تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری


در اجرای ماده 29 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381/1/18 مجلس شورای اسلامی و پیشنهاد شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری، تعرفه مربوط به تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری، مصوب 1389/12/8 به شرح مواد آتی اصلاح میشود:

فصل اول - کلیات

ماده 1 - دستمزد کارشناسان پس از گزارش و اظهارنظر کارشناسی در حدود صلاحیت‌آنها از طرف اشخاص حقیقی و یا حقوقی طبق مقررات این تعرفه محاسبه و پرداخت میگردد.
تبصره - منظور از کانون در این تعرفه، کانون کارشناسان رسمی دادگستری و منظور از مرکز، مرکز امور مشاوران حقوقی و وکلاء و کارشناسان قوه قضائیه میباشد.
ماده 2 - مراجع قضائی، وزارتخانه‌ها، سازمان‌های دولتی و ارگانها و نهادها و شهرداریهاو مؤسسات وابسته به آنها در تعیین دستمزد کارشناسی مکلفند بر اساس مقررات این تعرفه عمل نمایند.
تبصره1- در مواردی که مرجع قضائی در پرونده‌های کیفری و حقوقی برای کشف جرم و تعیین علت و علل و مشخص نمودن واقعیت اقدام به تعیین کارشناس مینماید، تعیین دستمزد متناسب با کمیت و کیفیت کار با همان مرجع میباشد.
تبصره2- در صورت عدم استطاعت مالی متقاضی کارشناسی به تشخیص قاضیپرونده حق‌الزحمه کارشناسی تا میزان معینی به وسیله دادگاه کاهش مییابد ولیبه هر حال پرداخت هزینه‌ها یا وسیله اجرای قرار کارشناسی مانند ایاب و ذهاب و غیره به‌عهده متقاضی میباشد.
تبصره3- در مورد مناطق محروم و یا اشخاص حقیقی که استطاعت کافی ندارندحسب مورد به تشخیص قاضی پرونده، مرکز یا کانون مربوط حق‌الزحمه این تعرفه سیدرصدکاهش مییابد.
تبصره4- در صورت عدم استطاعت مالی متقاضی کارشناسی به تشخیص مرجع قضائی مربوط مراتب جهت معرفی کارشناس معاضدتی حسب مورد (حداکثر تا سه مورد) به کانون یا مرکز اعلام تا معرفی گردد.
ماده 3 - در کارشناسیها چنانچه موضوع کارشناسی مربوط به جزئی از کل بوده ولی اظهارنظر کارشناسی مستلزم بررسی در کل کار مربوطه باشد، دستمزد با پیشنهاد کارشناس و موافقت مقام ارجاعکننده بر مبنای کل کار انجام شده محاسبه و پرداخت خواهد شد.
ماده 4 - کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مکلفند در صورت درخواست کارشناس یا هیئت کارشناسی، دستمزد کارشناسی را طبق این تعرفه و در صورتی که قبلاً قابل برآورد نباشد حسب مورد بطور علیالحساب به حساب کانون یا مرکز تودیع و قبض آن را در پرونده مربوط پیوست نمایند در این صورت کارشناسان رسمی مکلفند پس از تودیع دستمزد نسبت به انجام کارشناسی اقدام نمایند.
ماده 5 - در صورتی که کارشناس اقدام به کارشناسی نموده ولی به دلیلی که خارج از حیطه اختیار وی باشد اجرای کارشناسی منتفی گردد، محق دریافت بخشی از دستمزد متناسب با کارهای انجام شده و یا وقت صرف شده خواهد بود؛ به شرط اینکه از حداقل‌مقرر در این تعرفه کمتر نباشد. به علاوه، چنانچه در این رابطه به محل اجرای قرار کارشناسیمسافرت نموده باشند هزینه سفر، اقامت و فوق‌العاده روزانه وی بر مبنای ضوابط این تعرفه پرداخت میشود.
ماده 6 - در صورتی که اجرای قرار کارشناسی مستلزم عزیمت به خارج از حوزه فعالیت یا محل اقامت کارشناس باشد، تأمین وسیله ایاب و ذهاب و محل اقامت مناسب و غذا به عهده متقاضی بوده و علاوه بر دستمزد کارشناسی، فوق‌العاده مأموریت کارشناس برای هر روز مسافرت به مأخذ روزانه مبلغ 000.500 ریال برای مأموریت داخل استان محل اقامت کارشناس و مبلغ 000.000.1 ریال برای مأموریت خارج از استان کارشناس پرداخت خواهد شد. چنانچه متقاضی از تأمین وسیله ایاب و ذهاب و اقامت خودداری نماید و کارشناس برای انجام کارشناسی رأساً و به هزینه خود نسبت به تهیه موارد فوق‌الذکر اقدام نماید، علاوه بر دستمزد و فوق‌العاده مأموریت، هزینه‌های مربوط در وجه کارشناس پرداخت خواهد شد.
تبصره1- در صورتی که انجام کارشناسی مستلزم عزیمت به خارج از کشور باشد، انجام امور مربوط و کلیه هزینه‌های سفر و پرداخت فوق‌العاده روزانه هم ردیف مدیران کل به عهده متقاضی میباشد.
تبصره2- در صورتی که مبلغ مورد رسیدگی به ارز باشد، پس از تسعیر آن به ریال، براساس نرخ واریزنامه رسمی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مطابق جدول رشته مربوط محاسبه خواهد گردید.
تبصره3- تأمین وسیله ایاب و ذهاب اجرای قرار کارشناسی درون شهرها بعهده متقاضی میباشد.
ماده 7 - دستمزد تأمین دلیل با توجه به کمیت و کیفیت خدمات کارشناسی موردنیازاز طرف مقام ارجاعکننده تعیین میشود و حداقل 000.500.1 ریال میباشد.
ماده 8 - هزینه انجام کلیه آزمایش‌ها و تهیه نمونه‌های لازم و گمانه‌زنی که طبق نظر کارشناسی ضروری باشد، به عهده متقاضی است و در صورت اختلاف و ضرورت انجام اقدامات مذکور، حسب موردنظر مرکز یا کانون مربوط معتبر است.
ماده 9 - در مواردی که برای بعضی از امور کارشناسی در این تعرفه دستمزد تعیین نشده باشد، دستمزد آن حسب مورد توسط مرجع قضائی، کانون یا مرکز مربوط تعیین میگردد. در هر حال حداقل دستمزد 000.500.1 ریال خواهد بود.
ماده 10 - در مواردی که موضوع کارشناسی مربوط به سالهای قبل از تاریخ انجامکارشناسی باشد، دستمزد طبق قیمت روزبراساس این تعرفه محاسبه و پرداخت خواهد شد.
ماده 11 - دستمزد ارزیابیها برای کلیه رشته‌ها در هر مورد ارجاعی بشرح ذیل تعیین میگردد.
- تا پنجاه میلیون ریال.......................... مقطوعاً 000.500.1 ریال.
- از پنجاه میلیون و یک ریال تا یکصد و پنجاه میلیون ریال نسبت به مازاد... 0/5 درصد.
-از یکصد و پنجاه میلیون و یک ریال تا دویست و پنجاه میلیون ریال نسبت‌به مازاد......................0/4 درصد.
- از دویست و پنجاه میلیون و یک ریال تا یک میلیارد ریال نسبت به مازاد........0/3 درصد.
- از یک میلیارد ریال تا ده میلیارد ریال نسبت به مازاد........................0/125 درصد.
- از ده میلیارد و یک ریال تا یکصد و پنجاه میلیارد ریال نسبت به مازاد.....0/06 درصد.
- از یکصد و پنجاه میلیارد و یک ریال تا پانصد میلیارد ریال نسبت به مازاد.........0/03 درصد.
- از پانصد میلیارد و یک ریال‌تا ششصد وپنجاه میلیارد ریال نسبت به مازاد........0/025 درصد.
- از ششصد و پنجاه میلیارد و یک ریال تا یک هزار میلیارد ریال نسبت‌به مازاد........................0/015 درصد.
- از یکهزار میلیارد و یک ریال به بالا نسبت به مازاد0/01 درصد، حداکثر کل دستمزد کارشناسی سیصد میلیون ریال برای هر کارشناس خواهد بود.
تبصره1- در هر مورد که ارجاع کار شامل موارد متعدد باشد، مجموع مبالغ ارزیابی مندرج در گزارش به طور یک جا مبنای محاسبه این ماده قرار میگیرد. لیکن در صورتی که موضوع ارزیابی در مکانهای مناطق مختلف شهرداری یا دارای پروانه صنعتی مجزا باشند و یا مربوط به اشخاص حقوقی یا حقیقی مختلف باشد، ارزیابیها به طور جداگانه مبنای محاسبه قرار خواهد گرفت.
تبصره2- دستمزد بررسی به اختلاف فیمابین کارفرمایان و پیمانکاران و سایر قراردادهای مربوط و دستمزد تعیین و کنترل صورت وضعیت برای کلیه رشته‌ها بر مبنای مبلغ قرارداد طبق ماده 11 این تعرفه به اضافه صددرصد میباشد.
تبصره3- دستمزد تعیین علل و مسببین و تعیین خسارت برای کلیه رشته‌ها بر مبنایمیزان خسارت تعیین شده طبق ماده 11 این تعرفه به اضافه پنجاه درصد میباشد.
تبصره4- تشخیص تخلف از مفاد قرارداد و یا رسیدگی به تأخیر قرارداد در هرمورد طبق ماده 11 این تعرفه به اضافه پنجاه درصد میباشد.
تبصره5 - در ارزیابی قطعات یدکی و کالای مستعمل، فرآورده‌های غذایی و داروئی و بهداشتی، ضایعات تولیدی، ابزارآلات، ماشین‌آلات و تجهیزات برقی و مکانیکی، اجزای ریزالکترونیک و مخابرات در هر کار ارجاعی به صورت یکجا و طبق ماده 11 این تعرفه به‌اضافه پنجاه درصد میباشد.
تبصره6 - در مواردی که موضوع کارشناسی توسط چند کارشناس رسمی از یک رشته کارشناسی انجام شود، از دستمزد هر کارشناس مبلغ سی درصد کسر میگردد.
ماده 12 - در صورتی که رسیدگی به مستندات و مدارک مربوط به کارشناسی به‌زبان خارجی باشد علاوه بر تعرفه قانونی در هر رشته، هزینه ترجمه رسمی براساس آئین‌نامه تعرفه مترجمین رسمی اضافه میشود.
ماده 13 - دستمزد تعیین اجاره بها، برای کلیه رشته‌ها جهت هر واحد یا مجموعه‌مستقل تا اجاره ماهیانه دو میلیون ریال، مقطوعاً 000.500.1 ریال و از دو میلیون تا سیمیلیون ریال، ده درصد و از سی میلیون ریال به بالا، دو درصد اضافه خواهد شد.دستمزد تعیین اجرت‌المثل یا اجور گذشته بر مبنای این ماده به اضافه بیست و پنج درصدخواهد بود.
ماده 14 - حق‌الزحمه تفسیر عکس‌های هوائی و ماهواره‌ای برای هر پلاک ثبتی و تعیین موقعیت ثبتی آن در عکسهای مزبور مقطوعاً مبلغ 000.000.3 ریال است و برایتفسیر عکس‌های مذکور مربوط به سالهای گذشته، به ازای هر سال مبلغ چهارصد هزار ریال‌اضافه خواهد شد. همچنین، برای پلاکهای متعدد متصل به هم به ازاء هر پلاک اضافی چهل درصد به حق‌الزحمه این ردیف اضافه خواهد شد.

فصل دوم - تعرفه دستمزد کارشناسی

گروه1- مهندسی آب و معادن شامل رشته‌های (آب، مواد، معادن)

رشته مهندسی آب

ماده 15 - دستمزد اندازه‌گیری آب و حقابه‌ها بشرح ذیل است:
1- تا 50 لیتر در ثانیه، مقطوعاً 000.500.1 ریال.
2- مازاد بر 50 لیتر در ثانیه تا 1000 لیتر در ثانیه به ازاء هر لیتر 1500 ریال.
3- از 1000 لیتر به بالا به ازاء هر لیتر در ثانیه، 400 ریال و حداکثر بیست میلیون ریال.
ماده 16 - دستمزد تعیین کیفیت شیمیایی و آلودگی آب با توجه به مسائل زیست‌محیطی در هر مورد 000.500.1 ریال میباشد.
ماده 17 - دستمزد بررسی مشخصات سفره‌های سطحی و زیرزمینی آب از هر لحاظ مقطوعاً 000.000.3 ریال است.
تبصره - در صورتی که انجام کارشناسی مستلزم عملیات نقشه‌برداری باشد، دستمزد آن طبق تعرفه مربوط پرداخت خواهد شد.
ماده 18 - دستمزد ارزیابی قنوات، چاه‌ها و منصوبات آن، شبکه‌های آبیاری و زهکشیآب و فاضلاب مطابق ماده 11 این تعرفه خواهد بود.
ماده 19 - تعیین نوع و بررسی کیفیت حفاری چاهها و قنوات و بهسازی چشمه‌ها مقطوعاً 000.000.3 ریال است.
ماده 20 - دستمزد رسیدگی به اختلاف مربوط به حریم و بستر رودخانه‌ها و کانال‌ها و انهار به شرح زیر تعیین میگردد:
1- حریم کانالها و انهار تا عرض بستر 12 متر از قرار هر کیلومتر 000.000.1 ریال و حداقل 000.500.1 ریال و حداکثر ده میلیون ریال.
2- حریم رودخانه و کانالهای با عرض بیش از 12 متر، از قرار هر کیلومتر000.500.1 ریال و حداکثر 14 میلیون ریال.
ماده 21 - دستمزد رسیدگی به وضع فاضلاب به لحاظ تشخیص بار آلودگی بر حسبکمیت و کیفیت مقطوعاً 000.000.2 ریال.

رشته فلزات و معادن

ماده 22 -
1- تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی رشته فلزات در ارزیابیها طبق ماده 11 در مورد ملاک تشخیص، حداقل 5 میلیون ریال و حداکثر ده میلیون ریال خواهد بود.
2- تعرفه دستمزد کارشناسان رشته معادن مربوط به ارزیابی ذخائر معدنی (احتمالیممکن - قطعی) طبق ماده 11 تعرفه عمومی خواهد بود. (در معادن زیرزمینی معادل‌بیست درصد به تعرفه مربوط اضافه خواهد شد)
3- در صورتی انجام بررسیهای کارشناسی در معادن منتج به ارزیابی نگردد، حق الزحمه کارشناسی براساس ماده ده این تعرفه قابل پرداخت خواهد بود.

گروه2- اموال منقول شامل رشته‌های

(آثار هنری و اشیاء نفیسه و کتب خطی - اشیاء عتیقه و احجار کریمه، ساعت و جواهرات، فرش، لوازم خانگی و اداری)

ماده 23 - دستمزد کارشناسی رشته‌های فوق مطابق ماده 11 این تعرفه و رشته‌لوازم خانگی و اداری 20 درصداضافه میباشد.

گروه3- امور پزشکی - داروئی و غذایی شامل رشته‌های

(پزشکی، داروسازی وسم‌شناسی،مواد غذائی و مسمومیتهای ناشی از آن)

ماده 24 - دستمزد کارشناسی رشته‌های فوق، برحسب اهمیت و حساسیت و پیچیدگی موضوع و با توجه به کمیت و کیفیت کار با پیشنهاد کارشناس و موافقت مرجع ارجاع کننده، حداقل 000.500.1 ریال و حداکثر 000.000.10 ریال در هر مورد میباشد و در مورد ارزیابی مطابق ماده 11 این تعرفه میباشد.
تبصره - کلیه هزینه‌های آزمایشگاهی، نمونه‌برداری (بیوپسی)، رادیوگرافی و نظائر آن به عهده متقاضی میباشد.

گروه4- رشته حسابداری و حسابرسی - آمار

(امور بازرگانی - تعیین نفقه و بیمه)

رشته حسابداری و حسابرسی
ماده 25 - دستمزد کارشناسی در امور حسابرسی نسبت به جمع ارقام حسابهایمورد رسیدگی طبق ماده 11 این تعرفه به اضافه پنجاه درصد خواهد بود.
ماده 26 - دستمزد کارشناسی امور ذیل براساس ماده 11 این تعرفه خواهد بود:
1- ارزش سهام و سهم‌الشرکه، با توجه به مجموع دارائیهای جاری و بدهیها و ذخائر رسیدگیشده به اضافه قیمت تمام شده دفتری دارائیهای ثابت.
2- رسیدگی و حسابرسی ترازنامه و حساب سود و زیان و امور توقف و ورشکستگی.
3- تعیین قیمت تمام‌شده کالاها با توجه به ارقام تشکیل‌دهنده قیمت تمام شده.
رشته امور بازرگانی
ماده 27 - دستمزد کارشناسان رشته بازرگانی در مورد ارزیابی طبق تعرفه ماده 11 است و در سایر موارد حداقل 000.000.2 ریال و حداکثر 000.000.20 ریال خواهد بود.
رشته تعیین نفقه
ماده 28 - تعیین دستمزد نفقه با توافق میباشد و در هر مورد حداقل 000.500.1 ریال و حداکثر 000.000.10 ریال است.
رشته بیمه
ماده 29 - دستمزد رشته بیمه در مورد ارزیابی ماده 11 این تعرفه و سایر موارد با توافق مقام ارجاعکننده در هر مورد حداقل 000.500.1 ریال و حداکثر 000.000.15 ریال است.
رشته آمار
ماده 30 - تعیین دستمزد رشته آمار با توافق مقام ارجاعکننده در هر مورد حداقل 000.500.1 ریال و حداکثر 000.000.10 ریال است.

گروه5 - امور وسائط نقلیه موتوری شامل رشته‌های

(امور حمل و نقل[ترابری]- وسائط نقلیه هوایی، وسائط نقلیه دریایی و غواصی، وسائط نقلیه موتوری زمینی و وسائط نقلیه ریلی)

ماده 31 - دستمزد کارشناسی وسائط نقلیه موتوری زمینی به شرح ذیل است:
1- رسیدگی به اصالت خودرو 000.500.1ریال داخل‌شهر و 000.000.2ریال خارج شهر.
2- رسیدگی به تصادف درون شهری 000.000.1 ریال.
3- رسیدگی به تصادف خارج از شهر 000.500.1 ریال.
اظهارنظر فنی و تعیین خسارت تعمیرگاهی، تعیین تناژ، تعیین مدل برای هر دستگاه‌مقطوعاً 000.500.1 ریال و برای وسائط نقلیه بدون موتور پنجاه درصد آن.
ماده 32 - تعرفه دستمزد وسائط نقلیه دریایی و غواصی و رشته امور حمل و نقل:
1- برای دعاوی مربوط به حمل و نقل (مسئولیت صادرکننده اسناد حمل)
با توجه به مبلغ خواسته، مطابق ماده 11 این تعرفه است.
2- تعیین ارزش وسائط نقلیه آبی:
براساس ماده 11 این تعرفه است.
3- تعیین علت در تصادم دریایی یا تصادم در آبهای داخلی بشرح ذیل میباشد:
الف - در صورت تصادم بین قایقهای تفریحی و مسافربری در آبهای داخلی:
در هر مورد 000.000.2 ریال.
ب - در صورت تصادم بین دو یا چند فروند شناور در دریا:
- برای شناورهای با ظرفیت بار کمتر از 500 تن (ظرفیت ناخالص یا) GT4.000.000 ریال در هر مورد.
- برای شناورهای با ظرفیت بار بالاتر از 500 تن (ظرفیت ناخالص یا) GT10.000.000 ریال در هر مورد.
تبصره - در صورتی که تصادم بین دو یا چند شناور با ظرفیتهای متفاوت باشد، ظرفیت بالاتر مبنای تعیین حق‌الزحمه میباشد.
4- در مورد غواصی و عملیات زیرآبی، ماده 9 این تعرفه ملاک عمل خواهد بود.
تبصره - دستمزد ارزیابیهای وسائط نقلیه هوائی و ریلی و زمینی برابر ماده 11 خواهد بود.

گروه6 - راه و ساختمان شامل رشته‌های

(راه و ساختمان - معماری داخلی و تزئینات - مهندسی ترافیک - برنامه‌ریزی شهری - مهندسی محیط زیست - امور ثبتی - ابنیه و آثار باستانی - نقشه‌برداری)

رشته راه و ساختمان
ماده 33 - دستمزد ارزیابی اراضی غیرمزروعی و ابنیه و مصالح ساختمانی و تعیین حقوق کسب و پیشه و تجارت و سرقفلی مطابق ماده 11 این تعرفه تعیین میشود.
ماده 34 - دستمزد تطبیق نقشه‌های ساختمانی با وضعیت محل و بنا:
برای هر مترمربع مساحت زیر بنا 000.4 ریال و حداقل 000.500.1 ریال و حداکثر 000.000.15 ریال است.
ماده 35 - دستمزد تطبیق مشخصات قراردادی ساختمان‌ها با وضعیت محل و بنا برای هر مترمربع مساحت زیربنا 000.4 ریال و حداقل 000.500.1 ریال و حداکثر 000.000.20 ریال است.
ماده 36 - دستمزد تهیه نقشه‌های معماری و سازه ساختمان‌های موجود در صورت ضرورت و دستور مرجع قضائی بشرح زیر میباشد:
1- معماری کلی هر مترمربع 3000 ریال و حداقل 000.500.1 ریال و حداکثر000.000.30 ریال.
2-سازه‌هر مترمربع4.000ریال و حداقل000.500.1ریال و حداکثر000.000.40ریال.
ماده 37 - دستمزد افراز و قطعه‌بندی مستلزم تهیه نقشه دقیق قطعات افرازی و صورت ارزیابی آنها، طرح قطعات مفروزه بطور واضح و روشن بشرح زیر است:
1- دستمزد افراز املاک و مستغلات و تقسیم ترکه براساس ماده 11 این تعرفه به اضافه بیست درصد.
2- در صورتیکه نقشه ملک مورد افراز تهیه نشده باشد هزینه نقشه براساس تعرفه نقشه‌برداری مربوط علاوه بر دستمزد ردیف 1 محاسبه میشود.
تبصره - در مواردی که واحدهای ساختمانی با هر نوع کاربری که بصورت آپارتمان،طبقه یا بلوک مجزا هستند همانند باشند، طبقه یا بلوک اول به میزان مقرر در این ماده و مواد 34 الی 36 این تعرفه محاسبه و برای بقیه طبقات و یا هر بلوک مشابه فقط ده درصد دستمزد مربوط پرداخت خواهد شد.
ماده 38 - دستمزد تشخیص زمین مسبوق به احیاء از نظر ساختمانی تا مساحت1000 مترمربع 000.500.1 ریال و برای هر یک هزار مترمربع مازاد، مبلغ000.800 ریال اضافه میگردد.
رشته نقشه‌برداری و امور ثبتی
ماده 39 - پیاده کردن محدوده پلاک ثبتی در نقشه و عکس هوایی:
1- اگر گذربند مشخص باشد:
تا 1000 مترمربع مقطوعاً 000.000.2 ریال و نسبت به مازاد تا 10 هکتار برای هر مترمربع 200 ریال و از 10 هکتار به بالا نسبت به مازاد هر مترمربع 100 ریال و حداکثر 000.000.40 ریال.
2- اگر گذربند مشخص نباشد:
تا 1000 مترمربع مقطوعاً 000.000.6 ریال و نسبت به مازاد تا 10 هکتار هر مترمربع 200 ریال و از ده هکتار به بالا نسبت به مازاد هر مترمربع 100 ریال و حداکثر 000.000.60 ریال.
ماده 40 - حق‌الزحمه نقشه‌برداری اراضی و تهیه پروفیل و غیره برمبنای بند 2 ماده 39 و حداکثر 000.000.60 ریال.
ماده 41 - حق‌الزحمه مطالعه پرونده ثبتی و تشخیص محل پلاک موردنظر در املاکتا 1000 مترمربع حداقل 000.500.1 ریال و نسبت به مازاد تا 5000 مترمربع برای هر مترمربع 800 ریال و از 5000 مترمربع تا 50000 مترمربع نسبت به مازاد برای هر مترمربع 400 ریال و از 50000 مترمربع به بالا نسبت به مازاد برای هر مترمربع200 ریال و حداکثر سی میلیون ریال.
ماده 42 - دستمزد نقشه‌برداری و تهیه نقشه موقعیت قنوات و مسیر انهار و کانالها ورودخانه‌ها با مقیاس 1/1000 به صورت پیمایش با تعیین محل چاه‌ها، حداقل 000.500.1ریال است و حداکثر با نظر مقام قضائی میباشد.
ماده 43 - دستمزد تشخیص حدود ثبتی و رسیدگی به اختلاف املاک خارج از محدوده شهرها:
1- دستمزد مطالعه پرونده ثبتی و پیاده نمودن پلاک موردنظر و تشخیص حدود آن در املاک مزروعی تا یک هکتار حداقل 000.000.2 ریال است.
2- در مواردی که مساحت ملک بیش از یک هکتار باشد به ازاء هر هکتار مازاد، بیست درصد به دستمزد اضافه میشود و حداکثر ده میلیون ریال میباشد.
ماده 44 - دستمزد کارشناسی رشته شهرسازی:
1- حق‌الزحمه شهرسازی در زمینه بررسی انطباق طرح‌های تفکیک اراضی شهری با ضوابط و مقررات شهرسازی به شرح زیر است:
1-1- طرح تفکیک با دو قطعه زمین، مبلغ 000.000.5 ریال.
1-2- طرح تفکیک با 3 تا 10 قطعه زمین، مبلغ 000.000.1 ریال به ازاء هر قطعه مازاد بر 2 قطعه.
1-3- طرح تفکیک با بیش از 10 قطعه زمین، مبلغ 000.300 ریال به ازاء هر قطعه مازاد بر 10 قطعه.
2- حق‌الزحمه شهرسازی در زمینه بررسی انطباق کاربری اراضی شهری با طرح‌های توسعه شهری به شرح زیر میباشد:
2-1- کاربری یک یا دو قطعه زمین مجاور با یکدیگر مبلغ 000.000.5 ریال.
2-2- کاربری 3 تا 10 قطعه زمین مجاور با هم، مبلغ 000.700 ریال به ازاء هر قطعه مازاد بر 2 قطعه.
2-3- کاربری بیش از 10 قطعه زمین مجاور با هم، مبلغ 000.300 ریال به ازاء هر قطعه مازاد بر 10 قطعه.
3- حق‌الزحمه شهرسازی در زمینه بررسی انطباق شهری ساختمان‌ها به ضوابط و مقررات شهرسازی به شرح زیر میباشد:
3-1- ساختمان با یک یا دو واحد قابل تفکیک، مبلغ 000.000.5 ریال.
3-2- ساختمان با 3 تا 10 واحد قابل تفکیک، مبلغ 000.700 ریال به ازاء هر واحد مازاد بر 2 واحد.
3-3- ساختمان با بیش از 10 واحد قابل تفکیک، مبلغ 000.300 ریال به ازاء هر واحد مازاد بر 10 واحد.
تبصره - دستمزد سایر رشته‌های زیرگروه 6 طبق ماده 9 این تعرفه خواهد بود.

گروه7- صنعت و فن شامل رشته‌های

(الکتروشیمی، صنایع نفت و پتروشیمی - برق، الکترونیک و مخابرات - برق، ماشین و تأسیسات کارخانجات - تأسیسات ساختمانی]آسانسور و شوفاژ و تهویه[- کامپیوتر -گاز و گازرسانی - انرژی هسته‌ای - مهندسی هوافضا - مهندسی پزشکی - نساجی و رنگرزی)

ماده 45 - دستمزد کارشناسی و ارزیابی رشته‌های فوق براساس ماده 11 این تعرفه و تبصره‌های ذیل آن خواهد بود.
تبصره - حق‌الزحمه کارشناسی نرم‌افزار کامپیوتر مطابق ماده 11 این تعرفه به اضافه50 درصد خواهد بود.

گروه8 - فنی و هنری شامل رشته‌های

(تئاتر - شعر و سرود - تشخیص اصالت خط و امضاء و اثر انگشت - چاپ و چاپخانه - عکاسی و امور سینمایی - طراحی و گرافیک - امور ورزشی

تألیفات - تمبر - صنایع دستی - موسیقی)
ماده 46 - دستمزد کارشناسی رشته تشخیص اصالت خط و امضاء و اثر انگشت درپرونده‌های غیرمالی و در هر مورد بررسی (هر مستند) حداقل 000.000.2 ریال در صورتیکهکم و کیف کار ایجاب نماید با پیشنهاد کارشناس و توافق مراجع ارجاعکننده کارشناسی حداکثر 000.000.10 ریال تعیین میگردد.
تبصره - دستمزد کارشناسی رشته‌های فوق در پرونده‌های مالی مطابق ماده 11 این تعرفه محاسبه و حداکثر بیست میلیون ریال میباشد.
ماده 47 - دستمزد کارشناسی مربوط به عکاسی و امور سینمایی و تئاتر و شعر و سرود و چاپ و چاپخانه به شرح ذیل میباشد:
الف - دستمزد کارشناسی مسائل فنی عکس و فیلم و اختلاف رنگها، شرایط نوری، کمپوزیسیون (ترکیب‌بندی)، پرسپکتیو، ظهور و چاپ حداقل 000.000.2 ریال و حداکثر 000.000.15 ریال در هر مورد با نظر مقام ارجاعکننده.
ب - امور مربوط به فیلم‌برداری و سینما:
دستمزد رسیدگیبه موارد اختلاف فیمابین کارفرمایان و تهیهکنندگان اعم از نویسنده،کارگردان، تصویربردار، تدوینکننده، لابراتوار و صدابردار به شرح زیر است:
1- برنامه‌های کوتاه‌مدت و مستند اعم از فیلم و یا ویدئو و برنامه‌های انیمیشن حداقل 000.000.2 ریال.
2- برنامه‌های بلندمدت سینمایی بیشتر از یک ساعت، برحسب مدت فیلم و حداکثر000.000.15 ریال.
ج - دستمزد ارزیابی فیلم، وسایل و لوازم عکاسی و فیلمبرداری و سینما و ویدئو مطابق ماده 11 این تعرفه محاسبه خواهد شد.
د - هزینه‌های مربوط به آزمایشگاه - استفاده از لوازم مونتاژ، دستگاههای نمایش جهت بازدید فیلم و تصاویر تابع ماده 9 این تعرفه خواهد بود.
ه - دستمزد کارشناس در امور ورزشی بدون موارد جرح یا فوتی برای هر مورد 000.000.2 ریال و برای موارد فوتی و یا جرحی حداکثر 000.000.15 ریال با نظر مرجع مربوطه.

گروه9- کشاورزی شامل رشته‌های

(کشاورزی و منابع طبیعی - دامپروری و دامپزشکی - محصولات دامی - آبزیان و شیلات - سم و سم‌شناسی - صنایع چوب - محیط زیست طبیعی - گیاه پزشکی)

ماده 48 - دستمزد ارزیابیهای رشته‌های فوق مطابق ماده 11 این تعرفه محاسبه خواهد شد.
ماده 49 - دستمزد تعیین حق آبادانی و حق ریشه و زراعت و نسق زارعانه و تعیین هزینه احیاء و اصلاح و تسطیح زمینهای کشاورزی و باغات و حق غارسی طبق ماده 11 این تعرفه میباشد.
ماده 50 - دستمزد نمونه‌برداری به منظور تعیین کیفیت و طبقه‌بندی محصولات زراعی، باغی، دامی، آبزیان، خوراک دام، مکمل و داروهای مصرفی دامی با توافق مرجع ارجاعکننده و کارشناس تعیین میشود.
ماده 51 - دستمزد تشخیص اراضی (دایر و بایر و موات) تا مساحت 1000 مترمربع، 000.000.2 ریال و برای هر هزار مترمربع مازاد ده درصد و بالاتر از یک هکتار، سه درصد دستمزد فوق میباشد.
ماده 52 - دستمزد افراز املاک کشاورزی براساس ماده 11 این تعرفه به اضافه‌بیست درصد خواهد بود.
تبصره - در صورتی که انجام امر کارشناسی مستلزم تهیه نقشه باشد، دستمزد نقشه‌برداری بر طبق تعرفه مربوط محاسبه خواهد شد.
ماده 53 - دستمزد ارزیابی تجهیزات مرتبط و مواد اولیه و محصولات و فرآورده‌های کشاورزی و دامی و جنگلی و شیلات و غیره موجود در انبارها براساس ماده 11 این تعرفه محاسبه خواهد شد.

گروه10- مدیریت و خدمات شامل رشته‌های

(امور آموزشی - امور خبرنگاری و روزنامه‌نگاری - ایرانگردی و جهانگردی - زبانهای خارجی - امور اداری و استخدامی - کتابداری - امور گمرکی - ثبت شرکتها و علائم تجاری و اختراعات)

ماده 54 - دستمزد کارشناسی در مورد کلیه رشته‌های فوق با توجه به کم و کیفکار در هر مورد حداقل 000.500.1 ریال و حداکثر 000.000.15 میلیون ریال با پیشنهادکارشناس و توافق مرجع ارجاعکننده خواهد بود.

گروه11- ایمنی و حوادث شامل رشته‌های

(امور آتش‌سوزی و آتش‌نشانی - اموراسلحه و مهمات - امنیت عمومی - حوادث ناشی از کار - مواد محترقه و منفجره[ناریه])

ماده 55 - دستمزد کارشناسان این گروه طبق تعرفه کارشناسان گروه 10 موضوع ماده 54 تعیین میگردد.
ماده 56 - اعلام نظر نسبت به موارد اختلاف در نحوه محاسبه دستمزد، حسب موردبا کانون ذیربط یا مرکز و تفسیر مواد تعرفه حسب مورد به عهده شورای عالی کارشناسان یا مرکز میباشد.
ماده 57 - کلیه متن و مواد و تبصره‌های این تعرفه از سوی کارشناسان رسمی و کانونها و نیز کارشناسان موضوع ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه و مراجع کشور اعم از وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی، شرکتهای دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی، بانکها، مؤسسات اعتباری و سایر شرکتها و دستگاه‌های دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام میباشد، لازم‌الرعایه است.
ماده 58 - این تعرفه با 58 ماده و 23 تبصره به پیشنهاد شورای عالی کارشناسان‌رسمی دادگستری در تاریخ1392/8/1به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید و 15 روز پس‌از انتشار در روزنامه رسمی لازم‌الاجرا است. مقررات مغایر لغو میگردد.
رئیس قوه قضائیه - صادق آملی لاریجانی
2(2)