آیین‌نامه اجرایی قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی


مصوب 1386/10/30 هیأت وزیران با اصلاحات بعدی
ماده 1 - دفاتر اسناد رسمی مکلفند قبل از تنظیم سند رسمی انتقال عین اراضی و املاک اعم از قطعی،شرطی،هبه،معاوضه،صلح،وقف و وصیت،مطابقت مشخصات ملک و مالک (مندرج در سند مالکیت)با دفتر املاک و بازداشت نبودن ملک را از اداره ثبت اسناد و املاک محل وقوع آن استعلام و پس از اخذ پاسخ،با رعایت سایر مواد این آیین‌نامه مبادرت به تنظیم اسناد مذکور نمایند و شماره و تاریخ پاسخ استعلام را در سند تنظیمی قید کنند.
پاسخ استعلام ثبت باید حاوی نام و مشخصات آخرین مالک،شماره پلاک ثبتی،ثبت، صفحه و دفتر املاک،شماره چاپی سند مالکیت و مراتب بازداشت یا عدم بازداشت ملک مورد استعلام باشد.چنانچه ملک در دفتر املاک ثبت نشده باشد،اداره ثبت محل مکلف است وضعیت ثبتی را اعلام نماید.
تبصره 1- استعلام یاد شده،مطابق برگه مخصوصی است که حاوی اطلاعات موصوف بوده و توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به صورت اوراق بهادار تهیه و به دفاتر اسناد رسمی تحویل میشود.
تبصره 2- اعتبار پاسخ استعلام،در مواردی که دفتر اسناد رسمی و اداره ثبت در یک شهر قرار دارند،یک ماه و در غیر این صورت 45 روز از تاریخ صدور خواهد بود.
تبصره 3- دفاتر اسناد رسمی نمیتوانند پاسخ استعلام ثبتی را که به عنوان دفترخانه دیگری صادر گردیده است،مستند ثبت معامله قرار دهند و رأسا باید استعلام نمایند.
ماده 2 - چنانچه پس از ارسال پاسخ استعلام به دفتر اسناد رسمی در مدت اعتبار پاسخ مذکور،دستور مرجع ذیصلاح قضائی یا ثبتی مبنی بر بازداشت ملک یا نظریه قطعی وزارت مسکن و شهرسازی یا وزارت جهاد کشاورزی حسب مورد مبنی بر موات بودن و یا شمول ماده (56)قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع،به اداره ثبت محل وقوع ملک واصل گردد،اداره مذکور مکلف است فورا مراتب را رأسا یا از طریق اداره ثبت محل استقرار دفترخانه به دفتر یادشده کتبا ابلاغ نماید.
ماده 3 - دفاتر اسناد رسمی در خصوص گواهی پایان ساختمان و عدم خلاف،ملزم به رعایت تبصره(8)اصلاحی ماده (100)قانون شهرداریمصوب 1358/6/27 شورای انقلاب‌قبل از تنظیم سند انتقال املاک موضوع تبصره مذکور میباشند.
ماده 4 - دفاتر اسناد رسمی موظفند هنگام تنظیم سند رسمی انتقال اراضی و املاک واقع در خارج از محدوده و حریم شهر،اعلام نظر اداره جهاد کشاورزی شهرستان مربوط مبنی بر عدم شمول مقررات قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن و یا عدم شمول ماده (56)قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع را اخذ و شماره و تاریخ آن را در سند تنظیمی قید نمایند.ادارات جهاد کشاورزی مکلفند با رعایت مفاد تبصره ماده (1)قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی و ماده (7)این آئین‌نامه،نسبت به ارجاع موضوع به سازمان‌های ذیربط(حسب مورد سازمان امور اراضی یا سازمان جنگل‌ها،مراتع و آبخیزداری کشور)و یا ادارات وابسته اقدام و اعلام نظر نمایند.
تبصره 1- دفاتر اسناد رسمی موظفند به منظور تعیین موقعیت پلاک ثبتی مورد انتقال از جهت داخل یا داخل از محدوده و حریم شهر قرار داشتن آن،از سازمان مسکن و شهرسازی استعلام نمایند.
تبصره 2- در صورت وجوه سابقه مبنی بر اعلام نظر نسبت به موات نبودن ملک از مرجع ذیربط یا در صورتی که برای مورد معامله سند مالکیت به صورت اراضی کشاورزی،باغ مشجر و یا دارای اعیانی صادر شده و یا مستندات و پاسخ استعلام قبلی مؤید آن باشد،نیاز به اخذ نظر مجدد در این خصوص نخواهد بود.
ماده 5 - وزارت جهاد کشاورزی تا پایان مهلت قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و به شرح بند(ج)ماده (68)قانون مذکور،باید کلیه اراضی موات واقع در خارج از محدوده و حریم شهر و همچنین اراضی مشمول ماده (56) قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع را به اداره ثبت اسناد و املاک محل وقوع ملک منعکس نموده و در مورد آنها تقاضای صدور سند مالکیت نماید.
ماده 6 - دفاتر اسناد رسمی مکلفند،هنگام تنظیم سند نقل و انتقال عین اراضی و املاک، مفاصا حساب مالیاتی و حسب مورد بدهی موضوع ماده (37)قانون تأمین اجتماعیمصوب 1354-را از انتقال‌دهنده مطالبه و شماره آن را در سند تنظیمی قید نمایند،مگر اینکه انتقال‌گیرنده ضمن سند تنظیمی متعهد به پرداخت بدهی احتمالی انتقال‌دهنده گردد که در این صورت متعاملین نسبت به پرداخت آن مسؤولیت تضامنی خواهند داشت.در صورت اخیر، دفاتر اسناد رسمی موظفند تصویر سند تنظیمی را جهت وصول مطالبات موصوف تا پایان ماه بعد به ادارات امور مالیاتی و تأمین اجتماعی محل مربوط ارسال نمایند.
تبصره- ادارات مذکور موظفند طبق مقررات،پس از تاریخ وصول تصویر اسناد مذکور در صورتی که مورد معامله دارای بدهی باشد،مراتب را ضمن صدور برگ تشخیص و تعیین میزان قطعی بدهی تا تاریخ ثبت سند رسمی به نشانی مندرج در سند تنظیمی به هریک از متعاملین ابلاغ نمایند.
ماده 7 - ادارات و سازمان‌های مذکور در بندهای ذیل ماده (1)قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی مکلفند هنگام تقاضای ذینفع و یا ارایه استعلام دفتر اسناد رسمی، گواهی وصول تقاضا یا استعلام،حاوی پلاک ثبتی ملک مورد استعلام را به مراجعهکننده تسلیم و یا برای دفتر اسناد رسمی ذیربط ارسال و حداکثر ظرف 20 روز از تاریخ صدور گواهی وصول تقاضا و یا استعلام،پاسخ آن را اعلام نمایند.نظر مخالف مراجع مذکور باید روشن و با ذکر علت و مستند به دلایل قانونی و اعلام نظر موافق نیز باید صریح و بدون قید و شرط باشد.در غیر این صورت یا در صورت عدم ارایه پاسخ در مهلت مقرر،ثبت سند با تصریح موضوع در سند تنظیمی بلا مانع خواهد بود.
تبصره- در صورتی که مراجعهکننده مدعی عدم صدور پاسخ لازم ادارات مربوط در ظرف مدت مقرر باشد،دفتر اسناد رسمی موضوع را از اداره ذیربط استعلام خواهد نمود.
ماده 8 - دفاتر اسناد رسمی هنگام تنظیم سند،موظفند در صورت عدم وصول پاسخ استعلامات و یا ارایه پاسخ مشروط و مبهم یا مقید،منتقل‌الیه را از آثار و تبعات سند تنظیمی مطلع و مسؤولیت تضامنی متعاملین در پاسخگویی کلیه تعهدات قانونی و بدهیهای مربوط به مورد معامله که تا زمان تنظیم سند طبق قوانین محقق و مسلم بوده را صریحا در سند قید و ثبت نمایند.
ماده 9 - (اصلاحی 1387/11/2)- هرگونه انتقال بلا عوض به نفع دولت و شهرداریها از پرداخت عوارض و اخذ هرگونه گواهی به استثنای پاسخ استعلام از اداره ثبت اسناد و املاک محل معاف میباشد.
ماده 10 - اداره امور مالیاتی محل مکلف است در اجرای تبصره(1)ماده (123)اصلاحی قانون ثبت موضوع ماده (10)قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت -مصوب 1384-،ارزش معاملاتی ملک مورد معامله را به دفتر اسناد رسمی استعلامکننده اعلام نماید.
ماده 11 - چنانچه به درخواست متعاملین سند نقل و انتقال تلفن ثابت و همراه در دفاتر اسناد رسمی تنظیم و ثبت گردد،شرکت مخابرات ایران موظف است پس از ارایه سند مذکور نسبت به تغییر نام مالک مبادرت نماید.
ماده 12 - دفاتر اسناد رسمی مکلفند قبل از تنظیم سند نقل و انتقال ماشین‌های چاپ، لیتوگرافی و صحافی موافقت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را اخذ و پس از انجام معامله، خلاصه نقل و انتقال را در شناسنامه مالکیت مربوط درج و تصویر سند تنظیمی را به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ارسال نمایند.شناسنامه مذکور طبق نمونه‌ای است که توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این آئین‌نامه،تهیه و در اختیار مالکان ماشین‌های یادشده قرار میگیرد.
تبصره- تا زمانی که شناسنامه مالکیت موضوع این ماده تهیه و در اختیار مالک قرار داده نشده است،تنظیم سند با ارایه موافقت‌نامه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بلا مانع خواهد بود.2(3)