نظامنامه ماده (2)قانون ازدواج‌شماره 23434

مورخ 1310/8/4 وزارت عدلیه در تعقیب نظامنامه مهرماه 1310
نظر به مدلول ماده 2 قانون ثبت ازدواج و طلاق مصوب 23 مرداد 1310 و در تعقیب نظامنامه دفتر ثبت ازدواج و طلاق مورخه 17 مهرماه 1310 وزارت عدلیه مقرر میدارد:
ماده 1 - ذیل ثبت ازدواج و طلاق در دفتر به امضاء مجری یا مجریان صیغه ازدواج یا طلاق خواهد رسید.
ماده 2 - سند ازدواج یا طلاق برای اینکه سند رسمی محسوب شود لازم است علاوه بر سایر شرائط مقرر در نظامنامه مذکور فوق به امضاء اشخاص ذیل برسد:
1-زن و شوهر در سند ازدواج،شوهر در طلاقنامه.
2-مجری یا مجریان صیغه ازدواج یا طلاق.
3-امضاء دو شاهد یا بیشتر به نحوی که سند مجموعا دارای لااقل شش امضاء باشد.
تبصره- هرگاه زن و شوهر یا بعضی از شهود سواد نداشته باشند به جای امضاء علامت انگشت خواهند گذارد.2(2)