از آیین‌نامه منابع درآمد صندوق تأمین خسارتهای بدنی موضوع ماده 11 قانون بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسائل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث

(مصوب 1348/12/2 کمیسیون دارایی مجلس شورای ملی)با اصلاحات بعدی
ماده 1 - این ماده و بندهای ذیل آنکه شامل اصلاحیه 1363/3/2 بند الف این ماده بوده با تصویب ماده (11)قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسؤولیت دارندگان وسائل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب 1387/4/16 لغو شده است لکن مواد 2 و 3 از آیین‌نامه منابع درآمد صندوق خسارتهای بدنی معتبر بنظر میرسد لذا ذیلا درج میشود:
ماده 2 - کلیه شرکتهای بیمه که مجاز به انجام عملیات بیمه موضوع قانون بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسائل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث میباشند موظفند مبلغ موضوع بند الف ماده یک را یک ماه پس از ابلاغ این آیین‌نامه و برای ماه‌های بعد حداکثر تا پانزدهم هر ماه حق السهم مزبور را بابت حق بیمه‌های وصولی ماه قبل به ضمیمه صورت عملیات بیمه‌های مذکور به صندوق تأمین خسارتهای بدنی پرداخت کرده رسید دریافت دارند.در صورتی که مؤسسه بیمه مشمول این ماده از پرداخت به موقع حق السهم خود به صندوق خودداری نماید صندوق باید ضمن اقدام به وصول مطالبات خود عدم تجدید پروانه مؤسسه بیمه مزبور را برای عملیات موضوع قانون بیمه اجباری دارندگان وسائل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث از وزارت اقتصاد بخواهد.
ماده 3 - شرکتهای بیمه که مجاز به عملیات بیمه اجباری موضوع قانون بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسائل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث میباشند موظفند هنگام عقد قرارداد بیمه اجباری مسؤولیت مدنی برای هر بیمه‌گذار مبلغ موضوع بند(ب) ماده یک این آیین‌نامه را از بیمه‌گذار دریافت نموده به حساب صندوق تأمین خسارتهای بدنی پرداخت نمایند ترتیب واریز مبالغ دریافتی فوق به حساب صندوق تابع مقررات ماده 2 این آیین‌نامه خواهد بود.
2(1)