آیین‌نامه ماده اول قانون ازدواج

شماره 9868 مورخ 1312/4/19
وزیر عدلیه نظر به ماده اول قانون ازدواج مقرر میدارد:
ماده 1 - اول- دفتر ازدواج و طلاق از یکدیگر تفکیک شده و هریک از دو دفتر مستقلا تهیه و طبع خواهد شد.
ماده 2 - دوم- صاحبان دفاتر طلاق ممکن است دارای دفتر ازدواج هم باشند.
ماده 3 - سوم- عده دفاتر طلاق هر شهر یا ناحیه از طرف وزارت عدلیه تعیین و اسامی صاحبان آنها برای اطلاع اهالی اعلان خواهد شد.2(2)