قانون اصلاح پاره‌ای از مواد«قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب 1354/4/25»


مصوب 1371/3/3
ماده 1 - بند«7»ماده 66 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب 1354/4/25 حذف و کلیه کارکنان دفاتر اسناد رسمی مشمول قانون کار میگردند.
ماده 2 - لایحه قانونی راجع به حق‌التحریر دفاتر اسناد رسمی و نحوه تقسیم آن مصوب 1359/3/3 شورای انقلاب در خصوص کمک به کارکنان دفاتر اسناد رسمی لغو میگردد.
ماده 3 - پانزده درصد از حق التحریر دفاتر اسناد رسمی هر ماهه به عنوان پاداش به کارکنان دفاتر اسناد رسمی پرداخت میگردد.
تبصره- آیین‌نامه نحوه توزیع پاداش به کارکنان توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه و به تصویب ریاست قوه قضائیه خواهد رسید.2(1)