قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری


مصوب 1381/1/18
ماده 1 - کانون‌های کارشناسان رسمی دادگستری در مراکز استانها که مطابق این قانون تشکیل میگردند به عنوان«کانون استان»شناخته میشوند و دارای شخصیت حقوقی مستقل غیردولتی،غیرانتفاعی و غیرسیاسی میباشند.
ماده 2 - کانون استان در مراکز استانها با وجود حداقل سی نفر کارشناس رسمی مقیم تشکیل میگردد و تا وقتیکه در مراکز استانی کانون مستقل تشکیل نگردیده است، کارشناسان رسمی آن استان عضو نزدیکترین کانون به آن استان خواهند بود.
ماده 3 - شورای عالی کارشناسان متشکل از هجده نفر عضو به انتخاب کارشناسان کل کشور به تناسب تعداد کارشناسان عضو هر کانون در تهران تشکیل میگردد.اعضاء شورای عالی کارشناسان باید دارای شرائط موضوع ماده (15)این قانون باشند و نحوه انتخاب آنان بر اساس آیین‌نامه این قانون خواهد بود.
تبصره 1- مدت عضویت در شورای عالی کارشناسان چهار سال میباشد و انتخاب مجدد برای یک دوره دیگر بلا مانع است.
تبصره 2- منتخبین موضوع این ماده از بین خود یک نفر به عنوان رئیس،یک نفر نایب رئیس، یک نفر خزانه‌دار،یک نفر کارپرداز،دو نفر منشی و دو نفر بازرس با اکثریت آراء انتخاب مینمایند.
شورای مذکور تا انتخاب اعضاء جدید کماکان عهده‌دار وظائف مقرر میباشند.
ماده 4 - اهداف هر کانون به شرح زیر است:
الف‌ایجاد زمینه لازم برای تشکل و جذب نیروهای متخصص و متعهد به منظور ارائه خدمات کارشناسی و تلاش در جهت تأمین و تعمیم عدالت در امور مربوطه.
ب‌فراهم آوردن موجبات تعالی علمی و تجربی کارشناسان عضو.
ج‌تنظیم و اداره امور کارشناسان عضو در کارهای مربوط به کارشناسی در حدود مقررات.
دنظارت مستمر بر نحوه عمل و رفتار کارشناسان عضو جهت حصول اطمینان از حسن جریان امور کارشناسی.
هایجاد ارتباط و مبادله اطلاعات تخصصی و فنی بین کارشناسان عضو از طریق شورای عالی کارشناسان با مؤسسات مشابه در سایر کشورها با رعایت مقررات موضوعه.
ماده 5 - ارکان هر کانون به شرح زیر است:
الف‌مجمع عمومی؛
ب‌هیأت مدیره؛
ج‌بازرسان؛
ددادسرا و دادگاه انتظامی.
ماده 6 - مجامع عمومیعادی و فوق العاده‌هر کانون از کارشناسان رسمی عضو آن کانون که پروانه کارشناسی آنان دارای اعتبار بوده و در حال تعلیق نباشند به شرح ذیل تشکیل میشوند:
الف‌مجمع عمومی عادی سالانه در سه ماه اول هر سال به دعوت هیأت مدیره تشکیل و با حضور نصف به علاوه یک کارشناسان رسمی عضو کانون رسمیت خواهد یافت.در صورتی که در جلسه اول نصاب مزبور حاصل نشود به دعوت هیأت مدیره،جلسه تجدید و با حضور حداقل یک سوم اعضاء رسمیت خواهد یافت و تصمیمات مجمع با اکثریت آراء اعضاء حاضر در جلسه معتبر خواهد بود.
ب‌مجمع عمومی عادی یا فوق العاده دارای هیأت رئیسه‌ای مرکب از یک نفر رئیس و دو نفر منشی خواهد بود که از بین اعضاء حاضر در جلسه مجمع و توسط اعضاء یاد شده تعیین میشوند.برای نظارت در اخذ رأی و قرائت آراء پنج نفر به عنوان هیأت نظارت از بین اعضاء حاضر در مجمع توسط مجمع انتخاب خواهند شد.
تبصره 1- در صورت عدم دعوت هیأت مدیره برای تشکیل مجمع عمومی عادی در موعد مقرر،جلسه مجمع عمومی فوق‌العاده به دعوت بازرسان هر کانون یا یک دهم کارشناسان رسمی عضو در کانون و یا یک پنجم کارشناسان رسمی عضو در کانونهای دیگر تشکیل خواهد شد.
تبصره 2- نحوه تشکیل و اداره جلسات مجامع عمومی عادی و فوق العاده،چگونگی نظارت بر انتخابات توسط هیأت نظارت،شیوه برگزاری انتخابات اعضاء هیأت مدیره و بازرسان و دادستان انتظامی در آیین‌نامه اجرائی این قانون مشخص خواهد شد.
ماده 7 - وظائف و اختیارات شورای عالی کارشناسان به قرار زیر است:
الف‌اقدامات لازم برای ارتقاء سطح خدمات کارشناسی در سراسر کشور از طریق سیاست‌گزاری،برگزاری دوره‌های آموزشی،بازآموزی،گردهمایی،هم‌اندیشی و همچنین برگزاری آزمون سالیانه بر اساس نیاز مناطق کشور و تدوین مقررات مربوط به رشته‌ها و گروه‌های مختلف کارشناسی.
ب‌تدوین مقررات و ضوابط صلاحیت علمی و فنی متقاضیان کارشناسی و نیز ضوابط ارتقاء صلاحیت علمی،جغرافیایی و نقل‌وانتقال کارشناسان رسمی برابر مقررات این قانون.
ج‌تدوین نظامنامه‌های مربوط به تشکیل و شرح وظائف کمیسیونهای مشورتی علمی و فنی و سایر کمیسیونهای خاص.
دتعیین تعرفه عضویت و پیشنهاد حق الزحمه کارشناسی جهت ارائه به مراجع ذیربط.
هبررسی و تصویب یا رد پیشنهادات کانونها در محدوده ضوابط و مقررات.
وتدوین و تصویب نظامنامه‌های مالی،معاملاتی و استخدامی کانونها.
زتدوین و بازنگری در ضوابط و روش‌های کارشناسی و اظهار نظر در خصوص استعلامات و ارائه رویه واحد در امور کارشناسان.
ح‌نظارت بر حسن انجام انتخابات کانونها در حوزه‌های انتخابات استانی با رعایت مقررات مربوطه.
طنظارت بر اجراء مقررات توسط ارکان هر کانون و اعلام تخلفات آنان به مراجع ذیربط.
یتعیین نماینده جهت شرکت در مجامع بین المللی و مجامع داخلی از قبیل قانونگذاری،اجرائی و قضائی.
کصدور احکام انتصاب اعضاء هیأت مدیره،رؤسا و دادستانهای انتظامی هر کانون.
ل‌انجام سایر وظائف مقرر در قوانین و مقررات.
تبصره 1- نحوه تشکیل جلسات و اتخاذ تصمیم طبق آیین‌نامه اجرائی این قانون میباشد.
تبصره 2- تصمیمات شورای عالی کارشناسان در حدود مقررات این قانون برای کلیه کانون‌های کشور لازم‌الاجراء میباشد.
تبصره 3- شورای عالی کارشناسان میتواند با توجه به شرائط،قسمتی از اختیارات خود را به کمیسیونهای وابسته و یا کانون‌های مستقل استان مربوط تفویض نماید.
ماده 8 - وظائف و اختیارات مجمع عمومی عادی به شرح زیر است:
الف‌بررسی گزارش سالیانه عملکرد کانون و اتخاذ تصمیم درباره آن پس از استماع گزارش بازرسان.
ب‌بررسی و تصویب صورتهای مالی سالیانه کانون پس از استماع گزارش بازرسان.
ج‌بررسی و تصویب خط مشی و برنامه و بودجه سال آینده کانون به پیشنهاد هیأت مدیره.
درسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به سایر موارد پیشنهادی که در محدوده وظائف کانون توسط هیأت مدیره در دستور جلسه قرار گیرد.
هتصویب اخذ وام و اعتبار برای کانون به پیشنهاد هیأت مدیره.
وگزارش عملکرد و صورت‌های مالی سالانه پس از تصویب مجامع عمومی،توسط هیأت مدیره هر کانون برای شورای عالی کارشناسان ارسال خواهد شد.
زانتخاب اعضاء هیأت مدیره و بازرسان و دادستان انتظامی کانون.
تبصره- در مواردی که به علت سلب شرائط یا فوت یا بیماریهای صعب العلاج که ادامه فعالیت را به مدت معتنابهی غیرممکن میسازد یا استعفاء تعدادی از اعضاء هیأت مدیره یا دادستان و یا بازرسان،حسب مورد تعداد اعضاء هیأت مدیره به حد نصاب لازم نرسد و یا انجام وظائف دادستان و یا بازرسان متوقف گردد،برای تکمیل اعضاء هیأت مدیره و جایگزین کردن دادستان و بازرسان توسط مجمع عمومی فوق العاده انتخابات به عمل خواهد آمد که به ترتیب و حسب مورد با دعوت رئیس هیأت مدیره کانون مربوط و یا دو نفر از اعضاء هیأت مدیره و یا بازرسان تشکیل میگردد.
سایر موارد تشکیل مجمع عمومی فوق العاده با رعایت دیگر مقررات این قانون بنا به تشخیص هیأت مدیره کانون مربوط صورت خواهد گرفت.
ماده 9 - اعضاء هیأت مدیره،بازرسان و دادستان انتظامی از بین کارشناسان رسمی عضو کانون مربوط که دارای پروانه کارشناسی رسمی معتبر بوده و در حال تعلیق نباشند انتخاب میگردند.اشخاص یادشده علاوه بر دارابودن شرائط مذکور در ماده (15)این قانون باید دارای شرائط زیر نیز باشند:
الف‌حداقل سه سال سابقه کارشناسی رسمی.
ب‌مدرک تحصیلی لیسانس یا بالاتر.
تبصره 1- اشخاص یاد شده در مدت عضویت باید در شهر محل کانون مربوط اقامت داشته باشند.
تبصره 2- تشخیص و احراز شرائط انتخاب مقرر در این ماده بر عهده کمیسیون تشخیص صلاحیت اولویتهای اخلاقی میباشد.
ماده 10 - هیأت مدیره در کانون تهران دارای یازده نفر عضو اصلی و سه نفر عضو علی البدل و در سایر کانونها دارای پنج نفر عضو اصلی و دو نفر عضو علی البدل خواهد بود که برای مدت چهار سال انتخاب میشوند.جلسات هیأت مدیره در کانون تهران با حضور حداقل هفت نفر و در سایر کانونها با حضور حداقل سه نفر تشکیل و رسمیت خواهد یافت.تصمیمات هیأت مدیره کانون تهران با حداقل شش رأی و هیأت مدیره کانونهای دیگر با حداقل سه رأی معتبر خواهند بود.
تبصره 1- موارد شرکت اعضاء علی البدل در جلسات هیأت مدیره به جای اعضاء اصلی در آیین‌نامه اجرائی این قانون مقرر میگردد.
تبصره 2- پس از انقضاء مدت مأموریت چهار ساله هیأت مدیره،در صورتی که انتخاب هیأت مدیره جدید به هر علت انجام نشود و به تأخیر افتد،هیأت مدیره سابق تا تشکیل هیأت مدیره جدید کماکان انجام وظیفه خواهد نمود.
در هر صورت مدت زمان تأخیر در انتخاب هیأت مدیره جدید نباید از شش ماه تجاوز نماید.در صورت برطرف نشدن علل تأخیر،مهلت مذکور با تأیید مجمع عمومی فوق العاده امکان‌پذیر است.
ماده 11 - هیأت مدیره کانون تهران از بین خود یک نفر رئیس،دو نفر نایب رئیس،دو نفر منشی،یک نفر مسؤول امور مالی با رأی مخفی برای مدت دو سال به عنوان هیأت رئیسه انتخاب مینماید.هیأت رئیسه سایر کانونها مرکب از یک نفر رئیس،یک نفر نایب رئیس،یک نفر منشی و یک نفر مسؤول امور مالی میباشد که به ترتیب بالا انتخاب خواهند شد.تجدید انتخاب اعضاء مذکور بلا مانع است.تا زمانی که هیأت رئیسه جدید تعیین نشده است، هیأت رئیسه قبلی کماکان انجام وظیفه خواهد نمود.
تبصره 1- رئیس هیأت مدیره هر کانون،رئیس کانون مذکور نیز خواهد بود.
تبصره 2- نحوه دعوت و زمان انتخاب هیأت رئیسه جدید در آیین‌نامه اجرائی این قانون مشخص خواهد شد.
ماده 12 - وظائف هیأت مدیره هر کانون به قرار زیر است:
الف‌اداره امور کانون جهت تحقق موارد مقرر در ماده (4)این قانون.
ب‌اتخاذ تصمیم در خصوص اجازه صدور و تمدید پروانه کارشناسی و نیز ابلاغ کارآموزی برای افراد واجد شرائط.
ج‌دعوت برای تشکیل مجامع عمومی و اجراء تصمیمات آنها.
دقبول شکایات و عند الاقتضاء ارجاع به دادسرای انتظامی کانون برای تعقیب کارشناس رسمی.
تبصره- تصمیمات هیأت مدیره در مورد رد شکایت ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ به شاکی قابل اعتراض و رسیدگی در دادسرای انتظامی کانون مربوط خواهد بود.
هاعلام تخلف به دادسرای انتظامی در صورت اطلاع از وقوع تخلف کارشناس رسمی.
واظهارنظر مشورتی نسبت به مسایل و موضوعات ارجاعی از طرف کلیه دستگاهها اعم از وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی.
زتصویب معاملات جاری،استخدام و عزل‌ونصب کارکنان.
ح‌اجراء سایر وظائفی که در این قانون برای هیأت مدیره پیش‌بینی شده است.
ماده 13 - کمیسیون تشخیص صلاحیت‌های مندرج در ماده (15)این قانون متشکل از پنج عضو اصلی و دو عضو علی البدل خواهد بود که دو عضو اصلی و یک عضو علی البدل از بین حقوقدانان توسط رئیس قوّه قضائیه انتخاب و بقیه اعضاء از بین کارشناسان رسمی به پیشنهاد شورای عالی کارشناسان و تأیید رئیس قوّه قضائیه منصوب خواهند شد.تشخیص صلاحیت اولویتهای اخلاقی مندرج در این قانون بر عهده کمیسیون یادشده میباشد.
تبصره- مدت عضویت هر عضو در کمیسیون یادشده چهار سال میباشد.
ماده 14 - رئیس هر کانون بالاترین مقام اداری و اجرائی آن کانون بوده و دارای وظائف ذیل است:
الف‌ابلاغ مصوبات هیأت مدیره کانون و اجراء آنها بر حسب مورد.
ب‌نظارت بر حسن جریان کلیه امور اجرائی و اداری.
ج‌حفظ حقوق و منافع و اموال کانون.
دامضاء پروانه کارشناسان رسمی و صدور آن بعد از تصویب هیأت مدیره کانون مربوطه.
هنمایندگی کانون در نزد مراجع قانونی و اشخاص حقیقی.
وارجاع به داوری و صلح و سازش پس از تصویب هیأت مدیره کانون.
ح‌اخذ وام و اعتبار پس از پیشنهاد هیأت مدیره کانون و تصویب مجمع عمومی.
طانجام امور اداری و مالی و معاملاتی و استخدامی و عزل‌ونصب کارکنان کانون با رعایت مقررات مربوط.
یامضاء قراردادها و اسناد تعهدآور کانون مربوط،به اتفاق یک نفر از اعضاء هیأت مدیره با انتخاب هیأت مدیره کانون مذکور.
ماده 15 - متقاضیان اخذ پروانه کارشناسی رسمی علاوه بر وثاقت باید واجد شرائط ذیل باشند:
الف‌متدین به دین اسلام و یا یکی از اقلیتهای دینی شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و وفاداری به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران.
ب‌داشتن تابعیت ایرانی.
ج‌نداشتن پیشینه کیفری مؤثر.
دعدم اعتیاد به مواد مخدر.
هنداشتن وابستگی و سابقه عضویت و هواداری در گروههای غیرقانونی یا مخالف اسلام.
تبصره- وزارت اطلاعات مکلّف است ظرف مهلت دو ماه مراتب استعلام را اعلام نماید.
وداشتن دانشنامه کارشناسی یا بالاتر در رشته مورد تقاضا و حداقل پنج سال سابقه تجربی در رشته مربوط بعد از اخذ مدرک تحصیلی مذکور.هرگاه در رشته مورد نیاز،دوره تحصیلی کارشناسی یا بالاتر وجود نداشته باشد در این صورت افراد با دارابودن مدرک دانشنامه کارشناسی یا بالاتر در هر رشته و حداقل پانزده سال سابقه کار در آن رشته میتوانند متقاضی اخذ پروانه کارشناسی رسمی باشند.
زدارا بودن حداقل بیست و پنج سال سن در پایان مهلت ثبت‌نام.
ح‌موفقیت در آزمون علمی و تجربی و گزینش صلاحیت اولویت‌های اخلاقی.
طگذرانیدن دوره کارآموزی به مدت یک سال تحت نظر کارشناس رسمیای که بیش از ده سال سابقه کارشناسی رسمی داشته و به عنوان کارشناس راهنما با معرفی هیأت مدیره کانون مربوط.
یداشتن معافیت یا کارت پایان خدمت وظیفه عمومی.
تبصره 1- شرائط لازم برای ثبت‌نام،نحوه انتخاب و نحوه برگزاری آزمون و منابع سؤالات امتحانی و موعد اعلام نتیجه و نحوه نظارت بر کارآموزان در طول دوره کارآموزی و همچنین وظائف کارآموزان در این دوره در آیین‌نامه اجرائی این قانون مشخص خواهد شد.کارآموزان در طی دوره کارآموزی حق هیچگونه اظهار نظر کارشناسی رسمی را به طور مستقل ندارند.
تبصره 2- پس از اعلام تعداد مورد نیاز در رشته کارشناسی امور ثبتی،دارندگان دانشنامه کارشناسی و فارغ التحصیلان آموزشگاههای اختصاصی ثبت اعم از شاغل یا بازنشسته که حداقل ده سال سابقه در امور ثبتی و یا نقشه‌برداری ثبتی داشته باشند میتوانند در صورت داشتن شرائط مذکور در آزمون یاد شده شرکت کنند.
تبصره 3- در رشته‌هایی که سابقه کارشناسان رسمی آن کمتر از ده سال است،شرط دارابودن ده سال سابقه کارشناسی برای کارشناس راهنما لازم الرعایه نیست.متقاضیان رشته‌های جدید کارشناسی رسمی به مدت سه ماه تحت نظارت کانون مربوط کارآموزی خواهند نمود.
تبصره 4- عدم پذیرش درخواست صدور پروانه کارشناسی رسمی هریک از متقاضیان مانع از تقاضای مجدد آنان برای دفعات بعدی نخواهد بود.
ماده 16 - کسانی که تا تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون دارای پروانه کارشناسی رسمی معتبر باشند،تا زمانی که بر اساس قوانین جاری سلب صلاحیت از آنان نشده باشد،پروانه کارشناسی آنان معتبر بوده و تابع مقررات این قانون خواهند بود.
ماده 17 - کارشناسان رسمی جدید به هنگام اخذ پروانه باید با حضور در جلسه هیأت مدیره کانون مربوط با حضور ریاست دادگستری استان یا نماینده وی به شرح زیر سوگند یاد نمایند:
«به خداوند متعال سوگند یاد میکنم در امور کارشناسی که به من ارجاع میگردد خداوند متعال را حاضر و ناظر دانسته،به راستی و درستی نظر خود را اظهار نمایم و اغراض شخصی خود را در آن دخالت ندهم و تمام نظر خود را نسبت به موضوع کارشناسی اظهار نمایم و هیچ‌چیز را مکتوم ندارم و بر خلاف واقع چیزی نگویم و ننویسم و رازدار و امین باشم.»
ماده 18 - در تمامی مواردی که رجوع به کارشناسی لازم باشدبه استثناء مواردی که در قوانین و مقررات جاری کشور به گونه دیگری برای وزارتخانه‌ها،مؤسسات دولتی،شرکتهای دولتی،نهادهای عمومی غیردولتی و سایر دستگاههای دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام یا ذکر صریح نام میباشد،تعیین تکلیف شده است و یا مواردی که تابع قوانین و مقررات خاص میباشددستگاههای یاد شده در این ماده باید از وجود کارشناسان رسمی استفاده نمایند.
تبصره 1- ارجاع امر کارشناسی از ناحیه مراجع قضائی به کارشناس،تابع قانون آیین دادرسی میباشد.
تبصره 2- کارشناسان رسمی مکلفند در امور ارجاعی در صورت وجود جهات رد،موضوع را به طور کتبی اعلام و از مبادرت به کارشناسی امتناع نمایند،در غیر این صورت متخلف محسوب و به مجازات انتظامی موضوع این قانون محکوم میشوند.جهات رد کارشناس رسمی همان جهات رد دادرس مندرج در قانون آیین دادرسی مدنی میباشد.
ماده 19 - اظهار نظر کارشناسی باید مستدل و صریح باشد و کارشناسان رسمی مکلفند نکات و توضیحاتی که برای تبیین نظریّه ضروری است و یا توسط شورای عالی کارشناسان مشخص میگردد به طور کامل در آن منعکس نمایند.کارشناس رسمی موظف است در حدود صلاحیت خود نظر کارشناسی را به طور کتبی و در مهلت مقرر به مراجع ذیربط تسلیم و نسخه‌ای از آن را تا مدت حداقل پنج سال بعد از تاریخ تسلیم نگهداری نماید.
تبصره- در مواردی که انجام معاملات مستلزم تعیین قیمت عادله روز از طرف کارشناس رسمی است،نظریّه اعلام شده حداکثر تا شش ماه از تاریخ صدور معتبر خواهد بود.
ماده 20 - بازرسان هر کانون مرکب از دو نفر بازرس اصلی و یک نفر بازرس علی البدل خواهد بود که برابر این قانون برای مدت چهار سال انتخاب خواهند شد تا بر امور اجرائی کانون مربوط نظارت داشته گزارش لازم را به مجمع عمومی ارائه نمایند.
ماده 21 - دادسرای انتظامی هریک از کانونها،مرجع تعقیب تخلفات انتظامی کارشناسان رسمی متخلف حوزه آن کانون میباشد.دادستان دادسرای انتظامی هر کانون از بین کارشناسان رسمی به وسیله مجمع عمومی آن کانون برای مدت چهار سال انتخاب خواهد شد و دادیاران دادسرای انتظامی از بین کارشناسان رسمی کانون مربوط به پیشنهاد دادستان و تأیید هیأت مدیره آن کانون به تعداد لازم تعیین میشوند.دادسرای انتظامی پس از رسیدگی به شکایات ارجاعی در صورتی که عقیده بر تخلف داشته باشد،کیفرخواست صادر و در غیر این صورت قرار منع تعقیب خواهد داد.قرار منع تعقیب ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ از طرف شاکی یا رئیس هیأت مدیره هر کانون قابل اعتراض در دادگاه انتظامی کانون مربوطه میباشد و چنانچه دادگاه انتظامی مزبور قرار منع تعقیب را صحیح ندانست،به موضوع رسیدگی و حکم مقتضی صادر میکند.
تبصره- مرجع تعقیب تخلفات انتظامی اعضاء هیأت مدیره و دادستان و بازرسان کانون استانها،دادسرای انتظامی قضات میباشد.
ماده 22 - هرگاه تخلف کارشناس رسمی عنوان یکی از جرائم مندرج در قوانین را داشته باشد،دادسرای انتظامی کانون مربوط مکلّف است مراتب را برای رسیدگی به جنبه جزائی آن در اسرع وقت به مراجع قضائی صالح اعلام دارد و چنانچه علاوه بر جرائم مزبور تخلف انتظامی داشته باشد،مطابق این قانون و آیین‌نامه‌های آن به تخلف انتظامی رسیدگی و اقدام لازم معمول دارد. تصمیم مراجع قضائی مزبور مانع اجراء مجازاتهای انتظامی کارشناسان رسمی نخواهد بود.
ماده 23 - مرجع رسیدگی به تخلفات انتظامی کلیه کارشناسان هر استان،دادگاه انتظامی مربوطه میباشد.اعضاء دادگاه به شرح زیر برای مدت چهار سال انتخاب میگردند:
1-یک نفر حقوقدان که حداقل ده سال سابقه کار داشته باشد به انتخاب رئیس قوّه قضائیه.
2-رئیس هیأت مدیره کانون مربوطه یا یکی از اعضاء هیأت مدیره به انتخاب رئیس کانون.
3-یک نفر کارشناس رسمی در رشته مربوط به انتخاب رئیس کانون مربوطه.
تبصره 1- ریاست دادگاه با عضو حقوقدان خواهد بود.
تبصره 2- چنانچه نیاز به شعبه یا شعب دیگر دادگاه باشد با درخواست کانون مربوطه و تصویب رئیس قوّه قضائیه تشکیل خواهد شد.ارجاع پرونده به شعبه یا شعب به عهده رئیس شعبه اول خواهد بود.
تبصره 3- تصمیمات اتخاذشده از سوی دادگاه انتظامی با اکثریت آراء معتبر و انشاء رأی توسط یکی از اعضاء اکثریت و ابلاغ آن توسط رئیس دادگاه صورت خواهد گرفت.
تبصره 4- تصمیمات دادگاه انتظامی از جانب هیأت مدیره کانون مربوطه و از طرف محکوم علیه ظرف یک ماه پس از ابلاغ قابل تجدید نظرخواهی است.
تبصره 5- تصمیمات دادگاه انتظامی و دادسراهای انتظامی در مورد کارشناسان رسمی به وسیله پست سفارشی به نشانی مندرج در پرونده عضویت کانون ابلاغ میشود و هرگاه کارشناس رسمی تغییر نشانی خود را کتبا اعلام ننموده باشد آخرین نشانی موجود در پرونده معتبر خواهد بود.
تبصره 6- موارد رد اعضاء دادگاه انتظامی همان موارد رد دادرسان میباشد،در صورت وجود جهات رد فرد دیگری به ترتیب گفته شده در همین ماده تعیین خواهد شد.
تبصره 7- هرگاه رسیدگی به شکایت انتظامی در امور کارشناسی مستلزم انجام کارشناسی مجدد توسط سایر اعضاء کانون کارشناسان رسمی باشد،پرداخت دستمزد کارشناسی طبق تعرفه قانونی به عهده شاکی میباشد.
ماده 24 - مرجع تجدید نظر نسبت به آراء قابل تجدید نظر،دادگاه تجدید نظر کارشناسان رسمی میباشد که در تهران مستقر میگردد و اعضاء آن به شرح ذیل انتخاب میگردند:
الفیک نفر حقوقدان با ده سال سابقه کار به انتخاب رئیس قوّه قضائیه.
ب‌رئیس شورای عالی کارشناسان یا نماینده وی.
جیک نفر کارشناس در رشته مربوطه به انتخاب شورای عالی کارشناسان.
ماده 25 - هرگاه رئیس قوّه قضائیه یا وزیر دادگستری و یا سه نفر از اعضاء هیأت مدیره هر کانون استان(در مورد کارشناسان کانون مربوطه)از سوءرفتار و یا اعمال منافی با شؤون و حیثیت کارشناسی کارشناسان رسمی اطلاع حاصل کنند،میتوانند با ارائه ادله خود از دادگاه انتظامی تعلیق موقت او را تا صدور حکم قطعی بخواهند در این صورت دادگاه مزبور خارج از نوبت این درخواست را رسیدگی و مستند به دلائل ابرازی،رأی مقتضی صادر میکند.
دادسرای انتظامی کانون مربوطه مکلّف است ظرف مدت سه ماه از تاریخ وصول حکم تعلیق موقت،نسبت به اتهامات وارده به کارشناسان مذکور رسیدگی و پرونده را جهت صدور رأی به دادگاه انتظامی ارسال دارد.
تبصره- مرجع رسیدگی به تجدید نظرخواهی همان مرجع معیّن شده در ماده (24) این قانون برای تجدید نظر میباشد.
ماده 26 - تخلفات و مجازاتهای انتظامی به قرار ذیل است:
الف‌تخلفات:
1-عدم حضور در مراجع صالحه در وقت مقرر بدون عذر موجه.
2-توسل به معاذیری که خلاف بودن آنها بعدا ثابت شود.
3-مسامحه و سهل‌انگاری در اظهار نظر،هرچند مؤثر در تصمیمات مراجع صلاحیتدار باشد یا نباشد.
4-تسلیم اسناد و مدارک به اشخاصی که قانونا حق دریافت آن را ندارند و یا امتناع از تسلیم آنها به اشخاصی که حق دریافت دارند.
5-سوء رفتار و اعمال خلاف شؤونات شغلی.
6-نقض قوانین و مقررات در اظهار نظر کارشناسی.
7-انجام کارشناسی و اظهار نظر با وجود جهات رد قانونی.
8-انجام کارشناسی و اظهار نظر در اموری که خارج از صلاحیت کارشناس است.
9-انجام کارشناسی و اظهار نظر بر خلاف واقع و تبانی.
10-انجام کارشناسی و اظهار نظر با پروانه‌ای که اعتبار آن منقضی شده باشد.
11-افشای اسرار و اسناد محرمانه.
12-اخذ وجه یا مال یا قبول خدمت مازاد بر تعرفه دستمزد و هزینه مقرر در قوانین یا دستورات مراجع صلاحیتدار.
13-انجام کارشناسی و اظهار نظر در زمان تعلیق،محرومیت از حقوق اجتماعی و یا اثبات فقد شرائط موضوع ماده (15)این قانون.
ب‌مجازاتها به ترتیب درجه:
1-توبیخ با درج در پرونده کارشناس در کانون.
2-محدود کردن اختیارات فنی کارشناس رسمی برای مدت یک سال.
3-محدود کردن اختیارات فنی کارشناس رسمی برای مدت سه سال.
4-محرومیت از اشتغال به امر کارشناسی رسمی از سه ماه تا یک سال.
5-محرومیت از اشتغال به امر کارشناسی رسمی از یک تا سه سال.
6-محرومیت دایم از اشتغال به امر کارشناسی رسمی.
تبصره 1- مرتکبین هریک از تخلفات ردیفهای(1)،(2)و(3)حسب مورد به مجازات درجه یک تا سه انتظامی محکوم میگردند.
مرتکبین هریک از تخلفات ردیفهای(4)،(5)و(6)حسب مورد به مجازات درجه سه تا پنج انتظامی محکوم میگردند.
مرتکبین هریک از تخلفات ردیفهای(7)،(8)،(9)،(10)،(11)و(12)حسب مورد به مجازات درجه پنج تا شش انتظامی محکوم میگردند.
مرتکبین هریک از تخلفات ردیف(13)به مجازات درجه شش انتظامی محکوم میگردند.
تبصره 2- اعمال ارتکابی کارشناس،چنانچه علاوه بر تخلف انتظامی،واجد وصف کیفری باشد،دادگاه انتظامی مکلّف است پرونده امر را عینا به مرجع قضائی صلاحیتدار ارسال نماید.
تبصره 3- هیأت مدیره هر کانون مکلّف است از تمدید پروانه کارشناسی رسمی کسانی که سه بار ظرف سه سال به مجازاتهای انتظامی محکوم میشوند خودداری کند.
این‌گونه کارشناسان رسمی میتوانند پس از مدت دو سال از تاریخ لغو پروانه مجددا تقاضای تمدید پروانه کارشناسی رسمی نمایند،مگر اینکه به مجازات انتظامی محرومیت دایم یا موقت از اشتغال به امر کارشناسی رسمی محکوم شده باشند.
ماده 27 - هیأت مدیره هر کانون در صورت احراز زوال وثاقت و شرائط مذکور در بندهای «الف،ب،ج،د،ه‍»ماده (15)این قانون در مورد کارشناس رسمی،به طور موقت از تمدید پروانه خودداری میکند و سریعا موضوع را به دادگاه انتظامی کانون مربوطه اعلام مینماید.
مرجع مذکور مکلّف است ظرف حداکثر سه ماه از تاریخ وصول نسبت به موضوع اتخاذ تصمیم کند و نظر نهائی را به هیأت مدیره کانون مربوط ارجاع‌دهنده اعلام نماید.
ماده 28 - رئیس هیأت مدیره هر کانون مسؤول اجراء احکام قطعی دادگاه انتظامی و دادگاه تجدید نظر کارشناسان در مورد کارشناسان متخلف میباشد.
ماده 29 - دستمزد کارشناسی رسمی طبق تعرفه‌ای است که با پیشنهاد شورای عالی کارشناسان به تصویب رئیس قوّه قضائیه خواهد رسید و هر دو سال یک بار قابل تجدید نظر میباشد.قضات دادگاه‌ها در مورد دستمزد کارشناسی مطابق ماده (264)قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379/1/21 اقدام خواهند کرد.
تبصره- ضوابط تعیین هزینه‌های خدمات کارشناسی به پیشنهاد شورای عالی کارشناسان و تصویب رئیس قوّه قضائیه مشخص خواهد شد و پرداخت آن بر عهده متقاضی است.
ماده 30 - هزینه‌های مربوط به هر کانون از محلهای زیر تأمین میگردد:
الف‌حق عضویت و حق صدور یا تمدید پروانه کارشناسی رسمی هر دو سال یک بار قابل تجدید نظر است.
ب‌پنج درصد(5%)از حق الزحمه کارشناسان رسمی.
ج‌وجوهی که برای موارد خاص به تصویب مجمع عمومی از کارشناسان رسمی و یا متقاضیان کارشناسی رسمی اخذ خواهد شد.
تبصره- پرداخت حق حضور اعضاء غیر کارشناس در هیأت انتظامی و کمیسیونها و سایر مخارج مربوط بر عهده شورای عالی کارشناسان است که به نسبت از کانونها اخذ خواهد نمود.
ماده 31 - کلیه مراجع قضائی و انتظامی،وزارتخانه‌ها،سازمانها،مؤسسات،شرکتها، بانکها،شهرداریها،بنیادها،نهادهای انقلاب اسلامی و اشخاص حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی و سایر مراجع عمومی و دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام یا ذکر صریح نام است موظف هستند مبلغ بند«ب»ماده (30)این قانون را از دستمزد کارشناسان رسمی کسر و به حساب کانون مربوط واریز نمایند.همچنین مکلّف میباشند مالیات متعلقه را نیز با رعایت قوانین مالیاتی کسر و به حساب خزانه‌داری کل واریز کنند.
ماده 32 - در مواردی که هیأت مدیره هر کانون استان،تجدید نظر در صلاحیت فنی کارشناس رسمی را ضروری تشخیص دهد پیشنهاد خود را با دلائل مربوط به شورای عالی کارشناسان ارائه خواهد نمود.شورای عالی با کسب نظر مشورتی از کمیسیون تشخیص صلاحیت علمی و فنی رشته مربوط تصمیم نهائی را در خصوص موضوع اتخاذ مینماید هیأت مدیره هر کانون پس از دریافت تصمیم شورای عالی مبنی بر موافقت با محدود کردن صلاحیت فنی کارشناس رسمی،تصمیم یادشده را به مورد اجراء میگذارد.اعاده صلاحیت کارشناس رسمی منوط به شرکت و موفقیت در کلاسهای بازآموزی یا کلاسهای مشابه مورد تأیید کانون مربوط و با موافقت شورای عالی کارشناسان خواهد بود.
ماده 33 - کارشناسانی که مستخدم شاغل دولت یا مؤسسات دولتی یا شرکتهای دولتی و وابسته به دولت یا شهرداریها یا سایر نهادهای عمومی غیردولتی و یا سایر شرکتهای دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام یا ذکر صریح نام است،میباشند،نمیتوانند در دعاوی و سایر امور مستلزم امر کارشناسی رسمی که مربوط به دستگاه متبوع آنهاست به عنوان کارشناس رسمی مداخله و اظهار نظر کنند مگر اینکه در آن رشته کارشناس رسمی دیگری وجود نداشته و یا مرضی الطرفین باشند یا آنکه کارمند مذکور طبق مقررات مربوط به آن دستگاه قانونا ملزم به اظهار نظر باشد.هیچکدام از مراجع قضائی و ادارات دادگستری و ثبت اسناد و املاک نمیتوانند امر کارشناسی رسمی را به کارشناسانی که کارمند شاغل قضائی یا اداری دادگستری یا ثبت اسناد و املاک میباشند ارجاع کنند مگر اینکه در آن رشته جز قاضی و یا کارمند شاغل،کارشناس دیگری وجود نداشته باشد.
ماده 34 - مقررات تبصره الحاقی به بند«24»ماده (55)قانون شهرداریهامصوب 1352/4/5 -و اصلاحات بعدی در مورد کارشناسان رسمی و مترجمان رسمی دادگستری نیز جاری است.
ماده 35 - در صورت فوت و یا حجر کارشناس رسمی و یا محرومیت دایم از کارشناسی رسمی،با اعلام ذینفع،نماینده کانون مربوط به اتفاق نماینده مرجع قضائی محل ضمن تنظیم صورت‌جلسه لازم برگها و اسناد راجع به امور کارشناسی را جمع کرده در کانون،بایگانی مینماید و در صورتی که بین آنها اشیاء یا اسنادی،با ارائه دلائل کافی توسط مدعی،متعلق به اشخاص باشد به صاحبان آنها رد میکند.
ماده 36 - در هریک از رشته‌های کارشناسی که اظهار نظر کارشناس رسمی نسبت به موضوع ارجاع شده لزوما محتاج به کسب اطلاعاتی است که تنها در اختیار وزارتخانه‌ها،مؤسسات دولتی، شرکتهای دولتی و وابسته به دولت،نهادهای عمومی غیردولتی و سایر شرکتهای دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام یا ذکر صریح نام است،میباشد،کارشناس مذکور مکلّف به مراجعه به دستگاه یا دستگاههای ذیربط بوده و دستگاه یا دستگاههای یادشده نیز موظف به در اختیار گذاشتن اطلاعات مورد نیاز برای اظهار نظر کارشناسی رسمی میباشند.
تبصره- اطلاعات طبقه‌بندیشده و غیرقابل انتشار دستگاههای مورد اشاره در این ماده از حکم مذکور مستثنی میباشد و طبق مقررات قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379/1/21 در اختیار کارشناس ذیربط قرار خواهد گرفت.
کارشناس مزبور تنها این اطلاعات را در حیطه وظائف و مسؤولیتهای خود در رابطه با امر ارجاع‌شده اعمال خواهد کرد و به کارگیری و یا افشای آن در غیر مورد مذکور ممنوع است در غیر این صورت مشمول قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتیمصوب 1353/11/29 در قسمتهای ذیربط آن خواهد بود.
ماده 37 - هرگاه کارشناس رسمی با سوءنیت ضمن اظهار عقیده در امر کارشناسی بر خلاف واقع چیزی بنویسد و یا در اظهار عقیده کتبی خود راجع به امر کیفری و یا حقوقی تمام ما وقع را ذکر نکند و یا بر خلاف واقع چیزی ذکر کرده باشد جاعل در اسناد رسمی محسوب میگردد و همچنین هرگاه کارشناس رسمی در چیزی که برای آزمایش در دسترس او گذاشته‌شده با سوءنیت تغییر بدهد به مجازاتهای مقرر در قانون مجازات اسلامی محکوم میشود و اگر گزارش خلاف واقع و اقدامات کارشناس رسمی در حکم دادگاه مؤثر واقع شده باشد کارشناس مذکور به حداکثر مجازات تعیین‌شده محکوم خواهد شد.حکم یادشده در مورد خبرگان محلی نیز لازم الرعایه میباشد.
ماده 38 - صدور پروانه برای کارشناسان رسمی فقط برای یک رشته کارشناسی مجاز است.
ماده 39 - کلیه کانونهای موجود مکلفند حداکثر ظرف سه ماه از زمان لازم‌الاجراء شدن این قانون وضعیت خود را با مقررات این قانون تطبیق دهند.
ماده 40 - آیین‌نامه اجرائی این قانون ظرف سه ماه از تاریخ تصویب توسط وزیر دادگستری تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ماده 41 - قانون راجع به کارشناسان رسمی مصوب 1317/11/23 و قانون راجع به اصلاح قانون کارشناسان رسمی وزارت دادگستری مصوب 1339/2/14 و لایحه قانونی استقلال کانون کارشناسان رسمی مصوب 1358/7/1 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران لغو میشوند.2(1)