آیین‌نامه اجرائی قانون اصلاح مواد یک و دو و سه قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت


مصوب 1371/1/19 رئیس قوّه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 1 - قانون اصلاح مواد یک و دو و سه و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1365/4/31 و الحاق موادی به آن مصوب 1370/6/21 مجلس شورای اسلامی که در تاریخ 1370/8/14 لازم‌الاجراء شده است در این آیین‌نامه اختصارا قانون نامیده میشود.
ماده 2 - (اصلاحی 1381/8/22)- ادارات ثبت مکلفند حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن قانون تمهیدات اجراء آن را فراهم نموده و از طریق رادیوی استان و نشر آگهی در روزنامه کثیر الانتشار محلی یا نزدیک به محل که آگهیهای ثبتی در آن منتشر میشود و همچنین الصاق آگهی در اماکن عمومی مراتب را به اطلاع عموم برسانند که در مدت قانونی تقاضای خود را به ضمیمه رونوشت یا تصویر مصدق مدارک در قبال اخذ رسید تسلیم ثبت محل وقوع ملک نمایند.
تبصره 1- به منظور هماهنگی ادارات ثبت مکلفند تاریخی را که از طرف سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برای قبول تقاضانامه تعیین شده است در آگهی فوق قید نمایند.
تبصره 2(الحاقی 1381/8/22)- طبق ماده 57 قانون آیین دادرسی مدنی مطابقت رونوشت یا تصویر اسناد ضمیمه تقاضا با اصل ابرازی وسیله ادارات ثبت بلا مانع است.
ماده 3 - سازمان ثبت اسناد و املاک کشور دفاتر(ثبت تقاضانامه،اوقاف،ثبت آراء و ثبت توافق)و همچنین تقاضانامه و قبض رسید آن را به تعداد کافی تهیه نموده و از طریق ادارات کل ثبت استانها در اختیار واحدهای ثبت قرار میدهد.
ماده 4 - قبض رسید تقاضانامه سه نسخه‌ای است که شماره مسلسل دارد و شماره قبوض و تعداد آنها و نام واحد ثبتی گیرنده در موقع تحویل،در دفتر مخصوص ثبت میشود.
ماده 5 - متقاضی یا قائم‌مقام قانونی وی تقاضانامه را تکمیل نموده همراه با سایر مدارک و مستندات در فرجه قانونی به اداره ثبت محل تسلیم مینماید(متقاضی موظف است نشانی دقیق خود را جهت ابلاغ اوراق و دعوت‌نامه و سایر مکاتبات در تقاضانامه قید و در صورت تغییر نیز،نشانی جدید خود را کتبا به ثبت محل اطلاع دهد).
ماده 6 - تقاضانامه‌های واصله در دفتر اداره ثبت و شماره و تاریخ دفتر،ذیل تقاضانامه قید، سپس به ترتیب در نسختین دفتر ثبت تقاضانامه ثبت میشود.
ماده 7 - (اصلاحی 1381/8/22)- متصدی دفتر تقاضانامه مکلّف است پس از وصول مدارک،قبض رسید را تکمیل و پس از قید نام و نام‌خانوادگی و امضاء،یک نسخه از آن را به متقاضی تحویل داده و نسخه دوم را ضمیمه پرونده نموده و نسخه سوم را در محل مطمئنی نگهداری نماید.
ماده 8 - چنانچه یکی از قبوض رسید تقاضانامه به عللی باطل و از رده خارج گردد باید مراتب ابطال با قید شماره قبض از طریق اداره کل ثبت استان به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گزارش،تا موضوع در ستون ملاحظات دفتر مخصوص قبوض منعکس شود.
ماده 9 - دفاتر ثبت تقاضانامه و ثبت توافق مجلد،نخکشی و پلمپ و صفحات آن شمارش شده و مجمع صفحات در صفحه اول و آخر با تمام حروف قید و توسط دادستان یا نماینده وی امضاء و مهر میشود.
ماده 10 - (اصلاحی 1381/8/22)- پس از ثبت و تکمیل دفتر ثبت تقاضانامه یا اتمام مهلت قانونی با توجه به ماده (9)قانون،ذیل آخرین ثبت آن بسته شده و به امضاء متصدی دفتر و رئیس ثبت رسیده یک جلد آن نزد رئیس واحد ثبتی نگهداری شده نسخه دوم به اداره کل امور املاک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ارسال میشود.
تبصره 1- چنانچه دفتر ثبت تقاضانامه تکافوی ثبت واصله را نکرد از جلدین دفاتر سفید دیگر استفاده میشود،در دفاتر جدید نیز بایستی تسلسل شماره ردیفهای جلد قبلی مراعات گردد.
تبصره 2(اصلاحی 1381/8/22)- آخرین دفتر ثبت تقاضانامه پس از اتمام مهلت مقرر در قانون ذیل آخرین ثبت آن بسته شده به امضاء رئیس ثبت و متصدی امر میرسد چنانچه بر اساس ماده (9)قانون ظرف 45 روز دیگر تقاضای مربوط را بسته و امضاء نموده نسخه مرکزی را به اداره کل امور املاک ارسال دارند.
ماده 11 - (اصلاحی 1381/8/22)- تقاضاهای واصله به ترتیب شماره و تاریخ ثبت برای اولین دعوت در دفتر اوقات نیز ثبت میشود.وقت رسیدگی به این تقاضاها بعد از رسیدگی به تقاضای موضوع ماده (7)قانون تعیین میشود.
تبصره 1- اولویتهای مقرر در ماده (18)آیین‌نامه سابق که مورد اقدام قرار گرفته‌اند ولی منجر به صدور رأی نشده‌اند خارج از نوبت رسیدگی میشوند.
تبصره 2(الحاقی 1381/8/22)- در صورتی که اعیان قبل از 1370/1/1 احداث شده باشد و متقاضی مورد تقاضا را انتقال دهد،منتقل‌الیه قائم‌مقام متقاضی تلقی و طبق تصمیم متخذه عملیات به نام وی ادامه مییابد.
ماده 12 - (اصلاحی 1381/8/22)-رئیس ثبت محل در خصوص تقاضانامه‌هایی که در مورد آنها اعلام توافق شده و به امضاء متقاضی و مالک یا مالکین رسیده باشد،موضوع را به کارشناس یا کارشناسان ارجاع مینماید.چنانچه تصرف بلامنازع متصرف و مالکیت انتقال‌دهنده وسیله کارشناس یا کارشناسان احراز گردد رئیس ثبت،پس از بررسی صحت موضوع و احراز هویت آنان مراتب توافق را با قید میزان و نوع تصرف در دفتر ثبت توافق ثبت و به امضاء متقاضی و مالک یا مالکین مشاعی یا قائم‌مقام قانونی آنها میرساند.
رئیس ثبت ضمن امضاء دفتر توافق،دستور ادامه عملیات ثبتی را به نام متصرف به منظور صدور سند مالکیت صادرخواهد کرد.
اقدامات فوق به صورت خارج از نوبت و فوری انجام میگردد.
تبصره 1(اصلاحی 1381/8/22)- چنانچه طبق تشخیص رئیس ثبت امکان ثبت توافق مقدور نباشد پرونده را نزد دبیر هیأت اعاده تا در نوبت رسیدگی قرار گیرد.
تبصره 2(اصلاحی 1381/8/22)- در صورتی که پس از ثبت و امضاء دفتر توافق هریک از طرفین یا قائم‌مقام آنان منکر انجام ثبت توافق ثبت شده شوند یا اختلافی بین آنان ایجاد گردد این امر مانع انجام اقدام بعدی ثبت نخواهد بود.معترض میتواند به دادگاه صالح مراجعه نماید.
ماده 13 - (اصلاحی 1381/8/22)- کارشناسان موظفند حسب مورد پس از ارجاع پرونده از طرف رئیس ثبت یا هیأت حل اختلاف ظرف بیست روز محل را معاینه نموده و تصرفات فعلی متقاضی را با مدارک خریداری از نظر تناسب میزان مالکیت با تصرفات دقیق،و وضعیت ثبتی ملک را با توجه به سوابق پرونده ثبتی مشخص و ضمن ترسیم نقشه،محل مورد تصرف را روی آن منعکس نمایند و حدود و ثغور،مساحت عرصه و قدمت اعیان،نوع ملک،حقوق ارتفاقی شماره فرعی و اصلی،بخش و نحوه تصرفات و ارزش عرصه و اعیان،مراتب را در دو نسخه صورت‌مجلس نموده و به امضاء متقاضی یا متقاضیان و حاضرین رسانده و صورت‌مجلس و نقشه ترسیمی را حسب مورد به رئیس ثبت و یا دبیر هیأت تسلیم نمایند.
تبصره 1(الحاقی 1372/8/13)- هرگاه تقاضا بابت قطعه‌ای مفروز از ملک مشاع باشد پذیرش آن مشروط به احراز مشخص بودن و محدوده متصرفی مفروزی بر مبنای ضوابط متعارف محل خواهد بود.
تبصره 2(الحاقی 1374/12/26)- در صورتی که تعداد متصرفین در یک پلاک بیش از بیست نفر باشند و مالک یا مالکین با ارائه اسناد و مدارک و نقشه ملک توافق خود را اعلام نمایند،رئیس ثبت محل پس از احراز هویت و مالکیت مالکین و هویت متقاضیان اجازه ثبت توافق را در دفتر مخصوص توافق میدهد.در این مورد رعایت ماده 30 آیین‌نامه الزامی نیست.
ماده 14 - (اصلاحی 1381/8/22)- چنانچه هریک از ادارات ثبت به‌طور موقت فاقد رئیس باشد وظائف مقرر در قانون مذکور و آیین‌نامه آن به عهده کفیل آن اداره میباشد.
تبصره- ذیل ماده 14 به موجب بند«8»اصلاحی 1381/8/22 حذف شده است.
ماده 15 - به منظور تشکیل هیأت حل اختلاف موضوع ماده (2)قانون،مراتب به ریاست قوّه قضائیه اعلام میشود که عضو قضائی را تعیین و معرفی نمایند و خبره ثبتی از بین کارکنان مجرب و بصیر که به وسیله ثبت استان معرفی شده‌اند توسط رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تعیین میشود.
تبصره 1(اصلاحی 1381/8/22)- در صورتی که تعیین خبره ثبت از بین کارکنان ثبت محل مقدور نباشد،سازمان ثبت اسناد و املاک کشور میتواند خبره مذکور را از بین سایر کارکنان شاغل ثبت و یا بازنشسته ثبت انتخاب نماید.
تبصره 2- در صورت لزوم به تشکیل هیأت یا هیأتهای دیگر،سازمان ثبت اسناد و املاک میتواند نسبت به انتخاب خبره و قائم‌مقام رئیس ثبت رأسا اقدام نماید.
ماده 16 - (اصلاحی 1381/8/22)- چنانچه در تشکیلات سازمانی پست دبیر هیأت منظور نشده باشد،به منظور انجام کارهای مقدماتی و تنظیم دفاتر و سایر امور مربوط به اجراء قانون، واحد ثبتی یک نفر از کارکنان مطلع و بصیر را به عنوان دبیر هیأت به اداره کل ثبت استان پیشنهاد مینماید تا پس از انتصاب علاوه بر وظائف محوله امور مربوط به دبیرخانه هیأت را نیز عهده‌دار گردد و برای انجام سایر امور اجرائی قانون حسب مورد از وجود سایر کارکنان شاغل در اداره استفاده میگردد.کارکنان موظف به همکاری میباشند.
تبصره(الحاقی 1381/8/22)- در صورت تعدد هیأت‌های حل اختلاف برای هر هیأت دبیر جداگانه تعیین خواهد شد.
ماده 17 - (اصلاحی 1381/8/22)- جلسات هیأت در اداره ثبت محل و یا محلی که سازمان ثبت تعیین میکند تشکیل میگردد.جلسات هیأت و تصمیمات آن با حضور حداقل دو نفر از اعضاء و با دو رأی موافق معتبر و لازم‌الاجراء است،شروع به کار هیأت منوط به انتصاب تمام اعضاء خواهد بود و چنانچه هریک از اعضاء به دلائلی از عضویت در هیأت خارج شوند تا تعیین عضو جدید تشکیل جلسات متوقف میگردد.
ماده 18 - رئیس قوّه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در موقع ضروری و بر حسب اقتضاء میتوانند علاوه بر موارد مقیده در ماده ده قانون،دستور رسیدگی به پرونده‌ای را به صورت فوق‌العاده و خارج از نوبت بدهند.هیأتها مکلفند به این پرونده‌ها در جلسات فوق‌العاده به صورت خارج از نوبت رسیدگی نمایند.
ماده 19 - مفاد آراء و تصمیمات هیأت به ترتیب تاریخ صدور عینا در دفتر آراء ثبت و شماره آن روی رأی صادره قید میشود و چنانچه رأی صادره به اتفاق آراء نباشد دبیر هیأت موظف است نظر اقلیت را نیز به‌طور مشروح در دفتر آراء ذیل رأی اکثریت ثبت نماید.
تبصره(الحاقی 1381/8/22)- مفاد قرارهای موضوع ماده 21 آیین‌نامه نیز عینا در دفتر ثبت قرارها ثبت خواهد شد.
ماده 20 - (اصلاحی 1381/8/22)- در صورتی که معلوم شود در آراء هیأتهای سابق و یا فعلی مطلبی سهوا از قلم افتاده و یا اشتباهی بینی رخ داده و یا در مبنای مستند رأی اشتباهی پیش آمده باشد،چنانچه رأی اجراء نشده باشد هیأت پس از بررسی،رأی اصلاحی صادر مینماید در این صورت دبیر هیأت مکلّف است مفاد رأی اصلاحی را نیز در دفتر آراء ثبت نموده و شماره و تاریخ آن را در دفتر ثبت آراء در ستون ملاحظات رأی قبلی قید نماید و به امضاء هیأت برساند و به واحد ثبتی ابلاغ کند و در صورتی که رأی به مرحله اجراء درآمده باشد مراتب اشتباه توسط ثبت محل جهت طرح در هیأت نظارت به ثبت استان گزارش میگردد.هیأت نظارت در صورت لزوم با جلب نظر هیأت حل اختلاف اتخاذ تصمیم مینماید.
تبصره 1(اصلاحی 1381/8/22)- هرگاه در ثبت توافق اشتباهی رخ دهد چنانچه منجر به ثبت در دفتر املاک نشده باشد،رئیس ثبت باید با حضور طرفین نسبت به رفع اشتباه اقدام نماید و در صورت عدم حضور طرفین موضوع را به هیأت حل اختلاف گزارش نماید.
در صورت ثبت ملک در دفتر املاک،رئیس ثبت باید مراتب را با اظهارنظر صریح و مستدل جهت طرح در هیأت نظارت به اداره کل ثبت استان گزارش کند.
رفع اشتباه حسب مورد طبق تصمیم هیأت حل اختلاف و یا هیأت نظارت به عمل خواهد آمد.
تبصره 2(الحاقی 1381/8/22)- منظور از اجراء آراء هیأت‌های حل اختلاف حسب مورد عبارت است از:
1-قبول درخواست ثبت و تنظیم اظهارنامه ثبتی.
2-انجام عملیات تحدید حدود به نام متصرف.
3-صدور سند مالکیت و ثبت ملک در دفتر املاک بنام متصرف.
4-تنظیم سند انتقال در دفاتر اسناد رسمی برای اراضی دولت و شهرداریها.
تبصره 3(الحاقی 1381/8/22)- مرجع تجدید نظر نسبت به آراء هیأت‌های نظارت، شورای عالی ثبت میباشد.
ماده 21 - (اصلاحی 1381/8/22)- در صورتی که هیأت حل اختلاف حضور متقاضی یا مالکین مشاعی و یا صاحبان عرصه یا قائم‌مقام آنها و یا سایر اشخاص را جهت اخذ توضیح ضروری بداند با دعوت‌نامه کتبی و تعیین وقت رسیدگی از آنها دعوت به عمل میآورد.عدم حضور مانع رسیدگی نخواهد بود.
تبصره 1(الحاقی 1381/8/22)- ابلاغ دعوت‌نامه‌ها،اخطاریه‌ها،آراء و تصمیمات هیأت‌ها در زمینه اجراء قانون تابع مقررات آیین‌نامه اجراء مفاد اسناد رسمی است.چنانچه متقاضی یا متقاضیان در وقت مقرر در جلسه هیأت حضور نیابند یکبار دیگر از آنان دعوت به عمل میآید و در صورت عدم حضور هیأت قرار بایگانی شدن پرونده‌ها را تا مراجعه مجدد آنان صادر مینماید.
تبصره 2(الحاقی 1381/8/22)- به جریان افتادن مجدد پرونده منوط به پرداخت مبلغ پنجاه‌هزار ریال توسط متقاضی است.
تبصره 3(الحاقی 1381/8/22)- موارد مذکور در قسمت اخیر ماده فوق و تبصره یک آن باید در دعوت‌نامه اشخاص مزبور قید شود.
دعوت مجدد از متقاضیان میتواند از طریق پست نیز به عمل آید ادامه رسیدگی و اتخاذ تصمیم این قبیل پرونده‌ها در هیأت حداقل 30 روز پس از تاریخ تحویل دعوت‌نامه به پست انجام میشود.
ماده 22 - (اصلاحی 1381/8/22)- در صورتی که هیأت ضمن رسیدگی جلب نظریّه کارشناس را ضروری بداند،پس از ارجاع امر به کارشناس و وصول نظریّه آنان اتخاذ تصمیم مینماید.
هرگاه هیأت حل اختلاف اخذ توضیح از کارشناس یا هیأت کارشناسان را ضروری تشخیص دهد از آنان جهت حضور در جلسه دعوت به عمل میآورد.
ماده 23 - (اصلاحی 1381/8/22)- در صورتی که نسبت به ملک مورد تقاضا اعتراضی(اعم از اعتراض به اصل یا حدود)و اصل یا سند معارض صادر شده باشد رسیدگی به تقاضا منوط به تعیین تکلیف نهائی در مرجع صالحه است.
چنانچه موضوع اعتراض منطبق با ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده‌های معترضی ثبتی که فاقد سابقه بوده و یا اعتراض آنها در مراجع قضائی از بین رفته مصوب 1373/5/25 باشد،مطابق قانون مزبور و آیین‌نامه اصلاحی قانون ثبت مصوب 1380/11/8 عمل خواهد شد.
تبصره(الحاقی 1381/8/22)- اعتراض در مورد املاکی که در اجراء مقررات قانون اصلاحات ارضی و یا ماده 3 قانون انحلال بنگاه خالصجات به زارعین واگذار شده مانع صدور سند مالکیت به نام زارع انتقال‌گیرنده یا قائم‌مقام قانونی وی نخواهد بود.
در صورتی که حکم نهائی به نفع معترض صادر شود،طبق ماده 142 قانون ثبت عمل خواهد شد.
ماده 24 - (اصلاحی 1381/8/22)- در مورد آن دسته از متقاضیان که اعیان متعلق به آنان در اراضی دولت یا شهرداری ایجاد شده است هیأت پس از رسیدگی در صورت لزوم نسبت به انتخاب کارشناس اقدام مینماید.
کارشناس منتخب موظف است طبق موارد مندرج در ماده 13 این آیین‌نامه اقدام نماید.
تبصره- به موجب بند«17»اصلاحی 1381/8/22 حذف شده است.
ماده 25 - هرگاه هیأت حل اختلاف تشخیص دهد که اعیان مورد تقاضا کلا یا جزئا در اراضی موقوفه احداث شده است از متولی منصوص با اطلاع اداره اوقاف محل دعوت مینماید تا در جلسه رسیدگی شرکت یا نظر خود را حداکثر ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ ارسال دارد. در صورتی که ملک متولی نداشته باشد تنها با جلب موافقت اداره اوقاف محل و رعایت مفاد وقف‌نامه و مصلحت موقوف‌علیهم اتخاذ تصمیم خواهد نمود.
تبصره 1- در صورتی که نیاز به جلب نظر کارشناس باشد با موافقت متولی منصوص و اطلاع اداره اوقاف،کارشناس مرضی الطرفین انتخاب میشود که با رعایت ماده (13)آیین‌نامه و مفاد وقف‌نامه و در نظر گرفتن مصلحت موقوف علیهم و اینکه اعیان احداثی به قصد واقف نزدیک است مساحت عرصه و ارزش اعیان و اجرت زمین را معیّن نماید.
تبصره 2- در صورتی که مورد تصرف قسمتی در اراضی موقوفه و قسمت دیگر در اراضی مربوط به دولت یا شهرداری باشد هیأت پس از رعایت مفاد تبصره یک نسبت به وقف و مواد (26 و 27)آیین‌نامه نسبت به بقیه تعیین تکلیف خواهد نمود.
تبصره 3(اصلاحی 1381/8/22)- چنانچه اعیان مورد تقاضا قسمتی در اراضی موقوفه یا دولت و شهرداری و قسمتی در اراضی اشخاص ایجاد شده باشد نسبت به اراضی موقوفه یا دولت یا شهرداری حسب مورد بر اساس تبصره‌های 1 و 2 فوق‌الذکر و مابقی طبق ماده (12) این آیین‌نامه و تبصره(1)آن اقدام میشود.
ماده 26 - (اصلاحی 1381/8/22)- در مناطقی که مطابق سوابق ثبتی مالک عرصه و اعیان جدا از هم میباشند پس از اعلام توافق متقاضی و مالک عرصه و اعیان هیأت حل اختلاف ضمن احراز واقع مراتب را به رئیس ثبت ارجاع میدهد.
در غیر این صورت با جلب نظر کارشناس طبق ماده (13)این آیین‌نامه و احراز موضوع، حسب مورد رسیدگی و دستور ادامه عملیات ثبتی را صادر مینماید.
تبصره- اگر بر اساس عرف محل،حقوقی برای صاحب اعیان در نظر گرفته شده باشد با مستفاد از عرف محل هیأت رسیدگی و حسب مورد تصمیم لازم اتخاذ مینماید.
ماده 27 - (اصلاحی 1381/8/22)- دبیر هیأت حل اختلاف پس از وصول نظریّه کارشناس یا هیأت کارشناسی ضمن تعیین وقت رسیدگی برای پرونده با رعایت سایر مواد آیین‌نامه چگونگی وضعیت ثبتی پرونده را گزارش مینماید.
چنانچه مورد تقاضا از اراضی دولت یا شهرداری باشد دبیر هیأت پس از وصول نظریّه کارشناس مراتب را با ذکر اینکه متقاضی مدعی است که فاقد واحد مسکونی یا زمین متناسب با کاربری مسکونی قابل ساختمان میباشد حداقل 20 روز قبل از جلسه رسیدگی به مراجع مربوطه ابلاغ مینماید تا نسبت به معرفی نماینده خود جهت شرکت در جلسه و یا ابراز نظریّه اقدام نماید و تأکید کند که عدم حضور نماینده یا نرسیدن نظریّه در مهلت تعیین شده مانع رسیدگی هیأت و صدور رأی و ادامه عملیات ثبتی نخواهد بود.
تبصره 1(اصلاحی 1381/8/22)- دبیر هیأت حل اختلاف مکلّف است وضعیت ثبتی ملک را قبل از فرا رسیدن نوبت پرونده استعلام نماید،واحد ثبتی مربوطه،مکلّف است پاسخ استعلام را ظرف 15 روز تهیه و تحویل دبیر هیأت داده و رسید دریافت دارد و هرگونه تغییر در وضعیت ثبتی که مؤثر در رأی هیأت باشد را پیرو پاسخ استعلام مذکور به هیأت حل اختلاف اعلام نماید. تبصره 2- به موجب اصلاحی 1381/8/22 حذف شده است.
ماده 28 - (اصلاحی 1381/8/22)- در آگهیهای موضوع ماده 6 ماده یک قانون باید نام،نام خانوادگی متقاضی شماره ملک،محل وقوع آن،نوع ملک،مساحت و خلاصه رأی قید شود. چنانچه اشتباهی در آگهیها رخ دهد تطبیق آن با موارد فوق و در صورت لزوم صدور دستور تجدید آگهی با مسؤول واحد ثبتی است مادام که نظر مسؤول ثبت به مرحله اجراء در نیامده ذینفع میتواند به نظر مذکور اعتراض کند.مرجع رسیدگی به اعتراض،مسؤول اداره کل ثبت استان مربوط خواهد بود.
تبصره(الحاقی 1374/12/26)- در صورت اشتباه در آگهیهای موضوع بند«6»ماده یک قانون(ماده 147 اصلاحی)آگهی تجدیدی فقط یک نوبت منتشر و مهلت اعتراض به آن نیز سی روز از تاریخ انتشار خواهد بود.
ماده 29 - نظر به اهمیت کار کارشناسان و خبرگان ثبتی و ویژگی وظائف محول به آنان و به منظور ایجاد وحدت رویه و هماهنگی در واحدهای ثبتی و هیأتهای حل اختلاف در سراسر کشور رئیس واحد ثبتی اسامی کارشناسان و خبرگان ثبتی را از بین افراد صالح برای امور مربوط به کارشناسی به اداره کل استان مربوط اعلام مینماید.معرفیشدگان باید علاوه بر دارا بودن صلاحیت اخلاقی و تدین واجد یکی از شرائط ذیل باشند:
1-لیسانس یا معادل آن یا بالاتر،با داشتن یک سال سابقه کار در امور تخصصی ثبت یا خدمات قضائی و یا وکالت.
2-دیپلم کامل متوسطه یا معادل آن یا بالاتر با داشتن دو سال سابقه کار در امور تخصصی ثبت.
3-کمتر از دیپلم با داشتن پنج سال سابقه کار در امور تخصصی ثبت.
اداره کل ثبت استان در صورت احراز صلاحیتهای مذکور مراتب تأیید صلاحیت اخلاقی و خبرویت افراد واجد صلاحیت را به واحد ثبتی ابلاغ مینماید.
تبصره 1(اصلاحی 1381/8/22)- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور متقاضیان کارشناسی واجد شرائط در ادارات ستادی را به اداره کل ثبت استان به منظور معرفی به واحدهای ثبتی اعلام میدارد.
تبصره 2- اعضاء و دبیر هیأتها حق انجام امور کارشناسی در همان هیأت را ندارند.
ماده 30 - (اصلاحی 1381/8/22)- هرگاه تعداد متصرفین در یک پلاک ثبتی اعم از اصلی یا فرعی یا یک بلوک بیش از پنجاه نفر باشند و انجام کار کارشناسی از نظر نقشه‌برداری و غیره در توان ثبت محل نباشد مسؤول واحد ثبتی با گزارش توجیهی کامل موضوع ضمن اعلام وضعیت ثبتی مراتب را جهت تعیین هیأت کارشناسی به ثبت استان گزارش خواهد نمود و ثبت استان موضوع را برای اخذ مجوز به سازمان ثبت منعکس مینماید.
ماده 31 - (اصلاحی 1381/8/22)- سازمان ثبت بر اساس گزارش واصله از ثبت استان نسبت به تعیین هیأت کارشناسی از بین افراد واجد شرائط کارشناسی یا نقشه‌برداران کاداستر اقدام خواهد نمود.
تبصره 1- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور میتواند این اختیار را به مدیران استانها تفویض نماید.
« تبصره 2(اصلاحی 1381/8/22)- در صورتی که متقاضیان مشمول قانون هزینه کارشناسی را پرداخت نموده باشند و هیأت کارشناسی موضوع ماده 30 آیین‌نامه نیز گزارش خود را همراه با نقشه ارائه دهد،دبیر هیأت مکلّف است کلیه پرونده‌های موضوع گزارش را که آماده طرح است یکجا به هیأت تقدیم کند.
ماده 32 - (اصلاحی 1381/8/22)- هیأت کارشناسی مکلّف است محدوده کلی هر پلاک و یا بلوک و قطعات مفروزی داخل آنها را نقشه‌برداری و تصرفات اشخاص را به تفکیک برداشت نموده با رعایت ماده (13)این آیین‌نامه مراتب را صورت‌مجلس نماید.
یک نسخه از نقشه و صورت‌مجلس را به ثبت محل و نسخه دیگر آن را به سازمان ثبت استان تحویل دهد.
مسؤول اداره ثبت یا هیأت حل اختلاف حسب مورد نسبت به گزارش هیأت کارشناسی بر اساس تبصره دو ماده 31 رسیدگی و مبادرت به ثبت توافق یا صدور رأی مینماید.
پس از صدور رأی دبیر هیأت مراتب صدور رأی را به دفاتر مربوطه مقابل تقاضای واصله منعکس مینماید.
پس از اتمام عملیات ثبتی اداره ثبت مربوطه مکلّف است نسخه‌ای از نقشه را که شماره اسناد مالکیت و نام مالک و نوع ملک در آن قید شده جهت اطلاع به ثبت استان ارسال دارد.
تبصره 1(الحاقی 1374/12/26)- در صورتی که تشخیص حدود واقعی ملک با اشکال مواجه شود به‌طوری که نقشه‌برداری از کل ملک امکان‌پذیر نباشد،کارشناس یا هیأت کارشناسان موظفند محدوده‌ای که از چهارطرف به وسیله خیابان یا رودخانه یا جاده و امثالهم یا هرگونه عوارض طبیعی،مشخص از سایر قسمتهای ملک جدا باشد نقشه‌برداری نموده و قطعه یا قطعاتی که نسبت به آنها تقاضانامه تسلیم شده را در آن منعکس و موقعیت محدوده مذکور را نسبت به نزدیکترین نقطه ثابت غیرقابل تغییر محل مشخص و مراتب را مستدلا صورت‌مجلس نمایند.در این صورت تهیه نقشه کلی ملک ضرورت ندارد.
تبصره 2(الحاقی 1381/8/22)- چنانچه کارشناس هیأت یا کارشناسان از تسلیم گزارش کارشناسی در مهلت مقرر خودداری نمایند،دبیر هیأت مراتب را با توجیه موضوع به مرجع تعیین کننده هیأت کارشناسی منعکس مینماید تا نسبت به انتخاب کارشناس یا هیأت کارشناسی جدید اقدام شود.
ماده 33 - (اصلاحی 1381/8/22)- در صورتی که متقاضی با سند خریداری مشاعی مدعی تصرف مفروزی باشد و مالک مشاعی(فروشنده)موافقت خود را اعلام کند به شرح زیر اقدام میشود:
1-چنانچه سند خریداری عادی باشد و سایر مالکین مشاعی هم محدوده تصرفی مفروز در تقاضانامه را تصدیق کند رئیس ثبت پس از ارجاع امر به کارشناس و وصول گزارش کارشناسی و احراز معامله و تصرف بلامنازع متقاضی،مشروط به اینکه مقدار تصرف از سهم فروشنده در کل ملک بیشتر نباشد مطابق ماده 12 این آیین‌نامه اقدام مینماید.
2-چنانچه سند خریداری سند رسمی باشد نیاز به احراز وقوع معامله نیست.
3-هرگاه مقدار تصرف متقاضی از سهم فروشنده در کل ملک بیشتر باشد و یا مالکین مشاعی با تصرفات مفروزی متقاضی موافقت نداشته باشند رئیس ثبت پرونده را جهت اتخاذ تصمیم به هیأت حل اختلاف ارجاع میدهد.
ماده 34 - (اصلاحی 1381/8/22)- در صورتی که متقاضی موفق به معرفی و هدایت مالک یا مالکین نشود یا نسبت به اقدامات فوق اعتراضی برسد موضوع به هیأت حل اختلاف ارجاع میشود.پس از ارجاع امر به کارشناس یا هیأت کارشناسی در صورتی که نظریّه کارشناسی حکایت از تصرفات بلامنازع و بلامعارض متقاضی داشته باشد و معتمدین محل و شهود مراتب را گواهی نموده باشند،هیأت تصمیم لازم را حسب مورد در خصوص قبول تقاضا یا ادامه عملیات ثبتی یا صدور سند مالکیت اتخاذ مینماید.
این تصمیم به انضمام نسخه‌ای از گزارش و نقشه کارشناسی به واحد ثبتی ابلاغ میشود تا مراتب را بر اساس بند«6»ماده یک قانون در دو نوبت به فاصله 15 روز در روزنامه ناشر آگهیهای ثبتی آگهی نماید.چنانچه ظرف دو ماه از تاریخ انتشار اولین آگهی اعتراضی واصل شود،اداره ثبت باید به معترض اعلام نماید که ظرف یک ماه از تاریخ اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به مرجع ذیصلاح قضائی نموده و گواهی تقدیم دادخواست را اخذ و به اداره ثبت تسلیم نماید.در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه خواهد بود.
چنانچه اعتراضی نرسد اداره ثبت طبق مقررات سند مالکیت را صادر خواهد کرد.صدور سند مالکیت مانع مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.
هرگاه معترض نشانی خود را قید نکرده یا ظرف مهلت مقرر گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت تسلیم نکند و ذینفع گواهی عدم تقدیم دادخواست را از مرجع صالح اخذ و تقدیم دارد اداره ثبت پس از پایان مدت واخواهی بر اساس رأی هیأت حل اختلاف عملیاتی ثبتی را ادامه خواهد داد.
تبصره 1(الحاقی 1381/8/22)- به اعتراضات واصله نسبت به آراء قبلی هیأت‌های حل اختلاف طبق این ماده عمل خواهد شد.
تبصره 2(الحاقی 1381/8/22)- دبیر هیأت موظف است پس از صدور رأی و ارسال آن به واحد ثبتی سوابق امر را در دبیرخانه هیأت ضبط نماید.
تبصره 3(الحاقی 1381/8/22)- اعتراض خارج از موعد مانع ادامه عملیات ثبتی و صدور سند مالکیت نخواهد بود.
تبصره 4(الحاقی 1381/8/22)- آراء صادره هیأت‌های حل اختلاف لازم‌الاجراء بوده واحدهای ثبتی ملزم به اجراء آن‌ها میباشند.
ماده 35 - در مواردی که از طرف هیأت حل اختلاف رأی به انتقال ملک دولت یا شهرداری که مورد تصرف اشخاص قرار گرفته است صادر میگردد،رأی مزبور توسط ثبت محل به مرجع دولتی یا شهرداری ذیربط ابلاغ میشود که حداکثر ظرف بیست روز پس از ابلاغ رأی نماینده خود را جهت امضاء سند انتقال به دفترخانه‌ای که از طرف واحد ثبتی تعیین میشود اعزام دارد.ضمنا رونوشت آن به دفترخانه مذکور ارسال میگردد که در مهلت مرقوم مقدمات تنظیم سند را فراهم نماید.چنانچه در مهلت تعیین‌شده نماینده مرجع دولتی یا شهرداری مراجعه نکرد سردفتر یا کفیل دفترخانه مکلّف است مراتب را به ثبت محل اعلام نماید در این صورت ثبت اسناد و املاک محل نماینده خود را جهت امضاء سند انتقال به دفترخانه اعزام مینماید.اعلام سردفتر مبنی بر عدم حضور نماینده مرجع دولتی یا شهرداری ذیربط ملاک اقدام میباشد.
تبصره 1- تنظیم این‌گونه اسناد در دفاتر اسناد رسمی نیاز به کسب مجوز از مراجع دیگر ندارد.
تبصره 2(الحاقی 1374/12/26)- هیأت‌های حل اختلاف مکلفند بهای ملک را حسب مورد طبق تبصره 3 ماده 2 قانون(ماده 148 اصلاحی)تعیین و در متن رأی قید نمایند،بهای تعیین شده به عنوان ثمن معامله در سند انتقال قید خواهد شد.
تبصره 3(اصلاحی 1381/8/22)- در صورتی که مرجع ذیربط اعم از دولت یا شهرداری پس از صدور و ابلاغ رأی هیأت حل اختلاف در مدت مقرر وصول وجه را اعلام و نماینده خود را جهت امضاء سند انتقال معرفی نمایند،مراتب جهت تنظیم سند رسمی به دفتر اسناد رسمی منعکس میشود و الاّ متقاضی مکلّف است بهای ملک را بر اساس قیمت تعیین‌شده در رأی هیأت حل اختلاف را در موعد مقرر قانونی به حساب سپرده ثبت تودیع و قبض رسید را به دفترخانه تنظیمکننده سند انتقال تحویل تا شماره آن در متن سند انتقال قید و مراتب به مرجع صاحب ملک اعلام شود.به هرحال در صورتی که احراز گردد بهای زمین پرداخت شده است نماینده ثبت نسبت به امضاء ثبت سند اقدام میکند.
تبصره 4(اصلاحی 1381/8/22)- چنانچه ثمن معامله از طرف متقاضی طبق رأی هیأت در موعد مقرر قانونی پرداخت شود و به هر دلیل صدور سند مالکیت به تأخیر افتد و در این خلال بهای ملک مورد رأی تغییر یابد موجب تعهد جدید متقاضی یا بازپرداخت وجه از طرف دولت نخواهد بود.
ماده 36 - (اصلاحی 1381/8/22)- پنجاه در هزار حقوق دولتی و بهای دفترچه مالکیت و بقایای ثبتی موضوع تبصره ماده (6)قانون در موقع ثبت سند در دفتر املاک محاسبه و به حساب درآمدهای ثبتی(خزانه دولت)واریز میشود.
تبصره(اصلاحی 1381/8/22)- هرگاه پس از صدور سند یا اسناد مالکیت متقاضیان در یک ملک قسمت یا قسمتهایی از آن باقی بماند و دارنده سند مالکیت(صاحب ملک)به منظور تعیین حدود باقیمانده،اسناد مالکیت خود را جهت اصلاح حدود ارائه دهد چنانچه مالک باقیمانده،متقاضی اجراء مقررات مواد 147 و 148 اصلاحی نباشد ثبت محل مکلّف است محدوده باقیمانده را کنترل و مساحی نموده پس از ضبط سند مالکیت اولیه در پرونده،سند مالکیت جدید را با حدود واقعی باقیمانده برابر مقررات مربوطه صادر و تسلیم دارد.
ماده 37 - (اصلاحی 1381/8/22)- از تاریخ تصویب این آیین‌نامه اصلاحی جهت هزینه‌هایی که در قانون اصلاح مواد 1 و 2 و 3 مواد الحاقی به قانون ثبت مصوب سال 1370 پرداخت آن بر عهده متقاضی قرار داده شده است بابت هر پرونده به شرح زیر تعیین میگردد:
الف‌مبنای وصول هزینه‌های این ماده بابت هر پرونده دو درصد(2%)ارزش منطقه‌ای ملک میباشد که در هر صورت از مبلغ یکصد و پنجاه‌هزار ریال کمتر نخواهد بود.
ب‌از متقاضیان مقرر در ماده 10 قانون و متقاضیان که برابر گواهی صادر زیر پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره)و سازمان بهزیستی میباشند به میزان هزینه‌های مندرج در ماده 39 آیین‌نامه اخذ میگردد.هزینه‌های مزبور باید توسعه متقاضی به حساب مخصوصی که به همین منظور افتتاح شده یا میشود واریز و قبض آن به واحد ثبتی مربوطه تسلیم گردد.مبالغ مذکور در این ماده قابل استرداد نیست.
تبصره 1(اصلاحی 1372/8/13)- مفاد این ماده اصلاحی مشمول اشخاصی که هزینه‌های مربوطه را بر مبنای ضوابط آیین‌نامه قبلی پرداخت نموده‌اند نمیگردد.
تبصره 2(الحاقی 1372/8/13)- علاوه بر مبلغ مذکور در این ماده وجوهی که بابت دستمزد کارشناس یا هیأت‌های کارشناسی باید پرداخت شود و هزینه آگهیهای لازم (به استثناء هزینه آگهیهای نوبتی موضوع ماده 59 آیین‌نامه قانون ثبت)همچنین سایر وجوهی که بر طبق ماده 6 قانون اصلاحی مواد قانون ثبت باید دریافت و به حساب درآمد عمومی دولت منظور گردد،بر حسب مورد از متقاضیان دریافت خواهد شد.
ماده 38 - (اصلاحی 1381/8/22)- مبلغ دریافتی موضوع ماده 37 در مراکز استان به حسابی که با درخواست مشترک مدیر کل ثبت استان و ذیحساب مربوط به نمایندگی از خزانه‌داری کل و در شهرستانها به موجب درخواست رئیس یا مسؤول اداره ثبت و عامل ذیحساب در یکی از شعب بانکهای موجود در محل افتتاح شده یا میشود واریز میگردد.
حق برداشت از حساب مذکور بر طبق ضوابط آیین‌نامه در مراکز استان با مدیرکل ثبت یا نماینده معرفی شده از طرف وی به اتفاق ذیحساب ثبت استان و در شهرستانها با رئیس یا مسؤول ثبت محل به اتفاق عامل ذیحساب و در هر مورد با امضاء متفق آنها خواهد بود و در مورد مناطق ثبتی واقع در تهران و حومه نیز به همین ترتیب عمل میشود.
ماده 39 - (اصلاحی 1381/8/22)- از محل وجوه دریافتی موضوع ماده 37 آیین‌نامه پرداخت‌های زیر تعیین و انجام میشود.
الف‌حق حضور و حق‌الزحمه هریک از اعضاء هیأت‌های حل اختلاف برای هر پرونده دوازده‌هزار ریال.
ب‌حق حضور و حق‌الزحمه هریک از اعضاء هیأت حل اختلاف برای هر پرونده موضوع قسمت اخیر ماده 21 آیین‌نامه یکهزار ریال.
ج‌حق‌الزحمه دبیر هیأت حل اختلاف برای هر پرونده مبلغ شش‌هزار ریال و برای هر پرونده موضوع قسمت اخیر ماده 21 آیین‌نامه مبلغ پانصد ریال.
دحق‌الزحمه سایر کارکنان و مستخدمینی که تا صدور سند مالکیت متقاضیان مشمول این قانون وظائفی را عهده‌دار هستند مبلغ سیهزار ریال که مطابق دستورالعمل موضوع تبصره ماده 39 تقسیم و پرداخت میگردد.
هحق‌الزحمه کارکنان اداره کل امور املاک و سایر ادارات ستادی که در ارتباط با اجراء قانون و آیین‌نامه آن وظائفی را عهده‌دار هستند مطابق دستورالعمل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور پرداخت میشود.
ماده 40 - (اصلاحی 1381/8/22)- هزینه کارشناسی یا هیأت‌های کارشناسی و خبرگان ثبتی به عهده متقاضیان است که باید قبل از انجام کارشناسی و پس از محاسبه آن بر مبنای زیر به حساب سپرده ادارات ثبت واریز و قبض آن تحویل ثبت مربوطه شود تا ضمیمه پرونده گردد:
الف‌دستمزد کارشناسی ساختمانها و تأسیسات مربوطه مطابق ارزش معاملاتی نسبت به عرصه و اعیان به شرح زیر:
1-تا پنج‌میلیون ریال ارزش معاملاتی مقطوع شصت‌هزار ریال.
2-نسبت به مازاد بر پنج‌میلیون ریال‌بر اساس ارزش معاملاتی 2 در هزار.
ب‌دستمزد کارشناسی اراضی کشاورزی و نسق‌های زراعی(اعم از شهری و غیرشهری):
1-تا یک هکتار به‌طور مقطوع 75000 ریال.
2-از یک هکتار و یک متر تا پنج هکتار کلا به‌طور مقطوع 85000 ریال.
3-از پنج هکتار و یک متر تا ده هکتار کلا به‌طور مقطوع 95000 ریال.
4-از ده هکتار به بالا به ازاء هر هکتار مازاد ده‌هزار ریال اضافه دریافت میشود.
ج‌دستمزد کارشناسی باغات(اعم از شهری و غیرشهری)به میزان بیست درصد به مبالغ بند«ب»ردیفهای ذیل آن اضافه میشود.
تبصره 1- در مواردی که محدوده متصرفی مشتمل بر هر دو نوع عملیات عمرانی باشد بر حسب میزان هریک دستمزد کارشناسی محاسبه میگردد.
تبصره 2(الحاقی 1372/8/13)- هیأت حل اختلاف پس از وصول نظر کارشناسی، دستور پرداخت دستمزد را بر مبنای ضوابط فوق خواهد داد و رئیس ثبت(یا مسؤول واحد ثبتی)با وصول دستور هیأت،اقدام اجرائی لازم برای پرداخت دستمزد را انجام میدهد.چنانچه میزان دستمزد تودیعی کمتر از دستمزد محاسبه شده باشد متقاضی باید بقیه را پرداخت نماید و چنانچه اضافه تودیع شده باشد میزان اضافی به وی مسترد میگردد.در موارد ثبت توافقی دستمزد کارشناسان به دستور رئیس ثبت محل پرداخت خواهد شد.
تبصره 3(اصلاحی 1381/8/22)- دستمزد مذکور بالسویه به کارشناسان پرداخت میشود.
تبصره 4(الحاقی 1381/8/22)- پانزده درصد از دستمزد کارشناسی موضوع بندهای «الف»و«ب»در اختیار رئیس ثبت مربوطه قرار میگیرد تا به تشخیص وی به سایر کارکنانی که در همان واحد در امر تسهیل عملیات کارشناسی و اقدامات مربوط به آن مؤثرند و به امر کارشناسی اشتغال ندارند پرداخت نماید.
ماده 41 - (اصلاحی 1374/12/26)- در مرکز هر استان به منظور اجراء این آیین‌نامه و تمرکز مانده وجوه وصولی توسط واحدهای هر استان،حسابی با درخواست مشترک مدیرکل ثبت استان مربوطه و ذیحساب آن به نمایندگی از خزانه‌داری کل در یکی از شعب بانکهای موجود در محل افتتاح میشود.
حق برداشت از حساب مذکور بر طبق ضوابط آیین‌نامه اصلاحی با مدیر کل ثبت استان یا مقام مجاز معرفی شده از طرف سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به اتفاق ذیحساب ثبت استان و در هر مورد با امضاء متفق آنها خواهد بود.
هریک از ادارات و واحدهای ثبتی شهرستانها مکلّفند نسبت به پرونده‌هایی که در هر ماه منجر به صدور رأی هیأت حل اختلاف یا منجر به ثبت توافق در دفتر توافق شده و دستور ادامه عملیات ثبتی آن صادر میشود وجوه مقرر در ماده 39 این آیین‌نامه را به کیفیتی که مقرر شده است حداکثر تا پانزدهم ماه بعد پرداخت و پس از کسر سایر هزینه‌های قانونی مبلغ باقیمانده را ظرف همان مدت به حساب تمرکز وجوه که در مرکز هر استان افتتاح شده یا میشود واریز نمایند.
ماده 42 - (الحاقی 1374/12/26)- هریک از ادارات کل ثبت استانها مکلفند پس از کسر هزینه‌های قانونی و یا تفویض اختیار شده و یا مخارجی که دستور پرداخت آن از محل موجودی حساب متمرکز در استان صادر شده باقیمانده را حداکثر تا نیمه اول ماه بعد به حساب مرکز در تهران که به درخواست و به نام سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در یکی از شعب بانکهای تهران افتتاح و شماره آن به ادارات کل ثبت استانها ابلاغ شده واریز و یک نسخه از فیش واریزی را به اداره کل امور مالی و ذیحسابی سازمان ثبت ارسال دارند.
برداشت از حساب مذکور با امضاء رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور یا مقام مجاز از طرف ایشان به اتفاق امضاء ذیحساب یا مقام مجاز از طرف وی که به همین منظور تعیین و معرفی شده یا میشود مجاز خواهد بود.
ماده 43 - (الحاقی 1374/12/26)- وجوه موضوع مواد 41-42 این آیین‌نامه به منظور اجراء قانون اصلاح مواد 1 و 2 و 3 قانون حذف و اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1365/4/31 و الحاق موادی به آن و آیین‌نامه‌های اجرائی آن در موارد ذیل به مصرف خواهد رسید.
تأمین مخارج تشکیل هیأت‌های حل اختلاف،استفاده از امکانات بخش خصوصی و یا دولتی برای عملیات فنی و نقشه‌برداری،جبران کسری هزینه‌های نقاطی که موجودی حساب آنها در این خصوص تکافوی پرداخت‌های مقرر را نمینماید،تهیه تجهیزات فنی و تدارک مطبوعات و کاغذ مصرفی هیأت‌ها،تأمین و تدارک فضای مناسب اداری،سازمانی و مسکونی،تهیه تجهیزات، امکانات،تأسیسات،خودرو،وسائل و لوازم اداری،پرداخت حق‌الزحمه به افرادی که به تشخیص سازمان ثبت به نحوی در اجراء خدمات ثبتی در این خصوص همکاری و فعالیت مینمایند،تأمین و ترغیب نیروی انسانی موقت مورد نیاز واحدهای ثبتی در سطوح مختلف تا مرحله اجراء نهائی قانون مذکور و صدور تسلیم اسناد مالکیت متقاضیان به صورت قراردادی و خرید خدمت،تکمیل و توسعه و تجهیز ساختمانها،پرداخت هزینه‌های اداری،تهیه کامپیوتر و تجهیزات مکانیزه و سایر مخارج مورد نیاز واحدهای ثبتی مجری قانون به تشخیص سازمان ثبت.
حکم این ماده در مورد انجام پرداختها و برداشتها از حسابهای مخصوص موضوع مواد 41 و 42 فوق‌الذکر از تاریخ اجراء قانون است.
سایر مواد آیین‌نامه اصلاحی قبلی که تغییر حاصل ننموده به قوت خود باقی است.
ماده 44 - (الحاقی 1378/8/28)- از تاریخ لازم‌الاجراء شدن ماده واحده قانون مهلت پذیرش تقاضا مصوب 1378/8/18 مجلس شورای اسلامی،پذیرش هر تقاضا منوط به واریز مبلغ پنجاه‌هزار ریال توسط متقاضیان مشمول بند«الف»و سیهزار ریال توسط متقاضیان مشمول بند«ب»ماده 37 آیین‌نامه اجرائی قانون مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت مصوب 1378/8/10 به حساب جاری مقرر در ماده 41 آیین‌نامه مزبور و ارائه فیش پرداختی به ضمیمه مدارک مورد لزوم به اداره ثبت محل خواهد بود.وجوه مأخوذه قابل استرداد نیست.
تبصره- مبالغ مذکور در موقع رسیدگی هر تقاضا حسب مورد از مبالغ مقرر در بندهای «الف»یا«ب»ماده 37 آیین‌نامه کسر و الباقی به علاوه مبلغ مندرج در تبصره یک ماده 21 آیین‌نامه اصلاحی توسط متقاضی به حساب جاری مزبور واریز خواهد شد.2(2)