آیین‌نامه راجع به دفتر راهنمایی کانون وکلاء


مصوب 1317
نظر به اینکه بین مراجعهکنندگان به عدلیه و یا اداره ثبت اسناد و املاک اشخاصی یافت میشوند که از قوانین و سایر مقررات بیاطلاع بوده و تمکن کافی هم برای مراجعه به وکیل عدلیه ندارند و به این ترتیب نمیتوانند از وسائلی که قانون در دسترس آنها گذاشته استفاده نموده به حق خود برسند وزارت عدلیه به شرح سواد پایین،دفتر راهنمائی برای هدایت آنها تشکیل و انجام این امر را به عهده کانون وکلاء قرار داده تا وظیفه مهمی را که وکلاء عدلیه در کمک به احقاق حق دارند نسبت به تمام طبقات اعم از اینکه قادر به دادن حق‌الوکاله باشند یا نه به طور تساوی انجام دهند.بنابراین بعدها کسانی که دارای تمکن کافی نیستند اگر احتیاج به مراجعه به مقامات قضائی و یا ثبتی پیدا میکنند میتوانند به دفتر راهنمائی رجوع نمایند.دفتر راهنمائی سعی میکند نسبت به درخواست‌هایی که میرسد خود رسیدگی و تعیین تکلیف مساعدتهای معنوی نماید و اگر دید برای احقاق حق دخالت وکیل عدلیه لازم است به قسمت معاضدت قضائی صاحب کار را هدایت میکند تا وکیل مجانی برای او انتخاب شود.
ماده 1 - کسانی که تمکن کافی برای مراجعه به وکیل عدلیه ندارند و همچنین ادارات عام‌المنفعه و بنگاههایی که به منظور امور خیریه درست شده از راهنمائی استفاده میکنند.
ماده 2 - راهنمائی نسبت به کلیه دعاوی که در عدلیه اعم از دوایر جزائی یا حقوقی طرح شده و یا طرح میشود و همچنین نسبت به اموری که در دوایر اجراء مطرح است و یا میبایستی طرح گردد و نسبت به مسائل راجع به ثبت املاک و اعتراض بر آن و اسناد لازم‌الاجراء ممکن است به عمل آید.
ماده 3 - تقاضای راهنمائی ممکن است کتبی باشد یا شفاهی و هیچ هزینه به آن تعلق نمیگیرد مرجع این تقاضانامه دفتر کانون وکلاء است وقتی این تقاضا قبول میشود که تقاضاکننده عدم تمکن خود را برای رجوع به وکیل اعلام نماید.
ماده 4 - دفتر راهنمائی تشکیل میشود از یک نفر رئیس و به عده کافی از بین مأمورین قضائی و کارآموزان یا وکلاء و یا سایر کسانی که اطلاعات حقوقی دارند اعضاء خواهد داشت.
ماده 5 - همینکه درخواست از دفتر راهنمائی به عمل آمد خلاصه آن در دفتر مخصوص ثبت شده رئیس دفتر شخصا یا به وسیله یکی از اعضاء آن را مورد بررسی قرار داده و به صاحب کار راهنمائی میکند که چه اقدامی میبایستی برای انجام کار خود به عمل آورد و به چه مرجعی میبایستی رجوع نماید.
ماده 6 - راهنمائی به مسؤولیت رئیس دفتر راهنمائی به عمل میآید اگرچه از طرف اعضاء اقدام به آن شده باشد.
ماده 7 - راهنمائی ممکن است کتبی یا شفاهی باشد در هر حال خلاصه آن باید در دفتر قید شود.
ماده 8 - راهنمائی فقط جنبه مشاوره را داشته و مسؤولیت حقوقی برای رئیس راهنمائی و یا کانون وکلاء ایجاد نمیکند ولی ارتکاب خبط در راهنمائی موجب تخلف انتظامی خواهد بود.
ماده 9 - اگر دفتر راهنمائی دید که مراجعهکننده مدرکی برای اثبات ادعای خود ندارد در ضمن راهنمائی این نکته را خاطرنشان مینماید که دعوای او ممکن است به نتیجه مطلوب نرسد.
ماده 10 - اگر در اثر راهنمائی احتیاج به معاضدت قضائی پیدا شد مراجعهکننده به معاضدت قضائی هدایت شده و ضمنا به او اعلام خواهد شد که اظهار عدم تمکن از نظر معاضدت قضائی کافی نیست و باید دلائلی که بر اعسار خود دارد به معاضدت قضائی ارائه بدهد تا وکیلی برای او انتخاب شود.
ماده 11 - هیأت مدیره کانون وکلاء مأمور اجراء این آیین‌نامه است.2(2)