آیین‌نامه صدور جواز وکالت اتفاقی(موقت)


مصوب 1378/3/3 رئیس قوّه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
در اجراء ماده 2 قانون وکالت مصوب سال 1315 و به تجویز ماده 22 لایحه استقلال کانون وکلاء دادگستری مصوب 1333 و به منظور تنظیم امور مربوط به صدور جواز وکالت اتفاقی و شرائط درخواست آن،ضوابط زیر تعیین و اعلام میگردد:
ماده 1 - درخواست اخذ جواز وکالت اتفاقی باید توسط شخص متقاضی به عمل آمده و در آن ضمن معرفی کامل خود و اعلام میزان تحصیلات و تجربیات و سایر جهات و دلائل احتمالی مؤثر در قضیه،مشخصات کامل و نشانی موکّل یا موکلین مورد نظر و درجه قرابت آنان و نیز مشخصات موضوعی که متقاضی قرار است طرح نموده و یا عهده‌دار دفاع از آن شود را اعلام و مدارک مورد استناد را پیوست کرده و پس از امضاء ذیل درخواست آن را در دفتر کانون وکلاء ثبت نماید.
ماده 2 - به همراه درخواست صدور جواز وکالت اتفاقی،باید فتوکپی مصدق مدارک زیر نیز به کانون وکلاء تسلیم شود:
الف‌فتوکپی شناسنامه و آخرین مدرک تحصیلی و دو قطعه عکس.
ب‌فتوکپی شناسنامه موکّل یا موکلین و مدارک مثبته قرابت وفق ماده 2 قانون وکالت مصوب 1315.
ج‌اصل درخواست موکّل به عنوان کانون وکلاء(به شرح فرم تهیه شده)که امضاء موکّل توسط کانون و یا یکی از دفاتر اسناد رسمی گواهی شده باشد.
داخطاریه یا گواهی مرجع قضائی در مورد مشخصات پرونده و وقت رسیدگی آن نسبت به دعاوی طرح‌شده.
هفتوکپی کارت پایان خدمت یا معافیت دائم برای متقاضیانی که مشمول خدمت نظام وظیفه میباشند.
تبصره- مدارک فوق به هیچ صورتی قابل استرداد نیست.
ماده 3 - برای هر مورد وکالت اتفاقی باید درخواست جداگانه با ضمائم کامل تهیه و تسلیم شود و این قاعده در مورد پرونده‌هایی که از دو یا چند دعوی مرتبط تشکیل شده باشد نیز رعایت خواهد شد مگر اینکه به تشخیص کانون وکلاء،تکرار اصل تقاضا یا مدارک و مستندات و اطلاعات ضروری نباشد.
ماده 4 - کانون میتواند از متقاضیان جواز وکالت اتفاقی پس از احراز شرائط،اختباری به منظور بررسی توان عملی و تجربی دفاع از دعوی اعلام شده به عمل آورد و صدور جواز وکالت منوط به موفقیت متقاضی در اختبار به تشخیص کانون وکلاء است.
ماده 5 - (اصلاحی 1387/5/5)- برای صدور جواز وکالت اتفاقی یا تمدید آن،مبلغ ده هزار ریال که در فراز(ه‍)بند(10)ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین،مصوب 1373/12/28 مجلس شورای اسلامی مقرر گردیده است تمبر الصاق و ابطال میگردد.
ماده 6 - (اصلاحی 1387/5/5)- این آیین‌نامه در 6 ماده و 2 تبصره به تصویب رسید.
2(2)