از قانون اجازه وکالت دادگستری به افسران قضائی لیسانسیه حقوق بازنشسته نیروهای مسلح


مصوب 1351/8/29
ماده واحده - افسران نیروهای مسلح که واجد شرائط زیر باشند پس از بازنشستگی با رعایت مقررات ماده (10)قانون استقلال کانون وکلاء مصوب اسفندماه 1333 میتوانند بدون طی کارآموزی به کار وکالت بپردازند و کانون وکلاء دادگستری به این قبیل افسران پروانه وکالت درجه یک اعطا خواهد کرد:
الف‌دارا بودن حداقل دانشنامه لیسانس در رشته حقوق.
ب‌دارا بودن حداقل پنج سال سابقه خدمت متوالی و یا هشت سال خدمت متناوب در مشاغل سازمانی قضائی زیر:
1-رئیس و عضو دادگاه عالی انتظامی و دادستان و دادیار دادسرای انتظامی قضات ارتش.
2-دادستان ارتش و معاون او.
3-رئیس و عضو دادگاه‌های نظامی.
4-دادستان و دادیار و بازپرس و معاون بازپرس نظامی.2(1)