لایحه قانونی ملیشدن مؤسسات بیمه و مؤسسات اعتباری


مصوب آبان 1358
ماده 1 - به منظور حفظ حقوق بیمه‌گذاران و گسترش صنعت بیمه در سراسر کشور و گماردن بیمه به خدمت مردم از تاریخ تصویب این قانون کلیه مؤسسات بیمه کشور ضمن قبول اصل مالکیت مشروع مشروط،ملی اعلام میشود.
ماده 2 - پروانه فعالیت نمایندگیهای مؤسسات بیمه خارجی در ایران لغو میشود و بیمه مرکزی ایران ترتیب تصفیه عملیات نمایندگیهای مذکور را به هر نحوی که مقتضی بداند خواهد داد.
ماده 3 - به جای مجامع عمومی مؤسسات بیمه،مجمع عمومی مشترکی متشکل از وزیر امور اقتصادی و دارایی،وزیر بازرگانی،وزیر بهداری و بهزیستی ،وزیر مشاور و سرپرست سازمان برنامه و بودجه ،وزیر کار و امور اجتماعی خواهد بود.

ماده 4 - به جای هیأت مدیره مؤسسات بیمه کشور،هیأت مدیره مشترکی متشکل از رئیس کل بیمه مرکزی ایران،مدیر عامل شرکت سهامی بیمه ایران و نمایندگان وزارتخانه‌های مذکور در ماده (3)خواهد بود.
ماده 5 - مدیران عامل مؤسسات بیمه کشور از طرف هیأت مدیره مشترک مؤسسات بیمه انتخاب و به تصویب مجمع عمومی مشترک مؤسسات بیمه خواهد رسید و احکام انتصاب مدیران عامل از طرف وزیر امور اقتصادی و دارایی صادرخواهد شد.
ماده 6 - کلیه اختیارات مدیران عامل سابق مؤسسات بیمه تا تصویب مقررات جدید از طرف مجمع عمومی مشترک،به مدیران عامل منتخب تفویض میشود.
ماده 7 - کلیه کارکنان مؤسسات بیمه کشور تا تصویب مقررات استخدامی مربوط،تابع مقررات استخدامی موجود خواهند بود،لکن از لحاظ حداقل و حداکثر حقوق،تابع مقررات مصوب دولت میباشند.
ماده 8 - کلیه شرکتهای پس‌انداز و وام مسکن مشمول قانون ملیشدن بانکها از تاریخ تصویب قانون مذکور خواهند بود.2(1)