آیین‌نامه بندهای 4 ماده 6 و تبصره 2 ماده 6 و مواد 14،17،19،20،24،28،37 و 53 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران


مصوب 1354/10/17 وزارت دادگستری با اصلاحات بعدی
ماده 1 - (اصلاحی 1360/11/27)- در تصدیق اجتهاد صادره از مراجع مسلم باید نام و نام خانوادگی و شماره شناسنامه و تاریخ تولد ذینفع با حروف قید و صحت صدور آن به تأیید شورای عالی قضائی رسیده باشد.
ماده 2 - به تصدیقاتی که دلالت صریح بر اجتهاد ندارد و یا حاکی از مراتبی از تحصیلات باشد ترتیب اثر داده نمیشود.
ماده 3 - (اصلاحی 1361/3/21)- در مناطقی که به موجب مقتضیات محلی،اقتصادی و جمعیتی نیاز به تأسیس دفتر اسناد رسمی باشد،سازمان ثبت اسناد و املاک کشور جهت رفع نیاز و برای انتخاب سردفتر اسناد رسمی مراتب را به نحو مقتضی به اطلاع عموم خواهد رسانید.
متقاضیان واجد شرائط مکلفند در مهلت تعیین شده تقاضای خود را تسلیم نمایند.سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در فرصت مناسب از کلیه داوطلبان واجد شرائط مذکور،توسط هیأت منتخب رئیس قوه قضائیه مصاحبه به عمل خواهد آورد.
تبصره 1(الحاقی 1386/3/21)- چنانچه تعداد متقاضیان سردفتری اسناد رسمی به حدی باشد که به تشخیص رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور انتخاب سردفتری از طریق مصاحبه با صعوبت مواجه و یا مستلزم صرف زمان غیرمتعارف گردد،سازمان ثبت اسناد و املاک کشور میتواند برای انتخاب سردفتر اسناد رسمی از داوطلبان مذکور،آزمون کتبی به عمل آورده و پس از اعلام نتیجه آزمون مذکور،هیأت منتخب رئیس قوه قضائیه از افرادی که حداقل نصاب نمره یا بالاترین نمره را حسب مورد احراز نموده‌اند مصاحبه به عمل خواهد آورد.
تبصره 2(الحاقی 1386/3/21)- حداقل نصاب نمره را برای مناطق مختلف،سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تعیین مینماید.
ماده 4 - 1-هریک از سردفتران مذکور در تبصره دوم ماده ششم قانون دفاتر اسناد رسمی هر موقع خود را واجد یکی از شرائط مذکور در ماده (6)تشخیص دهد میتواند تقاضای تطبیق وضع خود را با ارسال مدارک لازم به ثبت محل یا سازمان ثبت اسناد و املاک در مرکز تسلیم کند به این تقاضاها بدون رعایت تشریفات مذکور در ماده (3)این آیین‌نامه رسیدگی و ابلاغ لازم صادرخواهد شد.
2-در مورد دفتریارانی که بر اساس قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1316 و نظامنامه آن و قبل از قانون فعلی دفاتر اسناد رسمی به سردفتری مرفّع شده ولی عملا به سردفتری اشتغال نیافته‌اند با رعایت مهلت مقرر در ماده (8)قانون در صورت وجود محل میتوان آنان را به تصدی دفترخانه‌ای که متناسب با درجه آنان باشد انتخاب کرد.در صورتی که درجه این قبیل سردفتران کمتر از درجه یک باشد تصدی آنان در دفترخانه‌های درجه یک منوط به احراز یکی از شرائط مندرج در ماده (6)قانون دفاتر اسناد رسمی و صدور ابلاغ برای آنان هست.
ماده 5 - (اصلاحی 1360/11/27)- دفتریاری که به موجب ماده (3)قانون دفاتر اسناد رسمی پیشنهاد میشود هرگاه سابقه دفتریاری نداشته باشد و یا سابقه او در دفتریاری اول یا دوم کمتر از یک سال باشد هیأتی که از طرف سازمان ثبت تبیین میشود از فرد پیشنهاد شده به نحو مقتضی امتحان و مصاحبه به عمل آورده و در صورت پذیرفته شدن در امتحان و تشخیص شایستگی با رعایت ماده (7)قانون دفاتر اسناد رسمی ابلاغ نامبرده از طرف سازمان ثبت صادر خواهد شد.
ماده 6 - (اصلاحی 1360/11/27)- کفیل دفترخانه‌ای که سردفتر آن فوت یا به انفصال دائم محکوم یا غیبت غیرموجه دارد حق تنظیم و ثبت سند جدید در دفاتر مورد کفالت را ندارد و تکمیل اسناد ناقص نیز موکول به کسب اجازه از ثبت محل خواهد بود.
تبصره- در مورد درآمد دفترخانه در مدت کفالت به ترتیب مقرر در ماده (47)قانون عمل خواهد شد.
ماده 7 - سوگندنامه مندرج در ماده (16)قانون دفاتر اسناد رسمی به شرح ذیل است:
(اینجانب امضاءکننده ذیل خداوند را شاهد اعمال خود گرفته و سوگند یاد میکنم که قوانین و نظامات کشور ایران خاصه قوانین و نظامات مربوط به دفاتر اسناد رسمی را محترم شمرده در کمال بیطرفی و پاکدامنی،به وظائف مرجوعه قیام و اقدام نمایم)
ماده 8 - (اصلاحی 1360/11/27)- مراسم سوگند با حضور رئیس سازمان ثبت و معاونین او و رئیس یا هیأت مدیره کانون سردفتران و مدیرکل امور اسناد و سردفتران و معاون او یا در صورت اقتضاء با حضور یکی از مقامات نامبرده در فوق به عمل خواهد آمد.
ماده 9 - 1-شروع به کار سردفتران و دفتریاران منوط به معرفی ضامن میباشد و این کار باید به موجب سند رسمی انجام گیرد.
2-مبلغ مورد ضمانت در مورد سردفتر 000،500 ریال و در مورد دفتریاران اول و دوم 000،250 ریال است.
3-مشمولین این ماده میتوانند به جای معرفی ضامن برابر مبالغی که مقرر گردیده به ایداع وثیقه نقدی یا ملکی یا تضمین بانکی مبادرت کنند.
4-ضمانت یا ایداع وثیقه نقدی یا ملکی و یا ضمانت بانکی برای جبران خسارت وارده به اشخاص و دولت از طرف سردفتران و دفتریاران و یا پرداخت محکومیت‌های نقدی دادگاه انتظامی است و این موضوع باید در سند تصریح شود.
5-تبدیل تضمین جائز است.
ماده 10 - در صورتی که مال غیرمنقول مورد وثیقه به مناسبت اجراء ماده (9)کلا یا بعضا به مصرف برسد و یا به جهتی از جهات از اعتبار و یا ارزش خود بیفتد سردفتر یا دفتریار موظف است با اخطار اداره ثبت ظرف یک ماه تضمین خود را تجدید نماید و الاّ اجازه اشتغال از او سلب خواهد شد.
تبصره- هرگاه اعتبار ضامن به جهتی از بین برود یا متزلزل شود ادامه کار سردفتر یا دفتریار موکول به تبدیل ضامن یا دادن وثیقه به شرح ماده (9)خواهد بود.همین حکم در موردی هم جاری است که ارزش یا میزان تضمین به جهتی از جهات کاهش یابد.
ماده 11 - دفترخانه‌ها باید دارای دفاتر ذیل باشند:
1-یک نسخه دفتر ثبت اسناد که پلمپ شده و اسناد در آن ثبت میشود.
2-دفتر راهنما که متضمن اسامی متعاملین و نوع سند شماره و تاریخ سند خواهد بود.
3-دفتر درآمد که به منظور ثبت کلیه وجوهی است که به منظور ثبت سند مقرر است و شماره قبض هزینه‌های مزبور در آن قید میشود.این دفتر از طرف سازمان ثبت پلمپ خواهد شد.
4-دفتر ثبت مکاتبات و تقاضانامه اجرائی و خلاصه معاملات.
5-دفتر ابواب جمعی قبوض سپرده و اوراق بهادار.
6-دفتر گواهی امضاء.
ماده 12 - (اصلاحی 1360/11/27)- 1-دفاتر گواهی امضاء مکلفند رونوشت یا فتوکپی سند گواهیشده را به هزینه متقاضی دریافت و نگاهداری نمایند.
2-دفاتر،مجاز به تصدیق صحت امضاء نوشته‌های مالی نیستند،مقصود از نوشته‌های مالی نوشته‌هایی است که در آن به طور منجز پرداخت وجه نقدی از طرف امضاءکننده تعهد و یا ضمانت شده باشد و یا آنکه موضوع گواهی امضاءشده عین یا منفعت مال غیرمنقول و یا سهام شرکتهای ثبت شده باشد.
3-در مورد تصدیق صحت امضاء مواد 64،66 و 67 قانون ثبت اسناد و املاک لازم الرعایه است.
ماده 13 - (اصلاحی 1360/11/27)- 1-در موارد مرخصی و معذوریت و تعلیق و انفصال موقت سردفتر کفیل دفترخانه از بین دفتریاران واجد شرائط سردفتری و یا سردفتران همان حوزه ثبتی توسط ثبت منطقه تعیین میگردد.
ماده 14 - 1-میزان مرخصی سالانه سردفتر یا دفتریار یک ماه است.
2-(اصلاحی 1360/11/27)ابلاغ مرخصی سردفتر و دفتریار در منطقه ثبتی تهران از طرف سازمان ثبت و در سایر مناطق ثبتی از سوی مدیر کل ثبت منطقه صادر میگردد.
صدور ابلاغ مزبور موکول به درخواست متقاضی و موافقت رئیس واحد ثبتی محل است.
3-در صورتی که سردفتر یا دفتریار از مرخصی سالانه خود استفاده نکند مرخصی مزبور برای او ذخیره میشود و میتواند از مجموع آنها به شرط آنکه از چهار ماه تجاوز نکند یکجا یا به دفعات استفاده کند.در این صورت صدور ابلاغ منوط به پیشنهاد واحد ثبتی و موافقت ثبت منطقه یا سازمان ثبت میباشد.
تبصره(الحاقی 1386/3/8)- سردفترانی که به عضویت اصلی هیأت مدیره کانون سردفتران و دفتریاران انتخاب میشوند،با تصویب و پیشنهاد هیأت مدیره و موافقت رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور،در مدت عضویت،با حفظ سمت از اشتغال در دفترخانه معذور خواهند بود.در این مدت دفترخانه به کفالت اداره و درآمد دفترخانه پس از وضع هزینه‌ها بین کفیل و سردفتر معذور بالسویه تقسیم خواهد شد.حق‌الزحمه سردفتر معذور بابت ایام معذوریت،با تصویب هیأت مدیره کانون و پس از موافقت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور پرداخت خواهد شد.
ماده 15 - در صورتی که سردفتر یا دفتریار به لحاظ عارضه بیماری قادر به انجام وظیفه نباشد باید با ارسال گواهی پزشک معالج به واحد ثبتی محل درخواست مرخصی استعلاجی نماید.در صورتی که مدت بیماری بیش از یک ماه باشد صدور ابلاغ مرخصی استعلاجی منوط به گواهی هیأت پزشکی به انتخاب سازمان ثبت خواهد بود.
ماده 16 - صدور ابلاغ مرخصی فقط برای خروج از کشور موکول به اعلام نتیجه بازرسی دفترخانه و ارائه گواهی تصفیه حساب است مگر در موارد ضروری که در این صورت سازمان ثبت باید با اخذ ضامن یا تضمین کافی اقدام به صدور ابلاغ مرخصی نماید.
ماده 17 - دفتریار کفیل دارای وظائف و حقوق دفتریار اصیل میباشد و تعیین وی با واحد ثبت محل است.
تبصره- تغییر دفتریار از یک دفترخانه به دفترخانه دیگر با موافقت هردو سردفتر و تصویب سازمان ثبت جائز است.
ماده 18 - در نقاطی که دفترخانه منحصر باشد و دفتریار واجد شرائط نباشد دفاتر تحویل رئیس ثبت محل یا یکی از کارمندان به تعیین رئیس ثبت محل میشود.
ماده 19 - جز در موارد تنظیم سند جدید و تکمیل سند ناقص و گواهی امضاء و فسخ سند در سایر موارد انجام امور دفترخانه در زمان تعطیل آن به عهده اداره ثبت است.
تبصره- در مورد تکمیل سند ناقص یا فسخ یا اقاله سند تنظیم‌شده در دفتری که در حال تعطیل است ثبت محل میتواند ابلاغ سیار برای یکی از دفاتر صلاحیتدار صادر نماید.
ماده 20 - رسیدگی مقدماتی در اطراف شکایات واصل با تحقیق در دفترخانه و تنظیم صورت‌مجلس در محل آغاز میگردد.مأمور تحقیق ضمن ارسال صورت‌مجلس تنظیم‌شده گزارش مأموریت خود را برای صدور دستور مقتضی به اداره امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ارسال میدارد.
ماده 21 - در موردی که گزارشهای واصل علیه سردفتران و دفتریاران حاکی از وقوع تخلف باشد هرگاه تحقیقات انجام‌شده برای اخذ تصمیم کافی و وقوع تخلف به نظر اداره امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور محرز باشد آن اداره پرونده را در تهران نزد دادستان انتظامی سردفتران و در مناطق ثبت نزد کسیکه وظائف دادستان انتظامی را در محل انجام میدهد ارسال میدارد.
ماده 22 - هرگاه تحقیقات انجام‌شده کافی نباشد و نیز در مورد شکایات واصل علیه سردفتران و دفتریاران اداره امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور وسیله یکی از مأمورین خود یا سایر مأمورین سازمان ثبت اسناد و املاک کشور یا ثبت محل تحقیقات لازم را انجام میدهد.در صورتی که وقوع تخلف به نظر آن اداره محرز بود به تکلیف مقرر در قسمت اخیر ماده (21)عمل میشود.
ماده 23 - دادستان انتظامی در صورتی که نقصی در پرونده ملاحظه نکند به تنظیم کیفرخواست مبادرت مینماید در غیر این صورت پس از رفع نقص وسیله اداره امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک به تکلیف مزبور عمل میکند.در کیفرخواست باید علاوه بر مشخصات کامل متخلف جریان وقوع تخلف و مواد مورد استناد تصریح گردد.
ماده 24 - کیفرخواست وسیله مأمور ابلاغ ثبت محل به متخلف ابلاغ میشود ترتیب ابلاغ کیفرخواست و دادنامه و سایر اخطارات بر اساس مقررات آیین دادرسی مدنی میباشد.
ماده 25 - 1-مدت پاسخ متخلف به کیفرخواست ده روز از تاریخ ابلاغ میباشد.این مهلت به تقاضای متخلف و تصویب مدیرکل منطقه ثبت و در تهران با تصویب مدیرکل امور اسناد یکبار برای ده روز قابل تمدید است.
2-متخلف در پاسخ کیفرخواست باید کلیه دلائل و اسنادی را که حاکی از برائت خود میداند همراه لایحه به ثبت محل،به اداره کل امور اسناد سازمان ثبت تسلیم کند.
ماده 26 - هرگاه ضمن رسیدگی مقدماتی موضوع رسیدگی بزه تشخیص شود مراتب با تصریح جهات امر به مرجع صالح قضائی اعلام میشود.در صورتی که مرجع صالح قضائی موضوع را بزه تشخیص ندهد اداره امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک مورد را از جهت تخلف انتظامی با توجه به مقررات مربوط مورد رسیدگی قرار خواهد داد.در این صورت تخلف انتظامی تا ابلاغ حکم قطعی مراجع قضائی مشمول مرور زمان نخواهد شد.
ماده 27 - 1-حکم دادگاه انتظامی به متخلف و دادستان ابلاغ میشود.
2-در صورتی که حکم مبنی بر محکومیت متخلف به مجازاتهای انتظامی درجه سه و بالاتر از آن باشد متخلف میتواند ظرف مدت ده روز نسبت به آن دادگاه تجدید نظر انتظامی شکایت کند.این شکایت به دادگاه بدوی انتظامی تسلیم میشود.دادگاه اخیر الذکر پرونده را همراه شکایت مزبور به دادگاه تجدید نظر انتظامی ارسال میدارد.
3-مدت شکایت دادستان نیز نسبت به حکم صادره ده روز از تاریخ ابلاغ است.
ماده 28 - (اصلاحی 1360/11/27)- در مورد اعضاء دادگاه بدوی انتظامی و تجدید نظر و دادستان و دادیاران و اعضاء علی البدل موارد رد همان است که در بندهای«1»،«2»،«3»، «4»،«5»و«6»ماده (208)قانون آیین دادرسی مدنی پیش‌بینی شده است.
ماده 29 - (اصلاحی 1360/11/27)- الف‌تخلفات ذیل موجب توبیخ کتبی با درج در پرونده است.
1-تأخیر در پرداخت وجوه عمومی در صورتی که زائد بر یک هفته نباشد در صورت تأخیر زائد بر یک هفته به مجازات مقرر در بند«ب»و در صورت تأخیر زائد بر پانزده روز متخلف و به مجازات مقرر در بند«ج»این ماده محکوم خواهد شد.
2-تأخیر در ارسال آمار به مراجع مربوطه و در صورت تکرار به مجازات مقرر در بند«ب» محکوم خواهد شد.
3-عدم رعایت حضور در دفترخانه در ساعات مقرر و در صورت تکرار به مجازات مقرر در بند«ب»محکوم خواهد شد.
4-اهمال در نظارت بر امور دفترخانه برای بار اول و در صورت تکرار به مجازات مقرر در بند«ب»و برای بار سوم به مجازات مقرر در بند«ج»محکوم خواهد شد.
5-تمرد دفتریار از انجام دستور قانونی سردفتر برای بار اول و در صورت تکرار به مجازات مقرر در بند«ب»و برای بار سوم به مجازات مقرر در بند«ج»محکوم خواهد شد.
6-رفتار خارج از نزاکت با همکاران یا ارباب‌رجوع برای بار اول و در صورت تکرار به مجازات مقرر در بند«ب»و برای بار سوم به مجازات مقرر در بند«ج»محکوم خواهد شد.
ب(اصلاحی 1361/5/6)- تخلفات ذیل موجب جریمه از 500 ریال تا 20هزار ریال است:
1-غیبت غیرمجاز یا غیرموجه تا مدت سه روز و بیش از آن به مجازات مقرر در بند«ج» محکوم خواهد شد.
2-تأخیر در ارسال خلاصه معامله و اطلاع‌نامه فسخی و رونوشت تقسیم‌نامه و اطلاع‌نامه نکاح و طلاق به اداره ثبت احوال.
3-خودداری غیرموجه از صدور اجرائیه و یا صدور اجرائیه به صورت ناقص به نحوی که موجب تأخیر در کار شود.
4-عدم رعایت مواد مربوطه به تشکیلات دفترخانه.
5-قصور در تبدیل قبوض سپرده و حواله آن به صندوق ثبت.
6-امتناع از ثبت واقعه ازدواج و طلاق و ثبت سند هرچند دلیل امتناع کتبا به متقاضی اعلام شده باشد ولی موضوع از مسائل نظری نبوده واقعا باید سند تنظیم میشده.
7-خودداری از تسلیم رونوشت و مدارک به اشخاصی که حق دریافت آنها را دارند و یا تسلیم آنها به اشخاصی که حق دریافت آنها را ندارند.
8 (اصلاحی 1390/9/8) - وصول حق‌التحریر بیش از تعرفه مصوب برای بار اول.
ج‌تخلفات ذیل موجب انفصال موقت از سه ماه الی شش ماه است:
1-کسر پرداختی در صورتی که با توجه به موازین آن عرفا اشتباه محاسبه تلقی نشود.
2-بردن دفتر اسناد رسمی برای ثبت به خارج از محل دفترخانه بدون مجوز قانونی.
3-ثبت سند در خارج از حوزه مقرر برای دفترخانه‌های اسناد رسمی و ازدواج و طلاق.
4-امتناع از ارسال خلاصه معامله و اطلاع‌نامه فسخی و رونوشت تقسیم‌نامه.
5-امتناع از ارسال آمار.
6-تقصیر در تبدیل قبوض سپرده و صدور حواله آن به صندوق ثبت در صورت احراز سوء نیت.
7-ثبت سند بدون استعلام از ثبت در مواردی که تکلیف به استعلام دارد.
8-تنظیم سند بر خلاف مقررات و بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها.
9-امتناع از معرفی دفتریار مورد قبول سازمان ثبت ظرف مهلت معقولی که ثبت محل تعیین مینماید.
10-عدم قید حقوق دولتی و حق التحریر در دفتر و صدور اسناد تنظیمی.
11-تمرد از اجراء دستورات صادره و خودداری از قبول کفالت دفاتر دیگر در مواردی که از طرف ثبت محل تکلیف میشود.
12 (اصلاحی 1390/9/8) -تکرار تخلف وصول حق‌التحریر بیش از تعرفه مصوب.
دتخلفات ذیل موجب انفصال موقت از شش ماه تا دو سال است:
1-امتناع از پرداخت وجوه عمومی با صدور اخطار لازم و دادن مهلت معقول وسیله واحد ثبتی یا سازمان ثبت اسناد و املاک کشور.
2-امتناع از ثبت سند در صورتی که کتبا دلیل امتناع را به متقاضی تسلیم نکند و یا نوشته فاقد دلیل باشد.
3-تنظیم سند بر خلاف مقررات و بخشنامه‌ها و دستورالعملها بیش از یکبار.
4-عدم قید حقوق دولتی و حق‌التحریر در دفتر و صدور اسناد تنظیمی در صورت تکرار.
5-دخالت مستقیم یا غیرمستقیم سردفتر منفصل یا معلق در امور دفترخانه برای بار اول و در صورت تکرار متخلف به مجازات مقرر در بند«ه‍«این ماده محکوم خواهد شد.
6-عدم مخالفت کفیل دفترخانه از دخالت مستقیم یا غیرمستقیم سردفتر منفصل یا معلق در امور دفترخانه و یا خودداری از اعلام مراتب مذکور به سازمان ثبت اسناد و ثبت محل برای بار اول و در صورت تکرار متخلف به مجازات مقرر در بند«ه‍»این ماده محکوم خواهد شد.
هتخلفات ذیل موجب انفصال دائم:
1-قصور یا تقصیری که منتهی به ثبت سند معارض گردد.
تبصره- در صورت جلب رضای ذینفع و رفع آثار تعارض از طرف متخلف،دادگاه میتواند کیفر او را بر حسب اهمیت موضوع به یکی از دو نوع انفصال موقت تنزل دهد.
2-گرفتن وجوهی غیر از آنچه در قوانین و مقررات تجویز گردیده است.
ماده 30 - 1-محل دفترخانه با انتخاب و موافقت اداره ثبت محل با رعایت فواصل مناسب تعیین میشود.
2-ساعات کار دفترخانه به تناسب فصول از طرف اداره ثبت محل تعیین و به دفترخانه ابلاغ میشود.
3-دفترخانه باید متناسب حجم کار خود علاوه بر اتاقهای کافی برای استقرار سردفتر و دفتریار و کارکنان دفترخانه محلی برای بایگانی منظم اسناد و اوراق خود داشته باشد.
ماده 31 - سهمیه دفتریار از محل درآمد حق‌الثبت تا ششصد ریال تمام آن و از ششصد ریال تا بیست‌هزار ریال دوسوم درآمد مزبور میباشد و بقیه سهم سردفتر خواهد بود و درآمد بیش از بیست‌هزار ریال در اختیار سردفتر میباشد تا به ترتیبی که مقتضی بداند بر اساس لیستی که تنظیم میکند برای کمک و اعاشه به کارکنان دفترخانه پرداخت نماید.
تبصره- در صورتی که دفترخانه فاقد دفتریار باشد سهم دفتریار نیز متعلق به سردفتر خواهد بود.
ماده 32 - هرگاه دفتریار زائد بر یک نفر باشد حقوق او به عهده سردفتر است.2(2)