آیین‌نامه اصلاحی ماده 61«قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب تیرماه 1354»


مصوب 1379/2/27 رئیس قوّه قضائیه
ماده 1 - پنج ماه قبل از پایان هر دوره کانون سردفتران و دفتریاران،رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تاریخ انقضاء آن دوره را به رئیس قوّه قضائیه اعلام مینماید و رئیس قوّه قضائیه هیأت نظارت بر انتخابات کانون را تعیین خواهد کرد.
تبصره- هیأت مدیره کانون موظف است شش ماه قبل از انقضاء هر دوره مراتب را جهت اجراء این ماده به رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اعلام نماید.
ماده 2 - هیأت نظارت در استان تهران مرکب از دو نفر از قضات عالیرتبه و دو نفر از معاونین با مدیران کل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و دو نفر سردفتر و یک نفر دفتریار شاغل که بیش از دو سال سابقه سردفتری و دفتریاری داشته باشد و در سایر استانها افراد مذکور از قضات و کارکنان عالیرتبه اداره کل ثبت اسناد و املاک و سردفتران و دفتریاران همان استان با انتخاب رئیس قوّه قضائیه تشکیل خواهد شد.
تبصره- چنانچه در مرکز استانی برای این منظور سردفتر و دفتریار با سابقه بیش از ده سال به حد لازم وجود نداشته باشد سابقه بیش از پنج سال کافی خواهد بود.
ماده 3 - سردفتران و دفتریارانی که به عضویت هیأت نظارت تعیین میشوند حق انتخاب شدن در هیأت مدیره را ندارند و همچنین اعضاء هیأت مدیره وقت کانون نیز اعم از اصلی و علیالبدل به عضویت هیأت نظارت بر انتخابات تعیین نخواهند شد.
ماده 4 - اعضاء هیأت نظارت بر انتخابات باید بلافاصله جهت فراهم نمودن مقدمات انتخابات در محل کانون تشکیل جلسه داده و از میان خود یک نفر را به عنوان رئیس و یک نفر را به عنوان نایب رئیس و یک نفر را به عنوان دبیر انتخاب مینمایند و طی اطلاعیه‌ای در یکی از روزنامه‌های کثیر الانتشار تهران یا یکی از روزنامه‌های محلی(مرکز استان)و یا به طریقی دیگر که هیأت مقتضی تشخیص دهد از سردفتران و دفتریارانی که خود را واجد شرائط عضویت در هیأت مدیره کانون میدانند اعلام مینماید که ظرف مدت یک هفته از تاریخ تعیین شده در اطلاعیه نامزدی خود را کتبا به دفتر هیأت اعلام دارند.پس از انقضاء این مدت هیأت نظارت در حداقل زمان ممکن صورت اسامی داوطلبان واجد شرائط عضویت و تاریخ و ساعت شروع و ختم و محل اخذ رأی را تعیین و مراتب را به طریق فوق به اطلاع سردفتران و دفتریاران حوزه انتخابیه خواهد رساند.
ماده 5 - سردفتران و دفتریارانی که نامزدی خود را برای عضویت در هیأت مدیره کانون اعلام مینمایند باید دارای شرائط زیر باشند:
الف‌اشتغال به شغل سردفتری و دفتریاری.
ب‌حداقل ده سال سابقه سردفتری اسناد رسمی و یا دفتریاری و یا کفالت و قضاوت.
ج‌اعتقاد و التزام عملی به احکام و مبانی دین مقدس اسلام.
داعتقاد و تعهد به نظام جمهوری اسلامی ایران،ولایت فقیه و قانون اساسی.
هنداشتن پیشینه و محکومیت مؤثر کیفری.
ونداشتن محکومیت انتظامی از درجه 3 به بالا در پنج سال اخیر خدمت خود.
زداشتن حسن شهرت.
ح‌عدم وابستگی به رژیم منحوس پهلوی و تحکیم پایه‌های رژیم طاغوت.
طعدم عضویت و هواداری از گروهکهای غیرقانونی و معاند با جمهوری اسلامی.
یعدم اعتیاد به مواد مخدر.
تبصره- احراز شرائط مذکور با هیأت نظارت است.در صورت اختلاف اعضاء هیأت،رأی اکثریت مناط اعتبار است.
ماده 6 - هیأت مدیره وقت کانون سردفتران و دفتریاران موظف است هزینه و وسائل و امکاناتی که جهت انجام و اجراء انتخابات لازم است در اختیار هیأت نظارت بر انتخابات قرار دهد.
ماده 7 - هیأت نظارت علاوه‌بر نصب اسامی نامزدهای واجد شرائط در محل مناسب صورت کامل اسامی سردفتران و دفتریاران شاغل حوزه انتخابیه را تهیه و در محل اخذ آراء در دسترس شرکتکنندگان قرار داده تا هر رأیدهنده مقابل اسم خود را به نشانه شرکت در انتخابات کانون امضاء نماید.
ماده 8 - هرگونه آگهی و آثار تبلیغاتی باید قبل از شروع اخذ رأی از محل شعبه اخذ رأی توسط هیأت نظارت محو گردد.
ماده 9 - اخذ آراء در یک روز و در مدتی که کمتر از هفت ساعت نباشد در محل کانون یا هر محلی که توسط هیأت نظارت تعیین شده انجام میشود و هیأت نظارت موظف است پس از اخذ آراء و خاتمه رأیگیری بلافاصله شروع به شمارش و قرائت آراء نموده و بعد از قرائت هر رأی آن را با مهر قرائت شده مشخص و در پایان نتیجه آراء قرائت شده را صورت‌جلسه نماید.
تبصره- هرگاه همه آراء در روز اخذ رأی میسر نباشد هیأت نظارت پس از شمارش باقیمانده آراء صندوق محتوی آراء را لاک و مهر نموده و روز بعد بقیه آراء مذکور را به کیفیت مقرر در ماده فوق قرائت مینماید.
ماده 10 - کلیه سردفتران و دفتریاران شاغل در هر استان که کانون آن تشکیل شده فقط برای کانون همان استان حق رأی خواهند داشت و انتخابکنندگان حق تعیین وکیل یا نماینده جهت دادن رأی ندارند.
ماده 11 - پس از پایان قرائت آراء و اعلام حائزین اکثریت در محل اخذ رأی چنانچه نسبت به انتخابات معترضی باشد بایستی اعتراض خود را ظرف سه روز از تاریخ اعلام حائزین اکثریت به دفتر هیأت نظارت تسلیم نماید و هیأت نظارت ظرف یک هفته نسبت به اعتراضات رسیدگی و نظر خود را اعلام مینماید.
ماده 12 - در صورتی که هیأت نظارت بر ابطال انتخابات نظر بدهد،رئیس قوّه قضائیه هیأت نظارت دیگری تعیین و انتخابات تجدید خواهد شد.
ماده 13 - در صورت عدم وصول اعتراض و یا رد اعتراض،هیأت نظارت صورت حائزین اکثریت را به ترتیب آراء و با قید تعداد آراء آنها تهیه و به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ارسال میدارد تا طبق ماده 63 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران اعضاء اصلی و علیالبدل انتخاب شوند.2(2)