قانون استفاده بعضی از دستگاهها از نماینده حقوقی در مراجع قضائی و معافیت بنیاد شهید انقلاب اسلامی و کمیته امداد امام خمینی(ره)از پرداخت هزینه دادرسی


مصوب 1374/3/7 با اصلاحات بعدی
ماده واحده - (اصلاحی 1376/6/30)- به موجب این قانون بنیاد شهید انقلاب اسلامی ، بنیاد پانزده خرداد،کمیته امداد امام خمینی(ره)،بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی، ستاد رسیدگی به امور آزادگان،شهرداریها و بانکها و دانشگاههای غیردولتی و شرکتهای دولتی و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت از جمله شرکتهای دولتی و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی میتوانند نماینده حقوقی خود را جهت طرح دعوی یا دفاع از دعاوی مربوط در مراجع قضائی معرفی نمایند.
تبصره 1- بنیاد شهید انقلاب اسلامی و کمیته امداد امام خمینی(ره)از پرداخت هزینه دادرسی معاف خواهند بود.
تبصره 2(الحاقی 1379/2/13)- در خصوص دعاوی(اعم از کیفری و حقوقی)مربوط به مددجویان کمیته امداد امام خمینی(ره)و سازمان بهزیستی کشور و خانواده‌های تحت پوشش بنیاد شهید انقلاب اسلامی و بنیاد جانبازان و ستاد آزادگان در صورت تقاضای نامبردگان حسب مورد دستگاه مربوطه میتواند طبق مفاد ماده واحده اقدام به معرفی نماینده حقوقی نماید.

2(1)