آیین‌نامه حدود و وظائف و تشکیلات تهیه نقشه املاک به صورت کاداستر و مقررات اجرائی آن موضوع تبصره 3 ماده 156 قانون ثبت اسناد و املاک


مصوب 1379/10/15 رئیس قوّه قضائیه

فصل اول‌تعاریف

ماده 1 - نقشه کاداستر به مجموعه عملیات فنی،مهندسی،ممیزی ثبتی و حقوقی در مورد املاکی اطلاق میشود که جریان ثبتی آن خاتمه یافته اعم از اینکه در دفتر املاک ثبت شده یا نشده باشد به جهت آنکه محدوده و موقعیت املاک را مشخص نماید و ارتباط جغرافیایی آنها را با یکدیگر نشان دهد و به منظور تثبیت مالکیت و تسهیل در حل و فصل دعاوی ملکی و ثبت املاک و سایر موارد مربوط به املاک،اجراء گردد.
ماده 2 - کاداستر رقومی و کاداستر خطی:در صورتی که مجموعه اطلاعات کاداستر در رایانه ضبط و گوشه‌های املاک به صورت نقاط دارای مختصات نمایانده شود،کاداستر رقومی است و در صورتی که اطلاعات کاداستر به صورت نقشه‌های خطی دارای اطلاعات توصیفی ثبتی تهیه شود،کاداستر خطی است.
ماده 3 - لایه‌های کاداستر:در کاداستر رقومی اطلاعات مختلف نظیر نقشه‌های هندسی، طول ابعاد و مساحت ملک و مشخصات ملک و مالکین و سوابق ثبتی در رایانه ضبط و اطلاعات مورد لزوم برای استفاده‌های گوناگون با یکدیگر تلفیق میشود این اطلاعات را لایه‌های کاداستر میگویند که در یک سیستم بانک اطلاعاتی«سرزمین»ذخیره میگردد.
ماده 4 - مقیاس نقشه‌های کاداستر:نقشه‌های کاداستر با مقیاسهای مختلف با توجه به نوع ملک و وسعت آنها جهت اقدامات ثبتی و استفاده مالکین و سازمانهای دولتی و غیردولتی در صورت اعلام نیاز تهیه میگردد.
ماده 5 - منطقه ثبتی:محدوده‌ای است که اجراء کاداستر در آن منطقه اعلام میگردد.
ماده 6 - حسب پیشنهاد امور املاک،شورای فنی کاداستر عبارتست از معاونین سازمان و مجری طرح کاداستر و دو نفر از کارشناسان کاداستر و دو نفر از کارشناسان امور املاک به انتخاب رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور.
ماده 7 - امور اجرائی کاداستر و نقشه‌برداری وسیله کادر فنی و اداری زیر نظر معاون املاک طبق دستورالعمل‌های شورای فنی کاداستر که آیتم‌های نقشه را نیز مشخص میکند با تأیید رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور.
تبصره- نظارت بر اجراء کاداستر در استانها به عهده مدیرکل یا سرپرست ثبت استان میباشد.
ماده 8 - گروه کاداستر،به تعدادی از کارشناسان و نقشه‌برداران و تکنیسینها و کادر خدماتی که عملیات نقشه‌برداری و تلفیق اطلاعات ثبتی را در هر منطقه ثبتی انجام میدهند اطلاق میشود.

فصل دوم‌تشکیلات

ماده 9 - ساختار تشکیلاتی نقشه‌برداری و کاداستر حسب پیشنهاد رئیس سازمان ثبت مورد تصویب رئیس قوّه قضائیه قرار میگیرد.
ماده 10 - برای اجراء طرح کاداستر با پیشنهاد شورای فنی کاداستر و تصویب رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور میتوان در محدوده اختیارات و مقررات از امکانات بخشهای خصوصی و دولتی با موافقت آنها استفاده نمود.

فصل سوم‌آموزش و تجهیزات

ماده 11 - سازمان ثبت اسناد و املاک کشور میتواند در صورت لزوم در خصوص آموزش نیروهای خود از طریق برگزاری دوره‌های آموزشی تخصصی کوتاه‌مدت و نیز اعزام این نیروها به منظور فوق جهت مأموریت‌های آموزشی تخصصی و تحقیقاتی به خارج از کشور اقدام نماید.
تبصره 1- اجراء این ماده مستلزم اخذ مجوز از مراجع قانونی است.
تبصره 2- ضوابط و چگونگی استفاده از مزایای مندرج در ماده فوق پس از طرح در شورای فنی کاداستر به تصویب رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور خواهد رسید.
ماده 12 - مجری طرح کاداستر میتواند به منظور تأمین تجهیزات مورد نیاز و بهره‌گیری از فن‌آوری نوین در امر کاداستر وسائل و امکانات فنی لازم را بنا به پیشنهاد شورای فنی کاداستر و تأیید رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور خریداری نماید.

فصل چهارم‌اجراء کاداستر

ماده 13 - عملیات کاداستر به صورت خلاصه شامل عکسبرداری هوایی،تبدیل رقومی عکسها و عملیات زمینی نقشه‌برداری و ویرایش و تکمیل زمینی،اضافه کردن اطلاعات ثبتی، ترسیم نقشه،کنترل نهائی،راه‌اندازی سیستم بانک اطلاعاتی«سرزمین»میباشد.
ماده 14 - نحوه انجام عملیات کاداستر طبق دستورالعمل شورای فنی کاداستر با تصویب رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور خواهد بود.
ماده 15 - زمان شروع عملیات کاداستر در هرمنطقه ثبتی از طریق رسانه‌های گروهی به اطلاع عموم خواهد رسید.
ماده 16 - پس از انجام عملیات کاداستر در هر منطقه ثبتی نسخه‌ای از اطلاعات و نقشه‌ها جهت بررسی و نگهداری در سیستم بانک اطلاعات«سرزمین»به کاداستر مرکز ارسال میگردد.
تبصره- هرگونه تغییرات بعدی نیز مشمول این ماده خواهد بود.
ماده 17 - ادارات ثبت اسناد و املاک مکلفند عملیات انجام شده توسط کاداستر را ملاک عمل قرار دهند.
ماده 18 - در مواردی که اسناد مالکیت موجود با اطلاعات و نقشه‌های کاداستر مغایرت داشته باشد،اصلاحات لازم از سوی ثبت محل یا کاداستر حسب مورد طبق مقررات صورت میگیرد.
ماده 19 - در مورد تقاضای تفکیک و افراز املاک مذکور در ماده 156 قانون ثبت و تحدید حدود املاک مجاور و همچنین در دعاوی مطروحه در مراجع قضائی،رفع اختلاف حدودی، نقشه کاداستر ملاک عمل خواهد بود.
ماده 20 - رسیدگی به اشتباهات و اعتراضات و اختلافات طبق ماده 25 اصلاحی قانون ثبت،در هیأت نظارت به عمل میآید و تعیین تکلیف میشود.
ماده 21 - پس از انجام عملیات کاداستر در هر منطقه ثبتی در کلیه دعاوی ملکی و امور ثبتی نقشه‌ها و اطلاعات کاداستر جایگزین روش سنتی ثبت میگردد.
ماده 22 - پس از انجام عملیات کاداستر در هر منطقه ثبتی کلیه اقدامات از قبیل تحدید حدود،تفکیک و افراز بر اساس عملیات مذکور صورت میگیرد و در صورت درخواست مالک یک نسخه نقشه ملک به سند مالکیت الصاق و این موضوع در ستون ملاحظات سند مالکیت و دفتر املاک قید میگردد.
ماده 23 - هرگاه مالکین املاک مجاور جهت اصلاح محدوده املاک خود به صورت هندسی کامل و حذف شکستگیهای جزئی موجود در اصلاح املاک با یکدیگر توافق نمایند باید درخواست خود را به ثبت محل تقدیم کنند ثبت محل با توجه به وضعیت املاک صورت‌مجلس اصلاحی تهیه و پس از تنظیم اقرارنامه رسمی اسناد مالکیت را اصلاح مینماید.در صورتی که عملیات کاداستر در منطقه ثبتی انجام شده باشد،این امر با هماهنگی کاداستر به عمل خواهد آمد.
ماده 24 - ادارات و دستگاههای دولتی و شهرداریها،واقع در هر حوزه ثبتی که در رابطه با اجراء طرحهای مربوط به خود نیاز به نقشه دارند میتوانند نقشه‌های مورد نیاز را کتبا از ثبت محل درخواست نمایند.نقشه‌های مذکور باید فاقد اطلاعات توصیفی باشد.
ماده 25 - ارائه خدمات مذکور در ماده قبل در قبال اخذ هزینه‌های متعلقه صورت میگیرد.
ماده 26 - نحوه استفاده از درآمدهای حاصله ناشی از ارائه خدمات کاداستر در قانون بودجه سالانه کل کشور تعیین میگردد.2(2)