نظامنامه مربوط به انتخاب سران دفاتر ازدواج و طلاق


مصوب 1378/8/10 رئیس قوّه قضائیه
ماده 1 - اول- دفاتر ازدواج و طلاق از یکدیگر تفکیک شده و هریک از این دو دفتر جداگانه تهیه و چاپ خواهد شد.
ماده 2 - دوم- اشخاص زیر را میتوان به سردفتری ازدواج از طریق آزمون کتبی و مصاحبه حضوری انتخاب نمود.
1-دارندگان مدرک کارشناسی یا بالاتر در رشته حقوق،علوم ثبتی،الهیات و معارف اسلامی(گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی).
2-دارندگان گواهی پایان سطح عالی با تأیید شورای مدیریت حوزه علمیه قم.
3-دارندگان گواهی افتاء از مراجع مسلم اهل سنت که به تأیید رئیس قوّه قضائیه رسیده باشد.
تبصره 1- افرادی که قبل از تصویب این آیین‌نامه در آزمونهای مربوطه شرکت کرده و قبول شده‌اند صدور ابلاغ آنان موکول به شرکت در مصاحبه حضوری و کسب موفقیت در آن خواهد بود.
تبصره 2- سردفتر ازدواج و طلاق اقلیتهای دینی با رعایت مقررات مربوط به احوال شخصیه آنان و شرائط مندرج در ماده (4)و تبصره(2)آن و پس از معرفی و گواهی مراکز رسمی دینی مربوط منصوب خواهد شد.
ماده 3 - سوم- آزمون کتبی و مصاحبه توسط هیأتی متشکل از اشخاص واجد صلاحیت به پیشنهاد رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و تأیید رئیس قوّه قضائیه به عمل خواهد آمد.
تبصره 1- مواد امتحانی عبارت است از:ادبیات فارسی،عربی،متون فقهی،مقررات مربوط به ازدواج و طلاق،حقوق مدنی،احکام شرعی و اطلاعات عمومی.
تبصره 2- سؤالات مربوط به متون فقه متقاضیان سنی مذهب از کتب فقهی آنان استخراج خواهد شد.
تبصره 3- از افرادی که دارای درجه اجتهاد از مبادی قانونی ذیربط باشند یا اجتهاد آنان به تأیید رئیس قوّه قضائیه رسیده باشد در صورت دارا بودن شرائط صرفا از آنان در خصوص مقررات مربوط به ازدواج و طلاق و حقوق مدنی امتحان به عمل خواهد آمد.
تبصره 4- هزینه برگزاری امتحان مبلغ پنج‌هزار تومان تعیین که پرداخت آن به عهده متقاضی است.
ماده 4 - چهارم- سران دفاتر ازدواج و طلاق باید واجد شرائط زیر باشند:
1-تدین به دین مبین اسلام؛
2-اعتقاد و تعهد به نظام جمهوری اسلامی ایران و اصل مترقی ولایت فقیه و قانون اساسی؛
3-ملتزم به احکام شرعی؛
4-دارا بودن حداقل 25 سال شمسی؛
5-حسن شهرت؛
6-تأهل؛
7-توانایی انجام کار؛
8-داشتن کارت پایان خدمت یا معافیت دائم از خدمت نظام وظیفه عمومی.
تبصره 1- مفاد مواد(12)قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1354 و 62 مکرر اصلاحی قانون مجازات اسلامی مصوب 1377/3/6 نیز مجری خواهد بود.
تبصره 2- اقلیتهای دینی شناخته‌شده باید متدین به مذهب خود باشند.
ماده 5 - پنجم- سردفتر طلاق از بین سردفتران شاغل که حداقل 5 سال سابقه داشته باشند و یا افرادی که علاوه بر شرائط مقرره در این نظامنامه دارای 30 سال سن باشند انتخاب خواهد شد.
تبصره(الحاقی 1385/3/17)- در صورتی که در محل،سردفتر ازدواج واجد شرائط نباشد داشتن حداقل پنج سال سابقه سردفتری ازدواج لازم الرعایه نخواهد بود.
ماده 6 - ششم- کسانی که به سردفتری ازدواج انتخاب میشوند مکلفند حداقل ظرف مدت 3 ماه از تاریخ دریافت ابلاغ نسبت به تأسیس دفترخانه اقدام نمایند و الاّ ابلاغ آنان کان لم یکن تلقی خواهد شد.
ماده 7 - هفتم- نقل و انتقال سردفتران ازدواج و طلاق مطابق مقررات مربوط به نقل و انتقال سردفتران اسناد رسمی خواهد بود.
ماده 8 - هشتم- مرخصی(استحقاقی،استعلاجی)سردفتر ازدواج و طلاق تابع مواد(14 و 15)آیین‌نامه بندهای قانون دفاتر رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران(اصلاحی 1360/11/27)خواهد بود.2(2)