از قانون تشکیل صندوق تعاون وکلاء و تأمین هزینه‌های کانون وکلاء دادگستری


مصوب 1350/3/31 با اصلاحات بعدی

مواد 1 و 2

به موجب ماده 18 قانون تشکیل صندوق حمایت وکلاء و کارگشایان دادگستری مصوب 1355/10/29 صریحا نسخ شده است.
ماده 3 - وکلاء دادگستری و کارگشایان مرکز و استانها باید هر ساله مبلغی به عنوان حق عضویت به کانون وکلاء دادگستری حوزه خود بپردازند.
ماده 4 - هریک از وکلاء دادگستری و کارگشایان باید هنگام پرداخت حق تعاون مذکور در ماده (2)این قانون مبلغی هم معادل نصف آن پرداخت نمایند.
وجوه حاصله از اجراء این ماده و ماده 3 به مصرف تأمین هزینه‌های کانون وکلاء دادگستری مربوط خواهد رسید.

ماده 5 - کلیه وزارتخانه‌ها و سازمانهای دولتی و مؤسسات وابسته به دولت و شهرداریها و بانکها و شرکتهای وابسته به آنها مکلفند موقع کسر مالیات و ابطال تمبر مالیاتی وجوه مندرج در مواد 2 و 4 را وصول کنند و هر ماه به کانون وکلاء حوزه مربوط ارسال دارند.
ماده 6 - صدور پروانه وکلاء دادگستری و کارگشایان و ثبت و تمدید مدت اعتبار آن موکول به پرداخت وجوه مذکور در این قانون است و هیچ وکیلی قبل از تمدید مدت اعتبار پروانه خود حق وکالت ندارد.
ماده 7 - نحوه تشکیل و اداره صندوق تعاون و مصرف وجوه آن و همچنین تعیین میزان و طرز وصول حق عضویت سالانه و شرائط معافیت از آن به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که از طرف هیأت مدیره کانون وکلاء دادگستری مرکز تهیه میشود و پس از تصویب وزیر دادگستری قابل اجراء است.
2(1)