قانون معافیت ادارات دولتی از پرداخت حق‌الثبت و نیم عشر اجرائی


مصوب 1334/5/10
ماده 1 - اول- ادارات دولتی از پرداخت هرگونه حق‌الثبت بابت مراتع و جنگل‌ها و اراضی خالصه و موات و هرگونه اموال غیرمنقول که از طرف دولت تقاضای ثبت میشود معاف میباشند دولت موظف است هزینه مقدماتی ثبت این‌گونه املاک را به میزان مخارج واقعی بپردازد.
ماده 2 - دوم- در کلیه مواردی که بر طبق مقررات موجود پرداخت نیم عشر اجرائی به عهده صندوق دولت میباشد،ادارات دولتی از پرداخت نیم عشر معاف خواهند بود.
ماده 3 - دوم- وزارت دارایی و وزارت دادگستری مأمور اجراء این قانون می باشند.2(1)