آیین‌نامه اصلاح آیین‌نامه اجرائی«ماده 10 قانون تشکیل صندوق حمایت وکلاء و کارگشایان دادگستری مصوب 29 دیماه 1355»


مصوب 1388/2/12 رئیس قوّه قضائیه
ماده 1 - وکالت تسخیری وکالتی است که از طرف دادگاه در امور کیفری برای دفاع از متهم به وکلا ارجاع میشود.
ماده 2 - نیاز به وکیل از طریق رئیس کل دادگستری به کانون وکلای دادگستری یا مرکز امور مشاوران حقوقی،وکلا و کارشناسان قوه قضائیه استان مربوط اعلام میشود تا نسبت به تعیین و معرفی وکیل اقدام شود.
ماده 3 - وکالت معاضدتی وکالتی است که از طرف کانون وکلای دادگستری یا مرکز امور مشاوران حقوقی،وکلا و کارشناسان قوه قضائیه برای امور حقوقی با رعایت مقررات فصل دوم آیین‌نامه قانون وکالت مصوب 1316/3/19 به وکلا ارجاع میشود.
ماده 4 - میزان حق الوکاله قابل پرداخت برای هر مورد وکالت تسخیری و یا معاضدتی مبلغ دو میلیون ریال است.
ماده 5 - دستورالعمل نحوه پرداخت،توسط کانون وکلای مرکز و مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضائیه مشترکا تهیه و اجراء خواهد شد.
ماده 6 - در وکالت تسخیری اگر تعداد جلسات دادرسی بیشتر از دو جلسه بشود برای هر جلسه اضافی مبلغ پانصد هزار ریال و در صورتی که در یک پرونده وکالت بیش از دو نفر متهم به وکیل ارجاع شود برای هر متهم از نفر دوم به بعد مبلغ یک میلیون ریال علاوه بر مبلغ مذکور در ماده 4 به وکیل پرداخت خواهد شد.
ماده 7 - هزینه سفر وکلا برای شرکت در جلسات دادگاه در صورتی که محل دادگاه خارج از محل دفتر و اشتغال وکیل باشد بر اساس آیین‌نامه هزینه سفر قضات دادگستری پرداخت میگردد.
ماده 8 - حق الوکاله و هزینه سفر وکالت تسخیری با گواهی دادگاه و در وکالت معاضدتی با گواهی اداره معاضدت و تأیید کانون وکلای دادگستری یا مرکز امور مشاوران حقوقی،وکلا و کارشناسان قوه قضائیه پرداخت خواهد شد.
ماده 9 - اداره کل بودجه و تشکیلات قوه قضائیه همه ساله 25%اعتبار مورد نیاز حق الوکاله وکالت‌های تسخیری و معاضدتی را که توسط کانون وکلای دادگستری مرکز و مرکز امور مشاوران حقوقی،وکلا و کارشناسان قوه قضائیه برآورد و پیشنهاد میگردد در لایحه بودجه منظور تا پس از تصویب بر اساس موافقتنامه بودجه جاری مصوب و از طریق ذیحسابی دادگستری به طور مساوی به صورت تنخواه‌گردان در اختیار کانون وکلای دادگستری و مرکز مشاوران حقوقی،وکلا و کارشناسان قوه قضائیه قرار داده و با توجه به اسناد پرداخت شده موجودی را تا حداقل 25%مذکور تکمیل نماید.
ماده 10 - میزان حق الوکاله تعیین شده در این آیین‌نامه هر سال یک بار با توجه به شاخص تورم تجدید نظر و تعدیل خواهد شد.
ماده 11 - با تصویب این آیین‌نامه آیین‌نامه‌های قبلی ملغی الاثر میگردد.
ماده 12 - این آیین‌نامه در اجرای ماده 10 قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری مصوب 1355 در 12 ماده بنا به پیشنهاد مورخ 1387/10/15 کانون وکلای دادگستری مرکز و اصلاحات پیشنهادی مرکز مشاوران حقوقی،وکلا و کارشناسان در تاریخ 1388/2/12 به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید.
رئیس قوه قضائیه‌سید محمود هاشمی شاهرودی2(2)