قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری


مصوب 1376/1/17
ماده 1 - از تاریخ تصویب این قانون کانونهای وکلاء دادگستری جمهوری اسلامی ایران مکلفند حداقل یک بار در سال نسبت به پذیرش متقاضیان پروانه کارآموزی وکالت از طریق آزمون با آگهی در جراید اقدام نموده و حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از برگزاری آزمون ضمن اعلام نتایج قطعی نسبت به صدور پروانه کارآموزی وکالت برای پذیرفته‌شدگان اقدام نمایند.
تبصره- تعیین تعداد کارآموزان وکالت برای هر کانون بر عهده کمیسیونی متشکل از رئیس کل دادگستری استان،رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب و رئیس کانون وکلاء مربوط میباشد که به دعوت رئیس کانون وکلاء هر کانون،حداقل یک بار در سال تشکیل و اتخاذ تصمیم مینماید.
ماده 2 - برای اشخاصی پروانه کارآموزی وکالت صادر میشود که علاوه بر دارا بودن دانشنامه لیسانس یا بالاتر حقوق یا فقه و مبانی حقوق اسلامی یا معادل آن از دروس حوزوی و دانشگاهی دارای شرائط ذیل باشند:
الف‌اعتقاد و التزام عملی به احکام و مبانی دین مقدس اسلام.
ب‌اعتقاد و تعهد به نظام جمهوری اسلامی ایران،ولایت فقیه،قانون اساسی.
ج‌نداشتن پیشینه محکومیت مؤثر کیفری.
دنداشتن سابقه عضویت و فعالیت در گروههای الحادی و فرق ضاله و معاند با اسلام و گروههایی که مرامنامه آنها مبتنی بر نفی ادیان الهی میباشد.
هعدم وابستگی به رژیم منحوس پهلوی و تحکیم پایه‌های رژیم طاغوت.
وعدم عضویت و هواداری از گروهکهای غیرقانونی و معاند با جمهوری اسلامی ایران.
زعدم اعتیاد به مواد مخدر و استعمال مشروبات الکلی.
تبصره 1- کانونهای وکلاء مکلفند به منظور احراز شرائط فوق از مراجع ذیصلاح مربوطه استعلام نمایند و مراجع مزبور مکلفند حداکثر ظرف مدت 2 ماه پاسخ لازم را اعلام نمایند.
تبصره 2- برای اشخاصی که مطابق قانون از کارآموزی معاف هستند در صورتی پروانه وکالت صادر میشود که دارای شرائط این ماده باشند.
تبصره 3- مدت کارآموزی اعضاء هیأت علمی دانشکده‌های حقوق نصف مدت سایر کارآموزان خواهد بود.
تبصره 4- اقلیتهای مذهبی رسمی از دارا بودن شرائط مندرج در بند«الف»مستثنی میباشند.
تبصره 5- اعتبار پروانه وکالت سه سال است و تمدید آن منوط به درخواست متقاضی میباشد.
هرگاه وکیلی فاقد یکی از شرائط این قانون تشخیص داده شود،کانون موظف است موضوع و دلائل آن را به دادگاه انتظامی وکلاء،اعلام و درخواست رسیدگی نماید.
دادگاه مذکور پس از رسیدگی نسبت به تمدید یا عدم تمدید پروانه رأی مقتضی صادر میکند.
پروانه این اشخاص تا صدور حکم قطعی معتبر خواهد بود مگر در مواردی که دادگاه با توجه به ضرورت حکم تعلیق صادر نماید.
ماده 3 - سی درصد(30%)سهمیه مورد نیاز کانون وکلاء هر حوزه به ایثارگران (رزمندگانی که شش‌ماه سابقه حضور داوطلبانه در جبهه جنگ داشته و یا در اسارت دشمن بوده‌اند و یا جانبازان 25% و بالاتر و بستگان درجه اول شهدا و جانبازان 50%به بالا)اختصاص مییابد که از بین ایثارگرانی که بیشترین نمره را آورده‌اند انتخاب خواهند شد.
تبصره- استفاده از این سهمیه مانع از پذیرش ایثارگرانی که نمره قبولی سهمیه آزاد را آورده‌اند نمیباشد.
ماده 4 - اعضاء هیأت مدیره(اعم از اصلی و علی البدل)کانون وکلاء از بین وکلاء پایه یک هر حوزه که علاوه بر دارا بودن شرائط مندرج در بندهای«الف»تا«ز»ماده (2)واجد شرائط زیر باشند،برای مدت دو سال انتخاب میگردند:
الف‌داشتن حداقل 35 سال سن.
ب‌حداقل هشت سال سابقه وکالت یا چهار سال قضاوت به انضمام چهار سال وکالت داشته و از طرف دادگاه انتظامی صلاحیت قضائی آنها سلب نشده باشد.
ج‌عدم محکومیت انتظامی درجه 4 و بالاتر.
دعدم اشتهار به فساد اخلاق(سوء شهرت).
هعدم ارتکاب اعمال خلاف حیثیت و شرافت و شؤون شغل وکالت.
تبصره 1- مرجع رسیدگی به صلاحیت نامزدها،دادگاه عالی انتظامی قضات بوده که مکلّف است ظرف حداکثر دو ماه ضمن استعلام سوابق از مراجع ذیربط،صلاحیت آنان را بررسی و اعلام نظر کند و مراجع ذیصلاح قانونی که از نامزدها،سوابق یا اطلاعاتی دارند در صورت استعلام موظف به اعلام آن میباشند.
تبصره 2- انتخاب اعضاء هیأت مدیره کانون به طور متوالی برای بیش از دو دوره ممنوع میباشد.
تبصره 3- وزارت دادگستری موظف است حداکثر ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون انتخابات کانونهای وکلاء دادگستری را بر اساس این قانون تجدید نماید.
ماده 5 - در صورت تخلف هریک از اعضاء هیأت مدیره کانونهای وکلاء دادگستری از مفاد این قانون به حکم دادگاه عالی انتظامی قضات علاوه بر محرومیت دایم از عضویت در هیأت‌های مدیره کانونهای وکلاء به انفصال از وکالت به مدت دو تا پنج سال محکوم خواهند شد.
ماده 6 - وکلاء نمیتوانند در غیر از محلی که برای آنجا پروانه وکالت دریافت کرده‌اند دفتر وکالت تأسیس نمایند و همچنین نمیتوانند عملا فعالیت وکالتی خود را در محل دیگری متمرکز نمایند.
تخلف از این حکم مستوجب مجازات انتظامی درجه 3 در نوبت اول و درجه 4 در نوبت دوم و درجه 5 در نوبت سوم خواهد بود.
به این تخلف در دادسرا و دادگاه انتظامی کانونی رسیدگی خواهد شد که تخلف در حوزه آن انجام شده است.در صورت عدم توجه و رسیدگی کانون اخیر،کانون متبوع وکیل مزبور نیز حق رسیدگی خواهد داشت.
تبصره 1- ادامه وکالت در پرونده‌هایی که قبل از تصویب این ماده مطرح گردیده و همچنین با اجازه کانون وکلاء متبوع،وکالت از خویشاوندان تا درجه سوم از شمول این ماده مستثنی است.
در صورتی که حوزه اخیر تابع کانون وکلاء دیگری باشد اجازه کانون مزبور نیز لازم است.
تبصره 2- محدوده حوزه هر کانون به پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب رئیس قوّه قضائیه مشخص خواهد شد.
تبصره 3- کارآموزان وکالت در دوران کارآموزی باید حسن اخلاق و حسن رفتار داشته باشند چنانچه به تشخیص کمیسیون کارآموزی خلاف آن احراز شود با تأیید رئیس کانون و رأی دادگاه انتظامی کانون پروانه کارآموزی آنان ابطال خواهد شد.
کارآموزان وکالت قبل از اخذ پروانه وکالت حق وکالت در دعاویی که مرجع تجدید نظر از احکام آنها دیوان عالی کشور میباشد را ندارند.
تبصره 4- کسانی که دارای رتبه قضائی بوده‌اند به مدت سه سال در آخرین محل خدمت خود حق وکالت نخواهند داشت.
متخلف از این مقرره به ترتیب تکرار مستوجب مجازاتهای درجه 3 الی 6 خواهد بود.
ماده 7 - از تاریخ تصویب این قانون کلیه قوانین و مقررات مغایر با آن لغو میگردد.2(1)