آیین‌نامه اجرائی ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران


مصوب 1381/6/13 رئیس قوّه قضائیه

مقدمه

ماده 1 - واژه‌ها و عبارات اختصاری به کاررفته در این آیین‌نامه به شرح ذیل تعریف میگردند:
1-هیأت:هیأت اجرائی مشاوران حقوقی،وکلاء و کارشناسان قوّه قضائیه.
2-مرکز:مرکز امور مشاوران حقوقی،وکلاء و کارشناسان قوّه قضائیه.
3-ماده 187:ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1379/1/17.

الف‌تشکیلات

ماده 2 - به منظور تنظیم و تصویب سیاستهای اجرائی و خط مشی اجراء ماده 187 هیأتی مرکب از معاون قضائی رئیس قوّه قضائیه(به عنوان رئیس هیأت)و رئیس مرکز امور مشاوران حقوقی،وکلاء،کارشناسان،معاون آموزش،تحقیقات و دبیر هیأت مرکزی گزینش قوّه قضائیه به علاوه سه تن از اساتید دانشگاه در رشته حقوق یا قضات عالیرتبه که دارای پایه قضائی 9 به بالا میباشند با تعیین رئیس قوّه قضائیه تشکیل میگردد.جلسات هیأت حداقل با حضور پنج عضو رسمیت داشته و رأی اکثریت معتبر خواهد بود تصمیمات هیأت اداری بوده و با رأی اکثریت که رئیس هیأت با آن موافق باشد قابل عدول است.
وظائف هیأت مذکور به شرح ذیل میباشد:
الف‌تعیین تعداد مشاور حقوقی یا کارشناس مورد نیاز در هر سال.
ب‌اعطای مجوز کارآموزی مشاوره حقوقی،وکالت،کارشناسی و تعیین حوزه‌های قضائی محل خدمت آنان و اعطای پروانه‌های مشاوره حقوقی و وکالت پایه 1،2 و پروانه کارشناسی و تأیید صلاحیت پس از بررسی توسط مرکز.
ج‌نظارت و پیگیری بر حسن اجراء مقررات این آیین‌نامه.
دنظارت و پیگیری نسبت به عملکرد مشاوران حقوقی،وکلاء و کارشناسان موضوع این آیین‌نامه.
هبررسی گزارشات تخلفات مشاوران حقوقی،وکلاء و کارشناسان و تعیین تکلیف در خصوص تنبیهات انتظامی ایشان پس از استماع گزارشات واصله از واحدهای ذیربط که رأسا یا حسب درخواست شاکی خصوصی و یا اعلام قضات،محاکم دادگستریها صورت میگیرد.
زانتخاب رئیس مرکز امور مشاوران حقوقی،وکلاء و کارشناسان از قضاتی که دارای پایه قضائی 9 به بالا بوده و دارای حداقل 10 سال سابقه کار قضائی میباشند و معرفی آن از طرف معاونت قضائی به ریاست محترم قوّه قضائیه جهت صدور ابلاغ برای مدت 2 سال.
وتعیین تکلیف برای سایر موارد ضروری که در این آیین‌نامه مسکوت است با توجه به روح این آیین‌نامه و قوانین و مقررات موجود.
ماده 3 - انجام امور مربوط به اجراء ماده 187 به مرکز امور مشاوران حقوقی،وکلاء و کارشناسان قوّه قضائیه که زیرمجموعه معاونت قضائی قوّه قضائیه میباشد محول میگردد که طبق مقررات این آیین‌نامه اقدام نماید.
ماده 4 - «مرکز امور مشاوران حقوقی،وکلاء و کارشناسان قوّه قضائیه»جهت اجراء آیین‌نامه مربوطه و تصمیمات هیأت در ذیل معاونت قضائی قوّه قضائیه و تحت نظر رئیس مرکز و عضو هیأت اجرائی موضوع ماده (2)آیین‌نامه تشکیل میگردد و وظائف این مرکز به شرح ذیل است:
الف‌انجام بررسیهای کارشناسی و جمع‌آوری اطلاعات لازم از سراسر کشور در خصوص تعیین تعداد مشاوران و کارشناسان در هر سال.
ب‌برگزاری آزمونهای علمی،مصاحبه و گزینش متقاضیان.
ج‌نظارت و پیگیری نسبت به عملکرد مشاوران حقوقی،وکلاء و کارشناسان به ویژه بررسی و تحقیق در خصوص تخلفات آنان و همچنین بررسی وضعیت و عملکرد مشاوران حقوقی،وکلاء پایه 2 که حائز شرائط ارتقاء به درجه بالاتری میباشند.
دشناسایی افراد کم‌بضاعت و نیازمند به خدمات قضائی و ارجاع امر به مشاوران حقوقی،وکلاء و کارشناسان قوّه قضائیه.
هبررسی مدارک و احراز شرائط متقاضیان پروانه وکالت و مشاوره حقوقی و کارشناسی که عضو رسمی هیأت علمی دانشگاه میباشند و یا متقاضیان واجد سوابق قضائی.
ونظارت و ارزیابی نحوه کارآموزی عملی و آموزش علمی کارآموزان.
زانجام مقدمات اعطای پروانه کارآموزی و پروانه مشاوره حقوقی و وکالت پایه 1،2 و کارشناسی.
ح‌برگزاری مراسم تحلیف،اخذ تعهدنامه و سوگندنامه از دریافتکنندگان پروانه مشاوره حقوقی،وکالت و کارشناسی.
تبصره- مرکز مکلّف است گزارشات مربوط به هر بند را به تفصیل جهت اتخاذ تصمیم و اعلام نظر،به هیأت اجرائی موضوع ماده (2)اعلام نماید.

ب‌شرائط متقاضیان

ماده 5 - متقاضیان اخذ مجوز تأسیس مؤسسه مشاوره حقوقی یا کارشناسی باید دارای شرائط ذیل باشند:
الف‌تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران.
ب‌داشتن حداقل 24 سال تمام شمسی برای مشاوران حقوقی و کارشناسان رسمی در زمان صدور پروانه مشاوره حقوقی،وکالت،کارشناسی و حداکثر 65 سال تمام شمسی برای مشاوران حقوقی و وکلاء.
ج‌داشتن حداقل دانشنامه معتبر کارشناسی از دانشکده‌های معتبر داخلی یا خارجی (در حالت اخیر،به شرط ارزشیابی رسمی)در رشته حقوق برای متقاضیان مشاوره حقوقی و وکالت و در رشته مورد تقاضا برای متقاضیان کارشناسی.
دانجام خدمت وظیفه عمومی یا معافیت دائم برای آقایان.
هعدم سوء پیشینه مؤثر کیفری و عدم محرومیت از حقوق اجتماعی.
وعدم اعتیاد به مواد مخدر و سکرآور به تأیید سازمان پزشکیقانونی و عدم تجاهر به فسق.
زعدم اشتغال اعم از رسمی،قراردادی،پیمانی در وزارتخانه‌ها،سازمانها،ادارات و شرکتهای دولتی،نهادهای انقلابی،شهرداریها و مؤسسات مأمور به خدمات عمومی و عدم اشتغال به سردفتری یا دفتریاری در زمان صدور مجوز و پس از آن مادامی که شخص به مشاوره حقوقی و وکالت موضوع این آیین‌نامه اشتغال دارد.(برای متقاضیان وکالت و مشاوره حقوقی).
ح‌نداشتن سوء شهرت.
طداشتن وثاقت و تعهد به اصل نظام و قانون اساسی.
یعدم محکومیت به انفصال دایم از خدمات قضائی یا خدمات دولتی یا وکالت دادگستری و یا سلب صلاحیت برای متقاضیان شغل مشاوره حقوقی و عدم محکومیت به انفصال دایم از شغل کارشناسی برای متقاضیان کارشناسی.
تبصره- مشاغل آموزشی یا پژوهشی در دانشگاهها از مقررات بند«ز»مستثنی میباشد.

ج‌مدارک و نحوه درخواست

ماده 6 - در هر سال صورت نقاطی که احتیاج به مشاور حقوقی و وکیل و کارشناس دارد با تعیین تعداد مورد نیاز برای هر محل از طریق انتشار ویژه‌نامه پذیرش داوطلبان به اطلاع متقاضیان رسانده میشود.متقاضیان باید ظرف مدت مقرر در آگهیها درخواست خود و مدارک مربوطه را تکمیل و با درج مراتب ذیل از طریق پست سفارشی به نشانی مرکز مشاوران حقوقی، وکلاء و کارشناسان ارسال نمایند.
الف‌مشخصات کامل طبق شناسنامه و میزان تحصیلات متقاضی.
ب‌محل اقامت و نشانی پستی.
ج‌سوابق شغلی قبل از درخواست در صورت اشتغال قبلی.
دتعیین محل خدمت مورد درخواست برای تأسیس مؤسسه مشاوره حقوقی،وکالت و یا کارشناسی.
ماده 7 - درخواست متقاضیان باید دارای پیوستهای ذیل باشد:
الفیک برگ تصویر مصدق از کلیه صفحات شناسنامه.
ب-6 قطعه عکس 3*4.
ج‌گواهی مدارک تحصیلی.
دگواهی وثاقت به امضاء افراد مورد وثوق که فرد مورد نظر را برای مشاوره حقوقی، وکالت و یا کارشناسی مناسب معرفی کند.
هگواهی سوابق اشتغال به همراه مستندات مربوطه در صورت داشتن سابقه اشتغال.
دنحوه رسیدگی،انتخاب و آموزش.
ماده 8 - درخواست متقاضیان به ترتیب وصول در«مرکز»ثبت و برای هر متقاضی پرونده جداگانه‌ای تشکیل میشود،مرکز مذکور،سوابق متقاضی را از مراجع اطلاعاتی و قضائی محل اقامت و اشتغال یا محل تحصیل فعلی و گذشته و از مؤسسه آموزش عالی مربوطه استعلام و درباره صلاحیت وی به نحو مقتضی تحقیق و نتیجه را در پرونده منعکس و به هیأت موضوع ماده (2)این آیین‌نامه یا افرادی که هیأت تعیین میکند تسلیم مینماید.
ماده 9 - مرکز امور مشاوران حقوقی،وکلاء و کارشناسان میتواند انجام اقداماتی در رابطه با بررسی صلاحیت متقاضیان را از هسته‌های گزینش قوّه قضائیه در استانها درخواست نماید. هسته گزینش مربوطه مکلّف است اقدامات لازم را انجام و نتیجه بررسی را ظرف مهلت مقرر به مرکز اعلام نماید.
ماده 10 - از کلیه داوطلبان واجد شرائط به ترتیب مقرر در مواد آتی امتحان کتبی به عمل خواهد آمد.زمان و مکان برگزاری امتحان از طریق روزنامه‌های کثیر الانتشار اعلام میگردد.
تبصره 1- اعضاء هیأت علمی رسمی دانشکده‌های حقوق و سایر رشته‌های کارشناسی در رشته مرتبط با تحصیلات ایشان به شرط داشتن حداقل سه سال سابقه تدریس در دروس حقوقی یا دروس تخصصی مرتبط با رشته کارشناسی از شرکت در آزمون معاف هستند و فقط از کسانی که دارای مدرک تحصیلی فوق‌لیسانس بوده به نحوی که توسط هیأت موضوع ماده (2)این آیین‌نامه مشخص میشود مصاحبه علمی لازم به عمل خواهد آمد.
تبصره 2- «داوطلبانی که دارای حداقل دانشنامه لیسانس در یکی از رشته‌های حقوق، فقه و مبانی حقوق اسلامی و سه سال سابقه قضائی بوده و حایز شرائط دیگر مندرج در ماده 5 باشند از شرکت در آزمون و کارآموزی معاف بوده و به آنان پروانه پایه 2 مشاوره حقوقی و وکالت اعطا میشود.»همچنین در صورتی که داوطلبان فوق دارای 5 سال سابقه کار قضائی و شرائط مندرج در ماده 5 باشند نیز از شرکت در آزمون و کارآموزی معاف بوده و پروانه پایه 1 مشاوره حقوقی و وکالت اعطا میشود ولی به مدت 2 سال از انجام امر وکالت و مشاوره حقوقی در آخرین حوزه قضائی محل خدمت قضائی ممنوع میباشند.
تبصره 3- کارمندان دستگاه قضائی که در محاکم مشغول به خدمت بوده‌اند با دارا بودن سابقه خدمتی حداقل 15 سال و در صورتی که حایز شرائط مندرج در این آیین‌نامه باشند و به شرط ارائه حسن سابقه کار از محل خدمت خود از شرکت در آزمون و کارآموزی معاف خواهند بود و به آنان پروانه مشاوره حقوقی و وکالت پایه(2)اعطا میشود.ولی برای مدت 3 سال از انجام امر وکالت و مشاوره حقوقی در آخرین حوزه قضائی محل خدمت اداری خود ممنوع میباشند.
تبصره 4- کارمندان سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با دارا بودن سابقه خدمتی 20 سال و در صورتی که حایز شرائط مندرج در این آیین‌نامه باشند و به شرط داشتن دانشنامه لیسانس و بالاتر در صورت تأیید صلاحیت علمی،اخلاقی و تجربه آنها توسط سازمان مذکور جهت پذیرش در رشته‌های امور ثبتی،نقشه‌برداری ثبتی و ارزیابی املاک از شرکت در آزمون و کارآموزی معاف خواهند بود و به آنان پروانه کارشناسی اعطا میشود.
تبصره 5- «30%از پذیرفته‌شدگان مشاوره حقوقی و وکالت و کارشناسی هر حوزه قضائی به ایثارگران(شامل رزمندگانی که 6 ماه سابقه حضور داوطلبانه در جبهه جنگ داشته و یا به مدت سه ماه در اسارت دشمن بوده و جانبازان(25%)و بالا و بستگان درجه اول شهدا،مفقودین و جانبازان(50%به بالا)از ایثارگرانی که بیشترین نمره را آورده‌اند)اختصاص مییابد استفاده از این سهمیه مانع از پذیرش ایثارگرانی که نمره قبولی سهمیه آزاد را آورده‌اند نمیباشد».
ماده 11 - مواد امتحانی برای داوطلبان مشاوران حقوق عبارتند از:
متون فقه در حد تحریر الوسیله،آیین دادرسی کیفری و مدنی،حقوق مدنی و امور حسبی، حقوق تجارت،حقوق جزای عمومی،اختصاصی و حقوق ثبت.
ماده 12 - مواد امتحانی برای داوطلبان کارشناسی رسمی عبارتند از:
الف‌دروس تخصصی و فقهی مربوط به رشته مورد تقاضا.
ب‌قوانین و مقررات مربوط به کارشناسی.
ماده 13 - از پذیرفته‌شدگان در امتحان کتبی توسط هیأت یا اشخاصی که هیأت تعیین میکند مصاحبه شفاهی به عمل میآید.
تبصره- افرادی که اسامی آنها به عنوان ذخیره اعلام میگردد باید در آزمون مجددی که از طرف هیأت اعلام میشود شرکت نمایند و پس از موفقیت در آزمون مجدد از آنها مصاحبه شفاهی به عمل میآید.
ماده 14 - چگونگی و نحوه انجام امتحان و امور مربوط به آن از جمله انجام مصاحبه پس از قبولی در آزمون کتبی را هیأت موضوع ماده (2)این آیین‌نامه مشخص میکند.
ماده 15 - مرکز اسامی داوطلبانی را که صلاحیت آنان توسط هیأت محرز تشخیص داده شده است جهت دستور صدور پروانه به اطلاع معاونت قضائی رئیس قوّه قضائیه خواهد رسانید. تا باتوجه به اختیار مفوضه نسبت به صدور پروانه و امضاء آن اقدام نمایند.
ماده 16 - اعتبار پروانه مشاوران حقوقی،وکلاء و کارشناسان رسمی موضوع این آیین‌نامه پس از صدور به مدت 2 سال خواهد بود که پس از آن برای مدتهای مشابه قابل تمدید میباشد مشاورین حقوقی و وکلاء موظفند برای تمدید پروانه،مفاصا حساب مالیاتی خود را ارائه نمایند و تمبر قانونی تجدید پروانه را نیز ابطال نمایند.در صورت عدم تمدید پروانه،وکالت این افراد در هیچیک از مراجع ذیصلاح قانونی پذیرفته نخواهد شد.همچنین ارجاع امر کارشناسی از سوی مراجع ذیصلاح به کارشناسی که پروانه وی تمدید نشده است ممنوع میباشد.
ماده 17 - متقاضیان مشاوره حقوقی پس از احراز صلاحیت و پس از پذیرش آنان به مدت 6 ماه دوره کارآموزی علمی و عملی را زیر نظر مرکز طی میکنند.مرکز میتواند انجام اقداماتی را در رابطه با کارآموزی پذیرفته‌شدگان از معاونت آموزش و تحقیقات و همچنین ادارات آموزش در استانها درخواست نماید و دادگستریهای استانها موظفند همکاری لازم را بنمایند.
تبصره 1- هر کارآموز دارای کارنامه مخصوصی خواهد بود در این کارنامه حسن اخلاق کارآموز و عملکرد دوره کارآموزی وی ثبت و ارزیابی خواهد شد و دوره کارآموزی کارآموزانی که قادر به کسب نصاب قبولی از کارآموزی علمی و عملی نباشند برای یک نوبت،تجدید خواهد شد.
تبصره 2- پذیرفته‌شدگانی که حداقل 6 ماه سابقه کار قضائی متوالی به تأیید مراجع مربوط داشته باشند و نیز اعضاء رسمی هیأت‌های علمی دانشکده‌های حقوق داخل کشور که دارای مدرک تحصیلی دکتری در یکی از رشته‌های حقوقی باشند و حداقل پنج سال از آغاز استخدام رسمی آنها گذشته باشد،از انجام کارآموزی معاف خواهند بود و به آنان پروانه پایه یک اعطا میشود.
تبصره 3- معاونان و مدیران کل حقوقی و امور مجلس و کارشناسان حقوقی وزارتخانه‌ها، سازمانها،نهادها و مؤسساتی که از بودجه دولتی استفاده مینمایند و به مدت 5 سال سابقه خدمت در پست مربوطه را داشته باشند(به شرط ارائه تأییدیه حسن خدمت از سوی اداره مربوطه از دوره کارآموزی معاف میباشند و به آنها پروانه پایه 2 مشاوره حقوقی و وکالت داده میشود.)
ماده 18 - مرکز امور مشاوران حقوقی،وکلاء و کارشناسان قوّه قضائیه میتواند انجام اقداماتی را که در رابطه با پیشبرد اهداف مرکز ضروری و لازم است از تمامی واحدهای قضائی،ستادی و سازمانهای وابسته به قوّه قضائیه در سراسر کشور درخواست نماید،مراجع مربوطه مکلّف هستند اقدامات لازم را در رابطه با درخواست به عمل آمده انجام دهند.
ماده 19 - پذیرفته‌شدگان کارشناسی رسمی باید به مدت 6 ماه نزد یکی از کارشناسان رسمی در رشته مربوط که حداقل 5 سال سابقه کارشناسی داشته باشد یا به هر نحوی که هیأت موضوع ماده 2 مصلحت بداند کارآموزی نماید.در رشته‌های جدید کارشناسی،شخص پذیرفته شده از کارآموزی معاف خواهد بود،مگر آنکه هیأت مذکور در ماده 2 ترتیب دیگری را مقرر نماید.
ماده 20 - پذیرفته‌شده هنگام اخذ پروانه با حضور ریاست محترم هیأت یا نماینده ایشان به ترتیب ذیل سوگند یاد نموده و سوگندنامه و صورت‌جلسه مربوطه را امضاء مینماید.
متن سوگندنامه مشاور به شرح ذیل میباشد:
بِسْمِ اَللّهِ اَلرَّحْمنِ اَلرَّحِیمِ*
در این موقع که میخواهم به شغل(مشاوره حقوقی و وکالت)نایل شوم به خداوند قادر متعال سوگند یاد میکنم که همیشه قوانین و نظامات را محترم شمرده و جز عدالت و احقاق حق منظوری نداشته و بر خلاف شرافت شغلیام اقدام و اظهاری ننمایم و احترام اشخاص،مقامات قضائی،اداری،همکاران و اصحاب دعوی را رعایت نموده و از اعمال نظر شخصی،کینه‌توزی، انتقام‌جویی احتراز و در امور و کارهایی که انجام میدهم راستی و درستی را رویه خود قرار داده و مدافع حق باشم و شرافت من وثیقه این سوگند است که یاد کرده و ذیل سوگندنامه را امضاء مینمایم.
بِسْمِ اَللّهِ اَلرَّحْمنِ اَلرَّحِیمِ*
به خداوند متعال سوگند یاد میکنم در امور کارشناسی که به من ارجاع میگردد خداوند متعال را حاضر و ناظر دانسته به راستی عقیده خود را اظهار نمایم و نظریّات شخصی را در آن دخالت ندهم و نظر خود را نسبت به موضوع کارشناسی به طور کامل اظهار نمایم و هیچ‌چیز را مکتوم ندارم و بر خلاف واقع چیزی نگویم و ننویسم و ذیل سوگندنامه را امضاء مینمایم.
ماده 21 - پذیرفته‌شدگان مشاوره حقوقی منفردا یا مشترکا اقدام به تشکیل مؤسسه مینمایند.دارندگان پروانه مکلفند حداکثر ظرف مدت 6 ماه از تاریخ صدور مجوز طبق مقررات مربوط به ثبت تشکیلات و مؤسسات غیرتجاری نسبت به ثبت مؤسسه اقدام نمایند،در غیر این صورت مجوز صادره باطل و بیاعتبار خواهد بود مگر آنکه هیأت مذکور در ماده (2)این مدت را حداکثر برای یکبار به مدت 6 ماه دیگر تمدید نماید.در صورتی که مؤسسه توسط چند نفر تأسیس شود لازم است یکی از مشاورین به عنوان مدیر مؤسسه حقوقی معرفی تا مسؤولیت امور مؤسسه به عهده او باشد.
تبصره 1- ثبت مؤسسه در اداره ثبت اسناد و املاک شهرستانی انجام میشود که پروانه تأسیس مؤسسه برای آن محل صادر شده است.
تبصره 2- ثبت مؤسسات حقوقی موکول به ارائه پروانه تأسیس از قوّه قضائیه برای مدتی که در پروانه تعیین شده است خواهد بود،تمدید ثبت تابع تمدید پروانه میباشد.
تبصره 3- مؤسسه مشاوره حقوقی تابع ضوابط و مقررات مربوط به مؤسسات غیرتجاری خواهد بود.
ماده 22 - مؤسسه مشاوره حقوقی باید در محلی که در پروانه صادره درج شده است دائر شود و نمیتوان عملا فعالیت آن را در محل دیگری متمرکز نمود؛در غیر این صورت پروانه صادره ابطال میگردد مگر اینکه در خصوص تغییر محل قبلا موافقت هیأت مذکور در ماده 2 کسب شده باشد.
تبصره- مفاد این ماده مانع از حضور شخص مشاور حقوقی در محاکم یا سایر مراجع شهرهای دیگر به عنوان وکیل نمیباشد.
ماده 23 - دارندگان پروانه فقط مجاز به تشکیل یک مؤسسه میباشند؛ایجاد شعب، مؤسسات فرعی ممنوع،مستوجب تعقیب و تعطیلی دائمی یا موقت مؤسسه و تمام شعب آن خواهد بود.
ماده 24 - وظائف و تکالیف و مسؤولیتهای مشاورین حقوقی و کارشناسان موضوع این آیین‌نامه همان است که در قوانین و مقررات و آیین‌نامه‌های مربوط به وکلاء دادگستری و کارشناسان رسمی مقرر است.
ماده 25 - مشاوران حقوقی موضوع این آیین‌نامه پس از اخذ پروانه به مدت 2 سال مشاور حقوقی و وکیل پایه 2 محسوب میشوند و تنها حق شرکت در محاکم کیفری که به جرائم «تعزیری مستوجب حبس کمتر از 10 سال و شلاق و جزای نقدی و اقدامات تأمینی و بازدارنده»رسیدگی میکنند و نیز در محاکم حقوقی که به دعاوی با خواسته کمتر از پانصد میلیون ریال یا خواسته غیرمالی مگر در دعاوی مربوط به اختلاف در اصل نکاح اصل طلاق، اثبات و نفی نسب رسیدگی میکنند را دارند.
پس از انقضاء این مدت و احراز صلاحیت توسط هیأت پروانه مشاور به پایه(1)ارتقاء مییابد. دارندگان پروانه پایه(1)حق شرکت در کلیه محاکم اعم از حقوقی،کیفری و غیره را دارند.
تبصره 1- اعمال مفاد این ماده مانع از حق ارائه مشاوره حقوقی از سوی مشاور در کلیه پرونده‌ها نمیباشد.
تبصره 2- پذیرفته‌شدگان مشاوره حقوقی،وکالت و کارشناسی باید قبل از اخذ پروانه متعهد شوند که حسب ارجاع هیأت و مرکز،خدمات حقوقی و کارشناسی لازم را برای متهمان، شاکیان و اصحاب دعوایی که امکانات مالی لازم را برای استخدام وکیل و کارشناس ندارند به صورت مجانی یا با نرخهای کمتر و شرائط سهل انجام دهند.
تبصره 3- آن دسته از مشاوران حقوقی که دارای مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد به بالا میباشند میتوانند درخواست صدور پروانه تخصصی در رشته‌ای که در آن رشته مدرک تحصیلی خود را اخذ کرده‌اند بنمایند؛در چنین صورتی حق الوکاله و حق المشاوره آنها در پرونده‌های مرتبط با رشته تخصصی آنان 25%بیش از مبالغ مذکور در ماده 26 خواهد بود.
ماده 26 - حق الوکاله مشاورین پایه 2 حداکثر تا 40%تعرفه وکلاء پایه یک دادگستری و حق الوکاله مشاورین پایه 1 حداکثر تا 60%آن تعرفه و حق الزحمه کارشناسان رسمی موضوع این آیین‌نامه تا 60%تعرفه کارشناسان رسمی حسب مورد خواهد بود.میزان حق المشاوره توسط هیأت موضوع ماده 2 همه ساله تعیین خواهد شد.
ماده 27 - موارد تخلف و مجازاتهای مشاورین حقوقی و کارشناسان موضوع این آیین‌نامه حسب مورد همان است که در مورد وکلاء و کارشناسان رسمی دادگستری در سایر قوانین و مقررات مقرر گردیده است.تنبیهات انتظامی این افراد عبارت است از توبیخ کتبی بدون درج در پرونده،توبیخ کتبی با درج در پرونده،تنزل درجه،عدم تمدید پروانه مشاوره حقوقی یا کارشناسی به طور موقت به مدت 3 ماه تا 3 سال و لغو یا عدم تمدید پروانه مشاوره حقوقی یا کارشناسی به طور دایم.
تبصره- مرجع اعمال این تنبیهات پس از بررسی و کارشناسی و اظهار نظر مرکز هیأت موضوع ماده (2)آیین‌نامه خواهد بود.
ماده 28 - این آیین‌نامه در اجراء ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1379/1/17،مجلس شورای اسلامی در 28 ماده و 18 تبصره تهیه شده و در تاریخ 1381/6/13 به تصویب رئیس قوّه قضائیه رسید.2(2)