دستورالعمل در رابطه با نحوه،ترتیب و کیفیت بازرسی دستگاهها


مصوب 1382/4/24 رئیس قوّه قضائیه
ماده 1 - لازم است از رویه‌های اعتمادپذیری در شیوه بازرسی از قبیل قبول گزارشهای کتبی و رسمی مدیران و توزیع فرمهای دقیق مناسب و تنظیم و تکمیل نمودن آنها از طرف مسؤولان دستگاهها استفاده شود.
ماده 2 - از بازرسی مسائل و مواردی که ارتباطی به وظیفه اصلی دستگاه مورد بازرسی ندارد خودداری شود.
ماده 3 - اصل در بازرسی عدم دخالت در امور شخصی و خانوادگی مقامات یا مسؤولین مورد بازرسی است و گروه بازرسی نبایستی به اموری که چندان ارتباطی با موفقیت و کارآمدی آن دستگاه و مدیریت ندارد وارد شود.
ماده 4 - حفظ و تقویت حرمت و جایگاه مسؤولان و مدیران لازم است مراعات شود و از هرگونه عملی که منجر به تضعیف آن دستگاه و ایجاد جو و شایعه مینماید پرهیز شود.
ماده 5 - هرگونه اهانت و تهدید و تهمت و افترا به مدیران و پرسنل دستگاه‌ها چه قبل از بازرسی و چه حین بازرسی و چه بعد از آن ممنوع است،تخلف از این امر موجب تعقیب قانونی خواهد بود.
ماده 6 - از هرگونه دستور شفاهی یا کتبی مبنی بر توقیف پروژه‌ها و برنامه‌های عمرانی و اجرائی بایستی خودداری شود مگر در مواردی که به حکم قانون لازم است این کار انجام گردد آن هم با رعایت صرفه و صلاح بیت المال و در نظر گرفتن همه جهات.
ماده 7 - در بازرسیها لازم است از نیروهای کارشناس و تیمهای تخصصی کارآمد و سابقه‌دار و دارای مدرک تحصیلات عالی و متعهد و با تجربه استفاده شود و از بکارگیری نیروهائی که ممکن است در انجام بازرسی به هر طریق ذینفع باشند بایستی خودداری گردد.
ماده 8 - لازم است برخوردها با رعایت اخلاق اسلامی و شؤون مدیران انجام پذیرد.
ماده 9 - از هرگونه پیش‌داوری و اظهار نظر قضائی در مورد انتساب جرم یا تخلف به مدیران قبل از انجام بازرسی و بررسی کامل قضیه و قطعی شدن آن و گزارش به رئیس سازمان بایستی خودداری شود.
ماده 10 - بازرسی از عملکرد مدیران ارشد دستگاه‌ها(از قبیل وزرا و معاونان رؤسای سه قوه) توسط ریاست سازمان و یا با حضور نماینده ویژه ایشان توسط هیأت بازرسی انجام گردد.
ماده 11 - لازم است نتیجه نهائی بازرسی قبل از ارسال برای ریاست قوّه قضائیه یا سایر مراجع قانونی دیگر به رئیس آن دستگاه که مورد بازرسی قرار گرفته ابلاغ گردد و نظرات و دفاعیات او نیز در جلسه‌ای با حضور ریاست سازمان بازرسی یا نماینده ویژه ایشان استماع و بررسی شده و ضبط و ثبت گردد و سپس همراه اصل گزارش برای مقامات مسؤول کشور ارسال شود.
ماده 12 - بازرسان یا تیمهای بازرسی مسؤولیت گزارشات و بازرسیهای خود را از جهت انتساب جرم یا تخلف در دادگاه به عهده دارند باید در مقابل عملکرد خود پاسخگو باشند.
ماده 13 - در انجام بازرسی گروه بازرسی تنها به نقائص و تخلفات مدیران و پرسنل دستگاه بسنده نکرده و کارهای مثبت و خوب انجام شده را نیز جهت اعلام به مراجع مربوطه به منظور تشویق مدیران و سایر پرسنل مورد توجه قرار دهند.
ماده 14 - به طور کلی بازرسی باید در چهارچوب قانون برنامه‌های مصوب پنج ساله و اهداف آن باشد و دقت شود چه نسبت از آن اهداف انجام گرفته است.
ماده 15 - میزان اشکالات به کل عملیات محاسبه و عملکرد هر دستگاه مورد توجه قرار گیرد و به درصد اعلام گردد.
ماده 16 - هزینه‌های انجام شده هر پروژه با برآورد اولیه و سایر پروژه‌های مشابه و زمان اجرائی عملیات محاسبه گردد.
ماده 17 - لازم است با دستگاههائی که نهاد بازرسی دارند هماهنگی لازم به عمل آید و در حد امکان از نیروهای آنها استفاده شود.
ماده 18 - بازرسیها و سؤال و جوابها از مدیران و مسؤولان دستگاهها بازرسی شده و به صورت کتبی و یا تنظیم صورت‌مجلس انجام گیرد.
2(2)