ماده الحاقی به آیین‌نامه اجرائی قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور -
مصوب 1381/10/29 رئیس قو قضائیه
کلیه افرادی که جهت انجام امر بازرسی با سازمان بازرسی کل کشور همکاری مینمایند، موظف به ادای سوگند به شرح زیر بوده و چنانچه ادای سوگند به صورت دسته‌جمعی باشد، مراسم تحلیف در محضر رئیس قوّه قضائیه و یا رئیس سازمان بازرسی کل کشور انجام خواهد شد و در صورتی که فردی برای انجام بازرسی موردی و موقت انتخاب گردد،مراسم مذکور میباید حداقل در حضور دو نفر از مسؤولان سازمان انجام شود.
بِسْمِ اَللّهِ اَلرَّحْمنِ اَلرَّحِیمِ*
من در پیشگاه قرآن کریم به خداوند قادر و متعال که دانای آشکار و نهان است سوگند یاد میکنم که همواره حدود الهی و احکام مقدس شریعت را محترم شمارم و نسبت به نظام جمهوری اسلامی،قانون اساسی و پیروی از ولایت فقیه وفادار،متعهد و ملتزم باشم و تمام هّم خود را جهت انجام مأموریت‌های سازمان بازرسی کل کشور به کار گیرم و اصول عدالت، صداقت،رازداری،حق‌جوئی و حق‌طلبی را مراعات نمایم و از آلودگی به هر امری که با تقوی، پرهیزگاری،شرافت و اخلاق منافات دارد،اجتناب ورزم.
تا انشاء اللّه در زمره اهل صدق و وفا باشم.2(2)