قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران


مصوب 1354/4/25

فصل اول‌تشکیلات دفترخانه

ماده 1 - دفترخانه اسناد رسمی واحد وابسته به وزارت دادگستری است و برای تنظیم و ثبت اسناد رسمی طبق قوانین و مقررات مربوط تشکیل میشود.
سازمان و وظائف دفترخانه تابع قوانین و نظامات راجع به آن است.
ماده 2 - اداره امور دفترخانه اسناد رسمی به عهده شخصی است که با رعایت مقررات این قانون بنا به پیشنهاد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با جلب نظر مشورتی کانون سردفتران و به موجب ابلاغ وزیر دادگستری منصوب و سردفتر نامیده میشود.
تبصره- تا زمانی که در مراکز استان،کانون سردفتران تأسیس نشده نظر مشورتی دادستان شهرستان محل و در محلهای فاقد دادسرا نظر دادگاه بخش محل جلب خواهد شد.
ماده 3 - هر دفترخانه علاوه بر یک دفتریار که سمت معاونت دفترخانه و نمایندگی سازمان ثبت را دارا میباشد و دفتریار اول نامیده میشود،میتواند یک دفتریار دوم نیز داشته باشد.
دفتریار به پیشنهاد سردفتر و به موجب ابلاغ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برابر مقررات این قانون منصوب میشود.
ماده 4 - محل دفترخانه در هر شهر یا بخش به معرفی سردفتر و موافقت اداره ثبت محل تعیین خواهد شد و در صورت ضرورت انتقال محل دفترخانه به محل دیگر در همان شهر یا بخش با تصویب ثبت محل امکان‌پذیر است.
ماده 5 - پس از تصویب این قانون،تأسیس دفترخانه با توجه به نیازمندیهای هر محل تابع ضابطه زیر خواهد بود:
در شهرها برای حداقل هر پانزده‌هزار نفر و حداکثر هر بیست‌هزار نفر با توجه به آمار و درآمد حاصل از حق ثبت معاملات،یک دفترخانه.
شهرها و بخشهایی که جمعیت آنها کمتر از پانزده‌هزار نفر باشد یک دفترخانه خواهد داشت.
اجازه تجدید فعالیت دفترخانه‌ای که به علت انفصال دائم سردفتر تعطیل شده،در حکم تأسیس دفترخانه جدید خواهد بود.
همچنین است در مورد بازنشستگی و فوت سردفتر که پس از انقضاء مدتهای مقرر در ماده (69)این قانون،در حال تعطیل باقی بماند.
تبصره- پس از تعیین تعداد دفاتر اسناد رسمی هر محل به شرح این ماده ،هرگاه با توجه به میزان معاملات و درآمد دفاتر اسناد رسمی موجود و مقتضیات محلی،افزایش تعداد دفاتر زائد بر حد نصاب مذکور ضروری تشخیص شود،به پیشنهاد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و تصویب وزارت دادگستری،حداکثر تا دو دفترخانه میتوان به دفاتر موجود در هر حوزه ثبتی با رعایت مقررات این قانون اضافه نمود.

فصل دوم‌انتخاب سردفتران و دفتریاران و صلاحیت آنها

ماده 6 - اشخاص زیر را میتوان به سردفتری دفترخانه اسناد رسمی تعیین نمود:
1-اشخاصی که دارای لیسانس حقوق در رشته قضائی یا منقول از دانشکده الهیات یا دانشکده سابق معقول و منقول باشند.
2-کسانی که دارای دو سال سابقه خدمات قضائی یا وکالت پایه یک دادگستری باشند.
3-سایر لیسانسیه‌ها به شرط داشتن سه سال سابقه دفتریاری.
4-اشخاصی که از مراجع مسلم دارای تصدیق اجتهاد طبق آیین‌نامه‌ای که به تصویب وزارت دادگستری میرسد باشند.
5-دفتریارانی که دارای گواهی قبولی امتحان مخصوص سردفتری و دفتریاری موضوع شق سوم ماده 10 قانون دفتر اسناد رسمی مصوب 1316 باشند،به شرط داشتن 5 سال سابقه دفتریاری.
6-دفتریارانی که دارای دیپلم کامل متوسطه باشند،به شرط داشتن 7 سال سابقه دفتریاری اول.
7-دفتریاران اول که در تاریخ تصویب این قانون شاغل بوده و 15 سال سابقه دفتریاری اعم از متناوب و مستمر،داشته باشند.
تبصره 1- متصدیان دفاتر اسناد رسمی که تا تاریخ اجراء این قانون با رعایت مقررات قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1316 درجه‌بندی شده‌اند،کماکان صلاحیتشان برای تنظیم و ثبت اسناد رسمی محدود به حدودی است که در آخرین اجازه‌نامه آنها ابلاغ شده است.
تبصره 2- پس از تصویب این قانون سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نسبت به تطبیق وضع سردفتران که بر اساس قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1316 منحصرا در حد قانونی درجات دوم و سوم انجام وظیفه میکنند با مقررات این قانون طبق آیین‌نامه‌ای که به تصویب وزارت دادگستری میرسد اقدام خواهند کرد.
تبصره 3- به منظور تربیت کادر علمی و فنی برای سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و دفتر اسناد رسمی،وزارت علوم و آموزش عالی با جلب نظر وزارت دادگستری با توجه به آیین‌نامه‌ای که طبق مقررات این قانون تدوین و به تصویب وزارت علوم و آموزش عالی و وزارت دادگستری خواهد رسید،از طریق تشکیل کلاسهای مخصوص یا تأسیس رشته‌ای خاص در دانشکده‌ها یا منظور نمودن فنون مزبور در برنامه‌های تحصیلی آموزشگاههای عالی اقدام خواهد کرد فارغ‌التحصیلان رشته مزبور بر سایر داوطلبان سردفتری و دفتریاری حق تقدم خواهند داشت.
ماده 7 - دارندگان دانشنامه لیسانس را بدون کارآموزی و دارندگان دیپلم کامل متوسطه را به شرط یکسال کارآموزی میتوان به دفتریاری دفاتر اسناد رسمی انتخاب نمود.دفتریارانی که در تاریخ تصویب این قانون به دفتریاری اشتغال دارند،کماکان دفتریار شناخته میشوند.
تبصره- کفیل دفترخانه باید واجد همان شرائط باشد که برای سردفتر مقرر است.
ماده 8 - به وزارت دادگستری اجازه داده میشود از تاریخ تصویب این قانون تا 10 سال در صورتی که برای تصدی دفتر اسناد رسمی و دفتریاری در خارج از مراکز استان داوطلب واجد شرائط موضوع مواد(6 و 7)این قانون موجود نباشد از میان اشخاص واجد شرائط طبق قانون سابق انتخاب کند.سازمان ثبت اسناد و املاک کشور فقط در صورتی با تقاضای انتقال این افراد به محل دیگر موافقت مینماید که در محل جدید نیز داوطلب واجد شرائط وجود نداشته باشد.
ماده 9 - سن سردفتران در بدو اشتغال نباید کمتر از بیست و چهار سال و بیشتر از پنجاه سال و سن دفتریاران نباید کمتر از بیست سال و بیشتر از پنجاه سال باشد.
ماده 10 - پس از تصویب این قانون هریک از سردفتران و دفتریاران اول که دارای سی سال سابقه خدمت اعم از متوالی یا متناوب(اعم از سردفتری و دفتریاری اول)باشد،میتواند تقاضای بازنشستگی کند،نحوه استفاده این اشخاص از مزایای بازنشستگی به موجب آیین‌نامه موضوع ماده (68)این قانون تعیین خواهد شد.
ماده 11 - سردفتران و دفتریاران اول پس از رسیدن به سن 65 سال تمام بر اساس مقررات این قانون بازنشسته خواهند شد.ملاک تشخیص سن شناسنامه‌ای است که در بدو اشتغال به کار ارائه شده است.
تبصره- سردفتران و دفتریاران اول که در تاریخ تصویب این قانون به کار اشتغال دارند، میتوانند تا سن 70 سال تمام به کار ادامه دهند.
ماده 12 - اشخاص زیر را نمیتوان به سمت سردفتری یا دفتریاری انتخاب یا ابقاء کرد:
1-اتباع بیگانه.
2-کسانی که تحت قیمومت یا ولایت هستند.
3-محکومین به انفصال دائم از خدمات دولتی یا قضائی یا وکالت دادگستری و همچنین محکومین به انفصال موقت از خدمات و مشاغل مزبور در مدت انفصال یا تعلیق.
4-محکومین به جنایات عمدی و محکومین به ارتکاب جنحه‌های منافی عفت و همچنین « محکومین به جنحه‌هائی که مطابق قانون مستلزم محرومیت از بعضی حقوق اجتماعی مذکور در ماده 15 قانون مجازات عمومی است و همچنین اشخاصی که احراز شود به اتهامات جنایات عمدی تحت محاکمه هستند.
5-اشخاص مشهور به فساد عقیده و معتادین به مواد مخدر و کسانی که فاقد صلاحیت اخلاقی باشند.

ماده 13 - سردفتران و دفتریارانی که به اتهام ارتکاب جنایت عمدی مطلقا و یا به اتهام ارتکاب جنحه‌های مذکور در ماده 19 قانون مجازات عمومی از طرف مراجع قضائی علیه آنها کیفرخواست صادر شود،تا صدور حکم قطعی معلق خواهند شد و در صورتی که سردفتر معلق شود دفترخانه،تا روشن شدن تکلیف نهائی سردفتر معلق،به کفالت دفتریار واجد شرائط یا سردفتر دیگری اداره خواهد شد و در صورت برائت از اتهام منتسب،سازمان ثبت اسناد و املاک کشور،مکلّف است بلافاصله اجازه اشتغال مجدد او را صادر نماید.
ماده 14 - یک سردفتر نمیتواند متصدی امور دو دفترخانه باشد.کفالت دفترخانه دیگر در مواردی که به موجب این قانون مقرر است،تصدی محسوب نمیشود.
وظائف سردفتر کفیل نسبت به امور دفترخانه‌ای که سردفتر آن در حال تعلیق یا مرخصی یا معذوریت است و یا به علت فوت یا بازنشستگی سردفتر،دفترخانه تعطیل شده است،در هریک از شقوق مذکور در فوق،طبق آیین‌نامه معیّن خواهد شد.
ماده 15 - مشاغل زیر منافی شغل سردفتری و دفتریاری است:
1-قضاوت و وکالت دادگستری و عضویت در مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و شهرداریها.
2-اشتغال به امر تجارت بنا به تعریف ماده یک قانون تجارت.
3-عضویت در هیأت مدیره و مدیریت عامل شرکتهای تجاری و بانکها و یا مؤسسات بیمه و مؤسسات دولتی و یا وابسته به دولت.
4-مدیریت روزنامه یا مجله اعم از مدیر مسؤول یا مدیر داخلی و صاحب امتیاز و سردبیر (به استثناء نشریه کانون سردفتران و مجلاتی که صرفا جنبه علمی داشته باشد.)
تبصره 1- تدریس در دانشکده‌ها و مدارس عالی با اجازه وزارت دادگستری مانع از اشتغال به شغل سردفتری و یا دفتریاری نخواهد بود.
تبصره 2- سردفتر یا دفتریار در صورت انتخاب به نمایندگی مجلسین یا شهردار انتخابی با حفظ سمت از اشتغال به سردفتری معذور خواهد بود و در این مدت دفترخانه به تصدی دفتریار واجد شرائط که از طرف سردفتر معرفی میشود،اداره خواهد شد.مدت نمایندگی سردفتر در مجلسین یا خدمت در سمت شهردار انتخابی جزء سنوات خدمات او محسوب میشود.

ماده 16 - سردفتران و دفتریاران قبل از اشتغال به کار،باید سوگند یاد نمایند(متن سوگندنامه و ترتیب اجراء آن به موجب آیین‌نامه خواهد بود.)
ماده 17 - سردفتران و دفتریاران قبل از شروع به کار باید ضامن معتبر بدهند.ترتیب گرفتن ضامن و میزان ضمانت و شرائط و نحوه استفاده از آن به موجب آیین‌نامه خواهد بود.

فصل سوم‌مقررات مربوط به دفترخانه و وظائف سردفتران و دفتریاران

ماده 18 - کلیه اسناد در دفترخانه‌های اسناد رسمی و در اوراق مخصوصی که از طرف سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در اختیار دفترخانه قرار داده میشود تنظیم و فقط در یک دفتر که به نام دفتر سردفتر نامیده میشود،ثبت میگردد و ثبت سند به امضاء اصحاب معامله و سردفتر و دفتریار خواهد رسید مگر آنکه دفترخانه فاقد دفتریار باشد.
ماده 19 - هر دفترخانه علاوه بر دفتر سردفتر که یک نسخه است،دارای دفاتر دیگر که نوع و عنوان و تعداد و نحوه تنظیم و نگهداری آن طبق آیین‌نامه معیّن میشود خواهد بود.
ماده 20 - دفتر گواهی امضاء دفتری است که منحصرا مخصوص تصدیق امضاء ذیل نوشته‌های عادی است و نوشته تصدیق امضاء شده با توجه به ماده 375 آیین دادرسی مدنی مسلم الصدور شناخته میشود.وزارت دادگستری آیین‌نامه لازم را برای گواهی امضاء تهیه و تصویب خواهد کرد.
ماده 21 - اصول اسناد رسمی در صورت تقاضای متعاملین به تعداد آنها تهیه میشود و به هرحال یک نسخه اضافی تنظیم خواهد شد که نسخه اخیر باید در دفترخانه نگهداری شود. متعاملین میتوانند از اصول اسناد رونوشت یا فتوکپی اخذ نمایند.در مواردی که نسبت به سند ادعای جعل و یا ادعای عدم مطابقت فتوکپی یا رونوشت یا اصل سند شده باشد،دفاتر اسناد رسمی مکلفند به درخواست مراجع صالح قضائی اصل سند را لاک و مهر شده موقتا به مرجع قضائی مذکور ارسال دارند.و هرگاه مراجع مذکور ملاحظه دفتر را لازم بدانند میتوانند آن را در محل دفترخانه ملاحظه کنند.
ماده 22 - سردفتران و دفتریارانی که در انجام وظائف خود مرتکب تخلفاتی بشوند در مقابل متعاملین و اشخاص ذینفع مسؤول خواهند بود.هرگاه سندی در اثر تقصیر یا تخلف آنها از قوانین و مقررات مربوط بعضا یا کلا از اعتبار افتد و در نتیجه ضرری متوجه آن اشخاص شود،علاوه بر مجازاتهای مقرر باید از عهده خسارت وارده برآیند.دعاوی مربوط به خسارات ناشی از تخلفات سردفتران و دفتریاران تابع قوانین و مقررات عمومی خواهد بود.
ماده 23 - سردفتر مسؤول کلیه امور دفترخانه است و دفتریار اول مسؤول اموری است که به موجب مقررات به عهده او محول شده و یا از طرف سردفتر در حدود مقررات انجام آن امور به او ارجاع میشود.در مورد اخیر سردفتر و دفتریار مسؤولیت مشترک خواهند داشت.در هر مورد که بر اساس مقررات این قانون دفتریار به جای سردفتر انجام وظیفه میکند مسؤولیت دفتریار همان مسؤولیت سردفتر است و همین حکم در مورد سردفتری که کفالت دفترخانه دیگری را به عهده دارد نسبت به امور کفالت جاری خواهد بود.
ماده 24 - سردفتران و دفتریاران میتوانند از مرخصی و معذوریت استفاده نمایند نحوه استفاده از مرخصی و معذوریت و مدت آن به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که از طرف سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و کانون سردفتران تهران تهیه و به تصویب وزارت دادگستری خواهد رسید.
ماده 25 - در موارد مرخصی،بیماری،تعلیق،انفصال موقت و معذوریت دفتریار و نیز در مواردی که دفتریار کفالت دفترخانه را طبق این قانون عهده‌دار شود،در صورتی که دفترخانه دارای دفتریار دوم باشد امور مربوط به دفتریار به عهده دفتریار مزبور خواهد بود و هرگاه دفتریار دوم نباشد تا دو ماه وظائف دفتریار را خود سردفتر انجام میدهد و اگر مدتهای بالا زائد بر دو ماه باشد کفالت امور دفتریار موقتا به عهده دفتریار دفترخانه دیگری گذارده خواهد شد.
نحوه کفالت و انتخاب دفتریار کفیل به موجب آیین‌نامه مندرج در ماده 24 تعیین خواهد شد.
ماده 26 - در مواردی که سردفتر یا دفتریار کفیل دفترخانه طبق حکم دادگاه انتظامی به انفصال دائم یا سلب صلاحیت محکوم و یا مستعفی یا بازنشسته میشود و بالنتیجه دفترخانه تعطیل میگردد،مسؤول دفترخانه باید بلافاصله اقدام به تحویل کلیه دفاتر و اسناد و اوراق مربوط به دفترخانه بنماید و نیز کلیه وجوه و اوراق بهادار که به هر عنوان به او سپرده شده، طبق دستور ثبت محل به دفتریار دفترخانه یا به دفترخانه‌ای که تعیین میشود حسب مورد تحویل دهد در صورت امتناع به شش ماه الی یک سال حبس جنحه‌ای محکوم خواهد شد و همین حکم در مورد سردفتر یا دفتریاری که به علت بیماری یا حادثه،قدرت لازم را برای انجام وظیفه به تشخیص پزشک و تأیید سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از دست داده باشد،در صورت امتناع نیز جاری است.
ماده 27 - در موارد مذکور در ماده 26 در صورتی که سردفتر و دفتریار از تحویل دفاتر و اوراق و سوابق مربوط خودداری نمایند،علاوه بر تعقیب آنها به شرح ماده 28 رئیس ثبت محل یا نماینده او باید با حضور نماینده دادستان شهرستان دفاتر و اوراق و سوابق را در هر محل که باشد،ولو در غیاب سردفتر و دفتریار با تنظیم صورت‌مجلس به جانشین آنها تحویل دهند و یا به اداره ثبت منتقل نمایند.
ماده 28 - در صورت فوت سردفتر یا دفتریار کفیل دفترخانه،رئیس ثبت محل یا نماینده او با حضور نماینده دادستان و در نقاطی که دادسرا نباشد با حضور دادرس دادگاه بخش یا نماینده او،دفاتر و اوراق مربوط به دفترخانه را با تنظیم صورت‌مجلس به سردفتر کفیل و یا به مسؤول تعیین‌شده از طرف رئیس ثبت موقتا تحویل خواهند داد و در مورد فوت دفتریار نیز به ترتیب بالا اسناد و اوراق به دفتریار جانشین و یا موقتا به سردفتر تحویل خواهد شد.در هر مورد که طبق مقررات این قانون دفتریار باید به جای سردفتر انجام وظیفه کند،اگر دفتریار واجد شرائط در محل وجود نداشته باشد،دفترخانه موقتا تعطیل و به شرح این ماده عمل خواهد شد.ترتیب انجام امور مربوط به دفترخانه در زمان تعطیل به موجب آیین‌نامه تعیین میشود.
ماده 29 - سردفتران و دفتریاران مکلفند علاوه بر رعایت تکالیف قانونی از نظاماتی که وزارت دادگستری برای آنها مقرر میدارد متابعت نمایند همچنین مواد 49 تا 69 قانون ثبت اسناد و املاک در مورد مسؤولان دفتر نسبت به سردفتران و دفتریاران و سردفتران ازدواج و طلاق نیز جاری است.
ماده 30 - سردفتران و دفتریاران موظفند نسبت به تنظیم و ثبت اسناد مراجعین اقدام نمایند مگر آنکه مفاد و مدلول سند مخالف با قوانین و مقررات موضوعه و نظم عمومی یا اخلاق حسنه باشد که در این صورت باید علت امتناع را کتبا به تقاضاکننده اعلام نمایند.
ماده 31 - سردفتران و دفتریاران نباید اسنادی را که مربوط به خود یا کسانی که تحت ولایت یا وصایت یا قیمومت آنها هستند و یا با آنها قرابت نسبی یا سببی تا درجه چهارم از طبقه سوم دارند یا در خدمت آنها هستند ثبت نمایند و در صورتی که در محل دفترخانه دیگری نباشد سند با حضور دادستان شهرستان محلی که دفترخانه در حوزه آن واقع است یا رئیس دادگاه بخش یا نماینده آنها با توضیح مراتب در ذیل آن در همان دفترخانه تنظیم و ثبت خواهد شد.

فصل چهارم‌تعقیب و مجازات انتظامی سردفتران و دفتریاران

ماده 32 - رسیدگی مقدماتی به شکایات و گزارشهای مربوط به تخلفات سردفتران و دفتریاران در اداره امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور انجام خواهد شد و اداره مزبور پس از رسیدگی موضوع را با اظهار نظر خود به دادسرای انتظامی سردفتران احاله مینماید.
ماده 33 - دادسرای انتظامی سردفتران از دادستان و در صورت ضرورت به تعداد لازم دادیار و کارمند دفتری تشکیل خواهد شد.
ماده 34 - برای محاکمه انتظامی سردفتران و دفتریاران و سردفتران ازدواج و طلاق هر استان یک دادگاه بدوی در اداره ثبت استان و برای تجدید نظر احکام غیرقطعی دادگاه‌های بدوی یک دادگاه تجدید نظر در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تشکیل میشود.
ماده 35 - دادگاه بدوی و تجدید نظر سردفتران و دفتریاران هریک دارای سه عضو اصلی و یک عضو علی البدل خواهد بود که به شرح زیر انتخاب میشوند:
الف‌دادگاه بدوی:
1-یکی از رؤسای شعب مدنی دادگاه استان به انتخاب وزیر دادگستری.
2-یکی از کارمندان مطلع ثبت استان به انتخاب رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور.
3-یکی از سردفتران مرکز استان به انتخاب کانون محل،و در صورت عدم تشکیل کانون در محل به انتخاب رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور.
ب‌دادگاه تجدید نظر:
1-یکی از رؤسای شعب یا مستشاران دیوان عالی کشور به انتخاب وزیر دادگستری.
2-معاون سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در قسمت امور اسناد.
3-یکی از اعضاء اصلی کانون سردفتران تهران به انتخاب کانون.
ماده 36 - اعضاء دادگاه بدوی و تجدید نظر باید حداقل پانزده سال و دادستان و دادیاران حداقل ده سال سابقه قضائی یا اداری یا سردفتری داشته باشند و سردفتر محکومیت انتظامی از درجه 4 به بالا نیز نداشته باشد.
ماده 37 - ترتیب رسیدگی مقدماتی و صدور کیفرخواست و تشکیل دادگاه بدوی و تجدید نظر و محاکمه و نحوه ابلاغ و اجرای احکام صادر به موجب آیین‌نامه وزارت دادگستری خواهد بود.میزان پاداش و مزایای اعضاء دادگاه‌های مزبور طبق مقررات مربوط تعیین و پرداخت خواهد شد.
تبصره- دادستان و دادیاران و اعضاء علی البدل از بین قضات وزارت دادگستری یا کارمندان مطلع ثبت انتخاب خواهند شد.
ماده 38 - مجازاتهای انتظامی به قرار ذیل است:
1-توبیخ با درج در پرونده.
2-جریمه نقدی از پانصد ریال الی بیست‌هزار ریال.
3-انفصال موقت از اشتغال به سردفتری یا دفتریاری از سه ماه الی شش ماه.
4-انفصال موقت از شش ماه تا دو سال.
5-انفصال دائم.
ماده 39 - وجوه حاصل از اجرای بند«2»ماده فوق به کانون سردفتران تحویل خواهد شد.
ماده 40 - طبقه‌بندی تخلفات انتظامی و تطبیق آنها با هریک از مجازاتهای مذکور در ماده 38 به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به تصویب وزارت دادگستری خواهد رسید.
ماده 41 - هر سردفتر یا دفتریاری که دو مرتبه سابقه محکومیت از درجه 3 به بالا داشته باشد در صورتی که ظرف سه سال پس از قطعیت حکم سابق مرتکب تخلف دیگری بشود دادگاه میتواند مجازات اخیر او را تا یک درجه بالاتر تشدید نماید.
ماده 42 - در هر مورد که وزیر دادگستری از سوء شهرت یا عدم امانت یا نداشتن صلاحیت علمی یا عملی سردفتر یا دفتریاری اطلاع حاصل کند میتواند از دادگاه انتظامی رسیدگی به صلاحیت او را بخواهد هرگاه در نتیجه رسیدگی عدم صلاحیت سردفتر یا دفتریار به یکی از جهات مذکور محرز گردد دادگاه رأی به سلب صلاحیت صادرخواهد کرد.این حکم از تاریخ ابلاغ ظرف ده روز قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر خواهد بود و در صورتی که سردفتر یا دفتریار دارای مدرک علمی رسمی باشد،رسیدگی به صلاحیت علمی او جایز نیست.
تبصره- هرگاه وزیر دادگستری رفتار و اخلاق سردفتر یا دفتریاری را مخالف با نظم و حسن جریان امور دفترخانه تشخیص دهد بدون مراجعه به محکمه انتظامی میتواند تا شش ماه دستور انفصال صادر نماید.
ماده 43 - پس از شروع تعقیب هرگاه به تشخیص وزارت دادگستری تصدی سردفتر یا دفتریار منافی با شؤون سردفتری یا دفتریاری و یا مخالف با حسن جریان امور دفترخانه باشد وزیر دادگستری میتواند تعلیق آنان را از دادگاه تجدید نظر انتظامی بخواهد.دادگاه باید به این تقاضا رسیدگی کند و با در نظر گرفتن علل و سوابق امر،در صورت اقتضاء حکم تعلیق متخلف را تا خاتمه رسیدگی قطعی تخلف صادر نماید و این حکم غیرقابل شکایت است.
تبصره 1- در صورتی که پس از رسیدگی انتظامی،دادگاه متخلف را به انفصال موقت محکوم کند مدت انفصال با ایام تعلیق احتساب خواهد شد.
تبصره 2- در مورد این ماده و ماده 42 رسیدگی،فوری و خارج از نوبت خواهد بود.
ماده 44 - در صورتی که سردفتر یا دفتریار مشتکی عنه پاسخ کیفرخواست و یا توضیحات مورد نظر دادگاه را در موعد مقرر ندهد و همچنین در موردی که حضور او برای ادای توضیحات و رسیدگی لازم باشد و پس از اخطار دفتر دادگاه حاضر نشود،دادگاه با توجه به مدارک موجود در پرونده و تحقیقاتی که لازم بداند به موضوع رسیدگی و رأی مقتضی صادرخواهد نمود.
ماده 45 - جلب رضایت شاکی و یا استعفای مشتکی عنه مانع از تعقیب انتظامی نیست ولی جلب رضایت شاکی موجب تخفیف مجازات میشود.در صورت استعفای سردفتر پس از شروع تعقیب،تضمین او تا اجرای حکم به اعتبار خود باقی خواهد بود.
ماده 46 - مرور زمان نسبت به تعقیب انتظامی و تخلفات سردفتران و دفتریاران دو سال از تاریخ وقوع امر مستوجب تعقیب و یا از آخرین تعقیب انتظامی خواهد بود.
ماده 47 - در مورد تعلیق یا انفصال موقت سردفتر که دفترخانه به کفالت اداره میشود درآمد دفترخانه پس از وضع هزینه بین کفیل و سردفتر معلق یا منفصل بالسویه تقسیم خواهد شد.
ماده 48 - مجازاتهای انتظامی درجه 1 و 2 قطعی و از درجه 3 به بالا ظرف ده روز پس از ابلاغ حکم،قابل تجدید نظر است.
ماده 49 - وزارت دادگستری صدور ابلاغ اجازه اشتغال مجدد سردفتر یا دفتریار منفصل را به تصفیه محاسبات بدهیهای مسلم ناشی از شغل او موکول میکند.

فصل پنجم‌امور مالی

ماده 50 - وجوهی که برای تنظیم و ثبت سند در دفاتر اسناد رسمی وصول میشود به شرح زیر است:
1-حق تحریر طبق تعرفه مقرر وزارت دادگستری.
2-حق ثبت به مأخذ ماده 123 قانون اصلاحی قانون ثبت.
3-مالیات و حق تمبر برابر مقررات قوانین مالیاتی.
4-سایر وجوهی که طبق قوانین وصول آن به عهده دفترخانه محول است.
تبصره 1- نسبت به اجور و بهره منجز قید شده در سند هم،حق ثبت تعلق خواهد گرفت.
تبصره 2- (اصلاحی به موجب بند«ط»ماده (1)قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معیّن مصوب 1373/12/28):
1-برای ثبت اسنادی که تعیین قیمت موضوع آنها ممکن نباشد حق‌الثبت هر سند به مأخذ پنجاه‌هزار(50000)ریال وصول خواهد شد.
2-حق‌الثبت فسخ یا اقاله معاملات یا اقرار به وصول قسمتی از وجه معامله دویست(200)ریال.
3-برای تصدیقاتی که از اداره ثبت گرفته میشود هر تصدیق یکهزار(1000)ریال.
4-برای المثنی سند مالکیت علاوه بر بهای دفترچه،پانصد(500)ریال.
ماده 51 - نسبت به وجه التزام و وجه الضمان خواه رأسا موضوع سند باشد یا در ضمن معامله و عقد دیگری شرط شده باشد و برای تأمین آن هم،مالی به وثیقه گرفته نشده باشد، حق ثبت وصول نخواهد شد.همچنین هر نوع انتقال بلا عوض و وقف و حبس و وصیت که به نفع مؤسسات مذهبی و خیریه و سازمانهای فرهنگی و بهداشتی مصرح در مواد مربوط به معافیت قانون مالیاتهای مستقیم صورت گیرد،از پرداخت حق ثبت معاف خواهد بود.همچنین معافیت‌هایی که به موجب قوانین و مقررات خاص مقرر گردیده است،کماکان به قوت خود باقی است و نیز موقوفات خاندان پهلوی(بنیاد پهلوی) از پرداخت کلیه هزینه‌های ثبتی معاف است.
ماده 52 - برای ایصال وجوه عمومی که به هر عنوان وصول آن طبق مقررات قانونی در عهده دفاتر اسناد رسمی است،دفاتر موظفند حقوق متعلق را در برگ مخصوصی که از طرف سازمان ذینفع تهیه و در اختیار دفاتر قرار خواهد گرفت با مشخصات لازم قید کنند و حداکثر پنج روز بعد از امضاء سند به حساب یا حسابهایی که معیّن خواهد شد واریز نمایند.
آیین‌نامه اجرائی این ماده را وزارت دادگستری و وزارت امور اقتصادی و دارائی تصویب خواهند کرد.
ماده 53 - از درآمد حاصل از حق ثبت،صاحبان دفتر و دفتریارها بترتیب زیر سهم خواهند برد.تا ششصد ریال در ماه نصف،از ششصد و یک ریال تا چهارهزار ریال نسبت به مازاد ششصد ریال یک پنجم،از چهارهزار و یک ریال تا ده‌هزار ریال نسبت به مازاد از چهارهزار ریال یک دهم و از ده‌هزار و یک ریال تا پنجاه‌هزار ریال نسبت به مازاد از ده‌هزار ریال یک بیستم از مبالغ فوق به سردفتر و دفتریار و کمک اعاشه کارکنان دفاتر برابر آیین‌نامه وزارت دادگستری سهمی اختصاص خواهد یافت.
ماده 54 - میزان حق تحریر طبق تعرفه تعیین شده وزارت دادگستری خواهد بود که باید هر چهار سال یکبار مورد بررسی مجدد قرار گیرد و در صورت اقتضاء در آن تجدید نظر شود،بیست درصد از حق تحریر دریافتی توسط سردفتر به دفتریار اول پرداخت میشود.
ماده 55 - (به موجب تبصره 2 ماده واحده«قانون تأمین اعتبار جهت اجرای مواد 10 و 11 و 57 و 68 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب تیرماه 1354» مصوب 1367/2/11،لغو شده است).
ماده 56 - کانون سردفتران تهران مکلّف است موجودی حساب حق بیمه سردفتران و دفتریاران را طبق آیین‌نامه مربوط به مصرف خرید اوراق قرضه یا اسناد خزانه رسانده و یا در بانک ملی به حساب سپرده ثابت بگذارد و از سود آن اقدام به تشکیل صندوق تعاون کند.نحوه خرید و نگهداری اوراق قرضه و اسناد خزانه طبق آیین‌نامه خواهد بود.آیین‌نامه اجرائی این ماده را وزارت دادگستری و وزارت امور اقتصادی و دارائی تصویب خواهند کرد.
ماده 57 - از تاریخ اجرای این قانون به منظور کمکهای ضروری یا دادن وام به سردفتران و دفتریاران و کارکنان دفاتر اسناد رسمی صندوقی به نام صندوق تعاون سردفتران و دفتریاران تحت نظر کانون سردفتران مرکز تشکیل میگردد.آیین‌نامه اجرای این ماده را وزارت دادگستری تصویب خواهد کرد.

فصل ششمکانون سردفتران و دفتریاران

ماده 58 - وزارت دادگستری در تهران و سایر مراکز استان با توجه به تعداد دفاتر اسناد رسمی و سایر مقتضیات محلی،کانون سردفتران و دفتریاران را تحت نظارت خود تشکیل خواهد داد.کانون دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی است و از نظر نظامات تابع وزارت دادگستری خواهد بود.
ماده 59 - کانون سردفتران بوسیله هیأت مدیره‌ای مرکب از هفت عضو اصلی(پنج سردفتر و دو دفتریار اول)و سه عضو علی البدل(دو سردفتر و یک دفتریار)اداره میشود.
ماده 60 - هیأت مدیره کانون سردفتران مرکز هر استان از بین سردفتران و دفتریاران همان محل انتخاب خواهند شد.
ماده 61 - به منظور نظارت در انتخابات هیأت مدیره کانون هیأتی برای نظارت بر انتخابات از طرف وزیر دادگستری تعیین میشود.تعداد اعضاء هیأت نظار و شرائط انتخاب آنها و طرز تشکیل هیأت و نحوه عمل و نظارت و اخذ رأی و سایر امور مربوط به انتخابات به موجب آیین‌نامه تعیین خواهد شد.
ماده 62 - سردفتران و دفتریارانی را میتوان برای عضویت هیأت مدیره کانون انتخاب نمود که حداقل دارای 10 سال سابقه تصدی دفتر اسناد رسمی و دفتریاری بوده و در پنج سال اخیر خدمت خود محکومیت انتظامی از درجه 3 به بالا نداشته باشند.کسانی که دارای سابقه خدمت قضائی و یا وکالت دادگستری باشند،سوابق قضائی و وکالت آنها جزو 10 سال مذکور منظور میگردد.
ماده 63 - یک ماه قبل از پایان هر دوره سردفتران،پانزده سردفتر و دفتریاران نیز پانزده دفتریار واجد شرائط را با رأی مخفی برای عضویت هیأت مدیره کانون انتخاب خواهند نمود.پس از اخذ رأی،هیأت نظارت بر انتخابات صورت اسامی حائزین اکثریت را ضمن صورت‌مجلس پایان انتخابات،به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ارسال خواهد داشت و وزیر دادگستری از بین منتخبین،اعضاء اصلی و علی البدل کانون هر محل را تعیین خواهد کرد.
ماده 64 - دوره تصدی اعضاء هیأت مدیره،سه سال و انتخاب مجدد آنها بلا مانع است.
ماده 65 - سردفتران عضو هیأت مدیره،در اولین جلسه با رأی مخفی از میان خود یک رئیسیک نائب رئیس و یک خزانه‌دار و یک دبیر انتخاب خواهند کرد.تصمیمات هیأت مدیره به اکثریت آراء معتبر میباشد.رئیس هیأت مدیره،نماینده قانونی کانون در اجرای تصمیمات هیأت مدیره است و مکاتبات کانون با امضاء او خواهد بود و در امور مالی امضاء خزانه‌دار نیز لازم است.
ماده 66 - وظائف کانون به شرح زیر است:
1-فراهم کردن موجبات پیشرفت علمی و عملی سردفتران و دفتریاران.
2-ایجاد وحدت رویه در جهت اجرای مقررات و نظامات در دفاتر اسناد رسمی با تأیید سازمان ثبت اسناد و املاک کشور.
3-اداره امور مالی کانون از قبیل تنظیم بودجه،وصول درآمدها،پرداخت مخارج،تهیه ترازنامه.
4-کمک به اشخاص بیبضاعت از طریق راهنمایی آنان به دفاتر اسناد رسمی،به منظور تنظیم و ثبت اسناد آنها بدون دریافت حق تحریر.
5-انجام دادن امور مربوط به بیمه بازنشستگی و صندوق تعاون سردفتران و دفتریاران موضوع مواد(56 و 57 و 68)این قانون.
6-همکاری با سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در بازرسی و نظارت در امور دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق.در هر مورد که کانون از تخلف و یا سوء شهرت سردفتر یا دفتریاری اطلاع حاصل کند، باید پس از رسیدگی مقدماتی مراتب را به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گزارش دهد.
7-حذف شده است.
8-رسیدگی به اختلافات ناشی از روابط شغلی میان سردفتر و دفتریار و اعلام نظر قطعی کانون به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور جهت اتخاذ تصمیم لازم.
ماده 67 - تا زمانی که در استانی کانون سردفتران تشکیل نشده باشد،امور مربوط به دفاتر اسناد رسمی آن استان به عهده کانون نزدیکترین استان میباشد.
ماده 68 - کانون سردفتران تهران مکلّف است کلیه سردفتران و دفتریاران را از محل وجوه موضوع ماده (55)این قانون برابر آیین‌نامه مصوب بیمه کند.وجوه دریافتی سردفتران و دفتریاران و بازماندگان آنها از لحاظ معافیت مشمول مقررات ماده (95)قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال 1345 خواهد بود.

فصل هفتم‌مقررات مختلفه

ماده 69 - سردفتر شاغل که بازنشسته میشود میتواند شخص واجد صلاحیت طبق مقررات این قانون را برای تصدی دفترخانه خود به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور معرفی کند.مدت لازم برای معرفی در مورد بازنشستگی الزامی دو ماه قبل از تاریخ بازنشستگی است و در غیر این مورد باید معرفی مزبور ضمن تقاضانامه بازنشستگی به عمل آید.ورثه سردفتر متوفی که حین الفوت شاغل بوده است تا شش ماه از تاریخ فوت سردفتر میتوانند مجتمعا به ترتیب فوق شخص واجد صلاحیت را معرفی کنند.در صورتی که سردفتر یا وراث او در مهلتهای مذکور شخص واجد صلاحیت معرفی نکنند،سازمان ثبت اسناد و املاک کشور میتواند تصدی دفترخانه را با رعایت مقررات این قانون به شخص واجد شرائط دیگری واگذار نماید.
ماده 70 - کانون سردفتران تهران مکلّف است با موافقت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اوراق مخصوصی برای تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی تهیه کند و آنچه را که به عنوان مقررات عمومی و کلی در هر معامله یا سندی الزاما باید قید شود تعیین و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور باید نسبت به تهیه اوراق رسمی که آن مقررات در پشت اوراق قید خواهد شد اقدام کند.در این صورت ثبت آنچه که به نام مقررات کلی و عمومی در پشت اوراق چاپ شده است در متن سند و دفتر ضرورت ندارد و پس از امضاء دفتر برای طرفین لازم الرعایه خواهد بود.
ماده 71 - محاکم دادگستری مکلفند در هر مورد که رأی بر بیاعتباری سند رسمی صادر میکنند مراتب را به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اعلام کنند.هرگاه موضوع سندی که ابطال شده ملک باشد مفاد حکم در ملاحظات ثبت دفتر اسناد رسمی توسط سردفتر منعکس خواهد شد.ولی هرگونه اقدام نسبت به دفتر املاک و سند مالکیت موکول به صدور حکم نهائی و اعلام آن به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور خواهد بود.در صورتی که بیاعتباری سند ناشی از تخلف سردفتر یا دفتریار از قوانین و مقررات باشد،سازمان ثبت اسناد و املاک کشور جهت تعقیب انتظامی او اقدام خواهد کرد.
ماده 72 - محاکم دادگستری در هر مورد که رأی به حجر اشخاص میدهند باید مراتب را به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اعلام کنند.
ماده 73 - نظارت و بازرسی دفاتر اسناد رسمی به وسیله بازرسان سازمان ثبت اسناد و املاک کشور یا کانون سردفتران یا هیأت‌های مخصوصی که از طرف وزارت دادگستری تعیین میشوند یا نمایندگان وزارت امور اقتصادی و دارائی برای امور مالیاتی به عمل خواهد آمد.سایر مراجع دولتی که به منظور بازرسی امور مربوط به دستگاه خود احتیاج به مراجعه و ملاحظه دفاتر داشته باشند،مراجعه آنها باید با اطلاع اداره ثبت محل و حضور بازرس ثبت باشد.امور مالی دفترخانه باید لااقل هر شش ماه یکبار مورد بازرسی قرار گیرد.
ماده 74 - کسانی که به سردفتری دفتر اسناد رسمی انتخاب میشوند مکلفند حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ صدور ابلاغ نسبت به تشکیل دفترخانه اقدام نمایند و الاّ ابلاغ آنها کان لم یکن خواهد بود. ابلاغ سردفتری افرادی که در تاریخ تصویب این قانون بیش از سه ماه از تاریخ صدور آن گذشته باشد و به تأسیس دفترخانه اقدام نکرده باشند نیز کان لم یکن تلقی میشود.
ماده 75 - وزارت دادگستری مکلّف است کلیه آیین‌نامه‌های مذکور در مورد این قانون را ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون تهیه و به موقع اجراء بگذارد.مادام که آیین‌نامه‌های این قانون تصویب نشده باشد در هر مورد که اجرای مقررات این قانون به تصویب آیین‌نامه محول شده است،آیین‌نامه‌های قبلی مجری خواهد بود.
ماده 76 - آن قسمت از قوانین و مقررات که مغایر با مقررات این قانون باشد نسخ میشود.2(1)