشد به هیأت نظارت ارسال دارند.
دفاتر اسناد رسمی باید به محض وصول اطلاعیه ثبت محل به مواد 4 و 5 قانون اشتباهات ثبتی و اسناد مالکیت معارض عمل نمایند هرگاه به موجب رأی هیأت نظارت یا شورای عالی ثبت موضوع تعارض منتفی و یا در میزان آن تغییری داده شود باید مراتب پیرو بخشنامه قبلی به دفاتر اسناد رسمی ابلاغ گردد.
در نقاطی که پاسخ استعلام به وسیله ماشینهای الکترونیکی تهیه میشود اطلاع لازم نیز به ماشینهای مزبور داده خواهد شد.
ماده 2 - محل تشکیل جلسات هیأت نظارت در اداره ثبت استان و جلسات آن حداقل دوبار در هفته تشکیل خواهد شد.
ماده 3 - در هر مورد که واحدهای ثبتی گزارش برای طرح در هیأت نظارت ارسال میدارند باید نکات زیر را رعایت نمایند.
1-هرگاه از جهت پذیرفتن تقاضای ثبت بین اشخاص و اداره ثبت اختلاف حاصل شود و یا در تصرف اشخاص تزاحم و تعارض باشد باید کلیه مدارک طرفین اخذ و با تعیین وقت مناسب آنها را برای معاینه محلی به وسیله اخطار دعوت نموده و متذکر شوند که اولا عدم حضور هر یک از طرفین مانع رسیدگی نخواهد بود.ثانیا هریک از طرفین میتوانند تا قبل از وقت رسیدگی برای ملاحظه و اطلاع از مدارک تسلیمی طرف دیگر به اداره ثبت مراجعه نمایند و سپس در وقت مقرر با معاینه و تحقیق محلی نسبت به تصرفات آنها رسیدگی و مراتب و صورت‌مجلس و اظهارات طرفین و حاضرین را در آن قید و به امضاء حضار رسانیده چگونگی را با ارسال سوابق و اظهار نظر صریح خود مبنی بر اینکه چه شخصی متصرف است و تصرفات به چه نحو میباشد به هیأت نظارت گزارش نمایند.
2-در مواردی که بعد از قبول درخواست ثبت دیگری مدعی شود که در پذیرفتن تقاضا اشتباه شده و متقاضی ثبت متصرف مورد تقاضا نبوده و مدعی تصرف حین تقاضا شود باید مقدمتا مدارک مدعی را مطالبه و چگونگی را ضمن ارسال کلیه سوابق و اظهار نظر خود به اینکه ادعای مدعی با توجه به سوابق مقرون به واقع به نظر میرسد یا نه به ثبت استان گزارش نمایند.
ثبت استان چنانچه با توجه به سوابق امر تحقیق محلی را لازم بداند دستور مقتضی به واحد مربوطه خواهد داد و در این صورت واحد مزبور باید با تعیین وقت مناسب طرفین را برای معاینه و تحقیقات محلی دعوت و در اخطار مربوطه متذکر شود که اولا عدم حضور مانع رسیدگی نخواهد بود ثانیا هریک از طرفین میتوانند برای ملاحظه و اطلاع از مدارک تسلیمی طرف دیگر تا قبل از وقت رسیدگی به اداره ثبت مراجعه نمایند.
در وقت مقرر با معاینه محلی و تحقیق از شهود و مجاورین باید معلوم نمایند که ملک مورد ادعا حین تقاضای ثبت در تصرف مالکانه چه شخصی بوده و در موقع رسیدگی در تصرف کیست و مراتب را در صورت‌مجلس قید و اظهارات شهود و طرفین را نیز ذکر و به امضاء شهود و افراد ذینفع رسانده و سپس گزارش جریان را با اظهار نظر صریح تهیه و به ضمیمه کلیه سوابق برای طرح در هیأت نظارت ارسال دارند.
3-در مورد اشتباه شماره ملک در آگهیها تعیین گردد که شماره اصلی است یا فرعی و در محل نصب پلاک شده است یا نه و شماره مقدم و مؤخر شماره صحیح ملک چیست.
4-در مورد اشتباه در عملیات تحدیدی و آگهی آن توضیح داده شود که عمل به تبصره ماده (15)اصلاحی قانون ثبت میسر است یا نه و ضمنا وضع ثبتی مجاورین از هر حیث گزارش شود.
5-نسبت به اشتباه در نام و نام خانوادگی تصریح شود که در سایر مشخصات اختلافی موجود است یا نه.
6-نسبت به اشتباه در شماره اصلی قریه یا مزرعه یا قنات ذکر شود که نام آن صحیحا آگهی شده است یا نه.
7-در مورد اشتباه در مبدأ و مظهر و مدار قنوات اعلام گردد که تا تاریخ صدور گزارش سهامی از آن منتهی به صدور سند مالکیت گردیده است یا نه.
8-چنانچه با انتقال تمام یا قسمتی از مورد تقاضا به دیگری اشتباها آگهی به نام فروشنده صادر شده باشد باید تصریح شود که اطلاع اداره ثبت از وقوع انتقال قبل از انتشار آگهیها بوده یا بعد از آن و تاریخ اطلاع اداره و انتشار آگهیها ذکر شود.
9-در مواردی که تقاضای ثبت ملکی کلا یا جزئا مبنی بر اشتباه پذیرفته شده باشد در گزارش تصریح شود که متقاضی یا قائم‌مقام او حاضر به استرداد مورد تقاضا و یا تمکین به اصلاح مورد اشتباه هست یا نه.
10-نسبت به حق الشرب و حق گردش آسیا و امثال آنکه در آگهی اشتباها قید یا اصولا از قلم افتاده تصریح نمایند که نسبت به قنات مورد انتفاع جریان ثبتی در چه مرحله‌ای است و آیا ضمن تقاضا و با تعیین حدود آن حقوقی که به شرح بالا در آگهی از قلم افتاده و یا اشتباه شده برای ملک مورد گزارش گواهی شده است یا نه.
11-در مورد اشتباه در تاریخ انتشار آگهی معلوم شود تاریخی که برای انتشار در نظر گرفته شده بوده است مصادف با تعطیل بوده و یا روز انتشار روزنامه نبوده و تصریح شود که قبلا در مورد سایر شماره‌های مندرج در آگهی در هیأت نظارت مطرح شده یا در صورت طرح رأی هیأت به چه کیفیت صادر گردیده است.
12-چنانچه در جریان مقدماتی ثبت ملکی اشتباهی رخ داده و بدون توجه به آن در دفتر املاک وارد شده ولی به امضاء نرسیده باشد قبل از هر اقدام باید مراتب برای تعیین تکلیف به هیأت نظارت گزارش شود.
13-در مورد اشتباه در عملیات ثبتی املاکی که قسمتی از آن اختصاصی و قسمت دیگر مشترک میباشد باید گزارش امر به ضمیمه کروکی ملک فرستاده شود.
14-در هر مورد که از طرف سازمان مسکن و یا اداره تعاون و امور روستاها مستندا به ماده 17 قانون تقسیم و فروش املاک مورد اجاره به زارعین مستأجر مورد تقاضای ثبتی کلا یا بعضا موات اعلام میشود باید موارد ذیل در گزارش تصریحا قید گردد.
الف‌ملک مورد ادعا در چه تاریخی درخواست ثبت شده و مستند قبول تقاضا چه بوده است.
ب‌آیا ملک سابقه شماره‌گذاری در دفتر توزیع اظهارنامه دارد یا نه و در صورت وجود سابقه شماره گزارش مربوط به زمان اجراء مقررات ثبت عمومی میباشد یا بعدا برای آن تعیین شماره شده است.
ج‌منشاء و مستند مالکیت متقاضی ثبت چه بوده است.
دنوع ملک و نحوه تصرف متقاضی ثبت چگونه است و در صورتی که موات بوده و قسمتهایی از آن بعدا احیاء شده آن مقدار که احیاء و عمران شده به چه میزان است و چه عملیات عمرانی در آن به عمل آمده و مربوط به چه زمانی است.
هنقشه‌ای که شامل محدوده کلی مورد تقاضا و مشخص وضع زمین از جهت اعیانی و مستحدثات حدود و مساحت اراضی معمور و موات باشد تهیه و ارسال گردد.
ودر مواردی که شهرداریها و ادارات دولتی بر طبق مقررات مربوطه تمام یا قسمتی از مورد تقاضای ثبت را قابل تملک خصوصی ندانند نیز به شرح مذکور عمل خواهد شد.
15-در هر مورد که به علت عدم اجراء مفاد تبصره الحاقی به ماده 75 آیین‌نامه قانون ثبت مصوب 1337/6/4 گزارش لازم به هیأت نظارت فرستاده میشود باید منجزا تاریخ تعیین حدود ذکر و به علاوه کیفیت حدود مجاورین با تصریح به اینکه دارای نقشه ثبتی قطعی میباشد یا نه در آن قید گردد.
16-در هر مورد که حدود ملکی با مجاورین اختلاف داشته و یا وضع تصرف ملکی با سند مالکیت آن منطبق نبوده و اختلاف و عدم انطباق نیز ناشی از اشتباه باشد و همچنین در مورد تعارض خواه نسبت به اصل باشد یا حدود باید نقشه‌ای که وضع ملک و مجاورین در آن نمایان شده باشد به گزارش جریان امر ضمیمه شود.
17-در هر مورد که در عملیات تفکیکی مذکور در بند«6»از ماده (25)اصلاحی قانون ثبت اشتباهی رخ دهد باید حدود اولیه در گزارش هیأت نظارت قید و رونوشت صورت‌مجلس تفکیکی و نقشه که در آن مورد اشتباه نمایان شده باشد ارسال گردد.
18-هرگاه در تنظیم اسناد و تطبیق مفاد آنها با قوانین اشکال یا اشتباهی پیش آید باید ضمن ارسال رونوشت سند و ذکر صریح موارد اشکال یا اشتباه موضوع به رئیس ثبت منطقه گزارش شود تا در صورت اقتضا برای تعیین تکلیف به هیأت نظارت گزارش شود.
مرجع رفع مشکلات دفاتر اسناد رسمی قبل از تنظیم اسناد اداره امور اسناد ثبت کل خواهد بود.
19-در مورد اعتراض اشخاص به نظریّه رئیس ثبت نسبت به عملیات اجرائی اعم از اینکه اجرائیه مورد اعتراض تابع مقررات قانون سابق باشد یا قانون اصلاحی ضمن نقل متن اعتراض و نظریّه رئیس ثبت رونوشتی از گزارش رئیس یا ممیز اجراء که مستند نظریّه رئیس ثبت بوده باید به هیأت نظارت فرستاده شود.
هرگاه موضوع مورد اعتراض راجع به نحوه ابلاغ اجرائیه باشد رونوشتی از اجرائیه و چنانچه مربوط به اشتباه در آگهی باشد نسخه‌ای از آگهی و اگر مستند برگی از پرونده است رونوشت آن باید ضمن گزارش ارسال گردد.
در صورتی که اعتراض طوری باشد که ارسال پرونده را به هیأت نظارت ایجاب نماید باید ترتیبی اتخاذ شود که در مدتی که پرونده در هیأت نظارت مطرح رسیدگی است عملیات اجرائی متوقف نشود.
20-علاوه بر موارد مذکور در هر مورد که گزارش به هیأت نظارت فرستاده میشود واحدهای ثبتی مکلفند گزارش را جامع و مستند و مستدل تهیه و مطالب دیگری را نیز که در اتخاذ تصمیم هیأت مؤثر به نظر میرسد در آن قید نمایند و در صورتی که اشتباه در آگهی واقع شده باشد عین عبارت آگهی باید با ذکر تاریخ انتشار در گزارش قید شود.
ماده 4 - هرگاه در رأی هیأت نظارت به علت سهو قلم مطلبی از قلم افتاده و یا اشتباه بیّنی رخ داده باشد مادام که رأی به مرحله اجراء در نیامده هیأت مبادرت به صدور رأی اصلاحی خواهد نمود و مفاد رأی اصلاحی در ذیل رأی قبلی و ملاحظات دفتر آرای هیأت با ذکر شماره و تاریخ قید خواهد شد.
چنانچه رأی اصلاحی مربوط به اشتباهات مذکور در بندهای«1»و«5»و«7»ماده 25 اصلاحی قانون ثبت باشد به دستور تبصره 5 از ماده 25 اصلاحی باید در تابلو اعلانات الصاق گردد.
ماده 5 - رأی هیأت نظارت دارای مقدمه‌ای مشتمل بر خلاصه جریان کار و بیان اشکال و موضوع اختلاف بوده و منجز و مستدل و بدون قید و شرط و ابهام صادر میشود و چنانچه به اتفاق آراء نباشد نظر اقلیت به‌طور مشروح و مستدل در آن قید خواهد شد.و همچنین آراء صادره باید مستند به مواد قانون باشد و در آن صریحا قید شود که قطعی است یا قابل تجدید نظر میباشد.
ماده 6 - در مورد شکایت از عملیات اجرائی هرگاه متعهد در قید بازداشت باشد هیأت نظارت در اولین جلسه رسیدگی اتخاذ تصمیم خواهد نمود.
ماده 7 - مفاد آراء هیأت نظارت و شورای عالی ثبت باید به ترتیب صدور با ذکر شماره و تاریخ در دفتر ثبت آراء قید و به امضاء صادرکنندگان برسد.
ماده 8 - از هریک از آراء هیأت نظارت باید یک نسخه به اداره دبیرخانه ثبت کل فرستاده شود.
ماده 9 - واحدهای ثبتی مکلفند آراء هیأت نظارت را در دفتر اندیکاتور ثبت نمایند.در مورد آراء مذکور در تبصره 5 ماده 25 اصلاحی باید فورا رونوشت رأی در تابلو اعلانات ثبت محل الصاق گردد.تاریخ الصاق باید با تمام حروف در ذیل رأی الصاقی ثبت و با تذکر به اینکه تا بیست روز قابل تجدید نظر است به امضاء و گواهی مسؤول مربوط برسدمرجع تسلیم اعتراض به رأی هیأت نظارت واحد ثبتی است که رأی مزبور در تابلو اعلانات آن الصاق شده است.
ماده 10 - هیأت‌های نظارت برای تسریع در کار بر طبق اختیار حاصل از ماده 2 قانون اشتباهات ثبتی و اسناد مالکیت معارض در مورد بندهای«2»و«3»و«4»ماده 25 اصلاحی قانون ثبت فهرستی از اشتباهات مؤثر و غیرمؤثر تدوین نموده و حداکثر ظرف یک سال برای رعایت وحدت رویه به دبیرخانه شورای عالی ثبت ارسال خواهند داشت و نیز میتوانند در حدود فهرست اشتباهات مؤثر و غیرمؤثری که قبلا از طرف هیأت نظارت سابق تهیه و طبق ماده 2 قانون اشتباهات به واحدهای ثبتی ابلاغ شده اختیار لازم به هریک از رؤسای ثبتی که مقتضی بدانند تفویض نمایند.
ماده 11 - جلسات شورای عالی ثبت حداقل هفته‌ای یکبار در اداره کل ثبت تشکیل خواهد شد.
ماده 12 - در هر مورد که نسبت به آراء مذکور در بندهای«1»و«5»و«7»ماده 25 اصلاحی قبل از اجراء رأی اعتراض شود ثبت محل پرونده ثبتی را با کلیه سوابق به دبیرخانه شورای عالی ثبت ارسال خواهد داشت.
ماده 13 - آراء سابق هیأت نظارت و همچنین آراء هیأت‌های تجدید نظر اجرائی با صدور دستور طرح در شعب مربوطه شورای عالی ثبت قابل رسیدگی خواهد بود.
ماده 14 - در صورتی که معلوم شود در آراء شورای عالی سابق و یا آرائی که از طرف شعب فعلی شورای عالی ثبت به علت سهو قلم مطلبی ساقط و یا اشتباه بیّنی رخ داده و یا به علت اشتباه در مبانی مستند صدور رأی اشتباهی پیش آمده باشد چنانچه رأی اجراء نشده باشد شورا به صدور رأی اصلاحی مبادرت مینماید.در این صورت دبیر شورا مکلّف است در دفتر آراء و در مقابل رأی اولیه مفاد رأی اصلاحی را با ذکر شماره و تاریخ قید نماید.
ماده 15 - با صدور دستور طرح موضوع در شورای عالی ثبت اجراء رأی متوقف میگردد و هرگاه شورا در تجدید رسیدگی رأی قبلی را تأیید نماید عملیات اجرائی تعقیب خواهد شد.
ماده 16 - آراء شورا در مورد وحدت رویه به کلیه هیأت‌های نظارت ابلاغ و در روزنامه رسمی و عندالاقتضاء در هفته‌نامه دادگستری درج و در آخر هرسال مجموع آنها از طرف ثبت کل چاپ و منتشر خواهد شد.

فصل دوم‌مواد متفرقه

ماده 17 - در اجراء تبصره اصلاحی ماده 15 قانون ثبت پس از تحدید و تثبیت حدود مجاورین در صورتی که یک یا چند حد ملک مورد تحدید از اموال عمومی مربوط به دولت و شهرداری و یا حریم قانونی آنها باشد حداقل بیست روز قبل از وقت تعیین حدود اخطاری به مراجع ذیربط ابلاغ و ضمن تذکر تاریخ تحدید اعلام میشود که عدم حضور مانع تحدید حدود نخواهد بود.
ماده 18 - در اجراء ماده 144 الحاقی به قانون ثبت قبل از تهیه آگهی الصاقی بدوا با استعلام از اداره تعاون و امور روستاها نماینده و نقشه‌بردار ثبت با استفاده از نقشه‌های هوایی (به شرط وجود)کلیه قطعات تقسیمی بین زارعین و مستثنیات و سهم مالک را با معرفی صاحبان آنها یا دهبان یا معتمدین محل تعیین و شماره‌گذاری مینمایند و سپس به صدور آگهی الصاقی مبادرت میشود.
ماده 19 - فاصله بین انتشار آگهی الصاقی و عملیات تحدیدی نباید کمتر از بیست و بیشتر از شصت روز باشد و چنانچه به حکایت نقشه هوایی و یا رسیدگی در موقع شماره‌گذاری یک یا چند حد قطعات تحدیدی به اموال عمومی مجاورت داشته باشد باید قبلا مراتب به مراجع ذیربط ابلاغ گردد.در موقع تحدید حدود نقشه‌بردار و نماینده با توجه به حدود معرفی شده نقشه مورد تحدید را ضمن صورت‌مجلس تهیه و به امضاء افراد ذینفع میرسانند.
پس از پایان تحدید قطعات باید صورت‌مجلس حاکی از تاریخ ختم تعیین حدود آخرین قطعه تهیه و به امضاء حاضرین از نماینده و نقشه‌بردار و افراد ذینفع و دهبان یا رئیس یا اعضاء انجمن ده برسد.
ماده 20 - هزینه مذکور در تبصره 2 ماده 25 اصلاحی قانون ثبت حسب مورد عبارت از هزینه آگهی و فوق‌العاده و هزینه سفر قانونی مأمورین مربوطه خواهد بود.2(2)