قانون تعیین تکلیف پرونده‌های معترضی ثبتی که فاقد سابقه بوده و یا اعتراض آنها در مراجع قضائی از بین رفته است


مصوب 1373/2/25
ماده واحده - از تاریخ تصویب این قانون اعتراضاتی که به موجب مادتین 16 و 20 قانون ثبت تا پایان سال 1360 نسبت به اصل یا حدود املاک به مرجع قضائی ذیربط ارسال گردیده و به هر علت سابقه اعتراض در مراجع قضائی وجود ندارد معترضین یا قائم‌مقام قانونی آنان میتوانند حداکثر ظرف مدت 6 ماه دیگر از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون دادخواست اعتراض خود را با در دست داشتن مدارک لازم به دادگاه صالح تقدیم نموده،گواهی لازم در این مورد اخذ و به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم دارند.اگر در این مدت بدون عذر موجه شرعی مراجعه ننمایند معرض شناخته خواهند شد.
تبصره 1- متقاضیان ثبت املاک یا قائم‌مقام قانونی آنها که نسبت به تقاضای ثبت آنان اعتراض شده و از طرف معترض یا معترضین در مهلت تعیین شده فوق گواهی مربوط را به ثبت محل تسلیم ننموده‌اند میتوانند با مراجعه به دادگاه مربوط و اخذ گواهی مبنی بر نداشتن سابقه اعتراض قبلی و عدم تقدیم دادخواست جدید آن را به ثبت محل تسلیم نموده و تقاضای ادامه عملیات ثبتی را بنمایند.ثبت محل مکلّف است نسبت به ادامه عملیات ثبت اقدام نماید.
تبصره 2- اعتراض به تقاضای ثبت و تحدید حدود(موضوع مواد 16 و 20 قانون ثبت) میباید توسط معترض ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به مرجع ثبتی با تقدیم دادخواست به مرجع ذیصلاح قضائی صورت پذیرد.
تبصره 3- مهلت مذکور در تبصره 2 ماده 7 قانون اصلاح مواد 1 و 2 و 3 قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1365/4/31 و الحاق موادی به آن مصوب 1370/6/21 به مدت 2 سال دیگر از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون تمدید میشود.
2(1)