آیین‌نامه مربوط به تعیین میزان و طرز وصول حق عضویت سالانه وکلاء دادگستری


مصوب 1350/12/30 وزیر دادگستری با اصلاحات بعدی
ماده 1 - وکلاء دادگستری و کارآموزان وکالت و کارگشایان مکلفند در موقع صدور پروانه و پس از آن همه ساله در موقع تجدید ثبت پروانه خود وجوهی به شرح زیر به عنوان حق عضویت به صندوق تعاون کانون وکلاء حوزه خود بپردازند:
وکلاء پایهیک 2400 ریال
وکلاء پایه دو 1200 ریال
وکلاء پایه سه 600 ریال
کارآموزان وکالت 2000 ریال
کارگشایان 300 ریال
تبصره- کانونهای وکلاء میتوانند در مورد وکلایی که در شهرهای کوچک مقیم بوده و عملا در آن شهرها به وکالت اشتغال دارند تا میزان پنجاه درصد نسبت به تعرفه فوق تخفیف قائل شوند.
ماده 2 - موعد تجدید ثبت پروانه در آبان‌ماه هر سال میباشد.
ماده 3 - کسانی که به ممنوعیت موقت محکوم میگردند در صورتی که مدت ممنوعیت آنها یکسال یا کمتر باشد باید تمام حق عضویت سالانه را بپردازند و در صورتی که مدت ممنوعیت زائد بر یکسال باشد علاوه بر حق عضویت سالی که به وکالت خواهند پرداخت یک ثلث حق عضویت مدت ممنوعیت را نیز در موقع تجدید ثبت پروانه باید پرداخت نمایند.
تبصره- وکلاء معلق از نظر تأدیه حق عضویت در حکم وکلاء ممنوع میباشند.
ماده 4 - نام وکلائی که در موعد مقرر در ماده دو اقدام به تأدیه حق عضویت و تمدید مدت اعتبار پروانه خود ننمایند از فهرست وکلاء مجاز حذف میگردد و در صورتی که بعدا مراجعه نمایند و قانونا مانعی برای ثبت پروانه آنها نباشد باید حق عضویت معوقه را به اضافه حق عضویت سالی که برای آن سال پروانه تجدید میشود بپردازند.
ماده 5 - اشخاص زیر از تأدیه حق عضویت مقرر در ماده یک معاف هستند:
1-کارآموزانی که سن آنها در تاریخ تقاضای پروانه کارآموزی کمتر از بیست و هشت سال تمام باشد تا اولین دعوت برای اختبار،مشروط بر اینکه مدت معافیت زائد بر دو سال نگردد.
2-وکلاء و کارگشایانی که به علت کبر سن و یا ابتلاء به امراض و یا حوادث قهری دیگر درآمد کافی نداشته باشند.
ماده 6 - تشخیص معافیت با هیأت مدیره کانون وکلاء دادگستری مربوطه و قطعی است.
ماده 7 - کسانی که خود را مشمول ماده 5 میدانند میتوانند تقاضای مستدل خود را تسلیم دفتر کانون مربوطه نمایند.
ماده 8 - قبول معافیت برای یکسال معتبر است.
ماده 9 - (اصلاحی 1381/8/7)- هیأت مدیره کانون وکلاء مرکز میتواند هرسه(3)سال یک بار با تصویب رئیس قوّه قضائیه در میزان حق عضویت مقرر در ماده 1 تجدیدنظر نماید و بنابر همان پیشنهاد با افزایش حق عضویت فعلی به مبلغ هفتصد و پنجاه هزار ریال موافقت دارد.
ماده 10 - این آیین‌نامه که مشتمل بر ده ماده و یک تبصره میباشد و بر طبق ماده هفت قانون تشکیل صندوق تعاون وکلاء و تأمین هزینه‌های کانون وکلاء از طرف هیأت مدیره کانون وکلاء دادگستری مرکز پیشنهاد گردیده به تصویب میرسد.2(2)