اساسنامه صندوق حمایت وکلاء و کارگشایان دادگستری


مصوب 1357/3/9 شورای عالی تأمین اجتماعی

فصل اول

ماده 1 - صندوق حمایت وکلاء و کارگشایان دادگستری که در این اساسنامه به اختصار «صندوق»نامیده میشود به منظور اجراء وظائف مقرر در قانون تشکیل صندوق حمایت وکلاء و کارگشایان دادگستری مصوب بیست و نهم دیماه 1355 به موجب این اساسنامه تشکیل و اداره میشود.
ماده 2 - صندوق دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی و اداری است.
ماده 3 - مرکز اصلی صندوق در تهران است و میتواند در هریک از نقاط دیگر ایران شعبه ایجاد کند یا از میان وکلاء دادگستری مقیم در محل نمایندگانی برای خود انتخاب نماید.

فصل دوم‌ارکان صندوق

ماده 4 - ارکان صندوق عبارت است از:
الف‌مجمع عمومی
ب‌هیأت مدیره
ج‌بازرس(حسابرس)

مجمع عمومی

ماده 5 - مجمع عمومی صندوق از اشخاص زیر تشکیل میشود:
الف‌سه نفر نماینده دولت که دو نفر به پیشنهاد وزیر بهداری و بهزیستی و تصویب شورای عالی تأمین اجتماعی انتخاب میشود و یک نفر را وزیر دادگستری انتخاب مینماید.
ب‌سه نفر نماینده از کانون وکلاء مرکز.
جیک نفر نماینده از هریک از کانونهای وکلاء آذربایجان و فارس.
دیک نفر نماینده از هریک از کانونهائی که بعدا به وجود آیند.
تبصره- در صورتی که در اثر تشکیل کانونهای وکلاء جدید تعداد اعضاء مجمع عمومی زوج گردد مادام که این حالت وجود دارد یک نفر از وکلاء دادگستری مقیم مرکز(که حایز شرائط انتخاب شدن به عضویت هیأت مدیره کانون باشد)به انتخاب شورای عالی تأمین اجتماعی به عضویت مجمع عمومی انتخاب میشود.
ماده 6 - مقاماتی که طبق ماده (5)نمایندگانی برای شرکت در مجمع عمومی انتخاب میکنند در هر موقع میتوانند نمایندگان خود را تغییر دهند ولی مادام که نمایندگان انتخاب شده تغییر نیافته‌اند و تغییر آنها به اطلاع صندوق نرسیده است در این سمت باقی بوده و صندوق برای تشکیل مجامع عمومی خود اعم از عادی یا فوق العاده از همان اشخاص دعوت مینماید.
ماده 7 - کانونهای وکلاء دادگستری میتوانند برای شرکت در مجامع عمومی نمایندگانی از بین اعضاء هیأت مدیره خود یا از بین سایر وکلاء دادگستری انتخاب کنند.
ماده 8 - مجمع عمومی به طور عادی همه ساله در خردادماه و بهمن‌ماه بر حسب دعوت هیأت مدیره صندوق و به طور فوق العاده بر حسب دعوت هیأت مدیره صندوق و یا تقاضای شورای عالی تأمین اجتماعی و یا تقاضای هریک از کانونهای وکلاء عضو تشکیل میشود.
ماده 9 - وظائف مجمع عمومی عبارت است از:
1-انتخاب هیأت مدیره صندوق و بازرس(حسابرس).
2-تصویب برنامه‌های صندوق با توجه به خط مشی تعیین‌شده از طرف شورای عالی تأمین اجتماعی.
3-تصویب بودجه صندوق.
4-بررسی گزارشهای مالی و ترازنامه صندوق و تصویب آن.
5-تصویب تشکیلات صندوق.
6-تصویب مقررات و آیین‌نامه‌های اداری و استخدامی و مالی صندوق و آیین‌نامه معاملات صندوق.
7-پیشنهاد تغییر و یا اصلاح اساسنامه صندوق طبق ماده (4)قانون تشکیل صندوق حمایت وکلاء و کارگشایان دادگستری جهت بررسی و تصویب شورای عالی تأمین اجتماعی.
8-اظهار نظر یا اتخاذ تصمیم در مورد مسائلی که از طرف هیأت مدیره مطرح میگردد.
9-رسیدگی به اعتراضات بیمه‌شدگان از تصمیمات و اقدامات هیأت مدیره صندوق.

هیأت مدیره

ماده 10 - هیأت مدیره صندوق از سه نفر تشکیل میشود که برای مدت سه سال توسط مجمع عمومی و از بین وکلاء دادگستری مقیم مرکز که حایز شرائط انتخاب شدن به عضویت هیأت مدیره کانون وکلاء هستند انتخاب میشوند.
ماده 11 - تجدید انتخاب اعضاء هیأت مدیره بیش از دو دوره متوالی ممنوع است.
تبصره- مادام که مجمع عمومی هیأت مدیره جدیدی انتخاب نکرده است هیأت مدیره سابق حتی در صورت انقضاء مدت مأموریت مکلّف است به کار خود ادامه بدهد.
ماده 12 - هیچیک از وکلاء دادگستری نمیتواند سمت عضویت هیأت مدیره صندوق را با عضویت هیأت مدیره کانون وکلاء و یا عضویت مجمع عمومی صندوق توأما داشته باشد.
ماده 13 - هیأت مدیره در اولین جلسه و از بین اعضاء خود یک نفر را به سمت رئیس هیأت مدیره و مدیر عامل و یک نفر را به سمت نایب رئیس و یک نفر را به سمت خزانه‌دار انتخاب مینماید.
ماده 14 - وظائف هیأت مدیره عبارت است از:اجراء برنامه‌ها و تصمیمات مجمع عمومی و تهیه و تنظیم بودجه و برنامه و گزارشهای مالی و پیشنهاد آن به مجمع عمومی،موافقت با استخدام کارکنان موظف صندوق و اتخاذ تصمیم در مورد افتتاح شعب و تعیین نمایندگان صندوق و اتخاذ تصمیم در مورد پیشنهادهای مدیر عامل و نظارت بر امور صندوق و نحوه انجام وظائف مدیر عامل و موافقت با اعطای حق امضاء به کارکنان موظف صندوق و تصویب معاملات صندوق.
ماده 15 - اداره امور جاری صندوق با رئیس هیأت مدیره و مدیر عامل و در غیاب او با نایب رئیس است و کلیه کارکنان صندوق تحت نظر و ریاست نامبرده انجام وظیفه مینمایند.اجراء مصوبات هیأت مدیره بر عهده مدیر عامل است مدیر عامل در مورد معاملات تا دویست هزار ریال شخصا حق اتخاذ تصمیم دارد.
ماده 16 - کلیه مکاتبات عادی صندوق با امضاء مدیر عامل و در غیاب او با امضاء نایب رئیس صادر میشود.اوراق بهادار و اسناد مالی و دریافت و پرداخت وجوه و امضاء قراردادها و اسناد تعهدآور دیگر با امضاء خزانه‌دار و به اتفاق مدیر عامل و در غیاب مدیر عامل به امضاء نایب رئیس معتبر است.
ماده 17 - در صورتی که حجم کارهای صندوق ایجاب نماید هیأت مدیره میتواند یک نفر مدیر فنی برای صندوق استخدام کند و تمام یا قسمتی از وظائف مربوط به مدیر عامل را بر عهده او محول دارد.
مدیر فنی مذکور تحت نظر مدیر عامل وظائف محوله را انجام خواهد داد و تابع مقررات استخدامی صندوق خواهد بود.
ماده 18 - بازرس(حسابرس)صندوق از بین اشخاص حقیقی یا حقوقی برای مدت یک سال توسط مجمع عمومی تعیین میگردد.
ماده 19 - وظائف و اختیارات بازرس(حسابرس)عبارت است از:
-نظارت بر حسن اجراء مقررات این اساسنامه و تطبیق عملیات مالی صندوق با مقررات آن.
-اظهار نظر راجع به گزارش مالی و ترازنامه صندوق.
تبصره- هیأت مدیره موظف است نظرات حسابرس را عینا ضمن گزارش سالانه خود به شورای عالی تأمین اجتماعی ارسال دارد.
ماده 20 - بارزس(حسابرس)برای انجام دادن وظائف خود میتواند به دفاتر و پرونده‌ها و اسناد صندوق مراجعه کند و مدیر عامل موظف است مدارک موردنیاز یا توضیحاتی را که لازم تشخیص دهد در اختیار بازرس(حسابرس)قرار دهد.در صورتی که بازرس(حسابرس)در اداره امور صندوق عملی خلاف مقررات مشاهده نماید نظرات خود را به هیأت مدیره اعلام خواهد نمود و در صورتی که هیأت مدیره نظرات بازرس(حسابرس)را رعایت نکند بازرس(حسابرس)مراتب را طی گزارش به اطلاع مجمع عمومی خواهد رساند.
ماده 21 - اعضاء مجمع عمومی و اعضاء هیأت مدیره و مدیر عامل وظائف خود را افتخاری انجام میدهند و همچنین بازرس(حسابرس)در صورتی که از بین وکلاء دادگستری انتخاب شده باشد هرگاه بازرس(حسابرس)وکیل دادگستری نباشد تعیین حق الزحمه او بر عهده مجمع عمومی است.
ماده 22 - منابع درآمد صندوق عبارت است از:
الف‌حق بیمه مقرر در آیین‌نامه موضوع ماده (8)قانون تشکیل صندوق حمایت وکلاء و کارگشایان دادگستری.
ب‌درآمد حاصل از به کارانداختن وجوه و ذخائر صندوق.
ج‌وجوه حاصل از خسارت تأخیر در پرداخت حق بیمه.
دکمکها و هدایایی که از طرف اشخاص حقیقی یا حقوقی به صندوق داده میشود.
ماده 23 - کلیه وجوه اموال و دارایی و تعهدات صندوق تعاون وکلاء دادگستری که بر طبق آیین‌نامه مصوب سوم اسفندماه 1346 وزیر دادگستری تشکیل گردیده به صندوق موضوع این اساسنامه منتقل میگردد.

فصل چهارم -مقررات مالی

ماده 24 - هیأت مدیره موظف است تا پایان دیماه هر سال بودجه سال بعد صندوق را که شامل درآمدها و هزینه‌های صندوق میباشد طبق دستور و فرم مصوب شورای عالی تأمین اجتماعی و با رعایت ماده (27)این اساسنامه تنظیم و برای تصویب به مجمع عمومی پیشنهاد نماید.
ماده 25 - هیأت مدیره مکلّف است در تنظیم بودجه درآمد صندوق را پیش‌بینی و هزینه‌ها را به شرح زیر معیّن نماید:
الف‌مستمریها شامل:
1-مستمری از کارافتادگی.
2-مستمری بازنشستگی.
3-مستمری بازماندگان.
ب‌هزینه‌های پرسنلی و اداری که نباید جمعا از سه درصد درآمد کل وصولی صندوق بابت حق بیمه در همان سال تجاوز نماید.
ج‌هزینه‌های مربوط به ذخیره بازنشستگی کارکنان صندوق و پرداخت مستمری بازنشستگی کارکنان صندوق.
تبصره- کارکنان فعلی صندوق تعاون وکلاء به صندوق موضوع این آیین‌نامه منتقل و سوابق خدمت آنان در صندوق فعلی جزء سوابق خدمت صندوق منظور میشود و ذخیره بازنشستگی آنان نیز تحت همین عنوان به صندوق منتقل میشود.
ماده 26 - گزارش مالیترازنامه سالانه و صورت دارایی و بدهی صندوق باید حداکثر تا پایان فروردین‌ماه سال بعد توسط هیأت مدیره تهیه و جهت بازرس(حسابرس)ارسال گردد.
تبصره- حسابرس مکلّف است نسخه‌ای از نظرات(گزارش)خود را در مورد ترازنامه سالانه و گزارش مالی و صورت دارایی و بدهی صندوق حداکثر یک ماه از تاریخ دریافت آن به هیأت مدیره تسلیم کند.
ماده 27 - هیأت مدیره موظف است ظرف ده روز از تاریخ وصول نظرات بازرس(حسابرس) گزارش مالی،ترازنامه و صورت دارایی و بدهی را به انضمام یک نسخه از نظرات بازرس (حسابرس)و گزارش اقدامات جهت اعضاء مجمع عمومی ارسال و مجمع عمومی را برای تشکیل جلسه دعوت نماید.
ماده 28 - سال مالی صندوق از اول فروردین‌ماه هر سال تا پایان اسفند همان سال خواهد بود مگر در سال اول که مبداء آن تاریخ تشکیل صندوق است.
ماده 29 - درآمد و سپرده‌های ثابت و جاری و ذخائر صندوق و به طور کلی تمام وجوه متعلق به صندوق باید منحصرا در بانکهای دولتی ایداع و نگهداری شود.
این اساسنامه مشتمل بر 29 ماده و 5 تبصره در جلسه مورخ 1357/3/9 به استناد ماده (4)قانون تشکیل صندوق حمایت وکلاء و کارگشایان دادگستری به تصویب شورای عالی تأمین اجتماعی رسید و از تاریخ تشکیل قابل اجراء میباشد.2(1)