بخشنامه شماره 1/86/6931 مورخ 1386/6/29 رئیس قو قضائیه به رؤسای کل دادگستریهای سراسر کشور


موضوع: ابلاغ نمونه مکاتبات شماره 1 و 2 پیوست دستورالعمل تسریع در پرداخت خسارت جانی بیمه شخص ثالث
پیرو نامه شماره 1/86/6256-1386/6/5 به منظور یکسان‌سازی و اجتناب از مکاتبات متفاوت بین دادگستریها و شرکت‌های بیمه،دو نمونه مکاتبات تهیه‌شده شامل نمونه شماره 1؛مختص استعلام و ارسال مدارک مستندات لازم از سوی دادگستری به شرکت بیمه و نمونه شماره 2؛مختص پاسخ شرکت‌های بیمه به دادگستریها برای تأیید اصالت بیمه‌نامه و میزان تعهد شرکت بیمه در پرداخت خسارت به حادثه‌دیدگان ابلاغ میگردد.
پیوست نمونه شماره 2 دستورالعمل تسریع در پرداخت خسارت جانی بیمه شخص ثالث(پاسخ شرکت‌های بیمه به استعلام مرجع قضائی)
بسمه تعالی
(آرم شرکت مربوطه)
دادیار محترم شعبه...دادسرای عمومی و انقلاب...
موضوع:پرونده کلاسه:...
با احترام،بازگشت به نامه شماره...مورخ...به استحضار میرساند بیمه‌نامه شخص ثالث به شماره...خریداری شده از این شرکت دارای اعتبار از تاریخ...تا تاریخ ...با حداکثر تعهد خسارت بدنی به مبلغ عدد ریال حروف ریال،فوت و نقص عضو هر سرنشین خودرو مقصر عدد ریال حروف ریال و هزینه درمان هر سرنشین خودرو و مقصر عدد ریال حروف ریال میباشد. غرامت خسارت وارده با عنایت به شرائط و ضوابط حاکم بر بیمه‌نامه صادره،به جز استثنائات قانونی مندرج در بندهای ذیل،قابل رسیدگی و پرداخت خواهد بود.
استثنائات:
1-بیمه‌گذار،مالک یا راننده وسیله نقلیه مسؤول حادثه،(بند الف،ماده 2 قانون بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسیله نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب 1347)،
2-همسر و پدر و مادر و اولاد و اولاد اولاد و اجداد تحت تکفل بیمه‌گذار در صورتی که سرنشین وسیله نقلیه‌ای باشند که راننده یا بیمه‌گذار مسؤول حادثه باشد.(بند ج،ماده 2 قانون بیمه اجباری شخص ثالث)،مگر اینکه به صورت اختیاری خریداری شده باشد که تعهد شرکت بیمه برابر با شرائط مندرج در بیمه‌نامه خواهد بود.
همچنین رعایت کاربری وسیله نقلیه(موضوع ماده 11 آیین‌نامه اجرایی قانون بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب 1347 و مواد 12 و 13 قانون بیمه مصوب 1316)،رعایت ظرفیت مجاز بر اساس بیمه‌نامه یا کارت خودرو(موضوع ماده 10 آیین‌نامه اجرایی قانون بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب 1347)،اثبات عمد راننده در ایجاد حادثه(موضوع ماده 5 قانون بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب 1347) و شرائط گواهینامه مقصر حادثه(موضوع ماده 5 قانون بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسیله نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب 1347 و ماده 8 آیین‌نامه اجرایی قانون بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب 1347)در نوع تعهد بیمه،مبلغ قابل پرداخت و حق استرداد خسارت‌های پرداخت شده از راننده مقصر حادثه تعیینکننده خواهد بود.
بدیهی است برابر استثنائات قانونی اشاره شده،پرداخت قسمتی یا کل خسارت منوط به اخذ تعهد وثیقه بازپرداخت از مقصر حادثه خواهد بود.
شرکت سهامی بیمه...
پیوست نمونه شماره 1 دستورالعمل تسریع در پرداخت خسارت جانی بیمه شخص ثالث (استعلام مرجع قضائی از شرکت‌های بیمه)
شرکت بیمه...،شعبه/نماینده مستقر در استان.../شهر...
حسب گزارش پاسگاه/حوزه انتظامی...در تاریخ...ساعت...حادثه رانندگی منجر به جرح فوت در محل...اتفاق افتاده است.
مقصر حادثه آقای/خانم...به شماره شناسنامه...محل تولد ...محل صدور...متولد...کد ملی...
دارای گواهینامه پایه...به شماره...محل صدور...تاریخ صدور... راننده خودرو...به شماره شهربانی...بیمه‌نامه شماره...آن شرکت را که تا تاریخ...اعتبار دارد ارائه نموده است.مقتضی است ضمن بررسی مدارک پیوست،نسبت به تأیید اصالت بیمه‌نامه و سقف تعهدات آن حداکثر ظرف مدت 2 روز کاری پس از دریافت این استعلام اعلام نظر گردد.
1-اسامی حادثه‌دیدگان خودروی طرف مقصر:
(نام،نام خانوادگی،مجروح یا متوفی،نسبت با راننده مقصر)
2-اسامی حادثه‌دیدگان طرف مقابل:
(نام،نام خانوادگی،مجروح یا متوفی)
فهرست مدارک پیوست:
1-اصل کارت،سند خودرو و گواهینامه مقصر حادثه و زیاندیده(در صورتیکه زیاندیده،راننده وسیله نقلیه آسیب‌دیده باشد).
2-اصل شناسنامه مصدوم حادثه.
3-کروکی افسر کاردان فنی و نظریه نهایی کارشناس رسمی دادگستری مبنی بر مقصر بودن راننده اتومبیل مورد بیمه.
4-گزارش اولیه و نهایی حوزه انتظامی محل وقوع حادثه.
5-اوراق بازجویی طرفین پرونده.
6-گواهی پزشک قانونی راجع به علت فوت(در مورد متوفی).
7-برگ معاینه جسد و جواز دفن و خلاصه رونوشت وفات(در مورد متوفی).
8-اعلام نظر پزشکیقانونی در خصوص صدمه و جرح مصدوم حادثه(در صورت تعدد گواهی، تمام گواهیها).
9-گواهی انحصار وراثت(در مورد متوفی).
دادیار شعبه...2(2)