تصویب‌نامه راجع به حداقل مبلغ بیمه برای جبران خسارتهای بدنی هر نفر در هر حادثه


مصوب 1385/9/12هیأت وزیران
1-حداقل مبلغ بیمه برای جبران خسارتهای بدنی هر نفر در هر حادثه،معادل مبلغ ریالی ارزانترین نوع دیه یک مرد مسلمان در ماههای حرام که همه ساله توسط مقامات ذیربط تعیین میگردد خواهد بود.تعهد شرکتهای بیمه در مورد تعداد زیاندیدگان خارج از وسیله نقلیه نامحدود و در مورد سرنشینان آن محدود به ظرفیت مجاز وسیله نقلیه خواهد بود.
2-حداقل مبلغ بیمه برای جبران خسارتهای مالی اشخاص ثالث در هر حادثه معادل ده میلیون (10/000/000)ریال خواهد بود.
3-با توجه به بند(4)ماده (17)قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه‌گریمصوب 1350-شورای عالی بیمه موظف است حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ این تصویب‌نامه، تعرفه حق بیمه انواع وسایل نقلیه موضوع قانون یادشده را تهیه و به هیأت وزیران ارائه نماید. تعرفه یادشده باید به نحوی تعیین شود که موجب افزایش احتیاط و کاهش بیاحتیاطی در رانندگی گردد.
این تصویب‌نامه دو ماه پس از ابلاغ لازم‌الاجرا خواهد شد و از تاریخ یادشده مصوبات مغایر با آن لغو میگردد.2(3)