قانون نحوه وصول مطالبات بانکها


مصوب 1368/10/5 مجمع تشخیص مصلحت نظام
ماده 1 - کلیه وجوه و تسهیلات مالی که بانکها تا تاریخ اجراء قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 1362/6/8 مجلس شورای اسلامی به اشخاص حقیقی و حقوقی تحت هر عنوان پرداخت نموده‌اند اعم از آنکه قراردادی در این خصوص تنظیم شده یا نشده باشد و مقرر بوده است که بدهکار در سررسید معینه تسهیلات مالی و وجوه دریافتی را اعم از اصل و سود و سایر متفرعات مسترد دارد بر اساس مقررات و شرائط زمان اعطای این وجوه و تسهیلات قابل مطالبه و وصول است.کلیه محاکم دادگستری و مراجع قضائی و دوایر اجراء ثبت مکلفند طبق مقررات و شرائط زمان اعطای وجوه و تسهیلات رسیدگی و نسبت به صدور حکم و وصول مطالبات بانکها اعم از اصل و هزینه‌ها و خسارات و متفرعات متعلقه(خسارت تأخیر تأدیه،جریمه عدم انجام تعهد و غیره)اقدام نمایند.
ماده 2 - در خصوص دعاوی که قبلا راجع به مطالبات بانکها نزد مراجع قضائی مطرح و منجر به صدور حکم شده است و هزینه‌ها و متفرعات و جریمه تأخیر تأدیه و جزای تخلف از شرط متعلقه که وصول آن به نفع بانک مورد لحوق حکم واقع نشده است،بانکها میتوانند تقاضای تصحیح حکم را از مرجع صادرکننده حکم بنمایند و مرجع صادرکننده حکم مکلّف است وفق مقررات این قانون رسیدگی و احکام صادره را تصحیح نماید.مقررات این قانون در مورد دعاوی که در حال حاضر در محاکم مطرح رسیدگی است نیز اعمال میگردد.
تبصره- دوایر اجراء ثبت اسناد و املاک مکلفند بر اساس مفاد اسناد و قراردادهای تنظیمی بین بانکها و مشتریان که منجر به صدور اجرائیه شده اعم از آنکه عملیات اجرائی خاتمه پیدا کرده یا در جریان اجراء باشد،نسبت به وصول خسارات تأخیر تأدیه و سایر متفرعات و هزینه‌های مربوط طبق مقررات این قانون عمل نمایند.2(1)