آیین‌نامه صندوق تأمین خسارتهای بدنی


مصوب 1348/4/21 هیأت وزیران با اصلاحات بعدی

الف‌سازمان و امور مالی صندوق

ماده 1 - در اجراء ماده (10)قانون بیمه اجباری شخص ثالث مصوب دیماه 1347 صندوق مستقلی به نام صندوق تأمین خسارتهای بدنی در«بیمه مرکزی ایران» تشکیل میشود.
مرکز صندوق تهران است و صندوق در صورت لزوم میتواند در شهرستانها و بخشها شعب یا نمایندگی داشته باشد.
ماده 2 - صندوق از جهت سازمانی جزو«بیمه مرکزی ایران»محسوب و امور آن به وسیله «بیمه مرکزی ایران»اداره میگردد،حساب درآمد صندوق به طور مستقل نگهداری خواهد شد.
ماده 3 - صندوق دارای یک نفر رئیس است که به تصویب هیأت عامل بیمه مرکزی ایران برای مدت سه سال منصوب میشود و انتصاب مجدد او بلا مانع است.
ماده 4 - (اصلاحی 1386/11/7)- هزینه‌های متحمل‌شده از سوی بیمه مرکزی ایران برای اداره صندوق،حداکثر تا سه درصد از درآمدهای صندوق پرداخت خواهد شد.
ماده 5 - صندوق تأمین خسارتهای بدنی در پایان هر سال مالی و حداکثر تا پایان خردادماه هر سال باید حساب درآمد و هزینه سال قبل خود را تنظیم نماید.
مجمع عمومی«بیمه مرکزی ایران»ضمن تشکیل جلسه برای رسیدگی به ترازنامه«بیمه مرکزی ایران»به حساب درآمد و هزینه صندوق نیز رسیدگی خواهد کرد.

ب‌نحوه رسیدگی و پرداخت خسارت

ماده 6 - اشخاص ثالث زیان‌دیده که به علل مذکور در ماده (10)قانون بیمه اجباری شخص ثالث نتوانند خسارت خود را از بیمه‌گران دریافت دارند میتوانند ظرف ده روز از تاریخ دریافت پاسخ بیمه‌گر مبنی بر رد مطالبه خسارت درخواست غرامت خود را به ضمیمه پاسخ مذکور و مدارک و اطلاعات مربوطه برای صندوق ارسال دارند.
چنانچه خسارت وارده در اثر حادثه‌ای باشد که مسؤول حادثه فرار کرده و یا پس از تحقیقات کافی شناخته نشده باشد زیان‌دیدگان میتوانند ظرف سه ماه از تاریخ وقوع حادثه به صندوق مراجعه و با تسلیم مدارک لازم تقاضای جبران خسارت نمایند.
ماده 7 - درخواست خسارت زیان‌دیدگان باید شامل علت عدم پرداخت خسارت از طرف بیمه‌گران،نام و نشانی بیمه‌گران،نام و نشانی مسؤول حادثه(در صورتی که مسؤول حادثه شناخته شده باشد)اقداماتی که علیه مسؤول حادثه به عمل آمده و اطلاعاتی که راجع به وضع و توانایی مالی مسؤول حادثه به دست آمده ذکر گردد.
ماده 8 - بیمه‌گرانی که به واسطه یکی از علل مذکور در ماده (10)قانون متعهد به جبران خسارت اشخاص ثالث نباشند موظفند مراتب را ظرف سه روز از تاریخ اعلام تصمیم خود مبنی بر رد خسارت زیان‌دیدگان به صندوق اطلاع دهند و پرونده خسارت و مدارک و اطلاعات مربوطه را برای صندوق ارسال دارند.
ماده 9 - مقامهای انتظامی که به حوادث وسائل نقلیه موتوری زمینی رسیدگی میکنند در صورتی که متوجه شوند مسؤول حادثه فاقد بیمه‌نامه موضوع قانون بیمه شخص ثالث است یا در مواردی که مسؤول حادثه فرار کرده یا شناخته نشده باشد موظفند یک نسخه از صورت‌مجلس و گزارش فنی خود را در مورد حادثه برای اطلاع صندوق ارسال دارند.
ماده 10 - صندوق تأمین پس از دریافت درخواست غرامت زیان‌دیدگان و وصول پرونده خسارت و اطلاعیه بیمه‌گر در مورد رد مطالبه خسارت زیان‌دیدگان و مدارک و اسناد لازم دیگر مدارک و اسناد واصله را مورد رسیدگی قرار میدهد و با توجه به مقررات این آیین‌نامه نسبت به پرداخت خسارت اقدام میکند.
ماده 11 - تعهدات صندوق تأمین در مورد خسارتهای بدنی اشخاص ثالث به میزانی است که برای تأمین خسارات بدنی در ماده (10)آیین‌نامه اجرائی قانون بیمه اجباری به مسؤولیت مدنی دارندگان وسیله نقلیه موتوری زمینی تعیین شده است.
تبصره(الحاقی 1352/12/4)- از اول فروردین‌ماه 1352 در هر حادثه مذکور در تبصره(1) ماده (1)قانون بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسائل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث که تعدد فوت‌شدگان و مجروحین حادثه سبب میشود که میزان خسارت دریافتی وراث هر فوت شده از مبلغ یکصد هزار ریال موضوع ماده (10)تصویب‌نامه شماره 9816 مورخ 1348/5/4 هیأت وزیران راجع به اصلاح حداقل مبلغ بیمه و تعرفه حق بیمه مقرر در مواد(10 و 11)آیین‌نامه اجرائی قانون بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسائل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث کمتر شود صندوق تأمین خسارتهای بدنی مابه‌التفاوت تا مبلغ یکصد هزار ریال را در مورد هر فوت شده به وراث قانونی هریک از فوت‌شدگان پرداخت خواهد نمود.

ماده 12 - در صورتی که زیان‌دیدگان از مراجع دیگری مانند سازمان بیمه‌های اجتماعی یا سازمان بیمه کارمندان دولت یا صندوق‌های ویژه جبران خسارت غرامت دریافت نمایند صندوق غرامتی نخواهد پرداخت و هیچیک از بیمه‌گران و سازمانهای بیمه‌ای و صندوق‌های ویژه جبران غرامت حق مراجعه و تقاضای استرداد خسارت پرداخت‌شده به اشخاص ثالث را از صندوق تأمین خسارتهای بدنی ندارند.
2(3)