از قانون دفتر اسناد رسمی


مصوب 15 خرداد 1316 با اصلاحات بعدی
ماده 51 - سردفتران و دفتریاران،به‌طور کلی تمام کارکنان دفترخانه باید اسرار ارباب رجوع و متعاملین را که بر اثر تنظیم یا ثبت سند از آن اطلاع حاصل کرده‌اند مکتوم دارند.
توضیح- سایر مواد قانون دفتر اسناد رسمی مصوب 15 خرداد 1316 به لحاظ اینکه عینا در قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران ذکر شده و یا مغایر مواد آن بوده آورده نشده است.2(1)