آیین نامه تعرفه حق الوکاله،حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری و وکلای موضوع ماده 187


مصوب 1385/4/27 رئیس قو قضائیه
با توجه به ماده 19 لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری و پیشنهاد کانون‌های وکلای دادگستری کشور و هیأت اجرائی موضوع ماده 2 آئین‌نامه اجرایی ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه،آئین‌نامه تعرفه حق الوکاله و هزینه سفر کانون وکلای دادگستری و وکلا و مشاوران حقوقی قوه قضائیه به شرح ذیل تصویب شد.
ماده 1 - قرارداد حق الوکاله طبق ماده 19 لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب سال 1333 بین وکیل و موکل معتبر است.در تعیین حق الوکاله در صورتیکه قرارداد در بین نباشد، در مورد محکوم علیه،مالیات و سهم تعاون این تعرفه معتبر خواهد بود چنانچه قرارداد حق الوکاله کمتر از میزان تعرفه وکالتی باشد در مورد محکوم علیه مبلغ کمتر ملاک خواهد بود.
ماده 2 - اگر بموجب قرارداد فیمابین،مبلغ حق الوکاله مازاد بر تعرفه تعیین شده باشد درج این مبلغ در وکالتنامه و ارائه آن جهت ابطال تمبر علی الحساب مالیاتی(موضوع ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366)لازم خواهد بود.چنانچه وکیل با کتمان واقع،در وکالتنامه مبلغ حق الوکاله را طبق تعرفه اعلام و به این مأخذ ابطال تمبر شود،لکن حق الوکاله بیشتری دریافت نماید.عمل وکیل در صورت انطباق با ماده 201 آن قانون قابل تعقیب جزائی خواهد بود.قضات،مدیران دفاتر و کارمندان مسئول ابطال تمبر مکلفند مفاد قانون را بموقع اجرا گذاشته و ضمن بازرسی و کنترل وکالتنامه‌ها عند اللزوم اعلام جرم نمایند.
تبصره- در مورد وکلاء و مشاوران حقوقی موضوع ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه،سهم تعاون و سایر وجوهی که قانونا باید کسر و به حساب کانون وکلا واریز شود کسر نخواهد شد.
ماده 3 - در دعاوی مالی میزان حق الوکاله در موردی که حکم دادگاه بدوی از حیث بهای خواسته قطعی است از حداقل 150000 ریال و 10%بهای خواسته و حداکثر تا مبلغ 300000 ریال میباشد و در موردی که حکم از حیث بهای خواسته قطعی نیست به ترتیب ذیل تعیین میگردد:
الف‌تا مبلغ یکصد میلیون ریال 6%از بهای خواسته و حداکثر 6/000/000 ریال.
ب‌نسبت به مازاد یکصد میلیون ریال تا یک میلیارد ریال 4%بهای خواسته و حداکثر تا مبلغ 42/000/000 ریال.
ج‌نسبت به مازاد یک میلیارد ریال تا 5 میلیارد ریال 3%از بهای خواسته و حداکثر تا مبلغ 162/000/000 ریال.
دنسبت به مازاد پنج میلیارد ریال 2%از بهای خواسته و حداکثر تا مبلغ 200/000/000 ریال.
تبصره- درجه تحصیلی،سنوات خدمت،حوزه قضائی محل خدمت میتواند موجب افزایش میزان حق الوکاله وکلا به ترتیب زیر باشد و در هیچ صورت از حداکثر مقرر در بندهای بالا افزایش نمییابد.
1-وکلای با مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد تا 5%مبلغ پایه و دارندگان مدارک تحصیلی دکترا تا 10%مبلغ پایه به حق الزحمه آنها افزوده میشود.
2-به ازای هر سال سنوات خدمت قضائی،وکالت و عضویت هیأت علمی به ازای هر سال 1% مبلغ پایه و حداکثر تا 30 سال سابقه و 20%مبلغ پایه به حق الزحمه آنها افزوده میشود.
3-وکلای شاغل در استان تهران و مراکز استان تا 10%مبلغ پایه و وکلای شاغل در شهرهای بزرگ تا 5% مبلغ پایه به حق الزحمه آنها افزوده میشود.
ماده 4 - شصت درصد حق الوکاله مقرر در بندهای الف‌ب‌ج و د به مرحله نخستین و چهل درصد بقیه به مرحله تجدید نظر تعلق میگیرد.حق الوکاله هر مرحله در پایان همان مرحله به وکیل پرداخت میگردد.
ماده 5 -
الف‌حق الوکاله دفاع از دعاوی جلب ثالث،تقابل،ورود ثالث و اعتراض ثالث نصف میزانی است که در بندهای الف،ب،ج و د ماده 3 مقرر است ولی حق الوکاله دعاوی ورود ثالث،جلب ثالث،تقابل و اعتراض ثالث مطابق تمام حق الوکاله مرحله‌ای است که ثالث در آن مرحله وارد یا جلب شده یا دعوی تقابل مطرح و یا به رأی صادره در آن مرحله اعتراض نموده است.
ب‌حق الوکاله حکم غیابی و اعتراض به حکم مذکور به میزان مقرر در بندهای الف و ب ماده 3 است.لیکن چنانچه به حکم غیابی اعتراض شود از جهت تعقیب و دفاع از دعوی، حق الوکاله دیگری به وکیل محکوم له حکم غیابی تعلق نمیگیرد.
ج‌حق الوکاله وکیل در دادسراها،نظیر دادسرای نظامی و دادسرای دیوان عالی کشور و غیره نصف میزان حق الوکاله مذکور در ماده 3 است و چنانچه وکیل دعوی را در دادگاه نیز تعقیب کند علاوه بر مبلغ مذکور حق الوکاله مرحله نخستین نیز طبق این آئین‌نامه به وی تعلق میگیرد.
ماده 6 - در مواردی که دعوی به یکی از نتایج ذیل منتهی شود حق الوکاله به ترتیب زیر تعیین میشود.
الف‌برای قرار ابطال دادخواست پیش از پاسخ و دفاع از دعوی ربع حق الوکاله مرحله نخستین.
ب‌برای قرار ابطال دادخواست پس از پاسخ و دفاع از دعوی نصف حق الوکاله مرحله نخستین.
ج‌برای قرار سقوط دعوی تجدید نظر قبل از پاسخ و دفاع از دعوی ربع حق الوکاله مرحله تجدید نظر.
دبرای قرار سقوط دعوی تجدید نظر پس از پاسخ و دفاع از دعوی نصف حق الوکاله مرحله تجدید نظر.
هبرای قرار رد دعوی به علت قبول ایراد مرور زمان و قرار سقوط دعوی اعتراض بر ثبت و رد تقاضای اعاده دادرسی و قرار رد دعوی به علت اعتبار امر مختومه تمام حق الوکاله‌ای که برای حکم مقرر است.
وبرای سایر قرارهایی که مستقلا قابل تجدید نظر است میزان حق الوکاله،نصف حق الوکاله آن مرحله میباشد و در صورتی که این نوع قرارها فسخ و نقض شود حق الوکاله‌ای اضافه بر آنچه برای رسیدگی ما هوی مقرر است برای رسیدگی پس از فسخ و نقض تعلق نخواهد گرفت.
ماده 7 - حق الوکاله رسیدگی بعد از نقض نصف حق الوکاله قبل از نقض است.
ماده 8 - در دعاوی غیرمالی اعم از اینکه خواسته مالی نیست یا تعیین بهای خواسته قانونا لازم نیست و همچنین در دعاوی کیفری،دادگاه میزان حق الوکاله و خسارات مورد مطالبه از طرف محکوم له را به شرح مقرر در این ماده تعیین خواهد کرد اعم از اینکه خود خواهان یا متهم و یا دادگاه وکیل تعیین کرده باشد حق الوکاله:
الف‌در دعاوی خانوادگی به طور مطلق مانند طلاق و تمکین یا دعاوی مالی ناشی از نکاح و طلاق و دعاوی امور حسبی حداقل 300/000 ریال و حداکثر 4/000/000 ریال.
ب‌در دعاوی کیفری:
1-در دعاوی کیفری مستلزم مجازات شلاق،جزای نقدی،سرقت مشمول حد،قصاص عضو و دیه عضو،حبس کمتر از ده سال حداکثر مبلغ 5/000/000 ریال.
تبصره- چنانچه برای یک جرم چند مجازات پیش‌بینی شده باشد یک حق الوکاله تعلق میگیرد در جرائم متعدد موضوع بند یک که نسبت به آن بعد از رسیدگی تصمیم قضائی اتخاذ شده باشد برای هر عنوان 500/000 ریال و حداکثر برای سه عنوان مبلغ 1/500/000 ریال به حق الوکاله اضافه میشود و نسبت به مازاد مبلغی پرداخت نخواهد شد.
2-در دعاوی مستلزم قصاص نفس،محاربه،حدود مستوجب قتل،دیه نفس،حبس 10 سال و بیشتر حداکثر مبلغ 10/000/000 ریال.
تبصره- اجتماع مجازات متعدد برای جرم واحد موجب تعدد حق الوکاله نمیباشد در جرائم متعدد این بند که بعد از رسیدگی قضائی نسبت به آن اتخاذ تصمیم شده باشد برای هر عنوان جزائی مبلغ 1/000/000 ریال و حداکثر 3/000/000 ریال به حق الوکاله وکیل اضافه میشود و مازاد بر آن مبلغی تعلق نمیگیرد.
ج‌در سایر دعاوی غیرمالی حداقل حق الوکاله 300/000 ریال و حداکثر 4/000/000 ریال تعیین میشود.
تبصره- افزایش ضریب تخصص،سنوات خدمت،مناطق جغرافیایی با رعایت این شرط که از حداکثر مقرر در بندهای فوق افزوده نشود به شرح تبصره ماده 3 تعیین میشود.همچنین مفاد مواد 4 تا 7 این تعرفه در خصوص دعاوی غیرمالی نیز اعمال میشود.
ماده 9 - حق الوکاله در دیوان عدالت اداری و مراجع غیرقضائی(از قبیل سازمان تعزیرات حکومتی،هیأتهای مندرج در قانون کار و غیره)طبق این آئین‌نامه است که 60 درصد آن به مرحله نخستین و 40 درصد به مرحله تجدید نظر تعلق میگیرد.
ماده 10 - حق الوکاله اموری که خارج از دادگستری یا پس از طرح آن در دادگاه به داوری ارجاع میگردد منجر به صدور رأی داور میشود یا در شوراهای حل اختلاف رسیدگی شود و نیز در موردی که دعوی در دادگاه یا خارج از دادگاه به صلح ختم میشود به میزان حق الوکاله مرحله نخستین است.
ماده 11 - در مورد عزل وکیل یا انتفای موضوع وکالت به جهتی از جهات قانونی دیگر اگر کار وکیل تمام شده یا پرونده برای صدور حکم مهیا باشد تمام حق الوکاله آن مرحله به وکیل تعلق خواهد گرفت.در غیر اینصورت میزان حق الوکاله وکیل به تناسب کاری که در آن مرحله انجام داده است حسب مورد به تشخیص کانون وکلا یا مرکز امور مشاوران حقوقی،وکلاء و کارشناسان قوه قضائیه یا مراجع قضائی تعیین خواهد شد.
ماده 12 - در دعاوی که خواسته دعوی از طرف خواهان قانونا تقویم میشود حق الوکاله به نسبت ارزش واقعی خواسته باید تعیین شود.در صورت عدم توافق طرفین در تعیین ارزش واقعی خواسته،دادگاه میزان واقعی ارزش خواسته را با ارجاع امر به کارشناس تعیین و ملاک حکم قرار میدهد.
ماده 13 - میزان حق الوکاله امور اجرایی در دادگاهها و شعب اجرای ثبت حداکثر 2 درصد نسبت به محکوم به یا مورد اجرا تعیین میشود و یا ممکن است به تناسب اقداماتی که وکیل انجام داده است تعیین شود و در هر صورت از 5/000/000 ریال تجاوز نخواهد کرد.در مورد سایر اجرائیه‌ها تعیین میزان حق الوکاله بنظر دادگاه صلاحیت‌دار است.
ماده 14 - چنانچه وکیل بدون تنظیم وکالتنامه نسبت به ارائه خدمات حقوقی مثل تنظیم دادخواست،شکوائیه،اظهارنامه،لایحه دفاعیه،مشاوره حقوقی،مطالعه پرونده اقدام نماید برابر بندهای ذیل از حق الزحمه متناسب برخوردار میشود.
الف‌تنظیم دادخواست یا شکوائیه به مبلغ 200/000 ریال.
ب‌تنظیم لایحه تا پنج صفحه به ازای هر صفحه 20/000 ریال و بیشتر.
از پنج صفحه تا هر میزان به ازای هر صفحه 10/000 ریال و حداکثر تا 300/000 ریال.
ج‌حق المشاوره از قرار هر ساعت حداکثر 50/000 ریال.
دحق مطالعه پرونده حداکثر مبلغ 150/000 ریال.
ماده 15 - وکلای دادگستری و کارگشایان مکلفند معادل نصف آنچه بابت مالیات طبق قانون مالیاتهای مستقیم تمبر به وکالتنامه الصاق میکنند برای صندوق حمایت وکلا و کارگشایان و نیز یک بیست و پنجم مالیات را بابت هزینه کانون به حسابداری دادگستری پرداخت کنند و صندوق دادگستری مکلف است سهم صندوق حمایت و یک چهارم سهم کانون را از کلیه وکلای کانون و کارگشایان را در هر مورد قبول و در آخر هر ماه به کانون وکلای دادگستری مربوط بپردازد.دو درصد از آنچه وصول میشود حق الزحمه متصدیان وصول خواهد بود.
ماده 16 - میزان حق الوکاله در دیوان عالی کشور و شعب تشخیص آن در دعاوی مالی بیست درصد از کل رقم حق الوکاله مذکور در ماده 3 این آئین‌نامه خواهد بود و در مورد دعاوی غیرمالی بر اساس تعرفه تجدید نظر میباشد.
ماده 17 - هزینه مسافرت وکلا کیلومتری پانصد ریال رفت‌وبرگشت میباشد مگر هزینه‌های مذکور از سوی موکل تقبل شود و فوق العاده روزانه مبلغ 250/000 ریال تعیین میگردد.
ماده 18 - این آئین‌نامه در تاریخ 1385/4/27 به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید و پانزده روز پس از انتشار در روزنامه رسمی در سراسر کشور لازم‌الاجراء بوده و از این تاریخ آئین‌نامه تعرفه سابق ملغی است.
2(2)