تصویب‌نامه اجازه انعقاد قرارداد وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی با وکلاء دادگستری جهت اقامه یا تعقیب یا دفاع دعاوی


مصوب 1345/7/30 هیأت وزیران
هیأت وزیران در جلسه مورخ 1345/7/30 بنا به پیشنهاد شماره 13119 مورخ 1345/5/12 وزارت دارائی تصویب نمودند:
1-وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی وابسته به دولت(به شرح فهرست ضمیمه)جهت اقامه یا تعقیب یا دفاع دعاوی مربوط به خود در محاکم و مراجع قانونی یا مشاوره حقوقی مجازند با وکلاء دادگستری قرارداد منعقد کنند.
2-قراردادهای مذکور بر دو نوع است:
الف‌برای مورد خاص
ب‌برای مدت معیّن
3-حق‌الوکاله وکلائی که برای مورد خاص به آنان وکالت داده میشود نباید حداکثر از میزان مقرر در آیین‌نامه حق‌الوکاله تجاوز کند.
4-قراردادهای وکالت یا مشاوره حقوقی برای مدت معیّن حداکثر به مدت یکسال منعقد خواهد شد و در صورت لزوم قابل تمدید است.
7-وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت در صورت اقتضاء میتوانند در قرارداد وکالت برای مدت معیّن ذکر نمایند که علاوه بر پرداخت حق‌الوکاله مقطوع ماهانه در مورد هر دعوی چنانچه حکم نهائی به سود دولت صادر گردد و محکوم علیه به تأدیه خسارت حق‌الوکاله محکوم و حق‌الوکاله وصول شود تا پنجاه درصد آن از محل اعتبار مربوط به وکیل یا وکلائی که در دعوی مداخله داشته‌اند با رعایت آیین‌نامه حق‌الوکاله پرداخت شود.
9-ارجاع پست سازمانی به وکلاء دعاوی ممنوع است.
10-قراردادهائی که سازمانهای دولتی قبل از تصویب این آیین‌نامه با وکلاء دعاوی منعقد کرده‌اند تا پایان مدت معتبر است.
>3940102000101<...


>3940102000102<...2(3)