تصویب‌نامه مربوط به انعقاد قرارداد جدید وکالت و مشاوره حقوقی و یا تمدید قراردادهای قبلی و تعیین میزان حق الوکاله و حق المشاوره مؤسسات و شرکتهای دولتی و سازمان‌های مشمول مقررات عمومی


مصوب 1376/8/7
انعقاد قرارداد جدید وکالت و مشاوره حقوقی و یا تمدید قراردادهای قبلی و تعیین میزان حق الوکاله و حق المشاوره با رعایت تصویب‌نامه شماره 6034 مورخ 1345/7/30 به استثناء قسمت اخیر بند«4»و بندهای«5»،«6»و«8»آن با تصویب وزیر یا بالاترین مقام مؤسسات و شرکتهای دولتی و سازمانهائی که شمول مقررات عمومی در مورد آنها مستلزم ذکر نام میباشد، خواهد بود.2(3)